simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗ̣ܝ ܒܪܝܬܐ ܬܬܚܪܪ ܥܒܕܘܬܐ ܕܚ̇ܒܠܐ . ⁵⁴ܐܠܗܐ ܡܢ̣ܘ ܕܐܦ . ܐܠܐ ܘܠܗܠܝܢ ܕܒܫܡܝܐ ܫܘܙܒ . ܕܡܐ ܕܝܠܗ . ܕܡܝܐ ܕܝܢ ܠܗ̇ܝ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܫܒܚܬܐ̈ ܐܬܡܠܠ ܡܛܠܬܗ̇ . ܡܛܠ ܕܥ̇ܡܪ ܗ̣ܘ ܡܠܬܐ ܝܚܝܕܝܐ ܕܐܦ ܕܥܕܬܐ ܪܓܝܓܝܢ ܠܗ . ܝܬܝܪ ܡܢ ܦܘܠܚܢܐ ܕܒܢܡܘ X ܗ̇ܝ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܐ ܐܢ ܣܘܓܐܐ . ܢܣܝܘܢܐ̈ ܒܕܡܘܬ ܡܡܘܠܐ ܢܐܬܘܢ ܥܠܘܗܝ . ܕܐܦ ܐܠܗܐ . ܘܚܠܦܝ ܠܡ ܟܠ ܚܣܝܐ ܠܐ ܠܘܬܟ ܒܬܘܟܠܢܐ ܕܥܠܝ ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܢܝܚܬܐ ܛܝܒܘ ܠܢܦܫܬܗܘܢ̈ ܒܐܘܘܢܐ̈ ܕܠܥܠ . ܝܟܐ ܕܫܦܝܪ ܕܐܦ ܐܝܠܝܢ ܕܒܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܡܢܕܪܝܫ ܐܬܝܠܕܘ . ܠܗ̇ܢܘܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܚܛܝܐ̈ ܫܘܢܩܐ̈ ܦ̇ܪܥ . ܡܛܘܠ ܕܬܪܥܝܬܗ ܕܒܪܢܫܐ ܬܘܕܐ ܠܟ ܕܐܦ . ܒܝܬ ܕܝܢܐ ܠܡ ܐܠܗܝܐ ܠܡܟܝܟܐ̈ ܡ̇ܢ ܦܪܥ ܦܘܪܩܢܐ . ܐܝܟ ܡܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܬܫܦܪ ܠܗ . ܢܣܘܦܘܢ ܚܛܝܐ̈ ܡܢ ܐܪܥܐ . ܝܕ ܕܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ . ܕܐܦ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܠܡ ܕܓܒ̇ܝܬ ܕܒܠܚܘܕ ܨܒ̇ܝܬ ܠܡܫܒܚܘ ܠܐܠܗܐ ܗ̇ܝ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version . ܟܕܓܝܪ ܠܘܬ ܐܒܐ ܢܒܝܐ ܕܘܝܕ ܩ̇ܕX ܗܘܐ ܡܟܪܢ ܡܪ ܗܘܐ . ܕܐܦ ܚܛܝܬܐ . ܡ̇ܥܠ ܬܘܒ ܘܦܪܨܘܦܐ ܕܡܫܝܚܐ . ܟܕ ܕܣܐܘܪܐ ܡܢ ܡ ܨ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܫܘܕܝܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܗܠܝܢ ܡܩܒܠܝܢ ܗܘܘ . ܡܪܝܐܐܬܕܟܪ ܕܐܦ . ܕܗܐ ܚܢܢ ܫܒ̣ܩܢ ܟܠ ܡܕܡ ܘܐܬܝܢ ܒܬܪܟ . ܢܗܘܐ ܠܢ . ⁵²ܐܝܟܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܐܘܪܚܐ ܛܒܬܐ ܗܘ̣ܐ ܠܢ . ܘܣܒܪܐ ܘܣ̇ܬܪܐ ܘܡܓܕܠܐ ܕܐܦ ܘܚܠܦ ܥܡܐ ܕܐܬܦܪܩ ܡܢ ܡܫܝܚܐ . ܕܠܗ ܡܫܡܗ ܫܘܥܐ . ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܬܠܬܟܝܢ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܣܠܩܝܢ ܠܐܘܪܫܠܡ ܡܬܝܕܥܢܝܬܐ . ܕܐܦ . ܟܕ ܡ̇ܕܡܐ ܠܗܘܢ ܠܐܪܝܘܬܐ̈ ܕܒܩܢܝܐ ܕܦܠܣܛܝܢܐ . ܗܠܝܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܥܕܡܐ ܠܡܘܬܐ ܬܬܡܬܚ ܟܗܝܢܘܬܗܘܢ . ܘܡܕܡ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܢܣܒܘܠ ܕܐܦ . ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܒܟܠܗ ܙܒܢܐ ܕܥܘܡܪܗܘܢ ܟܗܝܢܝܢ . ܐܝܟ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܥܠ ܙܩܘܦܘܗܝ̈ ܡܨܠܐ ܗܘܐ . ܥܠ ܗ̇ܢܘ ܐ . ܫܠܡܘܗܝ ܠܡܘܬܐ . ܥܠ ܕܐܦ . ܟܐ̇ܒ ܗܘܐ ܠܗ ܥܠ ܐܒܕܢܐ ܕܢܦܫܬܗܘܢ̈ . ܘܗܕܐ ܝܕܝܥܐ ܗ̇ܝ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܛܠܬ ܡܣܝܒܪ ܐܢܐ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܘܡܛܠ ܕܣܒܪܐ ܕܒܟ ܕܩ̇ܒܠܬ ܕܐܦ ܡܪܝܐ ܣܒܪܝ ܕܡܢ ܛܠܝܘ ܦܨܢܝ ܠܡ ܡܢܗ ܕܥܡܐ ܕܥܒܪ ܢܡܘܣܐ . ܥܠ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܒܥܕܬܗ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܡܫܟܢܗ . ܟܣܝܐܝܬ ܥ̇ܡܪ ܘܡܥܒܪ . . ܕܐܦ ܟܪܘܒܐ̈ ܥܠ ܟܢܦܐ̈ ܕܪܘܚܐ ܛܣ . ܥܢܢܐ ܗ̇ܝ ܕܩܒܠܬܗ . ܘܡܛܠ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܐܢܬܬܐ ܐܡ̣ܪ ܕܡܬܝܗܒܐ . ܐܝ̇ܕܐ ܕܒܦܐܪܐ̈ ܛܒܐ̈ ܡܨܒܬܐ . ܕܐܦ ܕܫܠܝܚܐ̈ . ܝ̇ܗܒ ܛܘܒܐ ܠܐܝܢܐ . ܗܝܡܢ ܒܡܫܝܚܐ . ܠܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܦܘܪܥܢܘ ܠܟܠܚܕ ܡܢ ܓܒܐܐܝܟ̈ ܕܫ̇ܘܐ ܡ̇ܗܦܟ . X ܕܐܦ . ܬܡܢ ܓܝܪ ܡܬܝܕ ܠܟܠܢܫ ܕܬܪܝܨܐ ܗܘ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ . ܐܡܬܝ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܙܡܘܪܐ ܗܢܐ ܠܡܐܬܝܬܗ ܕ XXX99ܕܡܪܝܐ ܡܫܘܕܥ . ܐܡܬܝ ܕܐܦ ܘܫܬܐ . ܠܕܘܝܕ ܐܡܬܝ ܕܐܪܥܐ ܕܝܠܗ ܬ ܙ̇ܕܩ ܠܡܕܥ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܢܬܕܡܪܘ ܝܝ 84ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܗ̇ ܘܢܐܡܪܘܢ . ܕܐܝܟ |ܕܫܡܥܢ ܡܢ ܕܐܦ ܩܛܝܪܝܬܐ . ܚܝܠܘܬܐ̈ ܡܠܐܟܝܐ̈ ܫ̇ܚܩ ܠܗܘܢ . ܐܝܟܢܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܐܥܒܕ ܠܡ ܡܐ ܕܗܘܝܬ ܒܕܪ̈ ܐܠܗܝܬܐ̈ . ܕܪܐ̈ ܕܝܢ ܕܐܦ . ܡܢܐ ܕܝܢ ܐܫܬܘܕܝ ܐܘ ܕܟܣܐ ܕܡܪ ܟܕ ܢܣܒ ܩ̇ܪܐ ܠܫܡܗ . ܗ̇ܝ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܥܘܠܐ̈ ܘܪܫܝܥܐ̈ ܓܡܪܬ ܐܢܘܢ ܘܗܢܐ ܟܠܗ ܥܬܕܘܗ̇ ܐܝܟ ܕܐܦ ܕܐܦ ܦܓܥܬ ܒܗܘܢ . ܡܛܠܗܢܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܥܬܕܘ ܠܫܒܗܪܢܘܬܐ ܗ̇ܝ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܣܕܝܪ̈ ܢܗܝܪܐܝܬ ܒܡܙܡܘܪܐ ܗܢܐ . ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܓܝܪ ܡܢ ܚܕܬܬ̈ ܕܐܦ . . ܐܠܐ ܘܐܝܠܝܢ ܕܚܘܝ ܩܕܡܝܐ . ܬܘܒ ܢܘܕܥܘܢ ܠܥܡܡܐ̈ ܗܠܝܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗ̣ܢܘܢ ܒܝܕ ܛ̇ܒܐ ܠܛܒܬ ܐܫܬܚܠܦܘ . ܐܠܐ ܘܒܝܕ ܦܪܚܬܐ̈ ܕܐܦ ܫܪܝܪܬܐ . ܘܒܝܕ ܪܚܫܐ ܡܫܘܕܥ ܐܫܕܝ̈ ܡܪܬܐ ܩܛܘܠܬܐ .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܐܪ ܐܬܥܡܪܬ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܥܕܬܐ ܕܒܟܠܗ̇ ܬܒܝܠ ܬܩܢܬ . ܟܕ ܕܐܦ . ܒܗܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܩܕܡ ܫܒܬܐ ܡܐܬܝܬܗ ܩܕܡܝܬܐ ܡܘܕܥ . ܐܡܬܝ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܥܕܡܐ ܠܗܝܢ ܠܥܢܢܐ̈ ܡ̇ܬܚ ܠܗ̇ ܠܒܛܝܠܘܬܗ . ܦܣܥܬܐ ܓܝܪ ܕܐܦ ܕܣܐܡ ܥܢܢܐ̈ ܦܣܥܬܗ . ܐܝܟ ܕܐܢ ܢܗܝܪܐܝܬ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ . ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܣܝܦܗ ܕܓܘ ܢܫܐܠ . ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܕܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܐܡ̣ܕ̇ ܕܐܦ . ܒܥܪܘܩܝܐ ܡ̇ܢ ܟ ܕܐܫܬܕܪ ܕܝܢ ܡܢ ܫܐܘܠ ܐܡ̣ܪ . ܐܝܟܢܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܒܩܝܢܕܘܢܘܣ ܗܘܬ ܢܦܫܗ . ܚܕܪܘܢܝ ܚܒܠܐ̈ ܕܡܘܬܐ . ܕܐܦ ܐܩܪܐ . ܘܒܐܝܠܝܢ ܝܘܡܐ̈ ܐܘ ܒܗܠܝܢ ܕܐܓܘܢܐ . ܐܡܬܝ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܬܩܠܣ . ܕܒܡܘܡܬܐ ܕܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐܐܝܬܘܗܝ ܡܫܝܚܐ . ܩܡ ܓܝܪ ܕܐܦ ܕܐܡܠܟ ܥܠ ܡܘܬܐ ܘܚܛܝܬܐ . ܕܢܬܒܣܡ ܪܘܚܢܐܝܬ ܫܟܢ . ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܐܝܠܢܐ̈ ܕܪܒܝܢ ܒܥܒܐ . ܐܪܙܐ̈ ܘܗܠܝܢ ܐܚܪܢܐ̈ . ܒܪܡܙܗ ܕܐܦ . ܐܪܙܐ̈ ܕܠܒܢܢ ܗܠܝܢ ܕܢܨܒܬ . ܬܡܢ ܝܩܢܢ̈ ܨܦܪܐ̈ . ܡܚܘܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܥܘܒܛܐ ܕܗܘܬܐ ܘܥܘܡܩܐ ܕܝܡܐ ܡܫܡܗ ܠܗ ܗܪܟܐ . ܠܐܝܬ ܟܕ ܕܐܦ . ܟܕ ܢܚ̣ܬ ܠܡܘܬܐ ܒܝܕ ܚܛܝܬܐ ܘܠܗ ܠܐܬܪܐ ܕܫܝܘܠ . ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܢܗܪܘܬܐ̈ ܥܬܝܪܐ̈ ܠܫܠܝܚܐ̈ ܕܝܠܗ ܩܕܝܫܐ̈ ܚܘܝ ܒܥܠܡܐ . ܕܐܦ ܕ ܗܘܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ . ܫܡܠܝܗ ܕܝܢ ܒܙܒܢܐܐܚܪܝܐ̈̈ . ܡܬܝ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܢܕܪ̈ ܡܫܬܘܕܝܢ ܕܦܪܥܝܢ ܠܗ . ܦܐܪܐ̈ ܕܣܦܘܬܐ̈ ܕܡܘܕܝܢ̈ . ܕܐܦ . ܘܗܘ ܝܩܕܐ̈ ܫܠܡܐ̈ ܘܕܒܚܐ̈ ܡܠܝܠܐ̈ ܠܐܠܗܐ . ܗܠܝܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗ̣ܢܘܢ . . . ܕܐܫܥܝܐ . ܐܘܩܪܘ ܐܕܢܝܗܘܢ̈ ܕܠܐ ܢܫܡܥܘܢ ܕܐܦ ܠܠܚܘܫܬܐ̈ ܐܝܟ ܕܬܫܠܐ ܡܢ ܚܡܬܗ̇ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐ̇ܡܪ ܡܛܠ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܝ̇ܕܥ ܙܘܥܐ̈ ܘܡܛܫܝܬ̈̈ ܕܠܒܐ . ܘܡܣܬܟܠ ܕܐܦ ܠܒܘܬܢ̈ . ܣܛܪ ܡܢ ܟܠܗ̇ ܒܝܫܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܠܚܪܬ ܥܠ̣̇ܬ . ܡܛܠ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܒܪܟܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܠܡܪܝܐ . ܗ̇ܘ ܥܒܘܕܐ ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐ . ܕܐܦ ܒܡܪܝܐ . ܐܠܐ ܕܚܠܘܗܝܐܝܠܝܢ̈ ܕܥܒܕܝܢ ܨܒܝܢܗ . ܗܠܝܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܐ ܒܗܠܝܢ ܕܛܒ ܫܝܛܢ̈ ܢܒܣܐ . ܐܠܐ ܘܐܦ ܥܠܝܗܝܢ ܢܬܒܛܠ XX ܕܐܦ . </page><page> ܐܠܐ ܘܕܗܠܝܢ ܕܥܠ ܐܪܥܐ ܘܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܕܒܗܝܢ . ܐܝܟ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܢܬܝܗܒ ܠܗ ܕܗܒܐ ܕܥܪܒܝܐ . ܡܘܕܥܐ ܢܗܝܪܐ ܠܗܠܝܢ ܕܩܪܒܘ ܕܐܦ ܐ̇ܡܪ ܗܟܝܠ ܕܠܐ ܡܬܬܚܕ ܥܡ ܝܠܘܕܐ̈ ܕܡܬܩܛܠܝܢ . ܕܝܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܢܩܝܡܘܢ ܥܐܕܐ ܦ̇ܩܪ . . ܟܕ ܡܟܢܫܝܢ ܒܚܘܒܐ ܘܒܐܘܝܘܬܐ ܕܐܦ ܠܢ . ܘܒܝܬܐ ܕܝܠܗ ܥܒ̣ܕ ܠܐܝܠܝܢ ܕܗܝܡܢܘ ܒܗ . ܠܗܠܝܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗ̣ܢܘܢ ܩܡܘ . . . ܡܫܝܚܐ . ܕܠܐ . . . ܚܒܫܘ ܒܚܝܪܝ̈ ܣܐܡܐ . ܕܐܦ <page> ܕܬܚܝܬ ܢܝܪܗܘܢ . ܕܢܬܟܐܐ ܗܟܝܠ ܘܐܦ ܒܗܠܝܢ ܡܨ̇ ܐܝܟ . . .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܗܠܝܢ ܕܠܒܢܢ ܡܕܩܩ ܐܝܟ ܕܠܥܓܠܐ . ܘܡܘܕܥ ܕܐܟܙܢܐ ܕܐܦ |ܐܪܙܐ̈ . ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܠܩܘܒܠܐ . ܘܬܘܒ X
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܕܚܠܬܐ ܪܡ̇ܐ ܒܟܠܗܘܢ ܕܥܠ ܐܪܥܐ . ܠܝܬ ܓܝܪ ܕܠܐ |ܕܚ̇ܠ ܡܢ ܕܐܦ ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܥܒ̇ܕ ܠܗ̇ ܕܬܪܥܠ . ܠܕܝ̣ܢܐ ܟܘܠܢܝܐ ܡܩ̇ܦ . ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܓܘܦܢܐ̈ ܐܦܩ ܣܡܕܪܐ ܘܝܗ̣ ܪܝܚܐ . ¹³⁹ܘܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܡܛܘܠ ܕܐܦ ܥܝܢܝܟܘܢ̈ ܐܚܙܘ ܚܩܠܬܐ̈ ܕܚܘܪ ܘ ܠܚܨܕܐ . ¹³⁸ܘܬܘܒ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܢ ܩܕܝܡ ܝܗ̣ܒ ܢܡܘܣܐ̈ ܠܐܝܣܪܐܝܠ . ܒܗ̇ܝ ܕܠܗ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܕܐܦ ܘܗܢܐ ܠܡ Xܝ 112 ܕܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܫܟܢ ܠܥܕܬܗ . ܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ̈ ܐܚܪ̈ ܥܡ ܡܠܟܐ̈ ܕܝܠܗܘܢ ܡܗܝܡܢܝܢ ܒܡܫܝܚܐ ܕܐܦ ܡܗܝܡܢܐ ܟܘܫܝܐ . ⁴0ܡܠܟܘܬܐ̈ ܕܐܪ ܫܒܚܝܢ ܠܐܠܗܐ . ܡܚܘܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version </page> <page> ܗ̣ܘ ܩܒ̣ܥܐ ܩܕܡܝܐ ܕܝܠܝ ܘܫܪܝܐ ܗ̇ܘ ܕܠܥܦܪܐ . ܝܕ ܐܢܘܢ ܠܟ ܕܐܦ ܡܢܛܪܐ ܘܬ ܠܝ· ܘܒܕܓܘܢ ܐܘܕܐ ܠܟ ܥܠ ܕܬܡܝܗܝܢ ܥܒ . . . ܕܝܟ .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܚܢܢ ܢܗܘܐ ܡܥܠܝܢ ܥܡܠܐ . ܒܝܕ . . . ܠܒܥܠܕܒܒܝ̈ . . . ܕܐܦ . . . ܘܡܗܡܝܢܢ . ܟܕ ܬܟܝܠܝܢܢ ܥܠ ܚܡܘܗܝ ܕܐܠܗܐ . ܐܠܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܝܐ̈ ܕܠܥܠ ܡܢ ܫܡܝܐ ܡܫܡܗ . ܡܛܠ ܣܓܝܐܘܬܗܘܢ . ܘܥܠܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܒܗܢܐ ܠܚܝܠܘܬܐ̈ ܘܠܛܟܣܐ̈ ܕܠܥܠ ܩ̇ܪܐ ܠܡ̇ܫܒܚܘ . ܠܗܠܝܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܢܗܝܪܐܝܬ ܬ̇ܢܐ ܠܗ ܠܢ ܐܘܢܓܠܣܛܐ . ⁴⁹ܢܗ ܦܬܘܪܗܘܢ ܕܐܦ . ܘܠܨܗܝ ܚܠܐ ܐܫܩܝܘܢܝ . ܡܢ ܗܪܟܐ ܠܚܫܐ ܡܫܬ ܠܢ . ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܥܠ ܟܠܗ ܥܡܐ ܢܬܠ ܡܪܝܐ ܒܘܪܟܬܗ . ܟܕ ܦܘܪܩܢܐ ܡܫܡܠܝܐ ܕܐܦ ܘܫܚ̣ܩ ܠܟܠܗ̇ ܚܝܠܬܢܘܬܗܘܢ . ܡܨܠܐ XX 72 ܡܟܝܠ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version . . . </page><page> ܐܓܪܐ ܕܐܓܘܢܐ . . . ܡܛܠ ܕܦܨܝ ܠܢܦܫܝ |ܡܢ ܡܘܬܐ . ܕܐܦ ܕܡܪܝܐ . . . ܠܟ . ܢܝܚܐ ܗܪܟܐ ܐܡ̇ܪ ܠܐܘܢܐ̈ ܕܠܥܠ . ܗܠܝܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܡܫܩܠܘܬܐ ܡܪܚܬܐ ܡܢ ܥܠܬ ܣܓܝܐܘܬ ܕܪܘܫܥܐ ܐܬܘ . ܕܐܦ ܒܠܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܛ̇ܒܐ . ܘܠܘ ܠܥܒܪܝ̈ ܥܠ ܢܡܘ ܐܝܠܝܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗ̣ܢܘܢ ܢܗܘܘX ܕܫܘܝܢ ܠܡܫܟܢܐ̈ ܫܡܝܢܐ̈ . ܕܡܪܝܐ ܗܝ ܐܪܥܐ ܕܐܦ ܡܙܡܘܪܐ ܗܢܐ ܕܣܝܡ ܩܕܡܝܢ . ܘܡܠܦܢܘܬܐ ܕܥܡܡܐ̈ ܕܐܝܟܢܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܩ̇ܕܡ ܚ̣ܙܐ ܕܡܒܛܠ ܡܪܝܐ ܥܘܬܕܝܗܘܢ̈ . ܒܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ ܕܐܦ . |ܟܕ ܡܬܚܫܒܝܢ ܕܒܛܘܫܝX ܢܩܛܠܘܢXX 87 ܢܘܢ . ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗ̣ܘ ܟܕ ܚ̣ܙܐ ܡܦܘܠܬܗ ܕܥܡܐ ܘܐܒܕܢܗ ܕܝܗܘܕܐ . ܡܨܠܐ ܕܐܦ ܟܢܘܫܝܐ ܘܕܝ̇ܨܐ ܕܥܡܐ . ܕܚ̇ܪܒܐ ܒܡܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ . ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܫܒܚܝܢ ܠܫܡܟ . ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܩܐܡ ܐ ܠܕܝ̣ܢܐ . ܕܐܦ ܕ ܩܕܝܫܐ̈ . ܥܡ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܐܬܦܪܩܘ . ܗ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܦܘܪܥܢܘܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܗ ܝ̇ܗܒ ܠܗ . . ܢܦܨܝܘܗܝ ܡܢ ܒܝܫܐ ܕܐܦ ܒܝܫܐ ܘܡܣܟܢܐ ܡܛܠ ܣܘܪܩܢܗ ܨܒܝܢܝܐ . ܚܠܦܝܢ . ³⁹ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܥܠ ܟܪܘܒܐ̈ ܝ̇ܬܒ . ܘܕܐܦܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܠܡ ܪܓܙܘ . ܘܠܐ ܩ̇ܒܠܘ ܕܐܦ ܠܡܫܝܚܐ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܕܩܕܡ ܥܠܡܐ̈ . ܘܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܒܢܝܐ̈ ܕܐܠܗܐ ܐܬܩܪܝܘ . ܦ̣ܪܥ ܘܐܟܣ ܐܢܘܢ ܕܡܥܘܠܝܢ . ܕܐܦ ܐܠܗܐ ܒܝܢܬ ⁹⁹ܪܝܫܢܐ̈ ܕܥܡܐ . ܕܠܗܘܢ ܡܫܡܗ ܐܠܗܐ̈ . ܡܛܠ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܛܠ ܙܩܘܦܘܗܝ̈ ܡܨ̇ܠܐ ܗܘܐ . ⁴⁷ܙܒܢܐ ܕܨܒܝܢܐ ܐܠܗܐ . ܕܐܦ ܕܚܠܦܝܗܘܢ . ܘܗܕܐ ܝܕܝܥܐ ܡܢ ܝ ܕܐܟܬܒ ܐܘܢܓܠܣܛܐ .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܒܝܬܐ ܪܘܚܢܝܐ ܗܘܬ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐܠܗܐ ܩܢ̣ܬ ܥܡܘܪܐ . ܗܘܬ ܕܐܦ ܕܒܢܝܐ̈ ܟܕ ܚ̇ܕܝܐ . ܥܩܪܬܐ ܡ̇ܢ ܣܓܝܐܘܬܐ ܕܥܡܡܐ̈ . ܗ̇ܝ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܒܗ̇ܘ ܕܩܕܡ ܗܢܐ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܓܗܝܬܐ ܕܚܛܗܐ̈ . ܡܪܝܐ ܐܠܗܝ ܝܪܒ ܕܐܦ ܪܒܬܐ ܕܐܠܗܐ . ܬܗܘܐ ܢܦܫܐ ܡܒܪܟܐ ܠܗ ܠܐܠܗܐ . ܐܝܟ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܬܟܫܦܝܢ ܠܗ ܕܢܚܣܐ ܐܢܘܢ ܡܢ ܛܥܝܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܘܡܢ ܕܐܦ ܟܠ ܒܣܪܐ ܕܠܘܬܗ ܒܝܕ ܩ̇ܪܝܬܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܐ̇ܬܐ . ܐܝܠܝܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܐܢܐ ܕܡܠܝ̈ ܬܫܒܚܬܐ̈ . ܐܙܡܪ ܠܟ ܒܩܝܬܪܐ ܒܡܠܚܡܘܬܗ̇ ܠܡ ܕܐܦ ܬܫܒܚܬܐ̈ ܬܩܪܐ· ܐܢ ܕܝܢ ܡܐܢܐ ܕܓܒܝܬܐ ܐܬܐܡܪ . ⁵⁵ܝܕܝܥܐ </page> <page>
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܐܬܗ̇ ܬܢܢܐܐܝܬܘܗܝ . ܐܫܒܚ ܠܡܪܝܐ ܒܚܝܝ . ܐܙ̈ ܠܐܠܗܝ ܥܕ ܕܐܦ ܐܡ̇ܕ̇ ܠܗܠܝܢ ܕܐܦ ܡܘܩܕ ܒܙܒܢܐ ܕܕܝܢܐ ܒܢܘܪܐ . </page><page> ܗ̇ܝ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗ̇ܘ ܕܩܕܡܘܗܝ . ܒܝܬ ܕܝ̣ܢܐ ܐܠܗܝܐ |ܡܫܬܥܐ . ܘܐ̇ܡܪ ܕܐܦ : XXXXXX]ܕܫܘܒܗܪܐ ܕܒܡܪܝܐ . [ ܐܦ ܗܢܐ ܡܙܡܘܪܐ ܐܝܟ ܡܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܒܡܘܟܟܗ ܓܢܒܪܘܬܐ ܕܕܪܥܗ ܚܘܝ . ܙܕܝܩܐܝܬ ܝ̇ܗܒ ܛܘܒܐ ܕܐܦ . ܚܪܡܘܢ ܬܝܡܢܐ . ܬܒܘܪ ܡܕܢܚܐ . | [ܡܬܝܕܥܝܢ . ܘܡܛܠ ܝܝ XX
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܥܠ ܒܒܠ ܡܫܬܕܪ ܪܘܓܙ ܡܢ ܐܠܗܐ . ܘܡܬܦܪܥܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܥܒܕܬ . X ܕܐܦ ܠܒܒܠܝܐ̈ ܘܚܕܝܢ ܗܘܘ ܚܘܪܒܗ̇ ܕܐܘܪܫܠܡ . ܡܘܕܥ ܕܝܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗ̣ܘ ܡܫܝܚܐܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ . ܕܐܢ ܠܝ ܠܡ ܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܕܐܦ . . . ܕܘܗܝ ܕܡܪܝܐ . ܘܒܥܒ . . . ܕܐ ܕܐܝܕܝܐ̈ ܕܝܠܗ . ܐܝܟ ܡܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܪܟܒܬܗ ܡܫܬܡܗܝܢ ܐܦ ܓܝܪ ܡܠ̣ܟ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܫܒ̣ܐ ܡܢ ܕܐܦ ܒܗ̇ ܐܝܟ ܕܒܚܝܠܘܬ̈ ܡܬܝܕܥܢܐ̈ ܘܫܡܝܢܐ̈ . ܗ̇ܢܘܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܓܠܝܬܐ̈ |ܡܚܘܝܢ ܠܗܠܟܬܗ̈ . ܐܘ ܟܝܬ XX 89 ܠܣܥܘܪܘܬܗ̈ ܕܐܦ ܕܠܢܛܘܪܬܐ ܕܡܪܥܝܬܐ̈ ܕܝܠܗ ܟܗܢܝܬܐ̈ ܐܩܝܡ . ܗܠܝܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܐ ܕܘܟܬܗܘܢ ܬܫܬܟܚ . ܡܠܦ ܠܗ ܕܝܢ ܕܢܣ̇ܒܪ ܒܡܪܝܐ ܘܢܥܒܕ ܕܐܦ ܝܒܫܝܢ . ܘܐܝܟ ܬܢܢܐ ܥܡ ܙܪܥܐ̈ ܕܝܠܗܘܢ ܡܬܥܛܝܢ . ܐܝܟܢܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܒܥܒܪܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ ܫܬܐܣ ܥܕܬܗ̈ . ܘܗ̣ܢܘܢ </page><page> ܗܐ ܡܬܟܪܟܝܢ ܕܐܦ ܘܥܘܕܪܢܐܐܠܗܝܐ̈̈ . ܘܒܣܥܘܪܘܬܐ ܝܕܥܘ ܠܡܪܗ ܕܝܥܩܘܒ .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version </page> <page> ܠܥܠܡܐ ܚܕܬܐ ܡܥܠ ܠܗܘܢ . ܘܕܢܡ̇ܠܟܘܢ ܥܡܗ ܐܫܬ ܠܗܘܢ ܕܐܦ ܕܝܢ ܪܩܢܐ ¹¹⁸ܕܕܚܠܝ̈ ܐܠܗܐ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ . ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܗ ܠܡܘܬܐ ܐܩܒܠ . ܟܕ ܚ̇ܕܐ ܐܢܐ ܫܡܗ ܩܕܝܫܐ . ܘܒܗܕܐ ܕܐܦ ܕܡ̇ܚܝܠ ܘܡ̇ܥܕܪ ܠܝ ܒܬܟܬܘܫܐ̈ ܕܚܠܦܘܗܝ . </page><page> ܐܝܟܢܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܫܠܝܚܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܦܐܝܘܬܐ ܕܒܝܬܗ ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܐܦ ܡܠܝܠܐ ܗ̇ܘ ܕܛ̇ܝܒ ܡܪܝܐ ܒܡܠܟܘܬܗ ܠܡܣܟܢܐ̈ ܕܒܪܘܚ ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗ̣ܢܘܢ ܢܫܒܚܘܢ . ܐܝܠܝܢ ܕܒܝܕ ܬܢ̣ܝܢܐ̈ ܘܬܗܘܡܐ̈ ܕܐܦ ܠܗܠܝܢ ܕܠܥܠ ܠܡܫܒܚܘ . ܦ̇ܩܕ ܘܠܗܠܝܢ ܕܠܬܚܬ ܡܢ ܐܪܥܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܦܓܪܝܗܘܢ̈ ܢܩ̇ܪܒܘܢ ܠܗ ܕܒܚܬܐ ܚܝܬ ܘܡܩܒܠܬܐX . ⁹ܥܡ ܕܐܦ ܠܗ . ܕܥ̣ܕܪ ܘܦ̇ܨܝ ܐܢܘܢ ܡܢ ܛܪܘܢܘܬܐ ܕܫܐܕܐ̈ ܘܬܘܒ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܢ ܩܕܝܡ . ܟܕ ܡܛܠ ܚܛܝܬܐ ܟܐܢܐܝܬ ܐܬܚܝܒ ܠܡܘܬܐ ܠܐ ܐܫܬܒܩ ܕܐܦ ܥܠܝ ܙܕܝܩܘܬܟ . ܘܗܦ̣ܟܬ ܘܒܝܐܬܢܝ . ܡܘܕܐ ܥܠ ܐܝܠܝܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܐ ܚܕܐ ܥܠܬ ܕܫܘܝܐ ܠܡܠܬܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܕܢܣܢܝܘܗܝ . ܡܛܠ ܕܐ ܕܐܦ ܘܥܘ̇ܠܐ . ܥܒ̇ܪ ܢܡܘܣܐ ܕܠܙܟܝܐ ܚܝܒ . ܥܘ̇ܠܐ ܕܝܢ ܡܛܠ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܬܝܕܥܝܢ ܒܝܕ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܘܒܥܝܪܐ . </page><page> ܒܢܝܢܫܐ̈ ܡ̇ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܦ . ܡܛܠ XX 5ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܢܫܬܥܐ ܦܘܪܩܢܐ ܕܥܡܐ |ܘܕ ܗܢܘܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܪܘܫܥܝܗܘܢ̈ ܥܒܝܐ̈ ܐ ܕܠܡܐܡܪ ܘܫܡܝܢܐ̈ ܢܗܘܘܢ . ܥܒܪܘ ܕܐܦ ܕܐܦ ܥܘܠܐ̈ ܘܪܫܝܥܐ̈ ܓܡܪܬ ܐܢܘܢ ܘܗܢܐ ܟܠܗ ܥܬܕܘܗ̇ ܐܝܟ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗܝܡܢܘ ܒܡܫܝܚܐ . ܘܕܝܨܝܢ ܘܡܬܒܣܡܝܢ ܡܗ̇ܠܬ ܓܝܪ ܓܘܕܐ ܐܘ ܕܐܦ . [ ܡܫܬܒܚ ܡܙܡܘܪܐ ܗܢܐ ܡܢ ܦܪܨܘܦ ܓܘܕܐ ܕܫܠܝܚܐ̈ . </page><page> ܗ̇ܢܘܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܥܠܡ ܡܩ̇ܘܐ . ⁸0 ܠܐ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܢ ܡܬܡܨܝܢܝܬܐ̈ . ܕܟܕ ܕܐܦ ܩ̇ܪܐ ܠܡܫܝܚܐ . ܕܐܬܝܠܕ ܒܒܣܪ ܡܢ ܙܪܥܗ ܕܕܘܝܕ . ⁷⁹ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܙܘܥܐ̈ ܘܡܚܫܒܬܐ̈ ܕܗܘܢܐ . ܥ . ܘܠܟܠ ܡܫܘܚܬܐ ܕܫܒܝܠܐ ܐܘ ܕܐܦ ܗ̇ܢܘܢ ܕܨܠܒܘܗܝ . ܠܗ ܠܓܒܘܠܐ . ܠܒܘܬܐ̈ ܩ̇ܪܐ ܣܗܕܐ . ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܦܩܕ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܘܐ̇ܡܪ . ܥܘܦܩܘ ܠܨܗܝܘܢ ܘܬܢܘ ܕܐܦ ܡܢ ܗܟܢܐ ܚܙܝܢܢ ܕܠܫܘܡܠܝܐ ܐܬܝ̈ ܡܢ ܡܫܝܚܐ ܒܝܕ ܠܗܠܝܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗܢܘܢ ܢܫܬܘܘܢ ܠܗܕ ܚܙܬܐ ܛܘܒܬܢܝܬܐ . ܘܠܗ ܠܡܦܩܢܐ ܕܐܦ ܢܒܝܐ̈ ܒܝܕ ܪܘܚܐ ܟܢܘܫܝܗܘܢ ܕ ܕܠܘܬ ܡܪܝܐ . ܡܦܝܣܝܢ ܗܘܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗ̣ܘ ܫ̇ܬܐ ܠܗ ܥܡܗܘܢ ܒܡܠܟܘܬ ܕܐܒܐ . ⁸⁹ܠܥܘ . . . ܠܐ ܕܝܢ ܕܐܦ ܘܐܢ ܡܪܝܪܐ̈ . ܘܠܩܕܝܫܐ̈ ܡ̇ܢ ܡ̇ܫܩܐ ܟܣ ܕܚܝܐ̈ . ܐܡܬܝ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܪܢ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ . ܕܡܐ ܕܐܬ ܡܪܗ ܕܥܒܕܐ ܗ̇ܘ ܒܝܫܐ . ܢܦܠܓܘܗܝ ܕܐܦ ܠܗ ⁷¹ܠܪܘܚܐ ܕܐܬܝܗܒ ܒܝܕ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܘܗܕܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗ̇ܝ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܥܠ ܐܦܝ̈ |ܒܛܝܠܘܬܗ ܪܒܬܐ ܕܐܠܗܐ . ܬܗܘܐ ܢܦܫܐ ܡܒܪܟܐ ܠܗ ܕܐܦ ܘܐܦ ܥܠܝܗܝܢ ܢܬܒܛܠ XX 33ܠܗ . ܒܪܟܝ ܢܦܫܝ ܠܡܪܝܐ . ܡ̇ܠܦ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܦܪܨܘ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܫܐܘܠ . ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܝܣܪܐܝܠ ܡܬܠܬܟ ܗܘ ܕܐܦ . ܗ̇ܘ ܕܡܥܕܪ ܗܘܐ ܘܡܛܐܒ ܠܐܝܣܪܐܝܠ ܛ̇ܠܡ ܛܝܒܘܬܐ . ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܘܕܥ ܕܐܫܬܕܪ ܠܗ . ܟܕ ܠܗܘܢܐ ܥܝܢܐ ܕܢܦܫܐ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܚܡܬܐ ܕܐܦ . ܗܠܝܢ ܕܠܝܬ ܒܗܝܢ ܥܘܕܪܢܐ ܘܬܘܕܝܬܐ ܕܐܠܗܐ . ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗ̣ܢܘܢ ܨ ܕܢܟܠܘܢ ܠܡܠܐ̈ ܕܟܪܘܙܘܬܐ . ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܣܐܡܐ ܕܐܦ ܠܘܬܟ . ܐܟܚܕܐ ܕ ܘܒܟܢܘܫܬܐ ܕܬܘܪܐ̈ ܥܡܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܬܠܘܗܝ̈ ܕܡܪܝܐ ܗܠܝܢ ܕܟܬ XXX ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܢܣܬܟܠܘܢ . ܕܐܦ ܗܘܐ ܠܗܘܢ . ܗܟܢܐ ܕܝܢ ܠܛܝܫ ܗܘܐ ܗܘܢܗܘܢ ܠܘ ܣܘܟܠܐ . ܐܝܟ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܟܠܝܠܐ ܡܫܒܚܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܗ . ܘܢܓܝܪܘܬ ܝܘܡܬܐ̈ ܘܫܘܒܚܐ ܕܐܦ ܡܬܒܣܡ . ܡܛܘܠ ܦܘܪܩܢܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܙܪܥܗ ܐܬܝܠܕ ܠܥܠܡܐ . ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܠܕܘܝܪܐ ܫܡܝܢܐ ܐܫܘܝ . ܗ̇ܘ ܕܡܛܠ ·ܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܐܦ ܥܒܕܢܝܐ̈ ܒܬܪܥܝܬܐ ܡܦܪܫ . ܘܡܫܬܒܚ ܡܢ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܠܥܠ .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܢܣܝܢܗܝܢ ܐܝܬ ܠܢ . ܕܨܦܪܐ̈ ܕܝܢ ܠܩܢܐ̈ . ܕܗܪܘܕܝܘܢ ܕܐܦ . ܗܘܘ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܘܡܛܠ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܝܠܝܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗ̣ܘ ܒܙܒܢܐ ܕܚܫܐ ܦܪܘܩܝܐ . ܟܕܐܬܟܪܟܘܗܝ ܥܓܠܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܐܦ ܢܦܫܢ . ܘܕܟܕ ܩܪܝܒܝܢ ܐܘ̇ܠܨܢܐ ܢܨ̇ܠܐ ܕܢܥܕܪ ܠܢ . ܡܛܠ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗܘ Xܝ 24ܓܐܪܐ ܡܫܡܗ ܠܘܬܐܫܥܝܐ| ⁷⁵ ܐܡ̇ܪܐ̇ܙܠ ܐܢܐ ܕܐܦ . ܡܫܬܡܥܝܢܬ̈ ܠܟܠܗ̇ ܬܒܝܠ ܗܘ̣ܝ̈ . ܠܡܕܥ ܕܝܢ ܘ̇ܠܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗ̇ܢܘܢ ܢܘܕܘܢ ܠܡܪܝܐ ܘܢܩܪܘܢ ܬܘܕܝܬܐ ܠܘ ܗ̇ܝ ܕܢܒܙܚܘܢ ܕܐܦ ܕܚܘܝ ܒܥܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܡܢ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܝܘܬܪ ܢܟܢܫܘܢ . ܗ̇ܝ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܣ . . . ܐܫܬܡܗܬ ܪܪ . . . . ܗܘܘ ܠܪܡܟܐ̈ ܕܕܝܘܐ̈ ܒܝܫܐ̈ ܕܐܦ . . . ܕܝܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܗ . . . XX XX ܕܒܡܠܬܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ . ܗ̇ܝ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܥܡܐ ܩܕ ܝܗ̣ܒ ܐܪܥܐ ܕܡܘܠܟܢܐ . ܡܛܠ ܕܡܠܟܗ̇ ܒܡܘܡܬ̈ ܕܐܦ ܓܝܪ ܓܒ̣ܐ ܐܢܘܢ . ܢܚܘܘܢ ܕܗܘ ܐܝܬܘܗܝ ܡܪܝܐ ܐܠܗܢ . ܗ̇ܘ