simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- Xܢܒܢܦܫܟܝ ܕܝܠܟܝ ܬܥܒܪ ܪܘܡܚܐ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܘ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܕܐܦ ܝܬܝܪܐܝܬ ܠܐ ܡܬܕܪܟܢܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܇ ܐܡ̣ܪ ܠܘܬ ܡܪܝܡ
- ܗܪܟܐ ܗܟܢܐ ܢܐܡܪܘܢ ܠܘܬ ܩܝܢܕܘܢܘ ܕܝܢ ܪܘܪܒܐ̈ ܫܪܟܘ ܕܐܦ ܚܠܦܝܢ ܐܬܪܚܡ ܥܠܝܢ ܐܝܬ ܠܗ ܕܢܩܝܦܐ ܠܗ ܕܫܦܪ ܡܢ ܠܐܢܫܝܢ̈
- ܠܐ ܡܠܬܐ ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܠܡܡܠܠܘ ܇ ܒܦܘܪܥܢܐ ܕܕܝܢܐ ܟܐܢܐ ܕܐܦ ܥܠ ܐܪܥܐ . ܘܪܥܠ ܗܘܐ ܟܠܗ ܐܝܟ ܩܢܝܐ . ܡܢ ܩܕܡ ܪܘܚܐ . ܐܝܟܢܐ
- ܗܘ ܒܡܠܬܗ ܫܪܝܪܬܐ ܐܙܥܩ ܠܘܬܟ . ܕܐܡܝܢ ܠܡ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܆ ܕܐܦ ܒܗܝ ܡܫܬܘܬܐ ܚܝܬܐ ܇ ܕܐܠܗܐ ܥܒܝܕ ܒܗ̇ ܡܫܡܫܢܐ . ܐܝܟܢܐ
- ܘ̣ܘ ܝܘܡܢܐ ¹ܬܘܒ . ܒܗ ܒܛܘܦܣܐ ܚܦܝܛ ܠܟܠ ܐܟܘܬܗ ܠܡ̣ܣܝܚܦ ܕܐܦ ܠܗ̇ ܒܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܠܐܪܥܐ ܫ̣ܕܬ ܘܣܚ̣ܦܬ . ܐܝܟܢܐ
- ܗܢܘܢ ܆ ܐܠܐ ܠܐ ܐܘܬܪܬ ܐܢܘܢ ܠܗܢܘܢ ܡܠܬܐ ܕܫܡܥܘ ܇ ܡܛܠ ܕܠܐ ܕܐܦ ܐܢܫ ܡܢܟܘܢ ܕܦܐܫ ܡܢ ܕܠܡܥܠ . ܐܦ ܚܢܢ ܓܝܪ ܐܣܬܒܪܢ ܁ ܐܝܟ
- ܐܢܐ ܒܐܚܐ ܗ̇ܘ ܒܥܘܡܪܗ̣ ܡ̣ܦܣ ܗܘܝܬ ܒܗ . ܘܟܕ ܥܠ ܘܥ̣ܒܕ ܕܐܦ ܠܘܬܗ ܐܬ . ܐ ܐܝܟ ܡ̇ܣ : ܒܪ ܠܗ̣ ܕܒ̇ܥܐ ܕܢܥܡܪ ܠܘܬܗ . ܐܝܟܢܐ
- ܒܐܝܕܐ ܕܣܡܠܬܝܐ̈ ܒܠܥ X0 ܒܪ ܝܡܝܢܐ ܠܥܘܕܪܢܗ . ܕܝܬܝܪ ܕܐܦ . ܠܐ ܬܬܪܗܒ ܘܬܓܥܨ ܒܐܢܫ ܕܡܫܬܓܢܐ ܕܠܐ ܒܘܩܝܐ . ܡܛܠ
- ܥܠ ܐܒܐ ܪܫܝܡܐ ܗܝ ܗ̇ܝ ܕܒܐܝܕܗ . ܡܗܝܡܢ ܗܘ ܠܡ ܐܠܗܐ ܕܐܦ ܗܕܐ ܗ̣ܝ ܕܥܠܘܗܝ ܡܬܬܢܝܐ . ¹²¹ܐܢܚܢܢ ܗܟܝܠ ܡܚܘܝܢܢ
- ܡܢ ܒܬܪ ܡܦܩܢܐ ܕܝܠܝ ܁ ܥܘܗܕܢܐ ܕܗܠܝܢ ܬܗܘܘܢ ܥܒܕܝܢ . ܠܐ ܕܐܦ ܐܘܕܥܢܝ . ܝܨܦ ܐܢܐ ܕܝܢ ܆ ܕܐܦ ܐܡܝܢܐܝܬ ܗܘܐ ܐܝܬ ܠܟܘܢ ܇
- XXܐܠܗܐ ܒܗ ܡܬܬܢܝܚ ܝܬܝܪܐܝܬ . ܘܥܠ ܗܕܐ ܕܒܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܐܦ ܕܠܗ̇ܝ ܡܩܝܡܐ ܘܠܥܕܬܐ ܡܫܝܢܐ . ܥܒ̇ܕܐ ܛܒܐ ܐܝܬܝܗ̇ . ܗ̇ܘ
- ܗܘ ܠܘܬ ܥܘܕܠܐ ܕܠܘܩܒܠ ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܐ ܕܗܘܐ ܡܢ ܕܐܦ ܒܪܢܫܐ ܗܘܐ ܟܕ ܒܣܪܐ ܢܣܒ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܡܪܝܡ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܗ̇ܝ
- ܐܠܗܐ ܐܢܬ ܐܦ ܒܪܢܫܐ ܘܥܡ ܟܠ ܟܠ ܐܢܬ ܥܡ ܝܠܘܕܟ ܡܛܠܬܗ ܕܐܦ ܡܠܬܝ ܒܪ ܡܪܐ ܟܠ 25 ܐܝܬ ܗܘ ܠܟ ܡܪܝ ܐܦ ܪܒܘܬܐ ܘܙܥܘܪܘܬܐ
- ܗ̣ܘ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܟܕ ܡ̇ܫܬܢܩ ܗܘܐ - ܫܝܘܠ ܢܚ̣ܪ : ܘܠܘܬ ܐܒܕܢܐ ܕܐܦ ܡܟܝܠ ܐܦ ܫܡܗ : ܐܝܟܢܐ ܕܒܙܢܐ ܡܕܡ ܒܝܕ ܢܓܕܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܠܘܬ
- ܠܐ ܚܘܪܗ ܕܐܡܘܪܐ ܢܫܬܘܕܥܘܢ . ܘܠܐ ܕܒܡܢܐ ܐܚ̇ܝܕܐ ܕܐܦ ܕܡܠܐ̈ ܢܟܬܪ . ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܛܥ̇ܝܢ ܐܦ ܗܪܣܝܘܛܐ̈ . ܡܐ
- ܗ̣ܘ ܨܠܝ ܚܠܦܝܗܘܢ . ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܠܘܬ ܐܢܫܝܢ̈ : ܕܡܢ ܝܘܡܐ ܕܐܦ ܕܬܬܝܗܒ ܠܗܘܢ ܡܪܓܫܢܘܬܐXX ܕܒܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܇ ܐܝܟ ܡܐ
- ܗܢܘܢ ܬܗܝܪܝܢ ܗܘܘ ܒܗ . ܥܠܝܗܝܢ ܕܝܢ ܕܨ ܒܘܬܐ̈ . ܘܠܐ ܠܘܬ ܕܐܦ ܥܠ ܓܒܪܐ ܕܚܬܝܬܐܝܬ ܒܟܠܗ̇ ܙܗܝܪܘܬܐ ܚ̇ܝܐ ܗܘܐ . ܘܗܟܢܐ
- ܒܪܘܝܐ ܕܟܠ ܐܝܬܘXܘܝ . X ܠܘ ܓܝܪ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܗܢܝܢ̈ ܕܐܦ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܡܫܡܠܝܢ ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܕܟܠ ܐܫ ܢܫܬܘܙܒ . ܡܛܠ
- ܠܐ ܒܗܝܢ ܒܗܠܝܢ ܕܣܒܪ ܕܫܦܝܪܢ̈ ܡܫܟܚ ܕܢܕܪܟ ܐܠܐ ܠܘܩܒܠ ܕܐܦ ܡܬܪܥܐ ܘܬܡܝܗܬܐ̈ ܡܣܬܒܪ ܕܡܬܥܢܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܪܚܝܩ . ܘܗܟܢ
- ܗ̣ܘ ܒܗ ܒܪܗܛܐ ܢܥܡܠ ܥܡ ܛܘܒܢܐ ܐܚܪܢܐ ܕܡܬܩܪܐ ܗܘܐ ܩܫܝܫ ܇ ܕܐܦ ܕܒܥܡܐ̈ ܪܒܐ̈ ¹ܕܐܟܣܢܝܘܬܐ ܚ̇ܝܐ ܗܘܐ ܆ ܗ̣ܘܐ ܠܗ ܛܢ̣ܢܐ ܆