simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version . . . ܐܡܬܝ ܕܢܚܬ . . . ܫܡܝܐ ܘܡܩܝܡ . . . ܡܝܬܐ̈ . . . . ܟܠܟ ܕܐܦ . . . ܬܓܡܐ ܫܠܝܚܝܐ . . . ܕܢܚܝܠ ܒܪܐ . . . ܗ̇ܘ ܕܬܩܢ . . . ܗ̇ܝ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version . . . ܕܡܬ . . . . . . |ܓܝܪ ܐܝܬ ܗܘܐ . . . ܡܫܒܚܘ ܡܕܡ . . . ܕܐܦ ܐܢ ܟܕ ܢܬܡܟܟܘܢ ܩܕܝܫܐ̈ ܩܪܢ̈ . . . ܕܚܛܝܐ̈ ܡܬ . . . ܝܕܝܥܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version . . . </page><page> ܐܓܪܐ ܕܐܓܘܢܐ . . . ܡܛܠ ܕܦܨܝ ܠܢܦܫܝ |ܡܢ ܡܘܬܐ . ܕܐܦ ܕܡܪܝܐ . . . ܠܟ . ܢܝܚܐ ܗܪܟܐ ܐܡ̇ܪ ܠܐܘܢܐ̈ ܕܠܥܠ . ܗܠܝܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version . ܟܕܓܝܪ ܠܘܬ ܐܒܐ ܢܒܝܐ ܕܘܝܕ ܩ̇ܕX ܗܘܐ ܡܟܪܢ ܡܪ ܗܘܐ . ܕܐܦ ܚܛܝܬܐ . ܡ̇ܥܠ ܬܘܒ ܘܦܪܨܘܦܐ ܕܡܫܝܚܐ . ܟܕ ܕܣܐܘܪܐ ܡܢ ܡ ܨ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܐܕܢܐ̈ ܘܥܝܢܐ̈ ܘܣܘܟܠܐ ܠܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܝܗ̣ܒ . ܓܝܪ ܠܡ ܕܐܦ ܕܐ ܠܐ ܕܚ̇ܙܐ ܘܠܐ ܕܫ̇ܡܥ ܘܠܐ ܕܡܟܣ ܡܣܒܪܝܢ ܥܠ ܐܠܗ ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܐܘܪܚܐ ܛܒܬܐ ܗܘ̣ܐ ܠܢ . ܘܣܒܪܐ ܘܣ̇ܬܪܐ ܘܡܓܕܠܐ ܕܐܦ ܘܚܠܦ ܥܡܐ ܕܐܬܦܪܩ ܡܢ ܡܫܝܚܐ . ܕܠܗ ܡܫܡܗ ܫܘܥܐ . ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܐܝܠܢܐ̈ ܕܪܒܝܢ ܒܥܒܐ . ܐܪܙܐ̈ ܘܗܠܝܢ ܐܚܪܢܐ̈ . ܒܪܡܙܗ ܕܐܦ . ܐܪܙܐ̈ ܕܠܒܢܢ ܗܠܝܢ ܕܢܨܒܬ . ܬܡܢ ܝܩܢܢ̈ ܨܦܪܐ̈ . ܡܚܘܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܐܡܪܝܢ . |ܚ̇ܕܝܬ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܐܡܪܘ ܠܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ ܢܐܙܠ . ܕܐܦ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܥܕܟܝܠ ܕܝܢ ܒܐܘܪ X107 ⁰ܐܝܬܝܗ̇ . ܗܠܝܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܐܢܬܬܐ ܐܡ̣ܪ ܕܡܬܝܗܒܐ . ܐܝ̇ܕܐ ܕܒܦܐܪܐ̈ ܛܒܐ̈ ܡܨܒܬܐ . ܕܐܦ ܕܫܠܝܚܐ̈ . ܝ̇ܗܒ ܛܘܒܐ ܠܐܝܢܐ . ܗܝܡܢ ܒܡܫܝܚܐ . ܠܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܐܥܒܕ ܠܡ ܡܐ ܕܗܘܝܬ ܒܕܪ̈ ܐܠܗܝܬܐ̈ . ܕܪܐ̈ ܕܝܢ ܕܐܦ . ܡܢܐ ܕܝܢ ܐܫܬܘܕܝ ܐܘ ܕܟܣܐ ܕܡܪ ܟܕ ܢܣܒ ܩ̇ܪܐ ܠܫܡܗ . ܗ̇ܝ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܐܪ ܐܬܥܡܪܬ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܥܕܬܐ ܕܒܟܠܗ̇ ܬܒܝܠ ܬܩܢܬ . ܟܕ ܕܐܦ . ܒܗܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܩܕܡ ܫܒܬܐ ܡܐܬܝܬܗ ܩܕܡܝܬܐ ܡܘܕܥ . ܐܡܬܝ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܐܫܥܝܐ ܡܬܥܗܕ ܘܐ̇ܡܕ̇ ܘܟܠܗܘܢ ܐܝܠܢܐ̈ ܢܩܫܘ ܟܦܐ ܐܟܚܕܐ ܕܐܦ ܘܐ ܡܝܬܝܝ̈ ܦܐܪܐ̈ ܘܐܪܙܐ̈ . ܡܘܕܥ ܠܢܦܫܬܐ̈ ܕܩܕܝܫܐ̈ . ܗ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܐܬܗ̇ ܬܢܢܐܐܝܬܘܗܝ . ܐܫܒܚ ܠܡܪܝܐ ܒܚܝܝ . ܐܙ̈ ܠܐܠܗܝ ܥܕ ܕܐܦ ܐܡ̇ܕ̇ ܠܗܠܝܢ ܕܐܦ ܡܘܩܕ ܒܙܒܢܐ ܕܕܝܢܐ ܒܢܘܪܐ . </page><page> ܗ̇ܝ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܐܬܠܬܟܘ ܠܦܘܪܩܢܐ ܕܢܦܫܗܘ ܟܕ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܡܫܝܚܐ . ܕܐܦ ܡܬܝܕܥܢܐ̈ ܡܒܓܢܝܢ . ܐܘ ܣܦܪܐ̈ ܘܦܪܝܫܐ̈ . ܗ̇ܢܘܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܒܗ̇ܘ ܕܩܕܡ ܗܢܐ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܓܗܝܬܐ ܕܚܛܗܐ̈ . ܡܪܝܐ ܐܠܗܝ ܝܪܒ ܕܐܦ ܪܒܬܐ ܕܐܠܗܐ . ܬܗܘܐ ܢܦܫܐ ܡܒܪܟܐ ܠܗ ܠܐܠܗܐ . ܐܝܟ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܒܝܕ ܪܥܡܐ ܡܬܝܕܥ ⁹¹ܡܫܢܝܢ . ܐܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܡܢ ܩܕܡ ܕܐܦ ܕܓܙܡܝܢ ܠܡܛܦܘ ܠܐܪܥܐ . ܐܠܐ ܒܪܡܙܐ ܘܒܚܝܠܐ ܕܝܠܟ . ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܒܝܬܐ ܪܘܚܢܝܐ ܗܘܬ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐܠܗܐ ܩܢ̣ܬ ܥܡܘܪܐ . ܗܘܬ ܕܐܦ ܕܒܢܝܐ̈ ܟܕ ܚ̇ܕܝܐ . ܥܩܪܬܐ ܡ̇ܢ ܣܓܝܐܘܬܐ ܕܥܡܡܐ̈ . ܗ̇ܝ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܒܡܘܟܟܗ ܓܢܒܪܘܬܐ ܕܕܪܥܗ ܚܘܝ . ܙܕܝܩܐܝܬ ܝ̇ܗܒ ܛܘܒܐ ܕܐܦ . ܚܪܡܘܢ ܬܝܡܢܐ . ܬܒܘܪ ܡܕܢܚܐ . | [ܡܬܝܕܥܝܢ . ܘܡܛܠ ܝܝ XX
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܒܢܝܐ̈ ܕܐܠܗܐ ܐܬܩܪܝܘ . ܦ̣ܪܥ ܘܐܟܣ ܐܢܘܢ ܕܡܥܘܠܝܢ . ܕܐܦ ܐܠܗܐ ܒܝܢܬ ⁹⁹ܪܝܫܢܐ̈ ܕܥܡܐ . ܕܠܗܘܢ ܡܫܡܗ ܐܠܗܐ̈ . ܡܛܠ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܒܢܝܗܘܢ̈ ܢܩܪܒܘܢ ܠܗܘܢ ܕܒܚܐ̈ . ܐܬܕܟܪܢ ܡܪܝܐ ܒܨܒܝܢܗ ܕܐܦ ܠܦܬܟܪܝܗܘ̈ . XXdd . -- ¹⁰⁰XX 14ܚܛܗܝܗܘܢ : XXXẌ </page><page> ܐܝܟ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܒܥܒܪܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ ܫܬܐܣ ܥܕܬܗ̈ . ܘܗ̣ܢܘܢ </page><page> ܗܐ ܡܬܟܪܟܝܢ ܕܐܦ ܘܥܘܕܪܢܐܐܠܗܝܐ̈̈ . ܘܒܣܥܘܪܘܬܐ ܝܕܥܘ ܠܡܪܗ ܕܝܥܩܘܒ .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܒܥܕܬܗ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܡܫܟܢܗ . ܟܣܝܐܝܬ ܥ̇ܡܪ ܘܡܥܒܪ . . ܕܐܦ ܟܪܘܒܐ̈ ܥܠ ܟܢܦܐ̈ ܕܪܘܚܐ ܛܣ . ܥܢܢܐ ܗ̇ܝ ܕܩܒܠܬܗ . ܘܡܛܠ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܒܩܝܢܕܘܢܘܣ ܗܘܬ ܢܦܫܗ . ܚܕܪܘܢܝ ܚܒܠܐ̈ ܕܡܘܬܐ . ܕܐܦ ܐܩܪܐ . ܘܒܐܝܠܝܢ ܝܘܡܐ̈ ܐܘ ܒܗܠܝܢ ܕܐܓܘܢܐ . ܐܡܬܝ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܒܬܪܥܝܬܐܐܬܕܟܝܘ . . ܥܕܝܢ ܠܗ ܘܚܕܘܬܐ ܕܡܢܗ ܡܬܡܠܝܢ . ܕܐܦ ܠܘ ܥܒ . . . ܕܐ ܒܠܚܘܪ . . ܠܐ ܘܡܚܫܒܬܐ̈ ܕܗܘܢܐ . ܘܕܐܝܠܝܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܓܘܦܢܐ̈ ܐܦܩ ܣܡܕܪܐ ܘܝܗ̣ ܪܝܚܐ . ¹³⁹ܘܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܡܛܘܠ ܕܐܦ ܥܝܢܝܟܘܢ̈ ܐܚܙܘ ܚܩܠܬܐ̈ ܕܚܘܪ ܘ ܠܚܨܕܐ . ¹³⁸ܘܬܘܒ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܓܠܝܬܐ̈ |ܡܚܘܝܢ ܠܗܠܟܬܗ̈ . ܐܘ ܟܝܬ XX 89 ܠܣܥܘܪܘܬܗ̈ ܕܐܦ ܕܠܢܛܘܪܬܐ ܕܡܪܥܝܬܐ̈ ܕܝܠܗ ܟܗܢܝܬܐ̈ ܐܩܝܡ . ܗܠܝܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܕܚܠܬܐ ܪܡ̇ܐ ܒܟܠܗܘܢ ܕܥܠ ܐܪܥܐ . ܠܝܬ ܓܝܪ ܕܠܐ |ܕܚ̇ܠ ܡܢ ܕܐܦ ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܥܒ̇ܕ ܠܗ̇ ܕܬܪܥܠ . ܠܕܝ̣ܢܐ ܟܘܠܢܝܐ ܡܩ̇ܦ . ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗ̇ܘ ܕܩܕܡܘܗܝ . ܒܝܬ ܕܝ̣ܢܐ ܐܠܗܝܐ |ܡܫܬܥܐ . ܘܐ̇ܡܪ ܕܐܦ : XXXXXX]ܕܫܘܒܗܪܐ ܕܒܡܪܝܐ . [ ܐܦ ܗܢܐ ܡܙܡܘܪܐ ܐܝܟ ܡܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗ̇ܢܘܢ ܢܘܕܘܢ ܠܡܪܝܐ ܘܢܩܪܘܢ ܬܘܕܝܬܐ ܠܘ ܗ̇ܝ ܕܢܒܙܚܘܢ ܕܐܦ ܕܚܘܝ ܒܥܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܡܢ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܝܘܬܪ ܢܟܢܫܘܢ . ܗ̇ܝ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗ̣ܘ ܒܙܒܢܐ ܕܚܫܐ ܦܪܘܩܝܐ . ܟܕܐܬܟܪܟܘܗܝ ܥܓܠܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܐܦ ܢܦܫܢ . ܘܕܟܕ ܩܪܝܒܝܢ ܐܘ̇ܠܨܢܐ ܢܨ̇ܠܐ ܕܢܥܕܪ ܠܢ . ܡܛܠ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗ̣ܘ ܟܕ ܚ̣ܙܐ ܡܦܘܠܬܗ ܕܥܡܐ ܘܐܒܕܢܗ ܕܝܗܘܕܐ . ܡܨܠܐ ܕܐܦ ܟܢܘܫܝܐ ܘܕܝ̇ܨܐ ܕܥܡܐ . ܕܚ̇ܪܒܐ ܒܡܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ . ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗ̣ܘ ܡܘܕܐ ܚܠܦܝܢ ܟܕ ܐ̇ܡܕ̇ </page><page> ܕܒܥܕܬܐ ܪܒܬܐ ܐܘܕܐ ܠܟ . ܗ̣ܘ ܕܐܦ ܘܬܘܒ ܡܫܒܚ ܐܢܐ . ²0ܘܡܠܦ ܕܢܘܕܐ ܡܐ ܕܡܬܦܪܩܝܢܢ . ܐܝܟ ܡܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗ̣ܘ ܡܫܝܚܐܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ . ܕܐܢ ܠܝ ܠܡ ܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܕܐܦ . . . ܕܘܗܝ ܕܡܪܝܐ . ܘܒܥܒ . . . ܕܐ ܕܐܝܕܝܐ̈ ܕܝܠܗ . ܐܝܟ ܡܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗ̣ܘ ܢܬܚܢܢ . ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܓ̣ܕܫ ܠܗ . ܕܐܦ XX 100 ܥܡ ܨܘܡܐ ܘܕܡܥܐ̈ ܡܩܪܒܝܢ ܚܠܦܘܗܝ ܠܐܠܗܐ . ܐܝܟܢܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version </page> <page> ܗ̣ܘ ܩܒ̣ܥܐ ܩܕܡܝܐ ܕܝܠܝ ܘܫܪܝܐ ܗ̇ܘ ܕܠܥܦܪܐ . ܝܕ ܐܢܘܢ ܠܟ ܕܐܦ ܡܢܛܪܐ ܘܬ ܠܝ· ܘܒܕܓܘܢ ܐܘܕܐ ܠܟ ܥܠ ܕܬܡܝܗܝܢ ܥܒ . . . ܕܝܟ .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗ̣ܘ ܫ̇ܬܐ ܠܗ ܥܡܗܘܢ ܒܡܠܟܘܬ ܕܐܒܐ . ⁸⁹ܠܥܘ . . . ܠܐ ܕܝܢ ܕܐܦ ܘܐܢ ܡܪܝܪܐ̈ . ܘܠܩܕܝܫܐ̈ ܡ̇ܢ ܡ̇ܫܩܐ ܟܣ ܕܚܝܐ̈ . ܐܡܬܝ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗ̣ܝ ܒܪܝܬܐ ܬܬܚܪܪ ܥܒܕܘܬܐ ܕܚ̇ܒܠܐ . ⁵⁴ܐܠܗܐ ܡܢ̣ܘ ܕܐܦ . ܐܠܐ ܘܠܗܠܝܢ ܕܒܫܡܝܐ ܫܘܙܒ . ܕܡܐ ܕܝܠܗ . ܕܡܝܐ ܕܝܢ ܠܗ̇ܝ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗ̣ܢܘܢ . . . ܕܐܫܥܝܐ . ܐܘܩܪܘ ܐܕܢܝܗܘܢ̈ ܕܠܐ ܢܫܡܥܘܢ ܕܐܦ ܠܠܚܘܫܬܐ̈ ܐܝܟ ܕܬܫܠܐ ܡܢ ܚܡܬܗ̇ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐ̇ܡܪ ܡܛܠ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗ̣ܢܘܢ ܒܝܕ ܛ̇ܒܐ ܠܛܒܬ ܐܫܬܚܠܦܘ . ܐܠܐ ܘܒܝܕ ܦܪܚܬܐ̈ ܕܐܦ ܫܪܝܪܬܐ . ܘܒܝܕ ܪܚܫܐ ܡܫܘܕܥ ܐܫܕܝ̈ ܡܪܬܐ ܩܛܘܠܬܐ .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗ̣ܢܘܢ ܟܕ ܢܬܗܦܟܘܢ . . . ܡܝܬܪܘܬܐ . . . ܠܐܠܗ . . . ܒܝܕ ܕܝܢ ܕܐܦ ܕܒܝܫܝܢ ܒܒܢܝܢܫܐ̈ ܘܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܐܫܕܝܢ ܡܪܬܐ ܡܫܘܕܥ ܗܠܝܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗ̣ܢܘܢ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܒܬܪܗܘܢ ܢܘܕܥܘ ܕܡܪܝܐ ܪܥ̇ܐ ܘܡܕܒܪ ܕܐܦ . ܟܕ ܡܬܢܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܕܒܪܢܝܗ̇̈ ܪܘܪܒܬ̈ ܕܐܠܗܐ .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗ̣ܢܘܢ ܡܢܗ ܗܘܘ ܘܡܬܕܒܪܝܢ . ܟܕ ܒܝܕ ܛܘܪܐ̈ ܘܐ ܡܝܬܝܝ̈ ܕܐܦ ܕܝܢ ܬܘ ܕܐܦ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܪܓܫܬܐ ܘܕܠܐ ܡܠܬܐ ܡܫܒܚܝܢ ܠܗ .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗ̣ܢܘܢ ܢܗܘܘX ܕܫܘܝܢ ܠܡܫܟܢܐ̈ ܫܡܝܢܐ̈ . ܕܡܪܝܐ ܗܝ ܐܪܥܐ ܕܐܦ ܡܙܡܘܪܐ ܗܢܐ ܕܣܝܡ ܩܕܡܝܢ . ܘܡܠܦܢܘܬܐ ܕܥܡܡܐ̈ ܕܐܝܟܢܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗ̣ܢܘܢ ܢܫܒܚܘܢ . ܐܝܠܝܢ ܕܒܝܕ ܬܢ̣ܝܢܐ̈ ܘܬܗܘܡܐ̈ ܕܐܦ ܠܗܠܝܢ ܕܠܥܠ ܠܡܫܒܚܘ . ܦ̇ܩܕ ܘܠܗܠܝܢ ܕܠܬܚܬ ܡܢ ܐܪܥܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗ̣ܢܘܢ ܢܬܚܙܘܢ ܠܦܪܨܘܦܐ ܕܐܠܗܐ ܘܐ ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܝܕ ܒܪܐ . ܕܐܦ ܕܢܐܬܘܢ ܠܙܒܢܐ ܕܒܗ ܐܦ ܩܪܝܬܗܘܢ ܕܝܠܗܘܢ ܗ̇ܘ ܐܝܟܢܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗ̣ܢܘܢ ܨ ܕܢܟܠܘܢ ܠܡܠܐ̈ ܕܟܪܘܙܘܬܐ . ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܣܐܡܐ ܕܐܦ ܠܘܬܟ . ܐܟܚܕܐ ܕ ܘܒܟܢܘܫܬܐ ܕܬܘܪܐ̈ ܥܡܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗ̣ܢܘܢ ܩܡܘ . . . ܡܫܝܚܐ . ܕܠܐ . . . ܚܒܫܘ ܒܚܝܪܝ̈ ܣܐܡܐ . ܕܐܦ <page> ܕܬܚܝܬ ܢܝܪܗܘܢ . ܕܢܬܟܐܐ ܗܟܝܠ ܘܐܦ ܒܗܠܝܢ ܡܨ̇ ܐܝܟ . . .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗܕܐ ܐܦ ܗܕܐ ⁴ܥܒ̣ܪ . . ܟܕ ܥ̇ܒܕ ܘܬܐ ܒܥܡܗ ܕܐܬܡܫܚ . ܕܐܦ ܥܕܡܐ ܠܥܠܡ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܟܠܢܫ ܐܩܥܐ ܝܪܐܝܬ . ܡܛܠ ܠܡ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗܘ Xܝ 24ܓܐܪܐ ܡܫܡܗ ܠܘܬܐܫܥܝܐ| ⁷⁵ ܐܡ̇ܪܐ̇ܙܠ ܐܢܐ ܕܐܦ . ܡܫܬܡܥܝܢܬ̈ ܠܟܠܗ̇ ܬܒܝܠ ܗܘ̣ܝ̈ . ܠܡܕܥ ܕܝܢ ܘ̇ܠܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܝ̇ܕܥ ܙܘܥܐ̈ ܘܡܛܫܝܬ̈̈ ܕܠܒܐ . ܘܡܣܬܟܠ ܕܐܦ ܠܒܘܬܢ̈ . ܣܛܪ ܡܢ ܟܠܗ̇ ܒܝܫܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܠܚܪܬ ܥܠ̣̇ܬ . ܡܛܠ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗܝܡܢܘ ܒܡܫܝܚܐ . ܘܕܝܨܝܢ ܘܡܬܒܣܡܝܢ ܡܗ̇ܠܬ ܓܝܪ ܓܘܕܐ ܐܘ ܕܐܦ . [ ܡܫܬܒܚ ܡܙܡܘܪܐ ܗܢܐ ܡܢ ܦܪܨܘܦ ܓܘܕܐ ܕܫܠܝܚܐ̈ . </page><page> ܗ̇ܢܘܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܪܓܫܬܐ ܘܕܠܐ ܡܠܬܐ ܡܫܒܚܝܢ ܠܗ . ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܡܢܗ ܕܐܦ ܝܢܣܩܐ̈ ܘܒܬܘܠܬܐ̈ . ܩܫܝܫܐ̈ ܥܡ ܛܠܝܐ̈ . ܡܚܘܐ ܕܝܢ ܬܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗܢܐ ܐܬܪܐ ܬܚܝܬ ܡܪܘܬܗ ܐܝܬܘܗܝ ܕܐܠܗܐ . XIIIܕܡܐܐ ܕܐܦ ܘܗܟܢܐ ܬܫܒܚܬܐ̈ ܠܡܣܩܘ ܘ̇ܠܐ . ܟܕ ܝܕܥܐ ܐܢܬܝ ܢܗܝܪܐܝܬ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗܢܘܢ ܢܫܬܘܘܢ ܠܗܕ ܚܙܬܐ ܛܘܒܬܢܝܬܐ . ܘܠܗ ܠܡܦܩܢܐ ܕܐܦ ܢܒܝܐ̈ ܒܝܕ ܪܘܚܐ ܟܢܘܫܝܗܘܢ ܕ ܕܠܘܬ ܡܪܝܐ . ܡܦܝܣܝܢ ܗܘܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗܢܘܢ ܢܫܬܘܙܒܘ ܘܡܚܘܝܢ ܕܫܒܝܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܢ ܥܡܐ ܐܝܬ ܗܘܘ ܕܐܦ ¹⁶¹ܕܝܢ ܘܚܠܦ ܗ̇ܢܘܢ ܕܫܪܟܐ ܕܥܕ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܒܒܠ . ܐܝܟܢܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܙܕܝܩܘܬܐ ܡ̇ܚܒ . ܘܒܗܕܐ ܥܬܝܕ ܕܢܕܘܢ ܠܬܒܝܠ . ܘܗ̣ܘ ܕܐܦ ܕܝܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܒܗ ܘܢܛܪܝܢ ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ . ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܙܘܥܐ̈ ܘܡܚܫܒܬܐ̈ ܕܗܘܢܐ . ܥ . ܘܠܟܠ ܡܫܘܚܬܐ ܕܫܒܝܠܐ ܐܘ ܕܐܦ ܗ̇ܢܘܢ ܕܨܠܒܘܗܝ . ܠܗ ܠܓܒܘܠܐ . ܠܒܘܬܐ̈ ܩ̇ܪܐ ܣܗܕܐ . ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܚ̇ܐܪ ܒܐܪܥܐ ܘ ܠܗ̇ ܕܬܕܥܠ ܒܕܝ̣ܢܗ ܟܐܢܐ . ܘܓ̇ܫܦ ܒܛܘܪܐ̈ ܕܐܦ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ . ܘܕܚ̇ܕ ܒܥܒ . . . ܕܘܗܝ ܗܠܝܢ ܕܚ̇ܕܬ . ܐܡܬܝ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܚܒܠܐ̈ ܕܡܘܬܐ ܘܩܝܢܕܘܢܘܣ ܕܫܝܘܠ ܘܐܘܠܨܢܐ ܘܕܐܘܢܐ XX ܕܐܦ ܕܠܗܠ ܡܢ ܡܫܘܚܬܐ ܗܘܬ ܠܡ ܡܛܠ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܡܫܘܕܥ . ܗܠܝܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܚܝܠܐ ܗ̇ܘ ܒܗܘܢ ܒܐܪܥܐ ܕܢܝܚܐ̈ . ܕܢܩܒܠܘܢ ܦܘܪܥܢܐ̈ ܕܐܦ ܕܬܪܝܨܐ̈ ܢܬܒܪܟ . ܙܪܥܐ ܠܥܒ . . . ܕܐ ܛܒܐ̈ ܩ̇ܪܐ . ܗܠܝܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܚܢܢ ܢܗܘܐ ܡܥܠܝܢ ܥܡܠܐ . ܒܝܕ . . . ܠܒܥܠܕܒܒܝ̈ . . . ܕܐܦ . . . ܘܡܗܡܝܢܢ . ܟܕ ܬܟܝܠܝܢܢ ܥܠ ܚܡܘܗܝ ܕܐܠܗܐ . ܐܠܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܛܠܢܝܬܐ ܕܛܒܬܐ̈ ܕܥܬܝܕܢ̈ ܡܫܬܡܗ ·⁸⁵ܘܐܢܐ |ܝܒ̇ܫܬ ܐܝܟ ܕܐܦ ܝܘܡܘܗܝ̈ ܐܡ̇ܪ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܦܘܠܚܢܐ ܢܡܘܣܝܐ . ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܟܕ ܚܐܝܢ ܥܡܡܐ̈ ܡܒܓܢ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܨܗܐ ܠܐܒܕܢܐ ܕܟܘܠ ܐܢܫ . ܕܐܦ . ܪܓܬܐ ܕܚܛܝܐ̈ ܬܐܒܪ . . ܚ̇ܛܝܐ ܠܣܛܢܐ ܩ̇ܪܐ . ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܟܕܐܬܘ ܙ ܘܐܘܕܥܝܘܗܝ ܐܬܪܐ ܕܡ̇ܛܫܝ ܗܘܐ ܒܗ . ܘܐܬ̣ܐ ܥܡ ܕܐܦ ܟܕ ܬܟܝܠ ܥܠ ܐܠܗ ܕܡܫܘܙܒ ܠܗ ܡܢ ܐܝܕܘܗܝ̈ ܕܫܐܘܠ . ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ̈ ܐܚܪ̈ ܥܡ ܡܠܟܐ̈ ܕܝܠܗܘܢ ܡܗܝܡܢܝܢ ܒܡܫܝܚܐ ܕܐܦ ܡܗܝܡܢܐ ܟܘܫܝܐ . ⁴0ܡܠܟܘܬܐ̈ ܕܐܪ ܫܒܚܝܢ ܠܐܠܗܐ . ܡܚܘܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܟܠܝܠܐ ܡܫܒܚܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܗ . ܘܢܓܝܪܘܬ ܝܘܡܬܐ̈ ܘܫܘܒܚܐ ܕܐܦ ܡܬܒܣܡ . ܡܛܘܠ ܦܘܪܩܢܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܙܪܥܗ ܐܬܝܠܕ ܠܥܠܡܐ . ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܐ ܐܢ ܣܘܓܐܐ . ܢܣܝܘܢܐ̈ ܒܕܡܘܬ ܡܡܘܠܐ ܢܐܬܘܢ ܥܠܘܗܝ . ܕܐܦ ܐܠܗܐ . ܘܚܠܦܝ ܠܡ ܟܠ ܚܣܝܐ ܠܐ ܠܘܬܟ ܒܬܘܟܠܢܐ ܕܥܠܝ ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܐ ܒܗܠܝܢ ܕܛܒ ܫܝܛܢ̈ ܢܒܣܐ . ܐܠܐ ܘܐܦ ܥܠܝܗܝܢ ܢܬܒܛܠ XX ܕܐܦ . </page><page> ܐܠܐ ܘܕܗܠܝܢ ܕܥܠ ܐܪܥܐ ܘܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܕܒܗܝܢ . ܐܝܟ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܐ ܕܘܟܬܗܘܢ ܬܫܬܟܚ . ܡܠܦ ܠܗ ܕܝܢ ܕܢܣ̇ܒܪ ܒܡܪܝܐ ܘܢܥܒܕ ܕܐܦ ܝܒܫܝܢ . ܘܐܝܟ ܬܢܢܐ ܥܡ ܙܪܥܐ̈ ܕܝܠܗܘܢ ܡܬܥܛܝܢ . ܐܝܟܢܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܐ ܚܕܐ ܥܠܬ ܕܫܘܝܐ ܠܡܠܬܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܕܢܣܢܝܘܗܝ . ܡܛܠ ܕܐ ܕܐܦ ܘܥܘ̇ܠܐ . ܥܒ̇ܪ ܢܡܘܣܐ ܕܠܙܟܝܐ ܚܝܒ . ܥܘ̇ܠܐ ܕܝܢ ܡܛܠ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܐ ܠܐܢܫ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܥܠ ܐܪܥܐ . ܦܣ̣ܩܬ ܓܝܪ ܠܝܡܐ . ܛ̇ܒܥ̣ܬ ܕܐܦ ܠܢ . ܘܕܐܝܟ ܗܢܐ ܦܘܪܩܢܐ ܒܡܨܥܬܗ̇ ܕܐܪܥܐ . ܬ ܠܢ . ܐܝܟ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܠܕܘܝܪܐ ܫܡܝܢܐ ܐܫܘܝ . ܗ̇ܘ ܕܡܛܠ ·ܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܐܦ ܥܒܕܢܝܐ̈ ܒܬܪܥܝܬܐ ܡܦܪܫ . ܘܡܫܬܒܚ ܡܢ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܠܥܠ .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܗ ܠܡܘܬܐ ܐܩܒܠ . ܟܕ ܚ̇ܕܐ ܐܢܐ ܫܡܗ ܩܕܝܫܐ . ܘܒܗܕܐ ܕܐܦ ܕܡ̇ܚܝܠ ܘܡ̇ܥܕܪ ܠܝ ܒܬܟܬܘܫܐ̈ ܕܚܠܦܘܗܝ . </page><page> ܐܝܟܢܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܗܘܢ ܢܦܢܐ ܡܪܝܐ ܘܢ̇ܚܐ . ܘܢܚܘܐ ܠܗܘܢ ܪܚܡܘܗܝ̈ ܘܢܬܠ ܕܐܦ ܬܘܒ ܒܥܘܬܐ ܘܡܢ ܦܪܨܘܦܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܗܝܡܢܘ . ܕܡܦܝܣܝܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܗܠܝܢ ܕܠܒܢܢ ܡܕܩܩ ܐܝܟ ܕܠܥܓܠܐ . ܘܡܘܕܥ ܕܐܟܙܢܐ ܕܐܦ |ܐܪܙܐ̈ . ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܠܩܘܒܠܐ . ܘܬܘܒ X
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܗܠܝܢ ܠܡܛܝܒܘ ܘܠܡܬܠ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܚܫܚ ܠܚܝܝܗܘܢ . ܒܝܢܬ ܕܐܦ ܗܟܢܐ ܘܥܠ Xܝܚܝܘܬܐ̈ ܕܠܐ ܡܠܬܐ ܘܥܠ ܪܚܫܐ ܒܛܝܠ ܠܗ . ܐܝܟ̈
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܚܕܐ ܨܦܪ ܐܬܕܡܐ . ܡܢ ܪܒܘܬܐ̈ ܓܝܪ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܗ̇ܢܘܢ ܕܐ ܕܐܦ . ܐܢܐ ܠܡ ܕܒܦܐܪܐ ܕܚܛܝܬܐ ܐܬܬܚܕܬ . ܗܢܐ ܟܠܗ ܐܫܬܚܪܬ ܐܝܟ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܚܛܝܐ̈ ܫܘܢܩܐ̈ ܦ̇ܪܥ . ܡܛܘܠ ܕܬܪܥܝܬܗ ܕܒܪܢܫܐ ܬܘܕܐ ܠܟ ܕܐܦ . ܒܝܬ ܕܝܢܐ ܠܡ ܐܠܗܝܐ ܠܡܟܝܟܐ̈ ܡ̇ܢ ܦܪܥ ܦܘܪܩܢܐ . ܐܝܟ ܡܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܟܘܠܝܬܐ̈ ܕܝܠܢ ܬܩ̇ܢ̣ܬ . ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܡܥܒܕܢܝܬܐ̈ ܕܐܦ ܢܬܚܦܐ . ܕܗܠܝܢ ܠܡ ܟܠܗܝܢ ܠܟ ܘܕܢܝܚܢ̈ . ܐܝܟ ܕܠܐܝܢܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܡܠܐܟܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܡܦܩܕ ܥܠܘܗܝ . ܕܒܟܠ ܡܠܬܐ ܘܣܥܘܪܘܬܐ ܕܐܦ ܠܗܘܢ ܕܝܢ ܚ̇ܙܐ ܕܡܬܦܪܥܝܢ ܐܠܗܐ ܡܦܘܠܬܐ ܡܫܡܠܝܬܐ . ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܡܫܩܠܘܬܐ ܡܪܚܬܐ ܡܢ ܥܠܬ ܣܓܝܐܘܬ ܕܪܘܫܥܐ ܐܬܘ . ܕܐܦ ܒܠܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܛ̇ܒܐ . ܘܠܘ ܠܥܒܪܝ̈ ܥܠ ܢܡܘ ܐܝܠܝܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܥܠܡ ܡܩ̇ܘܐ . ⁸0 ܠܐ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܢ ܡܬܡܨܝܢܝܬܐ̈ . ܕܟܕ ܕܐܦ ܩ̇ܪܐ ܠܡܫܝܚܐ . ܕܐܬܝܠܕ ܒܒܣܪ ܡܢ ܙܪܥܗ ܕܕܘܝܕ . ⁷⁹ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version </page> <page> ܠܥܠܡܐ ܚܕܬܐ ܡܥܠ ܠܗܘܢ . ܘܕܢܡ̇ܠܟܘܢ ܥܡܗ ܐܫܬ ܠܗܘܢ ܕܐܦ ܕܝܢ ܪܩܢܐ ¹¹⁸ܕܕܚܠܝ̈ ܐܠܗܐ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ . ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܥܡܐ ܩܕ ܝܗ̣ܒ ܐܪܥܐ ܕܡܘܠܟܢܐ . ܡܛܠ ܕܡܠܟܗ̇ ܒܡܘܡܬ̈ ܕܐܦ ܓܝܪ ܓܒ̣ܐ ܐܢܘܢ . ܢܚܘܘܢ ܕܗܘ ܐܝܬܘܗܝ ܡܪܝܐ ܐܠܗܢ . ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܫܒܪܐ̈ ܡܣ̇ܟܠܐ ܡܠܬܟ . ܐܠܐ ܗܪ̈ </page><page> ܠܗܠܝܢ ܠܐ ܐܣܬܟܠܘ . ܕܐܦ ܡܛܠ ܕܟܠܗ ܗܢܐ ܬܡܝܗܢ̈ ܣܗܕܘܬܟ̈ . ܘܝܕܝܥܘܬܐ ܕ ܡܢܗܪܐ .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܫܠܝܚܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܦܐܝܘܬܐ ܕܒܝܬܗ ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܐܦ ܡܠܝܠܐ ܗ̇ܘ ܕܛ̇ܝܒ ܡܪܝܐ ܒܡܠܟܘܬܗ ܠܡܣܟܢܐ̈ ܕܒܪܘܚ ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܫܡܝܐ ܥܒܕ ܡܢ ܒܪܫܝܬ . ܗ̣ܢܘܢ ܐܒܕܝܢ . ܐܢܬ XX 31ܕܝܢ ܕܐܦ ܗ̇ܢܘܢ ܡܩܘܝܬ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܢܬ ܗ̣ܘܐܝܬܝܟ ܐܠܗܐ ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܫܪܓܐ ܗܘܢܐ ܕܝܠܝ ܐܢܗܪ ܒܬܝܒܘܬܐ . ܡܛܠ ܕܚܫܘܟ ܗܘܐ ܕܐܦ ܦ̇ܪܩ . ܘܠܥܢܢܐ ܕܡܫܩܠܐ̈ ܫܐܕܐ̈ ܡܘܪܘܕܐ̈ ܡܡܟܟ . ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܐܢܐ ܕܡܠܝ̈ ܬܫܒܚܬܐ̈ . ܐܙܡܪ ܠܟ ܒܩܝܬܪܐ ܒܡܠܚܡܘܬܗ̇ ܠܡ ܕܐܦ ܬܫܒܚܬܐ̈ ܬܩܪܐ· ܐܢ ܕܝܢ ܡܐܢܐ ܕܓܒܝܬܐ ܐܬܐܡܪ . ⁵⁵ܝܕܝܥܐ </page> <page>
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܒܛܠ ܡܚܫܒܬܐ̈ ܘܟܡܐܢܐ̈ ܕܫܐܕܐ . ܘܓ̇ܠܙ̈ ܬܪܥܝܬ̈ ܕܐܦ ܘܥܠܬܐ ܗܝ ܕܗ̣ܘ ܐܡ̣ܪ ܘܗܘܘ . ܘܗ̣ܘ ܦܩ̣ܕ ܘܐܬܒܪܝܘ . ܗ̇
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܒܪܟܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܠܡܪܝܐ . ܗ̇ܘ ܥܒܘܕܐ ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐ . ܕܐܦ ܒܡܪܝܐ . ܐܠܐ ܕܚܠܘܗܝܐܝܠܝܢ̈ ܕܥܒܕܝܢ ܨܒܝܢܗ . ܗܠܝܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܒܪܟܝܢ ܠܗ . ܘܕܢܨܠܚ ܒܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܦܘܪܩܢܗ ܫܐܠܝܢ . ܕܐܦ ܘܐܬܬܢܝܚ ܒܗܘܢ . ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܒܫܠܝܚܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ . ܗܠܝܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܘܕܥ ܕܐܫܬܕܪ ܠܗ . ܟܕ ܠܗܘܢܐ ܥܝܢܐ ܕܢܦܫܐ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܚܡܬܐ ܕܐܦ . ܗܠܝܢ ܕܠܝܬ ܒܗܝܢ ܥܘܕܪܢܐ ܘܬܘܕܝܬܐ ܕܐܠܗܐ . ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܘܗܒܬܐ̈ ܢ̇ܣܒ ܡܢ ܐܒܐ ܐ̇ܡܪ . . ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܫܐ̣ܠ ܡܢܝ ܘܐܬܠ ܕܐܦ . ܕܡܐ ܕܐܬܬܪܝܡ ܡܢ ܐܪܥܐ ܢܓ̣ܕ ܐܢܘܢ ܠܘܬܗ . ⁷³ܗܠܝܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܘܩܕ ܒܙܒܢܐ ܕܕܝܢܐ ܒܢܘܪܐ . </page><page> ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܐܬܗ̇ ܬܢܢܐܐܝܬܘܗܝ ܕܐܦ ܠܛܘܪܐ̈ ܘܬܢܝܢ . ܠܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܠܩܘܒܠܐ ܐܡ̇ܕ̇ ܠܗܠܝܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܙܡܘܪܐ ܗܢܐ ܠܡܐܬܝܬܗ ܕ XXX99ܕܡܪܝܐ ܡܫܘܕܥ . ܐܡܬܝ ܕܐܦ ܘܫܬܐ . ܠܕܘܝܕ ܐܡܬܝ ܕܐܪܥܐ ܕܝܠܗ ܬ ܙ̇ܕܩ ܠܡܕܥ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܛܘܠ ܡܦܘܠܬܗܘܢ ܐܦ ܙܕܝܩܐ̈ ܢܕܚܠܘܢ . ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܕܐܦ ܕܙܩܦܘ ܠܡܪܝܐ . ܐܬܥܛܝܘ ܬܘܒ ܘܡܢ ܣܦܪܐ ܕܚܝܐ̈ . ܐܝܟܢܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܛܠ ܙܩܘܦܘܗܝ̈ ܡܨ̇ܠܐ ܗܘܐ . ⁴⁷ܙܒܢܐ ܕܨܒܝܢܐ ܐܠܗܐ . ܕܐܦ ܕܚܠܦܝܗܘܢ . ܘܗܕܐ ܝܕܝܥܐ ܡܢ ܝ ܕܐܟܬܒ ܐܘܢܓܠܣܛܐ .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܛܠܬ ܡܣܝܒܪ ܐܢܐ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܘܡܛܠ ܕܣܒܪܐ ܕܒܟ ܕܩ̇ܒܠܬ ܕܐܦ ܡܪܝܐ ܣܒܪܝ ܕܡܢ ܛܠܝܘ ܦܨܢܝ ܠܡ ܡܢܗ ܕܥܡܐ ܕܥܒܪ ܢܡܘܣܐ . ܥܠ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܝܐ̈ ܕܠܥܠ ܡܢ ܫܡܝܐ ܡܫܡܗ . ܡܛܠ ܣܓܝܐܘܬܗܘܢ . ܘܥܠܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܒܗܢܐ ܠܚܝܠܘܬܐ̈ ܘܠܛܟܣܐ̈ ܕܠܥܠ ܩ̇ܪܐ ܠܡ̇ܫܒܚܘ . ܠܗܠܝܢ