simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo. II. Dissertationes 3a, 4a, 5a ܦܘܛܝܢܘܣ ܘܣܒܠܝܘܣ ܘܢܐܘܛܝܣ ܗܟܢܐ ܐܢܘܢ ܀ 1ܘܗܢܐ ܬܘܒ ܕܐܦ : ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܟܠܗܘܢ ܫܡܗܐ̈ ܕܡܬܐܡܪܝܢ ܥܠ ܐܠܗܝܐ ܆ ܐܝܟ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo. II. Dissertationes 3a, 4a, 5a ܗܘ ܫܡܐ ܠܝܬܝܘܬܐ ܡܢ ܬܠܬܐ ܢܣܝܡ . ܐܟܙܢܐ ܓܝܪ X ܕܚܕ ܡܬܐܡܪ ܕܐܦ . ܘܠܘ ܚܕ ܡܐ ܡܣܬ̇ܟܠܝܢܢ ܒܫܡܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ . ܗܟܢܐ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo. II. Dissertationes 3a, 4a, 5a ܐܢܚܢܢ : ܩܪܒܐ ܐܡܝܢܐ ܥܡ ܢܦܫܗ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܠܢ ܥܡ ܕܐܦ ܆ XXX X38 ܟܠ ܥܕܢ ܡܬܕܠܚ ܗܘܐ ܘܡܫܬܓܫ ⁵⁸ܗܘܐ ܡܢܗ̇ . ܐܝܟ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo. II. Dissertationes 3a, 4a, 5a ܠܢ ܥܡ ܩܢܘܡܢ . ܐܢ ܢܗܘܐ ܕܒܥܝܪܘܬܐ X ܠܐ ܐܙܕܟܝ ܆ ܐܠܐ ܒܝܕ ܕܐܦ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܢܚܢܢ : ܩܪܒܐ ܐܡܝܢܐ ܥܡ ܢܦܫܗ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ . ܐܝܟ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo. II. Dissertationes 3a, 4a, 5a ܠܘܬܢ ܕܝܠܢ ܓ̇ܕܫܐ : ܘܒܚܘܫܒܗ ܬܘܒ ܟܠ ܫܥ ܐ ܚܢܝܩܐ ܗܘܬ . ܕܐܦ X ܠܐ ܐܙܕܟܝ ܆ ܐܠܐ ܒܝܕ ܚܠܡܐ ܒܗ̇ ܒܗܕܐ XX X39 ܬܢ̇ܣܝ : ܐܝܟ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo. II. Dissertationes 3a, 4a, 5a ܗܢܝܢ ܡܠܝܟ̈ ܗܟܢܐ ܪܡܙܢ̈ . ܐܕܢܚܝܗ̇ ܬܚܦܝܬܐ . ܐܢ ܕܝܢ ܕܐܦ ܗܘ . ܐܡܪܓܠܝܐܝܬ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬ ܒܪܥܝܢܟ : ܠܐ ܟ̇ܣܝܐ . ܐܝܟ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo. II. Dissertationes 3a, 4a, 5a ܗ̇ܝ ܕܢܣܒܐܠܗܐ ܕܐܦ ܕܦܓܪܢܘܬܐ ܠܗܐ ܥ̇ܪܩܝܢ ܐܢܬܘܢ ܆ ܘܡܬܟ̇ܣܣܝܢ ܐܢܬܘܢ :
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo. II. Dissertationes 3a, 4a, 5a ܒܣܓܝܐܬܐ̈ ܡܬܚ̇ܫܚ ܐܢܬ ܗܫܐ : ܟܕ ܠܐ ܫܪܝܪܢ̈ ܠܟ ܆ ܐܠܐ ܕ ܕܐܦ ܕܢܟ̇ܣܐ ܬܗ . ܘܫܩܠܗ̇ ܡܢ ܠܘܬܢ ܡܢ ܝܘܠܦܢܐ ܥܕܬܢܝܐ ܇ ܐܝܟ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo. II. Dissertationes 3a, 4a, 5a ܢܐ ܚܟܝܡܐ ܐܣܬ̇ܒܪܬ̇ ܡܠܬܗ ܕܫܪܪܐ : ܘܕܢܗ̇ ܒܚܘܫܒܐ̈ ܕܐܦ ܠܙܝܢܐ ܕܩܠܗ ܠܚܘܕ ܫ̇ܡܥ . ܕܣܩܘܒܠܐ ܗܘ ܕܢܦܫܗ : ܐܝܟ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo. II. Dissertationes 3a, 4a, 5a ܪܗܘܡܝܐ ܝܘܢܝܐ ܐܘ̇ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܠܫܢܝܢ̈ . ܠܩܠܐ ܕܐܬܪܒܝ ܕܐܦ ܕܩܠܐ ܕܠ̇ܚܡ ܠܗ̇ ܠܛܥܝܘܬܐ : ܠܗ ܒܠܚܘܕ ܫ̇ܡܥܐ . ܐܝܟ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo. II. Dissertationes 3a, 4a, 5a ܐܝܠܝܢ ܕܓܠܝܢ̈ : ܘܐܝܬܝܗܝܢ ܡܢ ܠܒܪ ܘܡܣܬ̇ܒܪܢ̈ ܕܐܦ ܨܝܕ : ܘܡܢ ܡܠܬܐ ܘܚܘܫܒܐ ܕ̇ܩܢܘܡܗ ܢܣܒ ܠܗ ܦܝܣܐ . ܘܬܘܒ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo. II. Dissertationes 3a, 4a, 5a ³³ܐܝܬܝܐ ܡܢܢ ܗܘܐ . ܕܝܢ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ ܒܦܓܪ ܐܬܚܙܝ ܆ ܐܦ ܕܐܦ ܕܢܬܚܙܐ . ܘܐܢ XXXX 46 ܡܪ ܕܒܦܓܪܐ ܐܬܚܙܝ ܆ ܗܦܟܐ ܥܠܝܟ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo. II. Dissertationes 3a, 4a, 5a ܗܠܝܢ ܕܛܥܝܘܬܐ ܕܡܣܬܒܪܬ ܕܝ̇ܕܥܬ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥܬ . ܡܢ ܕܐܦ ܀ 2ܝܘܡܐ ܟܠܗ ܠܐ ܣ̇ܦܩ ܠܝ : ܕܐܬܡܗ ܒܟ . ܟܡܐ ܚܟܝܡܬ :
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo. II. Dissertationes 3a, 4a, 5a ܐܢܚܢܢ ܥܬܝܕܝܢ ܚܢܢ ܕܢܚܘܝܟ ܕܣܝܡܟ ܗܢܐ . ܘܡܘܬܗ ܘܚܫܗ ܕܐܦ ܒܪܝܬܐ ܘܥܒܕܐ ܡܫܡܗ XXXX 48 ܠܗ ܠܗܢܐ ܡܫܝܚܐ : ܐܝܟ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo. II. Dissertationes 3a, 4a, 5a ܐܢܬ ܗܫܐ ܡܬܚܫܚ ܐܢܬ ܀ X ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܕ̇ ܟܕ ܥ̇ܫܩ ܡܠܬܝ ܒܡܕܡ ܕܐܦ ܥܠܡܐ̈ ܥܘܠܐ ܗܘܐ ܆ ܒܡܠܬܐ ܥܕܬܢܝܬܐ ܚܫܚ ܒܐܣܟܡܐ : ܐܝܟ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo (Mêmrê contre Habib). III. Dissertationes 6a, 7a, 8a ܡܢ ܡܘܬܐ ܢܢ̇ܚܡ ܘܢܥܒܕ ܐܢܘܢ ܠܐ ܡܝܘܬܐ̈ . ܟܕ ܦ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܕܐ . ܗ̇ܘ ܓܝܪ ܕܡܢ ܡܝܘܬܐ̈ ܠܐ ܡܝܘܬܐ̈ ܥܒܕ ܐܢܘܢ ܆ ܡܨܐ ܘܐ .
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo (Mêmrê contre Habib). III. Dissertationes 6a, 7a, 8a ܠܐ ܝX X X51 ܘ . ܟܒܗ ܐܫܬܪܝ . ܘܠܐ ܚܒܠܐ ܫܠܛ ܒܗ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܕܐܦ ܛܒ ܡܢ ܗ̇ܝ X ܕܗܘ ܩܢܘܡܗ ܢܩܝܡ ܠܦܓܪܐ ܕܚܕ ܒܪ ܐܢܫܐ . ܗ̇ܘ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo (Mêmrê contre Habib). III. Dissertationes 6a, 7a, 8a ܠܐ ܐܩܝܡܗ ܒܚܕ ܪܡܙܐ . ܐܠܐ ܝܘܡܬܐ̈ ܬܠܬܐ ܝX X 54 ܝ . ܗܘܐ ܕܐܦ ܘ . ܟܒܗ ܐܫܬܪܝ . ܘܠܐ ܚܒܠܐ ܫܠܛ ܒܗ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܥܠܘܗܝ . ܬܘܒ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo (Mêmrê contre Habib). III. Dissertationes 6a, 7a, 8a ܠܗ ܠܗܘ ܒܪ ܐܢܫܐ ܇ ܗܘ ܐܠܗܐ ܝܗܒ ܚܝܠܐ ܆ ܠܡܢܐ ܡܕܝܢ ܠܐ ܚܘܝܗ ܕܐܦ . ܡܫܬܟܚ ܚܝܠܗ ܕܗ̇ܘ ܒܪ ܐܢܫܐ ܚܝܠܬܢ ܡܢ ܕܐܠܗܐ . ܘܐܢ ܬܐܡܪ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo (Mêmrê contre Habib). III. Dissertationes 6a, 7a, 8a ܐܠܗܐ ܕܠܐ dd-ܠܝܕ ܗܘܐ ܝܠܕܬ . ܗܕܐ ܒܪܬ ܗܝ ܕܐܒܐ . ܐܣܬܟܠܬ ܕܐܦ . ܘܐܦ ܐܠܗܬܐ ܘ̇ܠܐ ܕܬܬܩܪܐ . ܘܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܠܗܬܐ . ܡܛܠ