simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܠܬܕܡܘܪܬܐ ܂ ܝܕܝܥܐ ܕܐܦ ܡܙܥܪ ܠܗ ܠܬܗܪܐ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܥܡ ܗ̇ܝ ܕܡܚܘܝܐ ܕܐܦ ܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܬܕܡܘܪܬ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܕܠܘܬܗ ܂ ܢܕܥܘܢ ܕܐܦ ܗܢܘܢ ܙܕܝܩܐ̈ ܡܝܬܪܝܢ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܂ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܠܐ ܒܗ̇ܘܝܐ ܕܡܘܫܐ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܐ ܕܐܦ ܐܒܐ ܂ ܢܠܦܘܢ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܂ ܘ̇ܠܐ ܡܕܝܢ ܕܐܦ ܠܐ ܠܗ̇ܝ ܕܡܣܬܟܠܝܢ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܡܢܢ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܐܪܝܢܘ̈ ܂ ܕܐܝܟܢܐ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܕܐܝܬܘܗܝ ܂ ܘܬܘܒ ܕܐܦ ܗܝ̇ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܝܕ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܢܨܒܐ ܠܡܗܘܐ ܗܕܐ ܕܐܦ ܥ̣ܒܕ ܆ ܐܝܟܐ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܥ̣ܒܕ ܆ ܐܝܟܐ ܕܐܦ ܝX ܟܬܪ ܒܗܘܝܗ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione X · ܥܠ ܕܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܕܗܘ̣ܐ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܂ ܝ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܐܫܬܡܗ ܡܢ ܟܬܒܐ̈
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܕܝܢ ܢܒܥܐ ܐܢܫ ܕܐܦ ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܠܗ̇ ܠܗܕܐ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܕܝܠܗ ܂ ܠܗ̇ܘ ܕܐܦ ܒܐܝܕܗ ܥܒ̣ܕ ܐܢܘܢ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܕܐܒܪܗܡ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܐܫܬܡܗ ܥܡܐ ܝ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܒܢܝ̇ܗ ܕܒܝܬܐ ܂ ܕܐܦ ܠܐ ܒܗܢܐ ܦܘܪܣܐ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܘܟܠܠܬܗ̈ ܂ ܘܥܠ ܕܐܦ ܗܕܐ ܟܐܦܐ ܐܡ̇ܪ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܚܟܝܡܐ ܕܥܠܡܐ̣ ܂ ܕܐܦ ܒܢܝܢܐ ܕܬܪܝܢ̈ ܗ̇ܘ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܐ ܂ ܐܝܠܝܢ ܕܐܦ ܠܗ ܓܕܫ ܂
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܒܐܝܕܗ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܠܐ ܒܗ̇ܝ ܝ