simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo (Mêmrê contre Habib). IV. Dissertationes 9a, 10a. ܡܢ ܒܢܝ̈ XXXX X ܪܕܬ ܠܘܬܢ ܡܫܠܡܢܘܬܐ ܕܟܬܝܒܬܐ̈ . ܟܕ ܕܐܦ . ܟܕ ܡܦܫܩ ܡܠܐ̈ ܕ . ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܘܩܒܠ ܣܘܟܠܗ ܒܝܫܐ . ܐܝܟܢܐ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo (Mêmrê contre Habib). III. Dissertationes 6a, 7a, 8a ܥܠ ܫܡܐ ܕܐܠܗܐ ܐܡܪ ܡܘܬܐ ܆ ܟܬܝܒ ܕܡܪܝܐ ܡܝܬ . ܘܕܠܐ ܦܘܠܓܐ ܕܐܦ ܡܘܬܐ . ܘܬܥܠ XXXX X65 ܦܘܗܝ ܗ̇ܘ ܕܐܠܗܐ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܬܕܥ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo. II. Dissertationes 3a, 4a, 5a ܥܠ ܒܪܐ ܘܥܠ ܪܘܚܐ ܟܠܗܘܢ ܐܡܪܝܢ ܆ ܡܛܠ ܕܡܢܗ ܐܢܘܢ ܕܟܝܢܐ ܆ ܕܐܦ ܚܕ ܐܠܗܐ ܝXX X29 . ܟܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܀ 62ܚܢܢ ܕܝܢ ܡܣܬ̇ܟܠܝܢܢ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo (Mêmrê contre Habib). III. Dissertationes 6a, 7a, 8a ܠܐܝܟܐX⁴⁰ܦܪܝܫܝܢ ܩܢܘܡܐܐܝܟ̈ ܕܡܠܬܟXܠܦܬ ܠܢ ܆ ܫܠܝܛ ܕܐܦ ܫܘܡܗܐ̈ . ܐ̇ܝܟܢܐ ܗܟܝܠ ܒܗ̇ܘ ܚܕ ܩܢܘܡܐ ܢܥܠ ܡܢܝܢܐ . ܗ̇ܘ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo (Mêmrê contre Habib). V. Appendices: I. Tractatus; II. Refutatio; III. Epistula dogmatica; IV. Florilegium ܦܘܠܘܣ ܩܕܝܫܐ ܒܪܬܚܐ ܕܗܕܐ ܚܡܬܐ ܚܠܦ ܟܠܗܘܢ ܕܐܟܘܬܗ ܕܐܦ ܕܡܫܝܚܐ . ܕܗܢܘܢ ܕܛܥܡܘܗܝ XX XXX 1 ܪ . ܐ ܘܐܪܓܫܘ ܒܗ ܆ ܐܝܟ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo (Mêmrê contre Habib). V. Appendices: I. Tractatus; II. Refutatio; III. Epistula dogmatica; IV. Florilegium X ܗܢܘܢ ܠܡܫܝܚܐX ³ܕܐܨܛܠܒ ܗ̇ܘ ܕܡܢܢ ܐܠܗܐ ܝX X 41 ܬܘܕܐ ܕܐܦ ܘܕܦܘܠܐ ܫܡܫܛܝܐ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܝܘܠܦܢܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ . ܡ . . ܛܠ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo. II. Dissertationes 3a, 4a, 5a ܚܢܢ ܐ̇ܡܪܝܢܢ ܕܠܐ ܡܬܕܪܟ ܟܝܢܐ . ܘܠܐ ܡܬܥ̇ܩܒܝܢ ܡ . . ܐ ܕܐܦ ܡܬܕܪܟ . ܘܟܕ ܡܠܬܐ ܒܒܪܝܘܬܗ̇ ܡܣܬܒܪܐ . ܕܠܡܠܬܢ ܕܡܝܐ :
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo (Mêmrê contre Habib). IV. Dissertationes 9a, 10a. ܩܡܬ . ܟܕ ܡܥܕܪܐ . ܛܝܒܘܬܐ . ܥܕܡܐ ܦ ܗܢܘܢ ܦܛܪܘܢܝܟ̈ ܟܦܪܘ ܕܐܦ ܕܐܝܬ ܥܠܝܗ̇ ܕܪܐ ܐܘ̇ ܣܟܠܐ . ܡܛܠ ܗܕܐ ܕܐܩܝܡܝܗ̇ . ⁶⁷ܗ̇ܝ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo. II. Dissertationes 3a, 4a, 5a ܗ̇ܝ ܕܢܣܒܐܠܗܐ ܕܐܦ ܕܦܓܪܢܘܬܐ ܠܗܐ ܥ̇ܪܩܝܢ ܐܢܬܘܢ ܆ ܘܡܬܟ̇ܣܣܝܢ ܐܢܬܘܢ :
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo (Mêmrê contre Habib). IV. Dissertationes 9a, 10a. ܒܪܐ ܐܟܘܬܗ X XXX⁰ . . ܘܬܘܒ ܐܡܪ ܝܫܘܥ . ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܠܚܡܐ ܕܐܦ ܡܕܡ ܕܚ̇ܙܐ ܒܐ ܕܥ̇ܒܪ . . ܐܝܠܝܢ ܓܝܪ ܕܐܒܐ ܥ̇ܒܪ . . ܗܠܝܢ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo (Mêmrê contre Habib). V. Appendices: I. Tractatus; II. Refutatio; III. Epistula dogmatica; IV. Florilegium X ܩܝܡܬܐ ܠܐ ܗܘܬ ܕܟܝܢܐ ܕܒܪܢܫܐ . ܘܐܝܟܢܐ ܠܐ XXXX 123 ܡ . ܕܐܦ ܠܒܪ ܡܢ ܟܝܢܐ ܗ̣ܝ . ܘܐܢ ܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܢܝܢ̈ ܆ ܐܢܢܩܐ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo (Mêmrê contre Habib). III. Dissertationes 6a, 7a, 8a ܐܠܗܐ ܕܠܐ dd-ܠܝܕ ܗܘܐ ܝܠܕܬ . ܗܕܐ ܒܪܬ ܗܝ ܕܐܒܐ . ܐܣܬܟܠܬ ܕܐܦ . ܘܐܦ ܐܠܗܬܐ ܘ̇ܠܐ ܕܬܬܩܪܐ . ܘܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܠܗܬܐ . ܡܛܠ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo (Mêmrê contre Habib). IV. Dissertationes 9a, 10a. ܡܛܠܬܗ̇ ܟܬܒܬܗ̇ ܠܟܠܗ̇ Xܝ XX X 1 ܬ . ܐ . ܐܢܐ ܕܝܢ ܒܟ ܬ̇ܡܗ ܕܐܦ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܣܗܕܘܬܐ ܆ ܐܝܟܢܐ ܠܝ ܐܢܬ ܕܐܬܚܫܚܬ ܒܡܠܬܐ ܗ̇ܝ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo. II. Dissertationes 3a, 4a, 5a ܠܝܬ ܣܩܘܒܠܐ ܒܐ . ܝܕܥܬܐ ܓܝܪ ܕܡܢ ܩܪܝܢܐ ܣܓܝܐܐ ܡܬܟ̇ܢܫܐ ܕܐܦ ܡܢ ܚܘܒܐ ܫܘܚܐ ܆ ܐܝܟܢܐ ܐ ܢܫܬܟܚ ܡܕܡ ܣܩܘܒܠܐ ܒܝܕܥܬܢ ܐܝܟ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo (Mêmrê contre Habib). IV. Dissertationes 9a, 10a. ܨܝܕܦܓܪܐ ܡܫܟܚܝܢܢ ܆ ܕܐܢ ܝܓܕܫܘܢܗܘܐ ܟܐܒܐ . ܡܢ ܗܕܡܐ̈ ܆ ܕܐܦ : ܟܠܗܘܢ ܒܚܘܠܡܢܐ ܐ . ܡܬܩ̇ܝܡܝܢ ܝ⬩dd ܒܗ̇ܝ ܕܡܘܬܐ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo (Mêmrê contre Habib). III. Dissertationes 6a, 7a, 8a ܗܫܐ ܦ̣ܪܫ ܠܗ ܚܪܢܐ ܕܡܝܬܪ ܟܠܗܘܢ . ܘܐܩܝܡܗ ܕܢܗܘܐ ܕܝ̇ܢܐ ܕܐܦ . ܘܠܐ ܡܟܝܠ ܡܬܥܣܩܝܢ XX X XX8 ܘܘ ܕܢܩܒܠܘܢ ܡܠܬܗ .
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo (Mêmrê contre Habib). III. Dissertationes 6a, 7a, 8a ܐܝܬܝܟ ܀ X 3ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܕ̇ ܕܝܟܢܐ ܠܐ ܚܟ̇ܡܬ ܗܠܝܢ ܕܦܐܝܢ ܕܐܦ . ܟܕ ܓܠܝܙ ܐܢܬ ܒܘܝܢܗܝܢ . ܕܠܐ ܬܬܚܙܐ ܘܕܠܐ ܪܥܝܢܐ ܐܝܟ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo. II. Dissertationes 3a, 4a, 5a ܗܘ ܫܡܐ ܕܩܪܬܗ ܢܒܝܘܬܐ ܡܘܕܥ ܀ 12ܗܢܘ ܗܟܝܠ ܢܝܫܗܝܢ ܕܐܦ ܠܒܪܝܬܐ ܥ̇ܐܠ . ܘܥܡ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܥܬܝܕ ܢܬܗ̇ܦܟ : ܐܝܟ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo. II. Dissertationes 3a, 4a, 5a ܗܠܝܢ ܕܛܥܝܘܬܐ ܕܡܣܬܒܪܬ ܕܝ̇ܕܥܬ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥܬ . ܡܢ ܕܐܦ ܀ 2ܝܘܡܐ ܟܠܗ ܠܐ ܣ̇ܦܩ ܠܝ : ܕܐܬܡܗ ܒܟ . ܟܡܐ ܚܟܝܡܬ :
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo (Mêmrê contre Habib). V. Appendices: I. Tractatus; II. Refutatio; III. Epistula dogmatica; IV. Florilegium ܟܕ ܒܣܪܐ ܠܒܝܫ ܘܐ ܆ ܒܥܘܬܐ X ܘܬܟܫܦܬܐ ܒܓܥܬܐ ܚܝܠܬܢܝܬܐ ܕܐܦ ܐܢܫܐ . ܟܬܝܒ ܕ . ܒܗ ܗ̣ܘ ܨܒ̣ܐ ܟܠܗ ܡܘܠܝܐ ܠܡܥܒܕ̇ ܘܬܘܒ