simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܡܘܫܐ ܡܠܦ ܠܢ ܒܝܕ ܡܠܘܗܝ̈ . ܘܟܕ ܗܟܢܐ ܒܣܓܝܐܬܐ̈ ܫܠܡ X ܕܐܦ ܠܡܚܘܝܘ ܕܠܦܘܬ ܗܠܝܢ ܐܬܩܝܡ ܥܠܡܐ ܒܛܟܣܐ ܕܒܪܝܬܗ ܆ ܗܢܐ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܐܢܬ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܀ ܫ̣ܠܡ ܡܐܡܪܐ ܕܠܘܩܒܠ ܦܠܐܬܢܝܐ̈ ܀ ܬܘܒ ܕܐܦ . ܗ̇ܝ ܕܠܝܬܝܗ̇ ܐܚܪܬܐ ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܕܐܡܪܢܗ̇ ܒܦܘܫܩܐ ܐܝܟ
Timothei patriarchae I epistulae ܐܒܐ ܃ ܘܠܐ ܕܒܪܝܐ̈ ܘܠܐ ܕܥܒܝܕܐ̈ ܘܠܐ ܕܥܒܕܐ̈ ܃ ܕܒܢܝܐ̈ ܕܐܦ ܘܐܦܠܐ ܕܥܒܝܕܐ̈ ܂ ܕܥܒ̣ܕܐ̈ ܕܝܢ ܡܬܐܡܪ ܂ ܝ ܐܝܟܢܐ
Timotheos I., Ostsyrischer Patriarch. Disputation mit dem Kalifen al-Mahdī ܠܟܝܢܢ ܚܫܘܫܐ ܗܘ̇ ܕܠܒܫ 16ܡ̣ܢ ܡܪܝܡ ܡܪܩܗ̇ ܠܚܫܘܫܘܬܗ ܕܐܦ ܐܡܪܝܢܢ . ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܐܠܗܐ ܠܐ ܚܫ ܘܠܐ ܡܝܬ 15ܒܟܝܢܢ : ܐܠܐ
Timotheos I., Ostsyrischer Patriarch. Disputation mit dem Kalifen al-Mahdī ܚܢܢ ܢܫܬܘܬܦ X ܥܡܟܘܢ ܘܢܬܒܣܡ ܒܙܠܝܩ̇ܐ ܘܒܨܡܚܐ̈ ܕܐܦ ܦܢܝܢܢ . |395|ܐܡܝܢ ܐܘ ܡܠܟܐ 39ܢܬܠ ܐܠܗܐ ܕܗܟܢܐ ܢܗܘܐ .
Una raccolta di opuscoli Calcedonensi: Ms. Sinaï Syr. 10 ܐܢܬܘܢ ܗܟܢܐ ܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܐܠܐ ܐܢ ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܕܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܚܕ ܟܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܕܡܒܣܪ ܐܡܪܝܢ ܐܒܗܬܐ̈ . ܣܒܪܢܐ ܕܝܢ
Vie de Sévère par Jean ܗܘ ܩܕܡ ܐܬܟܬܫ . X ܟܠܗ̇ ܕܝܢ ܗܕܐ ܡܩܕܡܘܬ ܝܕܥܬܐ ܩܢܐ : ܕܐܦ ܆ ܘܠܝܘܬܗܘܢ ܟܕ ܠܘܬܗܘܢ ܕܐܓܘܢܐ̈ ܢܡܫܘܚ ܐܢܘܢ : ܒܗܢܘܢ
Œuvres spirituelles, IV. Lettres à des amis solitaires, Maximes sapientiales. ܫܐܘܠ ܒܙܒܢ ܆ ܗ̇ܘ ܕܒܩܕܡܐ ܡ̇ܢ ܡ̇ܠܟܐ ܆ ܘܕܒܪܘܚܐ ܡܨܠܚ . ܕܐܦ ܓܝܪ ܦܘܪܥܢܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܗ̇ܦܟܝܢ . ܐܟܡܐ
Κατὰ Ἰωάννην ܐܢܬܘܢ ܬܗܝܡܢܘܢ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܗܘܝ̈ ܆ ܕܢܬܡܠܐ ܟܬܒܐ ܕܐܡܪ ܇ ܕܐܦ ܕܚܙܐ ܐܣܗܕ . ܘܫܪܝܪܐ ܗܝ ܣܗܕܘܬܗ . ܘܗܘ ܝܕܥ ܂ ܕܫܪܪܐ ܐܡܪ .
Πρὸς Γαλάτας ܒܪܢܒܐ ܐܬܕܒܪ ܗܘܐ ܠܡܣܒ ܒܐܦܝܗܘܢ̈ . ܀ . ܀ . ܨܚ ܟܛ ܘܟܕ ܕܐܦ . ܘܐܬܪܡܝܘ ܗܘܘ ܥܡܗ ܠܗܕܐ ܐܦ ܫܪܟܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܆ ܗܟܢܐ