simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܪܢ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ . ܕܡܐ ܕܐܬ ܡܪܗ ܕܥܒܕܐ ܗ̇ܘ ܒܝܫܐ . ܢܦܠܓܘܗܝ ܕܐܦ ܠܗ ⁷¹ܠܪܘܚܐ ܕܐܬܝܗܒ ܒܝܕ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܘܗܕܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗ̇ܝ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗܘ Xܝ 24ܓܐܪܐ ܡܫܡܗ ܠܘܬܐܫܥܝܐ| ⁷⁵ ܐܡ̇ܪܐ̇ܙܠ ܐܢܐ ܕܐܦ . ܡܫܬܡܥܝܢܬ̈ ܠܟܠܗ̇ ܬܒܝܠ ܗܘ̣ܝ̈ . ܠܡܕܥ ܕܝܢ ܘ̇ܠܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܥܠܡ ܡܩ̇ܘܐ . ⁸0 ܠܐ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܢ ܡܬܡܨܝܢܝܬܐ̈ . ܕܟܕ ܕܐܦ ܩ̇ܪܐ ܠܡܫܝܚܐ . ܕܐܬܝܠܕ ܒܒܣܪ ܡܢ ܙܪܥܗ ܕܕܘܝܕ . ⁷⁹ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܐܕܢܐ̈ ܘܥܝܢܐ̈ ܘܣܘܟܠܐ ܠܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܝܗ̣ܒ . ܓܝܪ ܠܡ ܕܐܦ ܕܐ ܠܐ ܕܚ̇ܙܐ ܘܠܐ ܕܫ̇ܡܥ ܘܠܐ ܕܡܟܣ ܡܣܒܪܝܢ ܥܠ ܐܠܗ ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܚܕܐ ܨܦܪ ܐܬܕܡܐ . ܡܢ ܪܒܘܬܐ̈ ܓܝܪ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܗ̇ܢܘܢ ܕܐ ܕܐܦ . ܐܢܐ ܠܡ ܕܒܦܐܪܐ ܕܚܛܝܬܐ ܐܬܬܚܕܬ . ܗܢܐ ܟܠܗ ܐܫܬܚܪܬ ܐܝܟ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܛܠܢܝܬܐ ܕܛܒܬܐ̈ ܕܥܬܝܕܢ̈ ܡܫܬܡܗ ·⁸⁵ܘܐܢܐ |ܝܒ̇ܫܬ ܐܝܟ ܕܐܦ ܝܘܡܘܗܝ̈ ܐܡ̇ܪ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܦܘܠܚܢܐ ܢܡܘܣܝܐ . ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗܢܘܢ ܢܫܬܘܘܢ ܠܗܕ ܚܙܬܐ ܛܘܒܬܢܝܬܐ . ܘܠܗ ܠܡܦܩܢܐ ܕܐܦ ܢܒܝܐ̈ ܒܝܕ ܪܘܚܐ ܟܢܘܫܝܗܘܢ ܕ ܕܠܘܬ ܡܪܝܐ . ܡܦܝܣܝܢ ܗܘܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܫܡܝܐ ܥܒܕ ܡܢ ܒܪܫܝܬ . ܗ̣ܢܘܢ ܐܒܕܝܢ . ܐܢܬ XX 31ܕܝܢ ܕܐܦ ܗ̇ܢܘܢ ܡܩܘܝܬ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܢܬ ܗ̣ܘܐܝܬܝܟ ܐܠܗܐ ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܢ ܩܕܝܡ ܕܝ̣ܢܐ ܟܐܢܐ ܕܢ . ܘܫܘܙܒ ܠܐܝܣܪܝܠ ܡܢ ܡܨܪܝܢ . ܕܐܦ |ܗܠܝܢ ܕܐܡܝܪܢ̈ ܡܢ ܠܥܠ ܫ̇ܟܢ ܠܢ . ܗ̣ܘܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗܢܐ ܐܬܪܐ ܬܚܝܬ ܡܪܘܬܗ ܐܝܬܘܗܝ ܕܐܠܗܐ . XIIIܕܡܐܐ ܕܐܦ ܘܗܟܢܐ ܬܫܒܚܬܐ̈ ܠܡܣܩܘ ܘ̇ܠܐ . ܟܕ ܝܕܥܐ ܐܢܬܝ ܢܗܝܪܐܝܬ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܐ ܒܗܠܝܢ ܕܛܒ ܫܝܛܢ̈ ܢܒܣܐ . ܐܠܐ ܘܐܦ ܥܠܝܗܝܢ ܢܬܒܛܠ XX ܕܐܦ . ܐܠܐ ܘܕܗܠܝܢ ܕܥܠ ܐܪܥܐ ܘܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܕܒܗܝܢ . ܐܝܟ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܥܠ ܐܦܝ̈ |ܒܛܝܠܘܬܗ ܪܒܬܐ ܕܐܠܗܐ . ܬܗܘܐ ܢܦܫܐ ܡܒܪܟܐ ܠܗ ܕܐܦ ܘܐܦ ܥܠܝܗܝܢ ܢܬܒܛܠ XX 33ܠܗ . ܒܪܟܝ ܢܦܫܝ ܠܡܪܝܐ . ܡ̇ܠܦ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܒܗ̇ܘ ܕܩܕܡ ܗܢܐ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܓܗܝܬܐ ܕܚܛܗܐ̈ . ܡܪܝܐ ܐܠܗܝ ܝܪܒ ܕܐܦ ܪܒܬܐ ܕܐܠܗܐ . ܬܗܘܐ ܢܦܫܐ ܡܒܪܟܐ ܠܗ ܠܐܠܗܐ . ܐܝܟ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܥܕܡܐ ܠܗܝܢ ܠܥܢܢܐ̈ ܡ̇ܬܚ ܠܗ̇ ܠܒܛܝܠܘܬܗ . ܦܣܥܬܐ ܓܝܪ ܕܐܦ ܕܣܐܡ ܥܢܢܐ̈ ܦܣܥܬܗ . ܐܝܟ ܕܐܢ ܢܗܝܪܐܝܬ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ . ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܒܝܕ ܪܥܡܐ ܡܬܝܕܥ ⁹¹ܡܫܢܝܢ . ܐܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܡܢ ܩܕܡ ܕܐܦ ܕܓܙܡܝܢ ܠܡܛܦܘ ܠܐܪܥܐ . ܐܠܐ ܒܪܡܙܐ ܘܒܚܝܠܐ ܕܝܠܟ . ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܗܠܝܢ ܠܡܛܝܒܘ ܘܠܡܬܠ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܚܫܚ ܠܚܝܝܗܘܢ . ܒܝܢܬ ܕܐܦ ܗܟܢܐ ܘܥܠ Xܝܚܝܘܬܐ̈ ܕܠܐ ܡܠܬܐ ܘܥܠ ܪܚܫܐ ܒܛܝܠ ܠܗ . ܐܝܟ̈
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܐܝܠܢܐ̈ ܕܪܒܝܢ ܒܥܒܐ . ܐܪܙܐ̈ ܘܗܠܝܢ ܐܚܪܢܐ̈ . ܒܪܡܙܗ ܕܐܦ . ܐܪܙܐ̈ ܕܠܒܢܢ ܗܠܝܢ ܕܢܨܒܬ . ܬܡܢ ܝܩܢܢ̈ ܨܦܪܐ̈ . ܡܚܘܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܢܣܝܢܗܝܢ ܐܝܬ ܠܢ . ܕܨܦܪܐ̈ ܕܝܢ ܠܩܢܐ̈ . ܕܗܪܘܕܝܘܢ ܕܐܦ . ܗܘܘ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܘܡܛܠ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܝܠܝܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܥܘܡܪܐ ܟܠܗ ܕܝܠܢ ܡܠܝܚܐ ܡܕܡ ܐܝܬܘܗܝ . ܘܡܢ ܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܕܐܦ . ܠܚܡܐܝܬ ܗܟܝܠ ܒܡܠܬܐ ܕܡܛܠ ܝܡܐ ܐܬܥܗܕܗ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܕܚܠܬܐ ܪܡ̇ܐ ܒܟܠܗܘܢ ܕܥܠ ܐܪܥܐ . ܠܝܬ ܓܝܪ ܕܠܐ |ܕܚ̇ܠ ܡܢ ܕܐܦ ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܥܒ̇ܕ ܠܗ̇ ܕܬܪܥܠ . ܠܕܝ̣ܢܐ ܟܘܠܢܝܐ ܡܩ̇ܦ . ܗ̇ܘ