simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܐܢܚܢܢ ܒܪܘܢܐ ܠܗ ܒܢܝ̈ ܕܡܘܬܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܗ̇ܝ ܕܟܝܢܐ̣ ܕܐܦ ܂ ܘܗܘ̣ܐ ܠܢ ܡܛܠ ܂ ܝ X ܂ ܕܐܬܒܪܢܫ ܒܪ ܟܝܢܐ ܒܒܣܪ ܐܝܟ ܡܐ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܦܘܠܘܣ ܐܡ̣ܪ ܒܦܪܨܘܦ ܢܦܫܗ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܕܫܪܟܐ̣ ܕܪܒܬ ܕܐܦ ܡܛܠܬܢ ܪܒܬ ܒܝܬܘܬܐ ܝ ܕܡܠܦܢܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ̣ ܂ ܐܝܟ ܡܐ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܠܟܠ ܒܪܢܫܐ ܒܝܕ ܗ̇ܝ ܕܗ̣ܘ ܗ̣ܘܐ̣ ܂ ܡܬܚܫܒ ܕܐܝܬ ܠܗ ܦܓܪܐ ܂ ܕܐܦ ܗܕܐ ܕܗܘ̣ ܫܪܝܪܐܝܬ ܕܠܐ ܝ ܫܘܢܠܦܐ ܗܘ̣ܐ ܒܪܢܫܐ ܂ ܡܛܠ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܡܠܬܐ ܃ ܥܠ ܕܕܠܐ ܚܫܐ ܐܬܝܠܕ ܂ ܘܥܠ ܕܒܐܝܕܗ ܝܕܥܢܝܗܝ ܠܐܒܐ ܕܐܦ ܩܢ̣ܐ ܠܗ ܡܫܝܚܐ ܘܡܫܬܡܗ ܒܪܐ ܥܠ ܕܐܬܝܠܕ ܡܢ ܐܒܐ ܂ ܐܟܙܢܐ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܬܡܢ ܐܬ̣ܐ ܥܠ ܝ · · 0ܒܬܘܠܬܐ ܂ ܥ̇ܒܕ ܠܬܪܝܗܘܢ̈ ܦܓܪܐ ܘܕܡܐ ܕܐܦ ܡܕܒܚܐ ܩܕܝܫܐ ܂ ܐܠܐ ܡܐ ܕܢܚ̣ܬ ܥܠܝ̣ܗܘܢ ܪܘܚܐ̣ ܂ ܐܝܟ ܡܐ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܠܗ ܦܐܝܐ ܕܢܕܥ ܐܢܝܢ̈ ܂ ܠܗ̇ܘ ܕܐܦ ܫܡܠܝ ܐܢܝܢ̈ ܂ ܡܘܕܝܢ ܕܐܦ ܕܗܘܢܐ̣ ܂ ܝܗܒܝܢ ܚܢܢ ܠܗ̇ܝܢ ܒܠܚܘܕ ܠܝܕܥܬܐ ܕܝܠܗ ܂ ܡܛܠ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܗܕܐ ܬܘܕܝܬܐ ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܕܝܠܕܬ ܒܪܢܫܐ ܗܝ ܒܠܚܘܕ ܡܦܩܐ ܠܢ ܂ ܕܐܦ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܒܬܘܠܬܐ ܂ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܘܒܪܢܫܐ ܫܠܝܛ ܠܡܐܡܪ ܂ ܥܠ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܒܪܢܫܐ ܕܟܝܢܐ ܠܡܥܡܘܕܝܬܐ ܃ ܘܗܘ̣ܐ ܡܢܗ̇ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܕܐܦ ܒܪ ܐܢܫܐ ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܂ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܢܚ̣ܬ ܠܒܬܘܠܬܐ ܃ ܐܝܟ ܡܐ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܟܠ ܚܕ ܡܢܢ ܂ ܝ ܃ ܂ ܝܝ ܐ ܟ ܚܝܠܐ ܕܡܠܬܗ ܕܦܘܠܘܣ ܂ ܚܝܝܢܢ ܒܗ ܕܐܦ ܥܡܗ ܒܪܢܫܐ ܐܚܪܢܐ ܕܢܬ̇ܩܝܡ ܒܗ ܘܢܬܙܝܥ ܘܗܠܟ ܂ ܐܝܟ ܡܐ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܠܗܠܝܢ ܝ ܂ ܩܕܝܡܝܢ ܂ ܕܓܒ̇ܝܘ ܘܢܣܒܘ ܐܦ ܗܢ̣ܘܢ ܡܠܐ̈ ܡܢ ܕܐܦ ܂ X X X ܂ X ܘܠܘܠܢܛܝܢܣ ܘܠܒܪܪXܝẌ ܘܠܐܚܪܢܐ̈ ܬܘܒ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܥܠܬܐ ܕܗܠܝܢ ܝX ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܗܕܐ ܕܒܒܣܪ ܐܝܬܝܗ̇ ܂ ܕܒܝܕ ܕܐܦ ܂ ܘܗܘ̣ܐ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܂ ܘܐܬܝܠܕ ܗ̇ܘ ܕܐܝܠܝܕ ܂ ܒܗ̇ܝ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܠܐ ܒܗ̇ܝ ܝ ܕܗܘ̣ܐ ܐܕܡ ܩܕܡܝܐ ܗܘ̣ܐ ܥܠܡܐ ܗܢܐ ܡܬܚܙܝܢܐ ܂ ܕܐܦ ܗ̇ܘܝܐ ܕܒܪܢܫܐ ܂ ܕܗܢܐ ܟܠܗ ܣܘܥܪܢܐ ܢܬܡܠܐ ܒܐܝܕܗ ܂ ܐܝܟ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܠܗܘܢ ܒܕܡܘܬܐ ܕܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܬܚܘܐ ܂ ܐܠܐ ܠܒܢܝ̈ ܝ ܐܢܫܐ ܕܐܦ ܗܟܢܐ ܘܐܢ ܢܨܒܐ ܕܢܬܚܙܐ ܠܚܝܠܘܬܐ̈ ܫܡܝܢܐ̈ ܂ ܡܣ̣ܒܪ ܐܢܐ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܝܘܚܢܢ ܂ ܐܦܢ ܠܘ ܐܝܟ ܝܫܘܥ ܂ ܐܠܐ ܒܨܝܪ ܡܢܗ̣ ܂ ܠܐܝܩܪܐ ܗܢܐ ܕܐܦ ܘܒܪܢܫܐ ܂ ܘܐܢ ܡܢ ܥܡܘܪܝܐ ܡܬܚܫܒ ܐܢܫ ܐܠܗܐ̣ ܂ ܘ̇ܠܐ ܗܘܐ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܡܢ ܒܣܪܐ ܢܫܪܐ ܂ ܘܒܕܓܘܢ ܐܦ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܝܘܢܢܢ ܟܕ ܒܗܕܐ ܚܪ ܕܐܦ ܢܚ̣ܬܝ ܂ ܘܡܢ ܟܘܪ ܂ ܣܝܐ ܠܟܪܣX ܐܬ̣ܐ ܂ ܠܐ ܡܫܬܐܠ ܗܘܐ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܒܗ̇ ܒܬܠܝܬܝܘܬܐ̇ ܂ ܘܠܐ ܡܬܪܥܝܢ ܕܐܢ ܒܣܪܐ ܗܘܐ ܠܗ ܂ ܐܦܢ ܕܐܦ ܥܠ ܩܢܘܡܗ ܂ ܘܐܢ ܒܩܢܘܡܐ ܕܒܪܐ ܗܘܬ ܬܘܣܦܬܐ̣ ܂ ܐܝܕܝܥܐ̣
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܐܢܐ ܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܫܡ̇ܥܬ ܡܢܗܘܢ̇ ܕܐܝܟ ܕܠܐ ܠܡ ܢܣܒ̇ ܙܪܥܐ ܕܐܦ ܓܝܪ ܠܡܐܡܪ ܟܕ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܐܦܠܐ ܕܡܢܐ ܐܡܪܝ̣ܢ ܂ ܐܝܕܐ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܠܐ ܗ̣ܢܘܢ ܡܬܚܙܝܢ ܕܡܫܬܐܠܝܢ ܡܢܗܝܢ ܂ ܘܐܦܢ ܕܡܢܐ ܕܐܦ ܐܢܐ ܘܡܬܓܫܡܢܘܬܐ ܝ ܂ ܘܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܂ ܐܘ ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܗܠܝܢ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܨܝܕ ܗܝ̇ ܕܐܝܬܘܗܝ ܂ ܡܣܬܒܪ ܓܝܪ ܕܗ̣ܘܐ ܒܪܢܫܐ ܡܚܝܠܐ̣ ܂ ܕܐܦ ܂ ܘܕܐܝܬܘܗܝ ܚܝܠܬܢܐ ܐܦ ܠܘܬ ܗܕܐ ܕܗܘ̣ܐ ܂ ܐܝܟܢܐ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܠܗ ܐܝܬ ܡܛܠ ܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܡܬܦܠܚ ܡܢܗ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܐܦ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܕܐܦ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܚܢܦܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܦܝܣܬ ܠܗ ܡܢ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܗ̇ܝ