simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܗܠܝܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܒܗܠܝܢ ܕܠܥܠ ܡܢ
- ܆ ܝܕܝܥܐ ܗܝ ܕܐܦ ܓܪܡܝܗܘܢ̈ ܕܙܕܝܩܐ̈ ܝܩܝܪܝܢ
- ܝܘܚܢܢ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܗܘ̣ܐ̣ ܘܫ̣ܠܝ ܠܗ
- ܘܡܫܟܪܬܐ̈ . ܘܐܡܪܝܢ ܕܐܦ ܥܘܠܐ̈ ܘܝܠܘܕܐ̈ ܐܟܠܐ
- ܡܠܬܗ ܕܫܠܝܚܐ . ܕܐܦ ܠܢ ܐܢܗܘ ܕܢܚܫ
- ܒܐܠܗܐ . ܗܿܝ ܕܐܦ | ܥܒܕܬ .
- ܐܝܩܐ ܘܣܪܝܩܐܝܬ . ܕܐܦ ܡܢ ܐܬܡܠܝ ܘܡܢ
- ܕܡܫܟܚܝܬܘܢ ܕܬܐܠܦܘܢ ܆ ܕܐܦ ܘܝܡܢܘܬܗܘܢ ܘܪܐܙܝܗܘܢ̣̈ ܥܡ
- ܒܢܡܘܣܗ ܕܡܫܝܚܐ . ܕܐܦ ܠܗܢܘܢ ܕܕܠܐ X
- ܒܒܘܬܐ . ܘܐܝܬ ܕܐܦ ܠܬܠܝܬܝܐ ܡܥܒܪܝܢ .
- ܪܘܟܒܐ . ܐܝܬܐ ܕܐܦ ܠܘܬ ܗܕܐ ܠܡܠܐ̈
- ܗܘܬ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܠܐ ܢܣܦ̣ܩܘܢ ܠܡ̇ܦܩܘ
- ܗܘܘ ܕܘܟܬܐ ܠܬܠܝܬܝܐ ܕܐܦ ܗܘ ܢܐܬܐ ܕܝܠܗ
- ܐܡ̣ܪ ܕܘܝܕ . ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܛܠܝܐ̈ ܕܟܝܢ
- ܇ ܗ̇ܘ ܕܡܥܕ ܕܐܦ ܡܢ ܒܝܫܘܬ ܨܒܝܢܐ
- ܐܣܝܘܬܐ . ܘܐܝܟ ܕܐܦ ܦܛܪܘܣ ܒܛܠܢܝܬܗ ⁸⁸¹ܛܪܕ
- ܠܛܘܪܐ . ܐܠܐ ܕܐܦ ܠܢ ܢܠܦ ܐܡܝܢܐܝܬ
- ‏ ‏ܫܡܥ ܠܢܒܝܐ ܕܐܦ ܠܡܪܢ ܒܝܘܠܦܢܗ ܦܫܝܛܐ
- ܕܒܘܨܪܐ . ܗܢܘܢ ܕܐܦ ܡܕܝܢܬܗܘܢ̈ ܫܒܩܘ ܗܝܕܝܢ
- ܒܠܒܘܬܢ̈ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܨܡ̣ܚܐ ܕܫܘܒܚܗ ܕܐܒܐ