simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܕܐܬܝܠܕ ܃ ܐܠܨܐ ܕܐܦ ܬܪ̈ ܢ ܕܡܓܫܡܝܢ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܕܡܣܒܪܢܘܬܐ ܐܢܘܢ̣ ܐܝܪܝܥܐ ܕܐܦ ܗܠܝܢ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܘܟܠܗ̇
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܂ ܘ̇ܠܐ ܗܘܐ ܕܐܦ ܝܘܚܢܢ ܂ ܐܦܢ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܂ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܒܗܘܢ ܥܡ̣ܪ ܪܘܚܐ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܐܝܟ X ܡܐ ܕܐܦ ܠܟܠ ܒܪܢܫܐ ܦܓܪܗ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܂ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܐܘܛܘܟܐ ܂ ܘܐܕܒܩܬܝܗܝ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܝ ܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܕܐܦ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܗܘ̣ܐ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܦܓܪܢܘܬ ܐ̣ ܂ ܕܐܦ ܠܘܬܟܘܢ ܩܠܐ ܐܝܬܝܗ̇
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܒܠܚܘܕ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܨܝܕ ܗ̇ܢܘܢ ܂
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܐܬܒܝ̇ܢܘ ܕܐܦ ܗܢܘ̇ܢ ܒܗ ܟܕ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܠܗ ܒܠܚܘܕ ܐܝܟ ܕܐܦ ܟܠ ܚܕ ܡܢ̣
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܒܪܢܫܐ ܂ ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܟܠ ܒܪܢܫܐ ܒܝܕ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܗ̣ܘ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܒܦܓܪܢܘܬ ܐ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܂ ܗ̇ܝ ܝ ܕܐܦ ܗܘ̣ܬ ܂ ܘܐܬܝܠܕ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܢܬܚܫܒ̣ ܂ ܐܝܕܝܥܐ̣ ܕܐܦ ܡܘܠܕܐ ܂ ܐܢ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܡܨܝܐ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܠܐ ܟܕ ܥܡ̣ܪ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܟܠ ܦܪܘܣ̣ ܗܘܝܘ ܕܐܦ ܐܬܝܠܕ ܂ ܘܐܢ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܠܡܐܡܪ ܂ ܥܠ ܕܐܦ ܗܕܐ ܬܘܕܝܬܐ ܠܘܬ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܂ ܘܡܢ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܝ̣ܫܘܥ ܒܟܠ ܕܘܟ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܡܬܟܪܙ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܗܘ̣ܐ ܘܘܪܣܐ ܕܢܬܝܠܕ