simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܟܘܠ ܦܓܪܐ ܕܢܦܫܐ ܗ̇ܝ ܕܥܡܪܐ ܒܗ ܂ ܟܕ ܓܝܪ ܗܘ̣ܐ ܒܪ ܐܢܫܐ̣ ܂ ܕܐܦ ܦܓܪܗ ܂ ܘܩ̣ܢܐ ܚܝܘܗܝ̈ ܘܢܝܠܗ ܘܡܥܒܕܢܘܬܗ ܂ ܐܝܟܢܐ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܢܦܫܗ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܡܬܐܡܪܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܒܦܓܪܗ ܂ ܘܠX ܡܬܪܢܝܐ ܕܐܦ ܒܗ ܃ ܠܐ ܡܣܛܐ ܗܢܐ ܐܝܟ ܕܣܒܪܢܐ ܡܢ ܪܥܝܢܐ ܬܪܝܨܐ ܂ ܐܝܟ ܡܐ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione Xܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܟܠܗ ܡܬܩܪܐ ܡܢ ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ· ܃ ܂ ܂ ܢܣܒ ܕܐܦ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܫܬܡܗ ܂ ܗܘ̣ ܟܕ ܗܘ̣ ܒܪܢܫܐ ܡܬܝܕܥ ܂ ܐܝܟ̣
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܠܝܬ ܗܘܐ ܥܡܗ ܒܪܢܫܐ ܐܚܪܢܐ ܕܢܬ̇ܩܝܡ ܒܗ ܘܢܬܙܝܥ ܘܗܠܟ ܂ ܕܐܦ ܘܗܫܐ ܂ ܐܠܐ ܠܘ ܗܟܢܐ ܠܘܬ ܗܕܐ ܕܗ̣ܘ ܗ̣ܘܐ ܒܪܢܫܐ ܂ ܒܗ̇ܝ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܟܠ ܚܕ ܡܢܢ ܂ ܝ ܃ ܂ ܝܝ ܐ ܟ ܚܝܠܐ ܕܡܠܬܗ ܕܦܘܠܘܣ ܂ ܚܝܝܢܢ ܒܗ ܕܐܦ ܥܡܗ ܒܪܢܫܐ ܐܚܪܢܐ ܕܢܬ̇ܩܝܡ ܒܗ ܘܢܬܙܝܥ ܘܗܠܟ ܂ ܐܝܟ ܡܐ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܗܘ̇ ܕܡܬܚܙܐ ܗܘܐ ܒܪܢܫܐ ܐܠܗܐ ܂ ܡܛܠ ܕܟܠܗ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܦ ܗܢܐ ܕܐܬܚܙܝ̣ ܂ ܗܘ̣ ܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܪ ܐܢܫܐ ܂ ܐܝܟ ܡܐ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܠܐ ܗ̣ܢܘܢ ܡܬܚܙܝܢ ܕܡܫܬܐܠܝܢ ܡܢܗܝܢ ܂ ܘܐܦܢ ܕܡܢܐ ܕܐܦ ܐܢܐ ܘܡܬܓܫܡܢܘܬܐ ܝ ܂ ܘܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܂ ܐܘ ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܗܠܝܢ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܐܒܐ ܐܦ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܂ ܘܠܐ ܢܣ̣ܒܪ ܕܡܛܘܠ ܝ ܦܓܪܢܘܬܐ ܕܐܦ ܢܗܝܡ̣ܢ ܂ ܡܬܒܥܐ ܠܗ ܕܚܕ ܢܘܕܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܫܝܚܐ ܂ ܐܝܟ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܠܟܠܡܕܡ ܡܬܚܙܐ ܕܢܩܝܦ ܐܠܗܐ ܂ ܥܠ ܕܐܦ ܠܐ ܡܢ ܡܕܡ ܣܟ ܪܚܝܩ ܕܐܦ ܠܗ ܕܠܘ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܗܝ ܗܕܐ ܂ ܐܠܐ ܢܩܝܦܘܬܐ ܫܚܝܡܬܐ ܗ̇ܝ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܠܐ ܡܢ ܡܕܡ ܣܟ ܪܚܝܩ ܐܘ ܡܒ̣ܥܕ ܟܝܢܗ ܂ ܐܠܐ ܐܝܟ ܠܐ ܡܣܝܟܐ ܕܐܦ ܫܚܝܡܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܠܟܠܡܕܡ ܡܬܚܙܐ ܕܢܩܝܦ ܐܠܗܐ ܂ ܥܠ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܗ̣ܢܘܢ ܥܡܢ ܡܘܕܝܢ ܒܗ̇ ܂ ܐܝܟܐ ܗܝ ܝ ܦܓܪܢܘܬܐ ܘܐܢܫܘܬܐ ܂ ܕܐܦ ܟܝܢܐ̈ ܕܡܢ ܗ̇ܢܘܢ ܡܬܬܘܕܝܐ̣ ܂ ܐܝܟܐ ܗܝ ܚܕܝܘܬܐ ܗ̇ܝ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܠܐ ܕܬܕܥ ܐܫܟܚܬ ܬܣܦܩ ܠܡܕܪܟܘ ܂ ܛܒ ܡܢ ܝܕܥܬܐ ܓܝܪ ܕܐܦ ܕܬܗܝܡܢ ܂ ܘܐܢ ܗܕܐ ܝ ܡܣܬܒܪܐ ܕܝܕܥܬ ܠܐ ܝܕܥܐ ܐܝܟܢܐ ܗ̇ܝ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܐܬ̇ܡܫܝܢ ܂ ܝܫܘܥ ܠܡ ܕܡܢ ܢܨܪܬ ܂ ܗ̇ܘ ܕܡܫܚܗ ܐܠܗܐ ܒܪܘܚܐ ܕܐܦ ܘܫܠܝܚܐ̈ ܘܐܘܢܓܠܣܛܐ̈ ܂ ܘܬܘܒ ܡܢܗ ܕܣܘܥܪܢܐ̣ ܐܝܟܐ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܐܚܘܗܝ̈ ܩ̣ܪܐ ܐܢܘܢ ܂ ܠܡܢܐ ܛܥܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܐܦ ܂ ܐܡܪܢܐ ܕܝܢ ܠܙܪܥܗ ܕܐܒܪܗܡ ܂ ܘܐܬܕܡܝ ܝ ܒܟܠܡܕܡ ܠܗ̇ܢܘܢ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܒܟܠ ܚܕ ܝ ܡܢ ܩܕܝܫܐ̈ ܟܬܝܒ ܕܥܡ̣ܪ ܐܠܗܐ ܂ ܐܠܐ ܚܠܦ ܕܠܗܠ ܕܐܦ ܂ ܐܘ ܐܠܗܐ ܒܒܪܢܫܐ ܂ ܐܘ ܗ̇ܘ ܕܟܣ̣ܐ ܒܗܢܐ ܕܓܠ̣ܐ ܂ ܐܝܟܢܐ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܟܠ ܒܣܪܐ ܕܡܬܓܒܠ ܒܟܪܣܐ ܡܢܗ̇ ܗ̇ܘܐ ܘܒܗ̇ ܡܬܪܒܐ ܃ ܗܟܢܐ ܕܐܦ ܒܣܪܐ ܗܘܐ̣ ܘܐܓܢ ܒܢ ܂ ܝܕܝܥܐ̣ ܕܡܢܗ̇ ܡܢ ܝX ܒܬܘܠܬܐ ܂ ܥܠ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܡܢ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܠܦܢܐ̈ ܕܐܬܝܕܥܘ ܒܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܐܬܣܝܡܬ ܂ ܕܐܦ ܐܠܐ ܠܕܝܠܗ ܂ ܒܝܕ ܂ X ܗ̇ܝ ܕܡܬܐܡܪܐ ܕܐܫܬܘܬܦ ܂ ܘܕܐܡܪ ܗ̇ܝ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܒܐܝܕܗ̇ ܝܬܝXܐܝܬ ܢܓܠܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܝܠܗ ܕܡܪܝܡܐ ܂ ܕܐܦ ܕܝܢ ܒܟܪܣܐ ܘܒܡܪܒܥܐ ܃ ܐܠܐ ܥܒܕܗ̇ ܐܝܟ ܕܣܒ̇ܪ ܐܢܐ ܂ ܥܠ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܗ̣ܘ ܐܡܝܢܐܝܬ ܪܘܚܐ ܂ X ܂ ܝ ܗܘ ܂ ܘܐܝܬܘܗܝ ܒܬܠܝܬܝܘܬܐ ܕܐܦ ܒܪܐ ܗܘ ܂ ܥܠ ܕܠܐ ܗܘܐ ܐܒܐ ܠܒܪܐ ܐܚܪܢܐ ܂ ܘܒܪܘܚܐ Xܩܘܕܫܐ̣
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܗ̣ܘ ܩܢܘܡܐ ܗܘ ܡܢ ܐܝܬܘܬܐ ܂ ܘܥܠ ܕܡܫܬܡܗ ܪܘܚܐ̣ ܐܬܝܕܥ ܕܐܦ ܪܘܚܐ ܂ X ܂ ܝ ܗܘ ܂ ܘܐܝܬܘܗܝ ܒܬܠܝܬܝܘܬܐ ܘܡܢܗ̇ ܂ ܥܠ