simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܒܒܣܪ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܐܢܚܢܢ ܒܪܘܢܐ ܠܗ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܂ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܦܘܠܘܣ ܐܡ̣ܪ ܒܦܪܨܘܦ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܒܪܢܫܐ ܂ ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܟܠ ܒܪܢܫܐ ܒܝܕ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܐܒܐ ܂ ܐܟܙܢܐ ܕܐܦ ܡܠܬܐ ܃ ܥܠ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܂ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܬܡܢ ܐܬ̣ܐ ܥܠ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܕܝܠܗ ܂ ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܗ ܦܐܝܐ ܕܢܕܥ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܠܡܐܡܪ ܂ ܥܠ ܕܐܦ ܗܕܐ ܬܘܕܝܬܐ ܠܘܬ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܃ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܒܪܢܫܐ ܕܟܝܢܐ ܠܡܥܡܘܕܝܬܐ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܂ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܟܠ ܚܕ ܡܢܢ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܘܠܒܪܪXܝẌ ܘܠܐܚܪܢܐ̈ ܬܘܒ ܕܐܦ ܠܗܠܝܢ ܝ ܂
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܕܐܝܠܝܕ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܐܦ ܥܠܬܐ ܕܗܠܝܢ ܝX
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܒܐܝܕܗ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܠܐ ܒܗ̇ܝ ܝ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܂ ܡܣ̣ܒܪ ܐܢܐ ܕܐܦ ܠܗܘܢ ܒܕܡܘܬܐ ܕܟܠ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܂ ܘ̇ܠܐ ܗܘܐ ܕܐܦ ܝܘܚܢܢ ܂ ܐܦܢ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܠܐ ܡܫܬܐܠ ܗܘܐ ܕܐܦ ܡܢ ܒܣܪܐ ܢܫܪܐ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܬܘܣܦܬܐ̣ ܂ ܐܝܕܝܥܐ̣ ܕܐܦ ܒܗ̇ ܒܬܠܝܬܝܘܬܐ̇ ܂
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܐܡܪܝ̣ܢ ܂ ܐܝܕܐ ܕܐܦ ܐܢܐ ܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܠܐ ܗ̣ܢܘܢ ܡܬܚܙܝܢ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܕܗܘ̣ܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܨܝܕ ܗܝ̇ ܕܐܝܬܘܗܝ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܡܢ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܠܗ ܐܝܬ ܡܛܠ