simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܒܗܠܝܢ ܕܠܥܠ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܡ̣ܪ ܕܡܕܡ ܕܫܡܥܝܢ ܚܢܢ ܡܡܠܠܝܢܢ . ܕܐܦ ܒܪܢܫܐ ܚܝܪܝܢ X0 ܗܘܘ ܒܗ . ܗܝܕܝܢ ܣܐܡ ܐܦ ܗܠܝܢ . ܐܝܟܢܐ
- ܓܪܡܝܗܘܢ̈ ܕܙܕܝܩܐ̈ ܝܩܝܪܝܢ ܐܢܘܢ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ . ܡܕܝܢ ܕܐܦ ܕܙܕܝܩܐ̈ . ܘܐܢ ܗܘ ܕܝܩܝܪ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ ܡܘܬܗܘܢ ܆ ܝܕܝܥܐ ܗܝ
- ܗܘ̣ܐ̣ ܘܫ̣ܠܝ ܠܗ ܚܪܝܢܐ ܡܢ ܡܨܥܬܐ ܕܬܪܝܗܘܢ̈ ܓܒܐ̈ ܘܠܝܬ ܕܐܦ ܗܠܢ ܟܠܗܝܢ ܢܥܒܕ ܠܢ ܐܦܣܩܦܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐ ܝܘܚܢܢ . ܗ̇ܘ
- ܥܘܠܐ̈ ܘܝܠܘܕܐ̈ ܐܟܠܐ ܒܫܚܝܢܘܬܗ̇ . ܘܒܙܒܢ ܐܝܟ ܚܟܝܡܬ ܕܐܦ ܆ ܠܡܥܒܕ ܟܠ ܕܚܝܠܬܐ̈ ܒܝ̣ܫܬܐ̈ ܘܡܫܟܪܬܐ̈ . ܘܐܡܪܝܢ
- ܠܢ ܐܢܗܘ ܕܢܚܫ ܚܠܦ ܫܡܗ ܢܚܝܠܢ ܘܢܥܕܪܢ ܒܐܓܘܢܐ ܗܢܐ ܕܐܦ ܡܫܟܚ ܕܢܥܕܪ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܬܢܣܝܢ ܐܝܟ ܡܠܬܗ ܕܫܠܝܚܐ .
- | ܥܒܕܬ . 48 . ܗܝܕܝܢ ܦܘܩܐ ܛܘܒܢܐ ܩܪܐ ܠܟܠܗ ܩܠܪܘܣ ܘܨܠܝ ܕܐܦ ܠܝ ܓܒܪܝ ܘܐܢܐ ܘܟܠܗ ܒܝܬܝ ܡܗܝܡܢܝܢ ܐܢܚܢܢ ܒܐܠܗܐ . ܗܿܝ
- ܡܢ ܐܬܡܠܝ ܘܡܢ ܡܢܬܡܠܝ . ܗܕܐ ܗܘܬ ܡܠܬܝ ܠܘܬܟܘܢܿ ܕܐܢܐ ܕܐܦ ܝܘܒܝܢܝܢܘܣ . ܠܡܢܐ ܕܝܢܝܢ ܐܢܬܘܢ ܥܡܢ ܐܝܩܐ ܘܣܪܝܩܐܝܬ .
- ܘܝܡܢܘܬܗܘܢ ܘܪܐܙܝܗܘܢ̣̈ ܥܡ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܗ̣ܘ ܕܐܦ ܡܫܠܡ̣ܢܐ̈ ܕܡܠܟܘܬܟܘܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܡܫܟܚܝܬܘܢ ܕܬܐܠܦܘܢ ܆
- ܠܗܢܘܢ ܕܕܠܐ X ܢܡܘܣ ܐܢܘܢX ²⁴ܐܬܪ . ܗܘܝܬ ܥܡ ܟܪܝܗܐ̈ ܐܝܟ ܕܐܦ X0 X ܠܐܠܗܐ X X ²²ܕܠܐ X ²³ܢܡܘܣ . ܐܠܐ ܒܢܡܘܣܗ ܕܡܫܝܚܐ .
- ܠܬܠܝܬܝܐ ܡܥܒܪܝܢ . ܘܡܐ ܕܡܛܝܘ ܠܡܢܝܢܐ ܕܒܘܬܐ ܥܦܝܦܐ ܆ ܕܐܦ . ܘܐܝܬ ܕܚܣܢܝܢ ܐܦ ܠܟܦܢܐ ܕܫܘܠܡ ܝܘܡܐ ܒܒܘܬܐ . ܘܐܝܬ
- ܠܘܬ ܗܕܐ ܠܡܠܐ̈ ܢܕܪܫ . ܘܐܢܬ ܡܠܦܢܐ ܐܒܐ ܒܫܡܥܐ̈ ܡܫܝܢܐ̈ ܕܐܦ ܕܠܝ ܐܦ ܠܘܬ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܡܘܕܝ ܠܝ ܪܘܟܒܐ . ܐܝܬܐ
- ܠܐ ܢܣܦ̣ܩܘܢ ܠܡ̇ܦܩܘ ܘܠܡܬܠ . ܟܕ ܐܟܣܢܕܘܟܝܘܢ ܒܝܬܗܘܢ ܕܐܦ ܗܟܝܠ ܠܐ̈ ܢܫܐ ܗܠܝܢ ܡܢ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܓܕ̇ܫܐ ܗܘܬ . ܐܝܟܢܐ
- ܗܘ ܢܐܬܐ ܕܝܠܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܡܐܡܪܐ . ܝ . ܥܠ ܨܠܘܬܐ ܕܐܦ ܘܪܕܐ ܒܥܩܒܗ ܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢ ܘܝܗܒܘ ܗܘܘ ܕܘܟܬܐ ܠܬܠܝܬܝܐ
- ܗ̣ܢܘܢ ܛܠܝܐ̈ ܕܟܝܢ ܐܢܘܢ . ܡܛܠ ܕܛܥܝܢܝ̈ ܡܐܢܐ̈ ܕܐܦ ܡܐܢܐ̈ ܕܝܘܐܒ ܒܪ ܨܘܪܝܐ . ܠܗܕܐ ܗܟܝܠ ܗܪܟܐ ܐܡ̣ܪ ܕܘܝܕ .
- ܡܢ ܒܝܫܘܬ ܨܒܝܢܐ ܕܒܝܫܐ̈ : ܡܕܒܪܢܘܬܗ ܕܡܝܪܬܐ ܢܓܡܘܪ ܇ ܕܐܦ ܠܗܘܢ ܩܛܠܐ ܠܡܣܥܪ X ܒܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܆ ܐܠܐ ܐܠܗܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܡܥܕ
- ܦܛܪܘܣ ܒܛܠܢܝܬܗ ⁸⁸¹ܛܪܕ ܟܘܪܗܢܐ̈ ܗܟܢ ܗܢܐ ܒܕܘܟܬ ܦܓܪܗ ܕܐܦ XX8 ܗܟܢ ܦܠܐܩܝܢ ܕܗܢܐ ܓܒܝܐ ܩܢܬ ܐܣܝܘܬܐ . ܘܐܝܟ
- ܠܢ ܢܠܦ ܐܡܝܢܐܝܬ ܢܗܘܐ ܢܝܚܝܢ ܚܢܢ ܡܢ ܪܗܝܒܘܬܐ ܘܫܓܘܫܝܐ ܕܐܦ . ܠܘ ܕܝܢ ܡܛܠ ܗܕܐ ܒܠܚܘܕ ܥܒ̣ܕ ܗܟܢܐ . ܘܣܠ̣ܩ ܠܛܘܪܐ . ܐܠܐ
- ܠܡܪܢ ܒܝܘܠܦܢܗ ܦܫܝܛܐ ܡܟܪܙ ܠܗ . ܘܒܐܡܪܐ ܘܒܢܩܝܐ ܡܬܠ ܠܗ ܕܐܦ ܗܘ ܡܕܡ ܕܫܒܩ ܒܓܘ ܥܠܡܐ ܒܐܬܪܐ ܕܪܘܚܢܐ̈ . ‏ ‏ܫܡܥ ܠܢܒܝܐ
- ܡܕܝܢܬܗܘܢ̈ ܫܒܩܘ ܗܝܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܒܗܝܢ ܕܐܦ ܠܐ ܠܓܡܪ ܪܗܛ ܠܘܬ ܚܕܝܘܬܐ ܥܡ ܝܘܠܝܢܐ ܗܘ ܕܒܘܨܪܐ . ܗܢܘܢ
- ܨܡ̣ܚܐ ܕܫܘܒܚܗ ܕܐܒܐ ܐ̣ܡܪ ܛܘܒܝܗܘܢ ܠܕܕܟܝܢ ܒܠܒܗܘܢ ܕܐܦ ܕܡܢ ܚܫܘܟܐ ܢܘܗܪܐ ܢ̣ܕܢܚ . ܗ̣ܘ ܕܢ̣ܚ ܒܠܒܘܬܢ̈ . ܐܝܟ