simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܡܙܥܪ ܠܗ ܠܬܗܪܐ ܕܥܠܝܗ̇ ܂ ܥܡ ܗ̇ܝ ܕܡܚܘܝܐ ܕܐܦ ܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܐܦ ܐܝܢܐ ܕܠܐ ܠܚ̇ܡ ܠܗ̇ ܂ ܕܗ̣ܘ ܡܦܫܩ ܠܬܕܡܘܪܬܐ ܂ ܝܕܝܥܐ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܬܕܡܘܪܬ ܐ ܂ ܘܒܕܓܘܢ ܟܡܐ ܕܠܐ ܬܬܦܫܩ ܃ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܂ ܝܕܝܥܐ ܕܐܦ ܡܙܥܪ ܠܗ ܠܬܗܪܐ ܕܥܠܝܗ̇ ܂ ܥܡ ܗ̇ܝ ܕܡܚܘܝܐ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܗܢܘܢ ܙܕܝܩܐ̈ ܡܝܬܪܝܢ ܗܘܘ ܚܕ ܡܢ ܚܕ ܂ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܒܗܝ̇ ܕܐܦ ܘܡܥܠܝ ܂ ܡܛܠ ܙܕܝܩܘܬܐ ܕܝܠܗ ܝܝ ܘܛܝܒܘܬܐ ܕܠܘܬܗ ܂ ܢܕܥܘܢ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܠܐ ܒܗ̇ܘܝܐ ܕܡܘܫܐ ܗ̇ܘ ܝܝ ܂ ܂ ܕܐܫܬܡܗ ܐܠܗܐ ܐܬܐܡܪܬ ܕܐܦ ܕܐܚܪܢܐ ܗ̇ܘܐ ܐܠܗܐ ܕܢܗܘܐ ܒܪܢܫܐ̣ ܠܐ ܡܨܝܐ ܂ ܐܝܟ ܡܐ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܐܒܐ ܂ ܢܠܦܘܢ ܡܓܕܦܢܐ̈ ܂ ܒܝܕ ܐܝܕܐ ܡܫܚܠܦ ܒܪܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܘܠܘ ܡܛܘܠ ܗܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܐ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܠܐ ܠܗ̇ܝ ܕܡܣܬܟܠܝܢ ܢܣܛܘܪܝܢܘ̣̈ ܘܡܦܫܩܝܢ ܕܗܘ̣ܐ ܐܠܗܐ ܕܐܦ ܠܐ ܠܡܘܣܦܘ ܫܠܝܛ ܘܠܐ ܡܢܗܝܢ ܝ ܂ ܝ ܠܡܒܨܪ ܂ ܘ̇ܠܐ ܡܕܝܢ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܐܪܝܢܘ̈ ܂ ܕܐܝܟܢܐ ܕܩ̇ܪܝܢ ܗܟܢܐ̣ ܐܦ ܢܣܬܟܠܘܢ̇ ܕܐܢ ܗܢܐ ܕܐܦ ܒܪܢܫܐ ܂ ܐܢܫ ܩܒܠ ܡܢܗܘܢ ܂ ܐܠܐ ܢܬܐܠܨܘܢ ܡܢܢ ܐܝܟ ܡܐ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܗܝ̇ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܝܕ ܗܕܐ ܕܗܘ̣ܐ ܐܬܓܠܝܬ ܂ ܕܥܕܡܐ ܕܗܘ̣ܐ ܕܐܦ ܕܗܪ-ܐ ܕܗܘ̣ܐ ܐܠܗܐ ܐܦ ܛܒ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܂ ܘܬܘܒ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܥ̣ܒܕ ܆ ܐܝܟܐ ܕܐܦ ܝX ܟܬܪ ܒܗܘܝܗ ܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܐ ܂ ܒܝܕ ܗܕܐ ܕܐܦ ܠܥܠ ܡܢ ܢܟܝܢܐ ܘܫܘܚܠܦܐ ܂ ܐ̣ܢ ܕܝܢ ܢܨܒܐ ܠܡܗܘܐ ܗܕܐ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܝX ܟܬܪ ܒܗܘܝܗ ܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܐ ܂ ܒܝܕ ܗܕܐ ܐܬܝܕܥ ܫܪܪܐ ܕܠܐ ܕܐܦ ܘܫܘܚܠܦܐ ܂ ܐ̣ܢ ܕܝܢ ܢܨܒܐ ܠܡܗܘܐ ܗܕܐ ܕܐܦ ܥ̣ܒܕ ܆ ܐܝܟܐ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܡܢ ܒܬܪ ܕܗܘ̣ܐ ܂ ܐܟܪܙ ܠܢ ܘܐ̇ܡ̣ܪ ܕܗܘܝܘ ܫܪܪܐ ܂ ܘܬܘܒ ܒܝܕ ܕܐܦ ܂ ܠܘܬ ܕܝܢ ܗܕܐ ܕܗܘ̣ܐ̇ ܂ ܡܢ ܢܣܝܢܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܂ · X · ܥܠ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܐܫܬܡܗ ܡܢ ܟܬܒܐ̈ ܟܐܦܐ̣ ܂ ܥܠ ܕܐܬܬܣܝܡ ܒܫܬܐܣܘܗܝ̈ ܕܐܦ ܬܪܝܢܐ ܆ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܢܫܐ ܕܬܪܝܢ̈ ܡܪܝܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܂ ܝ ܗ̇ܘ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܠܗ̇ ܠܗܕܐ ܢܣܬܟܠ ܂ ܘܛܘܪܐ ܐܝܟ ܕܒܦܠܐܬܐ ܕܐܦ ܂ ܥܠ ܕܠܘ ܒܝܕ ܙܘܘܓܐ ܐܬܒܛܢ ܘܐܬܝܠܕ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܢܒܥܐ ܐܢܫ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܒܐܝܕܗ ܥܒ̣ܕ ܐܢܘܢ ܠܥܠܡܐ̈ ܂ ܘܠܟܠܡܕܡ ܐܝܬܝ ܠܗ̇ܘܝܐ ܕܐܦ ܂ ܂ X ܕܥܠܝܗ̇ ܡܬܒܢܝܢ ܂ ܫܕܪ ܠܒܪܐ ܝܚܝܕܝܐ ܕܝܠܗ ܂ ܠܗ̇ܘ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܐܫܬܡܗ ܥܡܐ ܝ ܚܕ ܘܛܘܗܡܐ ܐܝܣܪܠܝܐ ܂ ܘܩܦ̣ܣ ܘܐܙܥܪ ܐܢܝܢ̈ ܕܐܦ ܐܝܟ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܂ ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܓܢܣܐ ܕܝܠܗ ܕܐܒܪܗܡ ܂ ܗ̇ܘ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܠܐ ܒܗܢܐ ܦܘܪܣܐ ܐܫܟܚ ܕܢܬܢܛܪ ܒܢܝܢܐ ܕܓ ܂ ܢܣܗ ܕܐܒܪܗܡ ܂ ܕܐܦ ܠܘܬ ܡܦܘܠܬܐ ܂ ܟX ܕܝܢ ܚ̣ܙܐ ܠܗ ܚܟܝܡ ܒܟܠ ܒܢܝ̇ܗ ܕܒܝܬܐ ܂
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܗܕܐ ܟܐܦܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܢܘܚ ܙܕܝܩܐ ܐܦ ܗ̣ܝ ܡܢ ܛܘܪܐ ܕܐܦ ܂ ܘܥܡܗ ܡܛܠܬܗ ܐܦ ܐܢܬܬܗ ܘܒܢܘܗܝ̈ ܝ ܘܟܠܠܬܗ̈ ܂ ܘܥܠ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܒܢܝܢܐ ܕܬܪܝܢ̈ ܗ̇ܘ ܕܗܘ̣ܐ ܠܗ ܢܘܚ ܫܬܐܣܬܐ ܂ ܫܪܝ ܗܘܐ ܕܐܦ ܡܢ ܕܠܡܒܢܐ ܡܓܕܠܐ ܂ ܟܕ ܕܢ ܚ̣ܙܐ ܒܢܝܐ ܚܟܝܡܐ ܕܥܠܡܐ̣ ܂
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܠܗ ܓܕܫ ܂ ܘܡܐܪܝ ܗܘܝܗܘܢ ܒܗܘܝܗ ܆ ܠܘ ܒܗ̇ܘ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܝܝ ܕܐܦ ܂ ܟܕ ܩܢ̣ܝܢ ܟܝܢܐ ܘܡܚܝܠܘܬܐ̣ ܘܡܝܘܬܘܬ ܐ ܂ ܐܝܠܝܢ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܠܐ ܒܗ̇ܝ ܝ ܕܗܘ̣ܐ ܐܕܡ ܩܕܡܝܐ ܗܘ̣ܐ ܥܠܡܐ ܗܢܐ ܡܬܚܙܝܢܐ ܂ ܕܐܦ ܗ̇ܘܝܐ ܕܒܪܢܫܐ ܂ ܕܗܢܐ ܟܠܗ ܣܘܥܪܢܐ ܢܬܡܠܐ ܒܐܝܕܗ ܂ ܐܝܟ