simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗ̣ܝ ܒܪܝܬܐ ܬܬܚܪܪ ܥܒܕܘܬܐ ܕܚ̇ܒܠܐ . ⁵⁴ܐܠܗܐ ܡܢ̣ܘ ܕܐܦ . ܐܠܐ ܘܠܗܠܝܢ ܕܒܫܡܝܐ ܫܘܙܒ . ܕܡܐ ܕܝܠܗ . ܕܡܝܐ ܕܝܢ ܠܗ̇ܝ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܫܒܚܬܐ̈ ܐܬܡܠܠ ܡܛܠܬܗ̇ . ܡܛܠ ܕܥ̇ܡܪ ܗ̣ܘ ܡܠܬܐ ܝܚܝܕܝܐ ܕܐܦ ܕܥܕܬܐ ܪܓܝܓܝܢ ܠܗ . ܝܬܝܪ ܡܢ ܦܘܠܚܢܐ ܕܒܢܡܘ X ܗ̇ܝ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܐ ܐܢ ܣܘܓܐܐ . ܢܣܝܘܢܐ̈ ܒܕܡܘܬ ܡܡܘܠܐ ܢܐܬܘܢ ܥܠܘܗܝ . ܕܐܦ ܐܠܗܐ . ܘܚܠܦܝ ܠܡ ܟܠ ܚܣܝܐ ܠܐ ܠܘܬܟ ܒܬܘܟܠܢܐ ܕܥܠܝ ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܢܝܚܬܐ ܛܝܒܘ ܠܢܦܫܬܗܘܢ̈ ܒܐܘܘܢܐ̈ ܕܠܥܠ . ܝܟܐ ܕܫܦܝܪ ܕܐܦ ܐܝܠܝܢ ܕܒܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܡܢܕܪܝܫ ܐܬܝܠܕܘ . ܠܗ̇ܢܘܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܚܛܝܐ̈ ܫܘܢܩܐ̈ ܦ̇ܪܥ . ܡܛܘܠ ܕܬܪܥܝܬܗ ܕܒܪܢܫܐ ܬܘܕܐ ܠܟ ܕܐܦ . ܒܝܬ ܕܝܢܐ ܠܡ ܐܠܗܝܐ ܠܡܟܝܟܐ̈ ܡ̇ܢ ܦܪܥ ܦܘܪܩܢܐ . ܐܝܟ ܡܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܬܫܦܪ ܠܗ . ܢܣܘܦܘܢ ܚܛܝܐ̈ ܡܢ ܐܪܥܐ . ܝܕ ܕܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ . ܕܐܦ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܠܡ ܕܓܒ̇ܝܬ ܕܒܠܚܘܕ ܨܒ̇ܝܬ ܠܡܫܒܚܘ ܠܐܠܗܐ ܗ̇ܝ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version . ܟܕܓܝܪ ܠܘܬ ܐܒܐ ܢܒܝܐ ܕܘܝܕ ܩ̇ܕX ܗܘܐ ܡܟܪܢ ܡܪ ܗܘܐ . ܕܐܦ ܚܛܝܬܐ . ܡ̇ܥܠ ܬܘܒ ܘܦܪܨܘܦܐ ܕܡܫܝܚܐ . ܟܕ ܕܣܐܘܪܐ ܡܢ ܡ ܨ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܫܘܕܝܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܗܠܝܢ ܡܩܒܠܝܢ ܗܘܘ . ܡܪܝܐܐܬܕܟܪ ܕܐܦ . ܕܗܐ ܚܢܢ ܫܒ̣ܩܢ ܟܠ ܡܕܡ ܘܐܬܝܢ ܒܬܪܟ . ܢܗܘܐ ܠܢ . ⁵²ܐܝܟܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܐܘܪܚܐ ܛܒܬܐ ܗܘ̣ܐ ܠܢ . ܘܣܒܪܐ ܘܣ̇ܬܪܐ ܘܡܓܕܠܐ ܕܐܦ ܘܚܠܦ ܥܡܐ ܕܐܬܦܪܩ ܡܢ ܡܫܝܚܐ . ܕܠܗ ܡܫܡܗ ܫܘܥܐ . ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܬܠܬܟܝܢ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܣܠܩܝܢ ܠܐܘܪܫܠܡ ܡܬܝܕܥܢܝܬܐ . ܕܐܦ . ܟܕ ܡ̇ܕܡܐ ܠܗܘܢ ܠܐܪܝܘܬܐ̈ ܕܒܩܢܝܐ ܕܦܠܣܛܝܢܐ . ܗܠܝܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܥܕܡܐ ܠܡܘܬܐ ܬܬܡܬܚ ܟܗܝܢܘܬܗܘܢ . ܘܡܕܡ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܢܣܒܘܠ ܕܐܦ . ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܒܟܠܗ ܙܒܢܐ ܕܥܘܡܪܗܘܢ ܟܗܝܢܝܢ . ܐܝܟ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܥܠ ܙܩܘܦܘܗܝ̈ ܡܨܠܐ ܗܘܐ . ܥܠ ܗ̇ܢܘ ܐ . ܫܠܡܘܗܝ ܠܡܘܬܐ . ܥܠ ܕܐܦ . ܟܐ̇ܒ ܗܘܐ ܠܗ ܥܠ ܐܒܕܢܐ ܕܢܦܫܬܗܘܢ̈ . ܘܗܕܐ ܝܕܝܥܐ ܗ̇ܝ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܛܠܬ ܡܣܝܒܪ ܐܢܐ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܘܡܛܠ ܕܣܒܪܐ ܕܒܟ ܕܩ̇ܒܠܬ ܕܐܦ ܡܪܝܐ ܣܒܪܝ ܕܡܢ ܛܠܝܘ ܦܨܢܝ ܠܡ ܡܢܗ ܕܥܡܐ ܕܥܒܪ ܢܡܘܣܐ . ܥܠ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܒܥܕܬܗ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܡܫܟܢܗ . ܟܣܝܐܝܬ ܥ̇ܡܪ ܘܡܥܒܪ . . ܕܐܦ ܟܪܘܒܐ̈ ܥܠ ܟܢܦܐ̈ ܕܪܘܚܐ ܛܣ . ܥܢܢܐ ܗ̇ܝ ܕܩܒܠܬܗ . ܘܡܛܠ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܐܢܬܬܐ ܐܡ̣ܪ ܕܡܬܝܗܒܐ . ܐܝ̇ܕܐ ܕܒܦܐܪܐ̈ ܛܒܐ̈ ܡܨܒܬܐ . ܕܐܦ ܕܫܠܝܚܐ̈ . ܝ̇ܗܒ ܛܘܒܐ ܠܐܝܢܐ . ܗܝܡܢ ܒܡܫܝܚܐ . ܠܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܦܘܪܥܢܘ ܠܟܠܚܕ ܡܢ ܓܒܐܐܝܟ̈ ܕܫ̇ܘܐ ܡ̇ܗܦܟ . X ܕܐܦ . ܬܡܢ ܓܝܪ ܡܬܝܕ ܠܟܠܢܫ ܕܬܪܝܨܐ ܗܘ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ . ܐܡܬܝ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܙܡܘܪܐ ܗܢܐ ܠܡܐܬܝܬܗ ܕ XXX99ܕܡܪܝܐ ܡܫܘܕܥ . ܐܡܬܝ ܕܐܦ ܘܫܬܐ . ܠܕܘܝܕ ܐܡܬܝ ܕܐܪܥܐ ܕܝܠܗ ܬ ܙ̇ܕܩ ܠܡܕܥ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܢܬܕܡܪܘ ܝܝ 84ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܗ̇ ܘܢܐܡܪܘܢ . ܕܐܝܟ |ܕܫܡܥܢ ܡܢ ܕܐܦ ܩܛܝܪܝܬܐ . ܚܝܠܘܬܐ̈ ܡܠܐܟܝܐ̈ ܫ̇ܚܩ ܠܗܘܢ . ܐܝܟܢܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܐܥܒܕ ܠܡ ܡܐ ܕܗܘܝܬ ܒܕܪ̈ ܐܠܗܝܬܐ̈ . ܕܪܐ̈ ܕܝܢ ܕܐܦ . ܡܢܐ ܕܝܢ ܐܫܬܘܕܝ ܐܘ ܕܟܣܐ ܕܡܪ ܟܕ ܢܣܒ ܩ̇ܪܐ ܠܫܡܗ . ܗ̇ܝ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܥܘܠܐ̈ ܘܪܫܝܥܐ̈ ܓܡܪܬ ܐܢܘܢ ܘܗܢܐ ܟܠܗ ܥܬܕܘܗ̇ ܐܝܟ ܕܐܦ ܕܐܦ ܦܓܥܬ ܒܗܘܢ . ܡܛܠܗܢܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܥܬܕܘ ܠܫܒܗܪܢܘܬܐ ܗ̇ܝ