simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version XX 72 ܡܟܝܠ ܕܐܦ ܥܠ ܟܠܗ ܥܡܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܕܐܠܗܐ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܡܘܕܥ ܕܐܫܬܕܪ ܠܗ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܕܩܒܠܬܗ . ܘܡܛܠ ܕܐܦ ܒܥܕܬܗ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܡܟܟ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܠܫܪܓܐ ܗܘܢܐ ܕܝܠܝ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܥܠܡܐ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܟܠܝܠܐ ܡܫܒܚܐ ܐܝܬܘܗܝ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܢ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܒܙܒܢܐ ܕܚܫܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version . ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܡܘܕܐ ܚܠܦܝܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܕܝܠܗ . ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܫܡܝܢܐ̈ ܩ̇ܪܐ ܠܗܘܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version . ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܡܫܝܚܐܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version . ܘܬܘܒ X ܕܐܦ ܠܗܠܝܢ ܕܠܒܢܢ ܡܕܩܩ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܬܚܝܠܝܢܢ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܫܝܢܐ ܕܝܠܗ ܝܗ̣ܒ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܒܬܘܟܠܢܐ ܕܥܠܝ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܠܐ ܐܢ ܣܘܓܐܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܘܐܬܒܪܝܘ . ܗ̇ ܕܐܦ ܡܒܛܠ ܡܚܫܒܬܐ̈ ܘܟܡܐܢܐ̈
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܥܠ̣̇ܬ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܗܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܝ̇ܕܥ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܐܡ̣ܪ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܣܝܦܗ ܕܓܘ ܢܫܐܠ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܬܥܛܝܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܠܐ ܕܘܟܬܗܘܢ ܬܫܬܟܚ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܚܠܦܝܢ . ³⁹ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܦܘܪܥܢܘܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܗ ܝ̇ܗܒ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܢ ܡ ܨ ܕܐܦ . ܟܕܓܝܪ ܠܘܬ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܗܘܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܢܬܕܡܪܘ ܝܝ 84ܗ̇ܢܘܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܫܝܚܐ ܒܝܕ ܠܗܠܝܢ ܕܐܦ ܡܦܩܕ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܪܘܪܒܬ̈ ܕܐܠܗܐ . ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܒܬܪܗܘܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܠܥܠ . ܕܐܦ ܠܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܠܕܘܝܪܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܕܚܝܐ̈ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܡܛܘܠ ܡܦܘܠܬܗܘܢ ܐܦ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܕܫܠܝܚܐ̈ . </page><page> ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܦ ܗܝܡܢܘ ܒܡܫܝܚܐ .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܕܫܐܘܠ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܟܕܐܬܘ ܙ ܘܐܘܕܥܝܘܗܝ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܡܪܗ ܕܝܥܩܘܒ . ܕܐܦ ܒܥܒܪܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ ܫܬܐܣ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܫܘܥܐ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܐܘܪܚܐ ܛܒܬܐ ܗܘ̣ܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܫܟܢ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܡܬܩܠܣ . ܕܒܡܘܡܬܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܢܘܢ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܩ̇ܕܡ ܚ̣ܙܐ ܕܡܒܛܠ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܐ̇ܬܐ . ܐܝܠܝܢ ܕܐܦ ܡܬܟܫܦܝܢ ܠܗ ܕܢܚܣܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܐܠܗܐ . ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܢܕܪ̈ ܡܫܬܘܕܝܢ ܕܦܪܥܝܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܡܣܟܢܐ̈ ܕܒܪܘܚ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܠܫܠܝܚܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܐܝܬܝܗܘܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܐܠܗܐ ܠܡܥܡܕ̇ ܗܕܐ ܕܐܦ ܫܡܝܢܬ̈ ܘܡܦܛܡܬܐ̈ ܥ̇ܒܕܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܘܫܡܝܢܐ̈ . ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܦ ܡܪܟܒܬܗ ܡܫܬܡܗܝܢ ܐܦ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܘܬܗ . ⁷³ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܡܘܗܒܬܐ̈ ܢ̇ܣܒ ܡܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܩܕܝܫܐ̈ . ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܡܒܪܟܝܢ ܠܗ .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܩܛ̇ܠ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܪܓܠܗ ܬܨܛܒܥ ܒܕܡܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܐܩܝܡ . ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܓܠܝܬܐ̈ |ܡܚܘܝܢ ܠܗܠܟܬܗ̈
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܥܡܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ . ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܨ ܕܢܟܠܘܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܘܗܕܐ ܝܕܝܥܐ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܥܠ ܙܩܘܦܘܗܝ̈ ܡܨܠܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܪܘܚܢܝܐ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܫܡܝܐ ܡܫܒܚܝܢ ܠܗ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܥܠ ܢܡܘ ܐܝܠܝܢ ܕܐܦ ܠܡܫܩܠܘܬܐ ܡܪܚܬܐ ܡܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܢ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܠܐ ܠܐܢܫ ܡܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܐܬܦܪܩܘ . ܗ ܕܐܦ ܡܫܒܚܝܢ ܠܫܡܟ .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܕܚܝܐ̈ . ܐܡܬܝ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܫ̇ܬܐ ܠܗ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܙܡܘܪܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܗ̇ܘ ܕܩܕܡܘܗܝ .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܕܗܘܢܐ . ܘܕܐܝܠܝܢ ܕܐܦ ܒܬܪܥܝܬܐܐܬܕܟܝܘ . .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܛܪܘܢܘܬܐ ܕܫܐܕܐ̈ ܘܬܘܒ ܕܐܦ ܦܓܪܝܗܘܢ̈ ܢܩ̇ܪܒܘܢ ܠܗ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܕܚܫܘܟܐ . ܗܢܐ ܕܐܦ ܡܪܬܐ ܠܗ ܪܘܚܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܐܠܗܐ̈ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܒܢܝܐ̈ ܕܐܠܗܐ ܐܬܩܪܝܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗܝܡܢܘ . ܕܡܦܝܣܝܢ ܕܐܦ ܠܗܘܢ ܢܦܢܐ ܡܪܝܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܕܒܢܡܘ X ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܡܫܒܚܬܐ̈ ܐܬܡܠܠ ܡܛܠܬܗ̇
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܕܡܫܝܚܐ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܟܕ ܚ̣ܙܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܘܡܛܠ ܝܝ XX ܕܐܦ ܒܡܘܟܟܗ ܓܢܒܪܘܬܐ ܕܕܪܥܗ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܫܡܠܝܬܐ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܠܡܠܐܟܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܡܦܩܕ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܫܝܚܐ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ </page> <page> ܠܥܠܡܐ ܚܕܬܐ ܡܥܠ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܐܠܗܐ . ܐܡܬܝ ܕܐܦ ܦܘܪܥܢܘ ܠܟܠܚܕ ܡܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܘܕܥ . ܐܡܬܝ ܕܐܦ ܐܪ ܐܬܥܡܪܬ .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܒܙܒܢܐܐܚܪܝܐ̈̈ . ܡܬܝ ܕܐܦ ܢܗܪܘܬܐ̈ ܥܬܝܪܐ̈ ܠܫܠܝܚܐ̈
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܬ ܙ̇ܕܩ ܠܡܕܥ ܕܐܦ ܡܙܡܘܪܐ ܗܢܐ ܠܡܐܬܝܬܗ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܘܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܥܠ ܟܪܘܒܐ̈ ܝ̇ܬܒ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܙܕܝܩܘܬܐ ܡ̇ܚܒ .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܐܠܗܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܢܬܚܢܢ .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܘܐܫܬܘܙܒܘ . ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܦ ܥ̣ܒܕܘܗܝ̈ ܘܟܐܦܐ̈ ܛܒܬܐ̈
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܕܚ̇ܕܬ . ܐܡܬܝ ܕܐܦ ܚ̇ܐܪ ܒܐܪܥܐ ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܢܟܢܫܘܢ . ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܗ̇ܢܘܢ ܢܘܕܘܢ ܠܡܪܝܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܚܨܕܐ . ¹³⁸ܘܬܘܒ ܕܐܦ ܓܘܦܢܐ̈ ܐܦܩ ܣܡܕܪܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗ̇ܘܐ . ܐܡܬܝ ܕܐܦ ܥܘ̣ X ܘܡܘܬܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܨܒܝܢܗ . ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܡܒܪܟܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܠܡܪܝܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܐܬܝܠܕܘ . ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܐܦ ܢܝܚܬܐ ܛܝܒܘ ܠܢܦܫܬܗܘܢ̈
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܕܚܠܦܘܗܝ . </page><page> ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܠܗ ܠܡܘܬܐ ܐܩܒܠ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܒܗ . ܠܗܠܝܢ ܕܐܦ ܢܩܝܡܘܢ ܥܐܕܐ ܦ̇ܩܪ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܕ ܡܢܗܪܐ . ܕܐܦ ܠܫܒܪܐ̈ ܡܣ̇ܟܠܐ ܡܠܬܟ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ⁰ܐܝܬܝܗ̇ . ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܐܡܪܝܢ . |ܚ̇ܕܝܬ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܒܒܒܠ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܗܢܘܢ ܢܫܬܘܙܒܘ ܘܡܚܘܝܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܒܡܫܝܚܐ . ܠܗ̇ܘ ܕܐܦ ܐܢܬܬܐ ܐܡ̣ܪ ܕܡܬܝܗܒܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version . ܡܘܕܥ ܕܝܢ ܕܐܦ ܥܠ ܒܒܠ ܡܫܬܕܪ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܣܗܕܐ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܙܘܥܐ̈ ܘܡܚܫܒܬܐ̈ ܕܗܘܢܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version . ܐܝܟ ܕܠܐܝܢܐ ܕܐܦ ܠܟܘܠܝܬܐ̈ ܕܝܠܢ ܬܩ̇ܢ̣ܬ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version . ܕܝܟ . ܕܐܦ </page> <page> ܗ̣ܘ ܩܒ̣ܥܐ ܩܕܡܝܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version . ܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܕܐܦ ܡܢ ܩܕܝܡ ܝܗ̣ܒ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܡ̇ܫܒܚܘ . ܠܗܠܝܢ ܕܐܦ ܡܝܐ̈ ܕܠܥܠ ܡܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܕܠܬܚܬ ܡܢ ܐܪܥܐ ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܢܫܒܚܘܢ .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܚܘܐ ܕܝܢ ܬܘ ܕܐܦ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܪܓܫܬܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܫܒܚܝܢ ܠܗ . ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܡܢܗ ܗܘܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܕܩܕܝܫܐ̈ . ܗ ܕܐܦ ܐܫܥܝܐ ܡܬܥܗܕ ܘܐ̇ܡܕ̇
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܪܬܐ ܩܛܘܠܬܐ . ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܒܝܕ ܛ̇ܒܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version . ܡܛܠ ܠܡ ܕܐܦ ܗܕܐ ܐܦ ܗܕܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܘܡܠܦܢܘܬܐ ܕܥܡܡܐ̈ ܕܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܢܗܘܘX ܕܫܘܝܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܕܐܠܗܐ . ܐܠܐ ܕܐܦ ܚܢܢ ܢܗܘܐ ܡܥܠܝܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܕܥܡܐ |ܘܕ ܗܢܘܢ ܕܐܦ ܡܬܝܕܥܝܢ ܒܝܕ ܒܢܝ̈
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܐܝܬܝܟ ܗܘܝܬ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܡܢ ܩܕܝܡ ܦܪܩ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܘܦܪܝܫܐ̈ . ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܦ ܐܬܠܬܟܘ ܠܦܘܪܩܢܐ ܕܢܦܫܗܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܕܝܠܗܘܢ ܗ̇ܘ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܢܬܚܙܘܢ ܠܦܪܨܘܦܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܕܣܡܟܢ̈ ܠܗ̇ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܡܢ ܟܘܠܗ ܠܒܗܘܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܣܘܟܠܐ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܡܬܠܘܗܝ̈ ܕܡܪܝܐ ܗܠܝܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܕܝܢ ܐ̇ܡܪ ܡܛܠ ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ . .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܛܝܒܘܬܐ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܦܪܨܘ ܐܝܬ ܗܘܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܬܠܬܟ ܗܘ ܥܠܘܗܝܐܝܟ ܕܐܦ ܫܐܘܠ ܥܠ ܕܘܝܪ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܚܝܠܬܢܝܬܐ̈ . ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܢܩܫܢ̈ ܒܟܪܘܙܘܬܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ