simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܗ̣ܘ ܡܢ ܡܠܬܗ ܕܡܪܢ ܐܬܐܡܪ ܪܘܚܐ ܂ ܠܘ ܓܝܪ ܐܝܟܢܐ ܕܒܪܐ ܡܢ ܕܐܦ ܪܘܚܐ̣ ܐܬܝܕܥ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢܗ ܕܟܝܢܐ ܕܐܠܗܐ 1ܘܐܒܐ ܂ ܗ̇ܘ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܗܘ̣ ܐܝܬܘܗܝ ܡܢܗ ܕܟܝܢܐ ܐܠܦ̣ܬ ܂ ܥܠ ܕܠܐ ܡܬܚܫܒ ܗܘܐ ܕܐܦ ܂ ܘܬܘܒ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇ ܒܐܝܬܘܬܐ ܐܢ ܬܐܡܪ ܂
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܬܠܬܐ ܟܝܢܐ̈ ܢܘܕܐ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܚܕ ܐܠܗܐ ܫܦܝܪ ܠܡܘܕܝܘ ܂ ܐܦ ܕܐܦ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܂ ܗ̇ܘ ܗܟܝܠ ܕܬܠܬܐ ܐܠܗܐ̈ ܐ̇ܡܪ ܂ ܐܠܨܐ ܠܗ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܒܟܐܢܘܬܗ ܛ ܂ ܒܐ ܗܘ ܂ ܘܟܕ ܪܕܐ̣̇ ܘܡ̇ܢܓܕ ܛ ܂ ܒܐ ·X ܙ · ܗܘ ܂ ܕܐܦ ܗܘܐ ܠܗ ·X X X ܂ ܗܕܐ ܕܠܘ ܗ̣ܘ ܂ ܫܡܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܂ ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܒܟܠ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܂ ܒܢܝܫܐ ܛ ܂ ܒܐ ܡܬܚܫܚ ܂ ܕܒܝܕ ܢܓܕܐ̈ ܕܐܦ ܒܐ ܗܘ ܂ ܟܕ ܬ̇ܟܒܝܢ ܢܓܕܘܗܝ̈ ܥܠ ܡܪܓܙܢܐ̈ ܛ ܂ ܒܐ ܗܘ ܂ ܡܛܘܠ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܗ̇ܝ ܕܡܣ̣ܬܒܪ ܕܡܒܐܫ ܂ ܚܠܦ ܛܝܒܘܬܐ̣ ܥܒ̇ܕ ܠܗ̇ ܂ ܟܝܢܐ ܗܘ ܕܐܦ ܂ ܐܝܟ ܕܟܠܗܘܢ ܢܓܕܘܗܝ̈ ܡܢ ܛܝܒܘܬܗ ܢܗܘܘܢ ܂ ܡܛܠ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܟܕ ܠܐ ܢܬXܚ̇ܡ ܂ X ܝ̇ ܂ ܥܡ ܡܕܡ ܪܒܐ ܗܝ ܪܒܘܬܗ ܂ ܝܚܝܕܝܘܬܐ ܕܐܦ ܕܐܝܬܘܬܗ ܃ ܘܠܘ ܒܝܕ ܦܚܡܐ ܕܐܚܪܢܐ̈ ܡܬܝܕܥܐ ܪܒܘܬܗ ܂
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܟܕ ܠܝܬ ܒܝܫܐ̣̈ ܗ̣ܘ ܛܒ̇ܐ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܠܘ ܒܦܚܡܐ ܕܥ̇ܘܠܐ̈ ܕܐܦ ܥܡܗ̇ 2ܡܬܦܚܡܐ ܂ ܠܘ ܟܕ ܡܬܦܚܡ ܥܡ ܒܝܫܐ̈ ܡܬܝܕܥ ܛ ܂ ܒܐ ܂
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܩܕܡ ܕܢܕܝܩ ܥܘ̣ܠܐ̣ ܗ̣ܘ ܟܐܢܐ ܡܬܝܕܥ ܂ ܠܘ ܒܦܚܡܐ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܛܒ̇ܐ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܠܘ ܒܦܚܡܐ ܕܥ̇ܘܠܐ̈ ܡܬܐܡܪ ܟܐܐ ܂
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܩܕܡ ܕܬܥܘܠ ܒܝܫܘܬܐ̣ ܛ ܂ ܒܐ ܗܘ ܒܟܝܢܗ ܂ ܠܘ ܡܢ ܡܚܝܠܘܬܢ ܕܐܦ ܠܝܬ ܕܡܪܝܪܝܢ ܂ ܠܘ ܒܝܫܘܬܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܥܠܬܐ ܂ ܝ̇ ܂ ܕܛܒܘܬܗ ܂
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܠܐ ܓܝܪ ܗ̣ܘ ܐܝܟ ܕܣܒܪܢܐ ܇ ܡܨ̣ܐ ܗܘܐ X· 2ܝ · ܠܡܕܥ ܕܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܠܗ̇ܝ ܕܐܝܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ̣ ܘܓܠ̣ܐ ܠܢܒܠܚܘܕܕܐܝܬܘܗܝ ܂ ܡܛܠ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܂ ܂ ܂ ܐ ܗܝ ܚܘ ܂ ܂ ܂ ܐܝܟ ܐ ܂ ܂ ܂ ܣܝܡ ܗܘܐ ܂ ܡܟܟ ܓܝܪ ܝܫܘܥ ܢܦܫܗ̣ ܕܐܦ ܠܩܕܡܘܗܝ̇ ܂ ܘܚ̇ܙܐ ܠܗ̇ܘ ܕܣܝܡ ܩܕܡ ܐܦܘܗܝ̈ ܠܗܘ