simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione 1ܘܐܒܐ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܡܢ ܡܠܬܗ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܐܢ ܬܐܡܪ ܂ ܕܐܦ ܗܘ̣ ܐܝܬܘܗܝ ܡܢܗ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܂ ܐܠܨܐ ܠܗ ܕܐܦ ܬܠܬܐ ܟܝܢܐ̈ ܢܘܕܐ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܂ ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܕܐܦ ܒܟܐܢܘܬܗ ܛ ܂
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܗܘ ܂ ܡܛܘܠ ܕܐܦ ܒܟܠ ܚܕܐ ܡܢ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܢܗܘܘܢ ܂ ܡܛܠ ܕܐܦ ܗ̇ܝ ܕܡܣ̣ܬܒܪ ܕܡܒܐܫ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܡܬܝܕܥܐ ܪܒܘܬܗ ܂ ܕܐܦ ܟܕ ܠܐ ܢܬXܚ̇ܡ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܂ ܒܐ ܂ ܕܐܦ ܟܕ ܠܝܬ ܒܝܫܐ̣̈
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܡܬܐܡܪ ܟܐܐ ܂ ܕܐܦ ܩܕܡ ܕܢܕܝܩ ܥܘ̣ܠܐ̣
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܂ ܕܛܒܘܬܗ ܂ ܕܐܦ ܩܕܡ ܕܬܥܘܠ ܒܝܫܘܬܐ̣
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܠܢܒܠܚܘܕܕܐܝܬܘܗܝ ܂ ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܐ ܓܝܪ ܗ̣ܘ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܩܕܡ ܐܦܘܗܝ̈ ܠܗܘ ܕܐܦ ܂ ܂ ܂