simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܠܢ ܐܢܗܘ ܕܢܚܫ ܚܠܦ ܫܡܗ ܢܚܝܠܢ ܘܢܥܕܪܢ ܒܐܓܘܢܐ ܗܢܐ ܕܐܦ ܡܫܟܚ ܕܢܥܕܪ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܬܢܣܝܢ ܐܝܟ ܡܠܬܗ ܕܫܠܝܚܐ .
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies XXVI à XXXI ܠܩܝܘܡܘܬܓܘܕܐ̈ ܕܡܠܐܟܐܐܦ̣-ܨܚ̈ ܘܦ-ܪܓܝ ܐܦܥܕܟܝܠ ܕܐܦ . ܚܙܘܢܐ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܐܝܟ ܕܒܫܪܪܐ ܪܘܚܢܝܐ ܘܫܡ̇ܝܢܐ .
La polémique antijulianiste, I: Premier échange de lettres. Troisième échange de lettres. Réfutation des Propositions hérétiques. ܒܢܦܫܐ ܥܩܬܐ ܘܟܪܝܘ ܘܫܓܝܫܘܬܐ ²ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܚܫܐ̈ ܕܐܦ . ܘܠܡܪܓܫܘ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕ ܫܪܝܪܐܝܬ ܗܘܝܐ ܗܘܬ . ¹ܐܝܟܢܐ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Introduction générale à toutes les homélies; Homélies CXX à CXXV ܪܘܐ ܕܫܪܪܐ ܢܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝ ܇ ܕܠܐ ܡ̇ܕܓܠ ܒܝܕ ܐܚܪܢܝܘܬ ܕܐܦ ܇ ܟܕ ܕܝܠܗ̇ ܕܐܘܣܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܗ̇ܘ ܕܐܣ̣ܪܚܗX ܇ ܐܝܟܢܐ
Liber Graduum ܠܢ ܐܝܬ ܠܢ ܣܟܠܘܬܐ̈ ܩܕܡ ܐܠܗܐ : ܘܐܢ ܢܫܒܘܩ ܚܢܢ : ܡܪܢ ܫܒܩ ܕܐܦ : ܐܦܢ ܗܘܝܢ̈ ܐܪܒܥܡܐ̈ ܘܬܫܥܝܢ ܒܝܘܡܐ ܚܕ . ܘܢܕܥ
Le Candélabre du Sanctuaire de Grégoire Abou’lfaradj dit Barhebræus. Quatrième base: De l’incarnation ܗ̣ܘ ܗܢܐ ܬܘܢܝܐ ܡܢ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܢܗ̣ܘܐ . ܘܡܢ X ¹ܗܪܟܐ ܠܐ ܕܐܦ ܠܟܠ ܬܘܢܝܐ ܕܥܠ ܨܒܘܬܐ ܕܒܙܒܢܐ ܕܥܒ̣ܪ ܢ̇ܩܦܐ . ܡܨܝܐ
- ܠܐX ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܡܣܝܒܪܝܢ ܪܓܫܐ̈ ܠܡܦܓܥ ܒܗܘ̇ ܐܪܙܐ ܇ ܐܦܢ ܕܐܦ ⁴ܒܗܘ̇ ܗܘܦܟܐ ܕܚܝܐ̈ ܚܕܬܐ̈ ܟܠܗ̇ ܚܫܚܬܐ ܕܪܓܫܐ̈ ܆ Xܥܠ
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Tertiae Pars Posterior) ܠܐ ܝܠܝܦܐܝܬ ܇ ܕܣܘܢܕܣ ܗ̇ܝ ܕܒܟܠܩܕܘܢܐ ܬܚ̣ܡܬ̇ ܕܡܢ ܕܐܦ ܥܒܝܐܝܬ X ܙ X ܂ ܡܛܠ ܕܐܦ ܪܫܝܥܐ ܬ ܃ ܘܡܡܠܠ ܦܫܝܩܐܝܬ ܡܛܠ
- ܠܐ ܒܗܝܢ ܒܗܠܝܢ ܕܣܒܪ ܕܫܦܝܪܢ̈ ܡܫܟܚ ܕܢܕܪܟ ܐܠܐ ܠܘܩܒܠ ܕܐܦ ܡܬܪܥܐ ܘܬܡܝܗܬܐ̈ ܡܣܬܒܪ ܕܡܬܥܢܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܪܚܝܩ . ܘܗܟܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗ̣ܢܘܢ ܒܝܕ ܛ̇ܒܐ ܠܛܒܬ ܐܫܬܚܠܦܘ . ܐܠܐ ܘܒܝܕ ܦܪܚܬܐ̈ ܕܐܦ ܫܪܝܪܬܐ . ܘܒܝܕ ܪܚܫܐ ܡܫܘܕܥ ܐܫܕܝ̈ ܡܪܬܐ ܩܛܘܠܬܐ .
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: Homélie LXXVII, texte grec édité et traduit en français, versions syriaques publiées pour la première fois. ܠܘܩܐ ܐܡ̣ܪ . ܘܟܕ ܝܠ̣ܛܬ ܥܠܝܗܝܢ ܆ ܥܡܗܝܢ ܐ . ܠܐ ܗ̣ܘܬ ܇ ܕܐܦ Xܘܐ ܇ Xܢ̣ܘ ܕܝܢ ܚܬ ܝܬܐ ܇ ܘܕܗܫܐ ܩܕܡ̇ܝܬ ܫܝ̇ܝ̇ : ܐܝܟܢܐ
- ܗ̣ܢܘܢ ܛܠܝܐ̈ ܕܟܝܢ ܐܢܘܢ . ܡܛܠ ܕܛܥܝܢܝ̈ ܡܐܢܐ̈ ܕܐܦ ܡܐܢܐ̈ ܕܝܘܐܒ ܒܪ ܨܘܪܝܐ . ܠܗܕܐ ܗܟܝܠ ܗܪܟܐ ܐܡ̣ܪ ܕܘܝܕ .
Timotheos I., Ostsyrischer Patriarch. Disputation mit dem Kalifen al-Mahdī ܚܢܢ ܢܫܬܘܬܦ X ܥܡܟܘܢ ܘܢܬܒܣܡ ܒܙܠܝܩ̇ܐ ܘܒܨܡܚܐ̈ ܕܐܦ ܦܢܝܢܢ . |395|ܐܡܝܢ ܐܘ ܡܠܟܐ 39ܢܬܠ ܐܠܗܐ ܕܗܟܢܐ ܢܗܘܐ .
- ܗܘ ܐܒܐ ܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܐ ܥܒ̇ܕ ܥܒܕܐ̈ . ܘܕܐܝܬܘܗܝ ܐܒܐ ܒܗ ܘܗܘ ܕܐܦ ܗ̇ܝ ܡܠܟܝܬܐ ܘܕܠܐ ܫܘܥܒܕܐ ܘܫܘܝܘܬ ܐܝܩܪܐ ܕܠܘܬ ܐܒܐ ܐܡܪ
Lexicon syriacum auctore Hassano bar Bahlule: voces syriacas græcasque cum glossis syriacis et arabicis complectens. ܗܢܘܢ ܓܙܝܪܝܢ ܗ ܕܡܣܦܪܝܢ ܣܥܪܐ ܗ̇ܘ ܕܥܠ ܦܪܨܘܦܝܗܘܢ̈ ܕܐܦ ܐܩܨܥܬܗ ܠܡ ܘܩܛܠܬܗ ܠܣܛܢܐ ܀ ܩܨܝܨܝ̈ ܦܐܬܐ ܠܛܝܝܐ̈ ܩ̇ܪܐ
- ܘ̣ܘ ܝܘܡܢܐ ¹ܬܘܒ . ܒܗ ܒܛܘܦܣܐ ܚܦܝܛ ܠܟܠ ܐܟܘܬܗ ܠܡ̣ܣܝܚܦ ܕܐܦ ܠܗ̇ ܒܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܠܐܪܥܐ ܫ̣ܕܬ ܘܣܚ̣ܦܬ . ܐܝܟܢܐ
- ܡܢ ܐܬܡܠܝ ܘܡܢ ܡܢܬܡܠܝ . ܗܕܐ ܗܘܬ ܡܠܬܝ ܠܘܬܟܘܢܿ ܕܐܢܐ ܕܐܦ ܝܘܒܝܢܝܢܘܣ . ܠܡܢܐ ܕܝܢܝܢ ܐܢܬܘܢ ܥܡܢ ܐܝܩܐ ܘܣܪܝܩܐܝܬ .
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies XCI à XCVIII ܟܕ ܡܘܫܐ ܘܐܗܪܘܢ ܡܬ̣ܡܢܝX ܗܘܘ ܒܫܪܒܬܐ̈ ܇ ܐܬܡ̣ܢܝ̇ܬ ܕܐܦ ܗ̣ܢܝܢ ܥܡ ܓܒܪܐ̈ ܐܟܚܕܐ ܡܬܡܢܝܢ̈ ܒܫܪܒܬܐ̈ ܆ ܐܝܟ ܡܐ ܟܝܬ
A Collection of Letters of Severus of Antioch from Numerous Syriac Manuscripts ܠܘܬ ܗܕܐ . ܐܡܪ . ܘܡܟܝܠ ܟܕ ܡܢ ܠܥܠ ܐܝܟ ܕܒܙܥܘܪܘܬ ܡܠܬܐ ܕܐܦ ܕܢܗܘܐ ܟܠܗ ܐܠܗܘܬܐ ܒܠܝܚܘܕ ܆ ܕܙܕܩܐ ܐܬܝ̣ܫܒܬ ܠܝ ܆
La polémique antijulianiste, II.B: L’Adversus apologiam Juliani. ܗ̣ܝ ܡܬܙܝܥܢܘܬܐ ܩܗ̣ܬ . ܡܛܠ ܗܕܐ ܓܝܪ ܕܢ ܕܢܛܥܡ X ܠܡܘܬܐ ܕܐܦ ܘܕܡܘܬܐ ܩܒ̇ܠ ܘܒܛܝܠܐ̈ ܥ̣ܒܕ ܐܢܘܢ ܘܡܙܕܟܝܢܐ̈ : ܒܗ̇ܝ