simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܫܡܝܐ ܡܫܒܚܝܢ ܠܗ . ܚܕܝܢ ܒܡܬܦܢܝܢܘܬܐ ܕܚܛܝܐ̈ . ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܐܦ . ܘܡ̇ܩܪܒ ܠܗ ܕܒܚܬܐ ܕܬܫܒܘܚܬܐ ܦܘܠܚܢܐ ܪܘܚܢܝܐ . ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܡܫܩܠܘܬܐ ܡܪܚܬܐ ܡܢ ܥܠܬ ܣܓܝܐܘܬ ܕܪܘܫܥܐ ܐܬܘ . ܕܐܦ ܒܠܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܛ̇ܒܐ . ܘܠܘ ܠܥܒܪܝ̈ ܥܠ ܢܡܘ ܐܝܠܝܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܐ ܠܐܢܫ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܥܠ ܐܪܥܐ . ܦܣ̣ܩܬ ܓܝܪ ܠܝܡܐ . ܛ̇ܒܥ̣ܬ ܕܐܦ ܠܢ . ܘܕܐܝܟ ܗܢܐ ܦܘܪܩܢܐ ܒܡܨܥܬܗ̇ ܕܐܪܥܐ . ܬ ܠܢ . ܐܝܟ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܫܒܚܝܢ ܠܫܡܟ . ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܩܐܡ ܐ ܠܕܝ̣ܢܐ . ܕܐܦ ܕ ܩܕܝܫܐ̈ . ܥܡ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܐܬܦܪܩܘ . ܗ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗ̣ܘ ܫ̇ܬܐ ܠܗ ܥܡܗܘܢ ܒܡܠܟܘܬ ܕܐܒܐ . ⁸⁹ܠܥܘ . . . ܠܐ ܕܝܢ ܕܐܦ ܘܐܢ ܡܪܝܪܐ̈ . ܘܠܩܕܝܫܐ̈ ܡ̇ܢ ܡ̇ܫܩܐ ܟܣ ܕܚܝܐ̈ . ܐܡܬܝ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗ̇ܘ ܕܩܕܡܘܗܝ . ܒܝܬ ܕܝ̣ܢܐ ܐܠܗܝܐ |ܡܫܬܥܐ . ܘܐ̇ܡܪ ܕܐܦ : XXXXXX]ܕܫܘܒܗܪܐ ܕܒܡܪܝܐ . [ ܐܦ ܗܢܐ ܡܙܡܘܪܐ ܐܝܟ ܡܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܒܬܪܥܝܬܐܐܬܕܟܝܘ . . ܥܕܝܢ ܠܗ ܘܚܕܘܬܐ ܕܡܢܗ ܡܬܡܠܝܢ . ܕܐܦ ܠܘ ܥܒ . . . ܕܐ ܒܠܚܘܪ . . ܠܐ ܘܡܚܫܒܬܐ̈ ܕܗܘܢܐ . ܘܕܐܝܠܝܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܦܓܪܝܗܘܢ̈ ܢܩ̇ܪܒܘܢ ܠܗ ܕܒܚܬܐ ܚܝܬ ܘܡܩܒܠܬܐX . ⁹ܥܡ ܕܐܦ ܠܗ . ܕܥ̣ܕܪ ܘܦ̇ܨܝ ܐܢܘܢ ܡܢ ܛܪܘܢܘܬܐ ܕܫܐܕܐ̈ ܘܬܘܒ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܪܬܐ ܠܗ ܪܘܚܐ ܘܐ̇ܡܕ̇ ܕ ܬܣܒܪ ܕܟܕ ܣܓܕܬܐ ܘܦܘܠܚܢܐ ܕܐܦ . ܘܡܢ ܫܘܠܛܢܗ ܕܣܛܢܐ ܘܐܚܝܕ ܫܘ ܕܚܫܘܟܐ . ܗܢܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܒܢܝܐ̈ ܕܐܠܗܐ ܐܬܩܪܝܘ . ܦ̣ܪܥ ܘܐܟܣ ܐܢܘܢ ܕܡܥܘܠܝܢ . ܕܐܦ ܐܠܗܐ ܒܝܢܬ ⁹⁹ܪܝܫܢܐ̈ ܕܥܡܐ . ܕܠܗܘܢ ܡܫܡܗ ܐܠܗܐ̈ . ܡܛܠ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܗܘܢ ܢܦܢܐ ܡܪܝܐ ܘܢ̇ܚܐ . ܘܢܚܘܐ ܠܗܘܢ ܪܚܡܘܗܝ̈ ܘܢܬܠ ܕܐܦ ܬܘܒ ܒܥܘܬܐ ܘܡܢ ܦܪܨܘܦܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܗܝܡܢܘ . ܕܡܦܝܣܝܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܫܒܚܬܐ̈ ܐܬܡܠܠ ܡܛܠܬܗ̇ . ܡܛܠ ܕܥ̇ܡܪ ܗ̣ܘ ܡܠܬܐ ܝܚܝܕܝܐ ܕܐܦ ܕܥܕܬܐ ܪܓܝܓܝܢ ܠܗ . ܝܬܝܪ ܡܢ ܦܘܠܚܢܐ ܕܒܢܡܘ X ܗ̇ܝ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗ̣ܘ ܟܕ ܚ̣ܙܐ ܡܦܘܠܬܗ ܕܥܡܐ ܘܐܒܕܢܗ ܕܝܗܘܕܐ . ܡܨܠܐ ܕܐܦ ܟܢܘܫܝܐ ܘܕܝ̇ܨܐ ܕܥܡܐ . ܕܚ̇ܪܒܐ ܒܡܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ . ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܒܡܘܟܟܗ ܓܢܒܪܘܬܐ ܕܕܪܥܗ ܚܘܝ . ܙܕܝܩܐܝܬ ܝ̇ܗܒ ܛܘܒܐ ܕܐܦ . ܚܪܡܘܢ ܬܝܡܢܐ . ܬܒܘܪ ܡܕܢܚܐ . | [ܡܬܝܕܥܝܢ . ܘܡܛܠ ܝܝ XX
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܡܠܐܟܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܡܦܩܕ ܥܠܘܗܝ . ܕܒܟܠ ܡܠܬܐ ܘܣܥܘܪܘܬܐ ܕܐܦ ܠܗܘܢ ܕܝܢ ܚ̇ܙܐ ܕܡܬܦܪܥܝܢ ܐܠܗܐ ܡܦܘܠܬܐ ܡܫܡܠܝܬܐ . ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܥܠܡܐ ܚܕܬܐ ܡܥܠ ܠܗܘܢ . ܘܕܢܡ̇ܠܟܘܢ ܥܡܗ ܐܫܬ ܠܗܘܢ ܕܐܦ ܕܝܢ ܪܩܢܐ ¹¹⁸ܕܕܚܠܝ̈ ܐܠܗܐ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ . ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܦܘܪܥܢܘ ܠܟܠܚܕ ܡܢ ܓܒܐܐܝܟ̈ ܕܫ̇ܘܐ ܡ̇ܗܦܟ . X ܕܐܦ . ܬܡܢ ܓܝܪ ܡܬܝܕ ܠܟܠܢܫ ܕܬܪܝܨܐ ܗܘ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ . ܐܡܬܝ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܐܪ ܐܬܥܡܪܬ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܥܕܬܐ ܕܒܟܠܗ̇ ܬܒܝܠ ܬܩܢܬ . ܟܕ ܕܐܦ . ܒܗܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܩܕܡ ܫܒܬܐ ܡܐܬܝܬܗ ܩܕܡܝܬܐ ܡܘܕܥ . ܐܡܬܝ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܢܗܪܘܬܐ̈ ܥܬܝܪܐ̈ ܠܫܠܝܚܐ̈ ܕܝܠܗ ܩܕܝܫܐ̈ ܚܘܝ ܒܥܠܡܐ . ܕܐܦ ܕ ܗܘܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ . ܫܡܠܝܗ ܕܝܢ ܒܙܒܢܐܐܚܪܝܐ̈̈ . ܡܬܝ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܙܡܘܪܐ ܗܢܐ ܠܡܐܬܝܬܗ ܕ XXX99ܕܡܪܝܐ ܡܫܘܕܥ . ܐܡܬܝ ܕܐܦ ܘܫܬܐ . ܠܕܘܝܕ ܐܡܬܝ ܕܐܪܥܐ ܕܝܠܗ ܬ ܙ̇ܕܩ ܠܡܕܥ