simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version . . . ܐܡܬܝ ܕܢܚܬ . . . ܫܡܝܐ ܘܡܩܝܡ . . . ܡܝܬܐ̈ . . . . ܟܠܟ ܕܐܦ . . . ܬܓܡܐ ܫܠܝܚܝܐ . . . ܕܢܚܝܠ ܒܪܐ . . . ܗ̇ܘ ܕܬܩܢ . . . ܗ̇ܝ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܬܠܬܟܝܢ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܣܠܩܝܢ ܠܐܘܪܫܠܡ ܡܬܝܕܥܢܝܬܐ . ܕܐܦ . ܟܕ ܡ̇ܕܡܐ ܠܗܘܢ ܠܐܪܝܘܬܐ̈ ܕܒܩܢܝܐ ܕܦܠܣܛܝܢܐ . ܗܠܝܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗ̣ܢܘܢ ܩܡܘ . . . ܡܫܝܚܐ . ܕܠܐ . . . ܚܒܫܘ ܒܚܝܪܝ̈ ܣܐܡܐ . ܕܐܦ <page> ܕܬܚܝܬ ܢܝܪܗܘܢ . ܕܢܬܟܐܐ ܗܟܝܠ ܘܐܦ ܒܗܠܝܢ ܡܨ̇ ܐܝܟ . . .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ̈ ܐܚܪ̈ ܥܡ ܡܠܟܐ̈ ܕܝܠܗܘܢ ܡܗܝܡܢܝܢ ܒܡܫܝܚܐ ܕܐܦ ܡܗܝܡܢܐ ܟܘܫܝܐ . ⁴0ܡܠܟܘܬܐ̈ ܕܐܪ ܫܒܚܝܢ ܠܐܠܗܐ . ܡܚܘܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܥܘܒܛܐ ܕܗܘܬܐ ܘܥܘܡܩܐ ܕܝܡܐ ܡܫܡܗ ܠܗ ܗܪܟܐ . ܠܐܝܬ ܟܕ ܕܐܦ . ܟܕ ܢܚ̣ܬ ܠܡܘܬܐ ܒܝܕ ܚܛܝܬܐ ܘܠܗ ܠܐܬܪܐ ܕܫܝܘܠ . ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܛܠ ܙܩܘܦܘܗܝ̈ ܡܨ̇ܠܐ ܗܘܐ . ⁴⁷ܙܒܢܐ ܕܨܒܝܢܐ ܐܠܗܐ . ܕܐܦ ܕܚܠܦܝܗܘܢ . ܘܗܕܐ ܝܕܝܥܐ ܡܢ ܝ ܕܐܟܬܒ ܐܘܢܓܠܣܛܐ .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܢܗܝܪܐܝܬ ܬ̇ܢܐ ܠܗ ܠܢ ܐܘܢܓܠܣܛܐ . ⁴⁹ܢܗ ܦܬܘܪܗܘܢ ܕܐܦ . ܘܠܨܗܝ ܚܠܐ ܐܫܩܝܘܢܝ . ܡܢ ܗܪܟܐ ܠܚܫܐ ܡܫܬ ܠܢ . ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܐ ܚܕܐ ܥܠܬ ܕܫܘܝܐ ܠܡܠܬܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܕܢܣܢܝܘܗܝ . ܡܛܠ ܕܐ ܕܐܦ ܘܥܘ̇ܠܐ . ܥܒ̇ܪ ܢܡܘܣܐ ܕܠܙܟܝܐ ܚܝܒ . ܥܘ̇ܠܐ ܕܝܢ ܡܛܠ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܛܠܬ ܡܣܝܒܪ ܐܢܐ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܘܡܛܠ ܕܣܒܪܐ ܕܒܟ ܕܩ̇ܒܠܬ ܕܐܦ ܡܪܝܐ ܣܒܪܝ ܕܡܢ ܛܠܝܘ ܦܨܢܝ ܠܡ ܡܢܗ ܕܥܡܐ ܕܥܒܪ ܢܡܘܣܐ . ܥܠ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܫܘܕܝܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܗܠܝܢ ܡܩܒܠܝܢ ܗܘܘ . ܡܪܝܐܐܬܕܟܪ ܕܐܦ . ܕܗܐ ܚܢܢ ܫܒ̣ܩܢ ܟܠ ܡܕܡ ܘܐܬܝܢ ܒܬܪܟ . ܢܗܘܐ ܠܢ . ⁵²ܐܝܟܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗ̣ܝ ܒܪܝܬܐ ܬܬܚܪܪ ܥܒܕܘܬܐ ܕܚ̇ܒܠܐ . ⁵⁴ܐܠܗܐ ܡܢ̣ܘ ܕܐܦ . ܐܠܐ ܘܠܗܠܝܢ ܕܒܫܡܝܐ ܫܘܙܒ . ܕܡܐ ܕܝܠܗ . ܕܡܝܐ ܕܝܢ ܠܗ̇ܝ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܢ ܩܕܝܡ . ܟܕ ܡܛܠ ܚܛܝܬܐ ܟܐܢܐܝܬ ܐܬܚܝܒ ܠܡܘܬܐ ܠܐ ܐܫܬܒܩ ܕܐܦ ܥܠܝ ܙܕܝܩܘܬܟ . ܘܗܦ̣ܟܬ ܘܒܝܐܬܢܝ . ܡܘܕܐ ܥܠ ܐܝܠܝܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܐܢܐ ܕܡܠܝ̈ ܬܫܒܚܬܐ̈ . ܐܙܡܪ ܠܟ ܒܩܝܬܪܐ ܒܡܠܚܡܘܬܗ̇ ܠܡ ܕܐܦ ܬܫܒܚܬܐ̈ ܬܩܪܐ· ܐܢ ܕܝܢ ܡܐܢܐ ܕܓܒܝܬܐ ܐܬܐܡܪ . ⁵⁵ܝܕܝܥܐ </page> <page>
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܥܒ̣ܕ ܠܬܪܝܗܘܢ̈ ܚܪ . . ܘܫ̣ܪܐ ܕܒܡܨܥܬܐ . ⁵⁸ܐܠܗܐ ܕܝܢܟ ܕܐܦ . ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܫܠܝܡܘܢ ܫܪܝܪܐ ܗ̇ ܡܫܝܚܐ . ⁵⁷ܡܛܠ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܢܬܝܗܒ ܠܗ ܕܗܒܐ ܕܥܪܒܝܐ . ܡܘܕܥܐ ܢܗܝܪܐ ܠܗܠܝܢ ܕܩܪܒܘ ܕܐܦ ܐ̇ܡܪ ܗܟܝܠ ܕܠܐ ܡܬܬܚܕ ܥܡ ܝܠܘܕܐ̈ ܕܡܬܩܛܠܝܢ . ܕܝܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܥܕܡܐ ܠܡܘܬܐ ܬܬܡܬܚ ܟܗܝܢܘܬܗܘܢ . ܘܡܕܡ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܢܣܒܘܠ ܕܐܦ . ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܒܟܠܗ ܙܒܢܐ ܕܥܘܡܪܗܘܢ ܟܗܝܢܝܢ . ܐܝܟ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܥܘܠܐ̈ ܘܪܫܝܥܐ̈ ܓܡܪܬ ܐܢܘܢ ܘܗܢܐ ܟܠܗ ܥܬܕܘܗ̇ ܐܝܟ ܕܐܦ ܕܐܦ ܦܓܥܬ ܒܗܘܢ . ܡܛܠܗܢܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܥܬܕܘ ܠܫܒܗܪܢܘܬܐ ܗ̇ܝ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܪܘܫܥܝܗܘܢ̈ ܥܒܝܐ̈ ܐ ܕܠܡܐܡܪ ܘܫܡܝܢܐ̈ ܢܗܘܘܢ . ܥܒܪܘ ܕܐܦ ܕܐܦ ܥܘܠܐ̈ ܘܪܫܝܥܐ̈ ܓܡܪܬ ܐܢܘܢ ܘܗܢܐ ܟܠܗ ܥܬܕܘܗ̇ ܐܝܟ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version . . . ܕܡܬ . . . . . . |ܓܝܪ ܐܝܬ ܗܘܐ . . . ܡܫܒܚܘ ܡܕܡ . . . ܕܐܦ ܐܢ ܟܕ ܢܬܡܟܟܘܢ ܩܕܝܫܐ̈ ܩܪܢ̈ . . . ܕܚܛܝܐ̈ ܡܬ . . . ܝܕܝܥܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܚܛܝܐ̈ ܫܘܢܩܐ̈ ܦ̇ܪܥ . ܡܛܘܠ ܕܬܪܥܝܬܗ ܕܒܪܢܫܐ ܬܘܕܐ ܠܟ ܕܐܦ . ܒܝܬ ܕܝܢܐ ܠܡ ܐܠܗܝܐ ܠܡܟܝܟܐ̈ ܡ̇ܢ ܦܪܥ ܦܘܪܩܢܐ . ܐܝܟ ܡܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܪܢ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ . ܕܡܐ ܕܐܬ ܡܪܗ ܕܥܒܕܐ ܗ̇ܘ ܒܝܫܐ . ܢܦܠܓܘܗܝ ܕܐܦ ܠܗ ⁷¹ܠܪܘܚܐ ܕܐܬܝܗܒ ܒܝܕ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܘܗܕܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗ̇ܝ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗܘ Xܝ 24ܓܐܪܐ ܡܫܡܗ ܠܘܬܐܫܥܝܐ| ⁷⁵ ܐܡ̇ܪܐ̇ܙܠ ܐܢܐ ܕܐܦ . ܡܫܬܡܥܝܢܬ̈ ܠܟܠܗ̇ ܬܒܝܠ ܗܘ̣ܝ̈ . ܠܡܕܥ ܕܝܢ ܘ̇ܠܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܥܠܡ ܡܩ̇ܘܐ . ⁸0 ܠܐ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܢ ܡܬܡܨܝܢܝܬܐ̈ . ܕܟܕ ܕܐܦ ܩ̇ܪܐ ܠܡܫܝܚܐ . ܕܐܬܝܠܕ ܒܒܣܪ ܡܢ ܙܪܥܗ ܕܕܘܝܕ . ⁷⁹ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܐܕܢܐ̈ ܘܥܝܢܐ̈ ܘܣܘܟܠܐ ܠܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܝܗ̣ܒ . ܓܝܪ ܠܡ ܕܐܦ ܕܐ ܠܐ ܕܚ̇ܙܐ ܘܠܐ ܕܫ̇ܡܥ ܘܠܐ ܕܡܟܣ ܡܣܒܪܝܢ ܥܠ ܐܠܗ ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܚܕܐ ܨܦܪ ܐܬܕܡܐ . ܡܢ ܪܒܘܬܐ̈ ܓܝܪ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܗ̇ܢܘܢ ܕܐ ܕܐܦ . ܐܢܐ ܠܡ ܕܒܦܐܪܐ ܕܚܛܝܬܐ ܐܬܬܚܕܬ . ܗܢܐ ܟܠܗ ܐܫܬܚܪܬ ܐܝܟ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܛܠܢܝܬܐ ܕܛܒܬܐ̈ ܕܥܬܝܕܢ̈ ܡܫܬܡܗ ·⁸⁵ܘܐܢܐ |ܝܒ̇ܫܬ ܐܝܟ ܕܐܦ ܝܘܡܘܗܝ̈ ܐܡ̇ܪ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܦܘܠܚܢܐ ܢܡܘܣܝܐ . ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗܢܘܢ ܢܫܬܘܘܢ ܠܗܕ ܚܙܬܐ ܛܘܒܬܢܝܬܐ . ܘܠܗ ܠܡܦܩܢܐ ܕܐܦ ܢܒܝܐ̈ ܒܝܕ ܪܘܚܐ ܟܢܘܫܝܗܘܢ ܕ ܕܠܘܬ ܡܪܝܐ . ܡܦܝܣܝܢ ܗܘܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܫܡܝܐ ܥܒܕ ܡܢ ܒܪܫܝܬ . ܗ̣ܢܘܢ ܐܒܕܝܢ . ܐܢܬ XX 31ܕܝܢ ܕܐܦ ܗ̇ܢܘܢ ܡܩܘܝܬ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܢܬ ܗ̣ܘܐܝܬܝܟ ܐܠܗܐ ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܢ ܩܕܝܡ ܕܝ̣ܢܐ ܟܐܢܐ ܕܢ . ܘܫܘܙܒ ܠܐܝܣܪܝܠ ܡܢ ܡܨܪܝܢ . ܕܐܦ |ܗܠܝܢ ܕܐܡܝܪܢ̈ ܡܢ ܠܥܠ ܫ̇ܟܢ ܠܢ . ܗ̣ܘܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗܢܐ ܐܬܪܐ ܬܚܝܬ ܡܪܘܬܗ ܐܝܬܘܗܝ ܕܐܠܗܐ . XIIIܕܡܐܐ ܕܐܦ ܘܗܟܢܐ ܬܫܒܚܬܐ̈ ܠܡܣܩܘ ܘ̇ܠܐ . ܟܕ ܝܕܥܐ ܐܢܬܝ ܢܗܝܪܐܝܬ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܐ ܒܗܠܝܢ ܕܛܒ ܫܝܛܢ̈ ܢܒܣܐ . ܐܠܐ ܘܐܦ ܥܠܝܗܝܢ ܢܬܒܛܠ XX ܕܐܦ . </page><page> ܐܠܐ ܘܕܗܠܝܢ ܕܥܠ ܐܪܥܐ ܘܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܕܒܗܝܢ . ܐܝܟ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܥܠ ܐܦܝ̈ |ܒܛܝܠܘܬܗ ܪܒܬܐ ܕܐܠܗܐ . ܬܗܘܐ ܢܦܫܐ ܡܒܪܟܐ ܠܗ ܕܐܦ ܘܐܦ ܥܠܝܗܝܢ ܢܬܒܛܠ XX 33ܠܗ . ܒܪܟܝ ܢܦܫܝ ܠܡܪܝܐ . ܡ̇ܠܦ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܒܗ̇ܘ ܕܩܕܡ ܗܢܐ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܓܗܝܬܐ ܕܚܛܗܐ̈ . ܡܪܝܐ ܐܠܗܝ ܝܪܒ ܕܐܦ ܪܒܬܐ ܕܐܠܗܐ . ܬܗܘܐ ܢܦܫܐ ܡܒܪܟܐ ܠܗ ܠܐܠܗܐ . ܐܝܟ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܥܕܡܐ ܠܗܝܢ ܠܥܢܢܐ̈ ܡ̇ܬܚ ܠܗ̇ ܠܒܛܝܠܘܬܗ . ܦܣܥܬܐ ܓܝܪ ܕܐܦ ܕܣܐܡ ܥܢܢܐ̈ ܦܣܥܬܗ . ܐܝܟ ܕܐܢ ܢܗܝܪܐܝܬ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ . ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܒܝܕ ܪܥܡܐ ܡܬܝܕܥ ⁹¹ܡܫܢܝܢ . ܐܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܡܢ ܩܕܡ ܕܐܦ ܕܓܙܡܝܢ ܠܡܛܦܘ ܠܐܪܥܐ . ܐܠܐ ܒܪܡܙܐ ܘܒܚܝܠܐ ܕܝܠܟ . ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܗܠܝܢ ܠܡܛܝܒܘ ܘܠܡܬܠ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܚܫܚ ܠܚܝܝܗܘܢ . ܒܝܢܬ ܕܐܦ ܗܟܢܐ ܘܥܠ Xܝܚܝܘܬܐ̈ ܕܠܐ ܡܠܬܐ ܘܥܠ ܪܚܫܐ ܒܛܝܠ ܠܗ . ܐܝܟ̈
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܐܝܠܢܐ̈ ܕܪܒܝܢ ܒܥܒܐ . ܐܪܙܐ̈ ܘܗܠܝܢ ܐܚܪܢܐ̈ . ܒܪܡܙܗ ܕܐܦ . ܐܪܙܐ̈ ܕܠܒܢܢ ܗܠܝܢ ܕܢܨܒܬ . ܬܡܢ ܝܩܢܢ̈ ܨܦܪܐ̈ . ܡܚܘܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܢܣܝܢܗܝܢ ܐܝܬ ܠܢ . ܕܨܦܪܐ̈ ܕܝܢ ܠܩܢܐ̈ . ܕܗܪܘܕܝܘܢ ܕܐܦ . ܗܘܘ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܘܡܛܠ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܝܠܝܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܥܘܡܪܐ ܟܠܗ ܕܝܠܢ ܡܠܝܚܐ ܡܕܡ ܐܝܬܘܗܝ . ܘܡܢ ܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܕܐܦ . ܠܚܡܐܝܬ ܗܟܝܠ ܒܡܠܬܐ ܕܡܛܠ ܝܡܐ ܐܬܥܗܕܗ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܕܚܠܬܐ ܪܡ̇ܐ ܒܟܠܗܘܢ ܕܥܠ ܐܪܥܐ . ܠܝܬ ܓܝܪ ܕܠܐ |ܕܚ̇ܠ ܡܢ ܕܐܦ ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܥܒ̇ܕ ܠܗ̇ ܕܬܪܥܠ . ܠܕܝ̣ܢܐ ܟܘܠܢܝܐ ܡܩ̇ܦ . ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܘܩܕ ܒܙܒܢܐ ܕܕܝܢܐ ܒܢܘܪܐ . </page><page> ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܐܬܗ̇ ܬܢܢܐܐܝܬܘܗܝ ܕܐܦ ܠܛܘܪܐ̈ ܘܬܢܝܢ . ܠܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܠܩܘܒܠܐ ܐܡ̇ܕ̇ ܠܗܠܝܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܐܬܗ̇ ܬܢܢܐܐܝܬܘܗܝ . ܐܫܒܚ ܠܡܪܝܐ ܒܚܝܝ . ܐܙ̈ ܠܐܠܗܝ ܥܕ ܕܐܦ ܐܡ̇ܕ̇ ܠܗܠܝܢ ܕܐܦ ܡܘܩܕ ܒܙܒܢܐ ܕܕܝܢܐ ܒܢܘܪܐ . </page><page> ܗ̇ܝ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܬܫܦܪ ܠܗ . ܢܣܘܦܘܢ ܚܛܝܐ̈ ܡܢ ܐܪܥܐ . ܝܕ ܕܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ . ܕܐܦ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܠܡ ܕܓܒ̇ܝܬ ܕܒܠܚܘܕ ܨܒ̇ܝܬ ܠܡܫܒܚܘ ܠܐܠܗܐ ܗ̇ܝ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܣܕܝܪ̈ ܢܗܝܪܐܝܬ ܒܡܙܡܘܪܐ ܗܢܐ . ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܓܝܪ ܡܢ ܚܕܬܬ̈ ܕܐܦ . . ܐܠܐ ܘܐܝܠܝܢ ܕܚܘܝ ܩܕܡܝܐ . ܬܘܒ ܢܘܕܥܘܢ ܠܥܡܡܐ̈ ܗܠܝܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܥܡܐ ܩܕ ܝܗ̣ܒ ܐܪܥܐ ܕܡܘܠܟܢܐ . ܡܛܠ ܕܡܠܟܗ̇ ܒܡܘܡܬ̈ ܕܐܦ ܓܝܪ ܓܒ̣ܐ ܐܢܘܢ . ܢܚܘܘܢ ܕܗܘ ܐܝܬܘܗܝ ܡܪܝܐ ܐܠܗܢ . ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܒܢܝܗܘܢ̈ ܢܩܪܒܘܢ ܠܗܘܢ ܕܒܚܐ̈ . ܐܬܕܟܪܢ ܡܪܝܐ ܒܨܒܝܢܗ ܕܐܦ ܠܦܬܟܪܝܗܘ̈ . XXdd . -- ¹⁰⁰XX 14ܚܛܗܝܗܘܢ : XXXẌ </page><page> ܐܝܟ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܚܝܠܐ ܗ̇ܘ ܒܗܘܢ ܒܐܪܥܐ ܕܢܝܚܐ̈ . ܕܢܩܒܠܘܢ ܦܘܪܥܢܐ̈ ܕܐܦ ܕܬܪܝܨܐ̈ ܢܬܒܪܟ . ܙܪܥܐ ܠܥܒ . . . ܕܐ ܛܒܐ̈ ܩ̇ܪܐ . ܗܠܝܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܫܬܥܝܢܐܝܬ ܢܩܒܠܗ Xܠܦܬܓܡܐ . ܩܪܢܗ ܬܬܪܝܡ ܒܫܘܒܚܐ . ܕܐܦ ܟܢܫܐ ܫܠܝܚܝܐ . ܙܪܥ ܒܗܘܢ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ . ܠܐ ܕܝܢ ܟܠܝܐ ܡܕܡ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܟܕ ܚܐܝܢ ܥܡܡܐ̈ ܡܒܓܢ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܨܗܐ ܠܐܒܕܢܐ ܕܟܘܠ ܐܢܫ . ܕܐܦ . ܪܓܬܐ ܕܚܛܝܐ̈ ܬܐܒܪ . . ܚ̇ܛܝܐ ܠܣܛܢܐ ܩ̇ܪܐ . ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܒܝܬܐ ܪܘܚܢܝܐ ܗܘܬ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐܠܗܐ ܩܢ̣ܬ ܥܡܘܪܐ . ܗܘܬ ܕܐܦ ܕܒܢܝܐ̈ ܟܕ ܚ̇ܕܝܐ . ܥܩܪܬܐ ܡ̇ܢ ܣܓܝܐܘܬܐ ܕܥܡܡܐ̈ . ܗ̇ܝ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܒܩܝܢܕܘܢܘܣ ܗܘܬ ܢܦܫܗ . ܚܕܪܘܢܝ ܚܒܠܐ̈ ܕܡܘܬܐ . ܕܐܦ ܐܩܪܐ . ܘܒܐܝܠܝܢ ܝܘܡܐ̈ ܐܘ ܒܗܠܝܢ ܕܐܓܘܢܐ . ܐܡܬܝ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܚܒܠܐ̈ ܕܡܘܬܐ ܘܩܝܢܕܘܢܘܣ ܕܫܝܘܠ ܘܐܘܠܨܢܐ ܘܕܐܘܢܐ XX ܕܐܦ ܕܠܗܠ ܡܢ ܡܫܘܚܬܐ ܗܘܬ ܠܡ ܡܛܠ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܡܫܘܕܥ . ܗܠܝܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version . . . </page><page> ܐܓܪܐ ܕܐܓܘܢܐ . . . ܡܛܠ ܕܦܨܝ ܠܢܦܫܝ |ܡܢ ܡܘܬܐ . ܕܐܦ ܕܡܪܝܐ . . . ܠܟ . ܢܝܚܐ ܗܪܟܐ ܐܡ̇ܪ ܠܐܘܢܐ̈ ܕܠܥܠ . ܗܠܝܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܐܥܒܕ ܠܡ ܡܐ ܕܗܘܝܬ ܒܕܪ̈ ܐܠܗܝܬܐ̈ . ܕܪܐ̈ ܕܝܢ ܕܐܦ . ܡܢܐ ܕܝܢ ܐܫܬܘܕܝ ܐܘ ܕܟܣܐ ܕܡܪ ܟܕ ܢܣܒ ܩ̇ܪܐ ܠܫܡܗ . ܗ̇ܝ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗ̣ܢܘܢ ܟܕ ܢܬܗܦܟܘܢ . . . ܡܝܬܪܘܬܐ . . . ܠܐܠܗ . . . ܒܝܕ ܕܝܢ ܕܐܦ ܕܒܝܫܝܢ ܒܒܢܝܢܫܐ̈ ܘܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܐܫܕܝܢ ܡܪܬܐ ܡܫܘܕܥ ܗܠܝܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܣ . . . ܐܫܬܡܗܬ ܪܪ . . . . ܗܘܘ ܠܪܡܟܐ̈ ܕܕܝܘܐ̈ ܒܝܫܐ̈ ܕܐܦ . . . ܕܝܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܗ . . . XX XX ܕܒܡܠܬܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ . ܗ̇ܝ