simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version . . ܗ̇ܝ ܕܐܦ . . .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܕܦܠܣܛܝܢܐ . ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܡܬܠܬܟܝܢ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܣܠܩܝܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version . . . ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܩܡܘ .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܐܠܗܐ . ܡܚܘܐ ܕܐܦ ܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ̈ ܐܚܪ̈
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܕܫܝܘܠ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܥܘܒܛܐ ܕܗܘܬܐ ܘܥܘܡܩܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܕܐܟܬܒ ܐܘܢܓܠܣܛܐ . ܕܐܦ ܡܛܠ ܙܩܘܦܘܗܝ̈ ܡܨ̇ܠܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܢ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܢܗܝܪܐܝܬ ܬ̇ܢܐ ܠܗ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܥܘ̇ܠܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܐ ܚܕܐ ܥܠܬ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܢܡܘܣܐ . ܥܠ ܕܐܦ ܡܛܠܬ ܡܣܝܒܪ ܐܢܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܢ . ⁵²ܐܝܟܐ ܕܐܦ ܫܘܕܝܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܕܡܝܐ ܕܝܢ ܠܗ̇ܝ ܕܐܦ ܗ̣ܝ ܒܪܝܬܐ ܬܬܚܪܪ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܘܕܐ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܐܦ ܡܢ ܩܕܝܡ .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܐܬܐܡܪ . ⁵⁵ܝܕܝܥܐ </page> <page> ܕܐܦ ܡܐܢܐ ܕܡܠܝ̈ ܬܫܒܚܬܐ̈
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܫܝܚܐ . ⁵⁷ܡܛܠ ܕܐܦ ܥܒ̣ܕ ܠܬܪܝܗܘܢ̈ ܚܪ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܕܡܬܩܛܠܝܢ . ܕܝܢ ܕܐܦ ܢܬܝܗܒ ܠܗ ܕܗܒܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܟܗܝܢܝܢ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܥܕܡܐ ܠܡܘܬܐ ܬܬܡܬܚ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܥܬܕܘ ܠܫܒܗܪܢܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܥܘܠܐ̈ ܘܪܫܝܥܐ̈ ܓܡܪܬ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܟܠܗ ܥܬܕܘܗ̇ ܐܝܟ ܕܐܦ ܪܘܫܥܝܗܘܢ̈ ܥܒܝܐ̈ ܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version . . ܝܕܝܥܐ ܕܐܦ . . .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version . ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܠܚܛܝܐ̈ ܫܘܢܩܐ̈ ܦ̇ܪܥ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܘܗܕܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܡܪܢ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܡܕܥ ܕܝܢ ܘ̇ܠܐ ܕܐܦ ܗܘ Xܝ 24ܓܐܪܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܕܕܘܝܕ . ⁷⁹ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܠܥܠܡ ܡܩ̇ܘܐ .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܥܠ ܐܠܗ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܐܕܢܐ̈ ܘܥܝܢܐ̈ ܘܣܘܟܠܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܟܠܗ ܐܫܬܚܪܬ ܐܝܟ ܕܐܦ ܠܚܕܐ ܨܦܪ ܐܬܕܡܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܢܡܘܣܝܐ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܛܠܢܝܬܐ ܕܛܒܬܐ̈ ܕܥܬܝܕܢ̈
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version . ܡܦܝܣܝܢ ܗܘܘ ܕܐܦ ܗܢܘܢ ܢܫܬܘܘܢ ܠܗܕ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗ̣ܘܐܝܬܝܟ ܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܠܫܡܝܐ ܥܒܕ ܡܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version . ܗ̣ܘܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܡܢ ܩܕܝܡ ܕܝ̣ܢܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܝܕܥܐ ܐܢܬܝ ܢܗܝܪܐܝܬ ܕܐܦ ܗܢܐ ܐܬܪܐ ܬܚܝܬ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܕܒܗܝܢ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܠܐ ܒܗܠܝܢ ܕܛܒ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܡܪܝܐ . ܡ̇ܠܦ ܕܐܦ ܥܠ ܐܦܝ̈ |ܒܛܝܠܘܬܗ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܐܠܗܐ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܒܗ̇ܘ ܕܩܕܡ ܗܢܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗܘܐ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܥܕܡܐ ܠܗܝܢ ܠܥܢܢܐ̈
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܕܝܠܟ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܒܝܕ ܪܥܡܐ ܡܬܝܕܥ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܗ . ܐܝܟ̈ ܕܐܦ ܠܗܠܝܢ ܠܡܛܝܒܘ ܘܠܡܬܠ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܨܦܪܐ̈ . ܡܚܘܐ ܕܐܦ ܐܝܠܢܐ̈ ܕܪܒܝܢ ܒܥܒܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡ̇ܢ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܐܦ ܢܣܝܢܗܝܢ ܐܝܬ ܠܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܦ ܥܘܡܪܐ ܟܠܗ ܕܝܠܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܩ̇ܦ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܕܚܠܬܐ ܪܡ̇ܐ ܒܟܠܗܘܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܕܠܩܘܒܠܐ ܐܡ̇ܕ̇ ܠܗܠܝܢ ܕܐܦ ܡܘܩܕ ܒܙܒܢܐ ܕܕܝܢܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܒܢܘܪܐ . </page><page> ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܐܬܗ̇ ܬܢܢܐܐܝܬܘܗܝ .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܡܫܒܚܘ ܠܐܠܗܐ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܬܫܦܪ ܠܗ .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܢܘܕܥܘܢ ܠܥܡܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܣܕܝܪ̈ ܢܗܝܪܐܝܬ ܒܡܙܡܘܪܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܐܠܗܢ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܠܥܡܐ ܩܕ ܝܗ̣ܒ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version : XXXẌ </page><page> ܐܝܟ ܕܐܦ ܒܢܝܗܘܢ̈ ܢܩܪܒܘܢ ܠܗܘܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܩ̇ܪܐ . ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܚܝܠܐ ܗ̇ܘ ܒܗܘܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܕܝܢ ܟܠܝܐ ܡܕܡ ܕܐܦ ܡܫܬܥܝܢܐܝܬ ܢܩܒܠܗ Xܠܦܬܓܡܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܩ̇ܪܐ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܟܕ ܚܐܝܢ ܥܡܡܐ̈
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܕܥܡܡܐ̈ . ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܒܝܬܐ ܪܘܚܢܝܐ ܗܘܬ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܕܐܓܘܢܐ . ܐܡܬܝ ܕܐܦ ܒܩܝܢܕܘܢܘܣ ܗܘܬ ܢܦܫܗ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܫܘܕܥ . ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܚܒܠܐ̈ ܕܡܘܬܐ ܘܩܝܢܕܘܢܘܣ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܕܠܥܠ . ܗܠܝܢ ܕܐܦ . . . </page>
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܫܡܗ . ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܐܥܒܕ ܠܡ ܡܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܪܬܐ ܡܫܘܕܥ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܟܕ ܢܬܗܦܟܘܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ . ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܣ . .