simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܘܩܕ ܒܙܒܢܐ ܕܕܝܢܐ ܒܢܘܪܐ . ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܐܬܗ̇ ܬܢܢܐܐܝܬܘܗܝ ܕܐܦ ܠܛܘܪܐ̈ ܘܬܢܝܢ . ܠܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܠܩܘܒܠܐ ܐܡ̇ܕ̇ ܠܗܠܝܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܐܬܗ̇ ܬܢܢܐܐܝܬܘܗܝ . ܐܫܒܚ ܠܡܪܝܐ ܒܚܝܝ . ܐܙ̈ ܠܐܠܗܝ ܥܕ ܕܐܦ ܐܡ̇ܕ̇ ܠܗܠܝܢ ܕܐܦ ܡܘܩܕ ܒܙܒܢܐ ܕܕܝܢܐ ܒܢܘܪܐ . ܗ̇ܝ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܬܫܦܪ ܠܗ . ܢܣܘܦܘܢ ܚܛܝܐ̈ ܡܢ ܐܪܥܐ . ܝܕ ܕܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ . ܕܐܦ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܠܡ ܕܓܒ̇ܝܬ ܕܒܠܚܘܕ ܨܒ̇ܝܬ ܠܡܫܒܚܘ ܠܐܠܗܐ ܗ̇ܝ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܣܕܝܪ̈ ܢܗܝܪܐܝܬ ܒܡܙܡܘܪܐ ܗܢܐ . ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܓܝܪ ܡܢ ܚܕܬܬ̈ ܕܐܦ . . ܐܠܐ ܘܐܝܠܝܢ ܕܚܘܝ ܩܕܡܝܐ . ܬܘܒ ܢܘܕܥܘܢ ܠܥܡܡܐ̈ ܗܠܝܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܥܡܐ ܩܕ ܝܗ̣ܒ ܐܪܥܐ ܕܡܘܠܟܢܐ . ܡܛܠ ܕܡܠܟܗ̇ ܒܡܘܡܬ̈ ܕܐܦ ܓܝܪ ܓܒ̣ܐ ܐܢܘܢ . ܢܚܘܘܢ ܕܗܘ ܐܝܬܘܗܝ ܡܪܝܐ ܐܠܗܢ . ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܒܢܝܗܘܢ̈ ܢܩܪܒܘܢ ܠܗܘܢ ܕܒܚܐ̈ . ܐܬܕܟܪܢ ܡܪܝܐ ܒܨܒܝܢܗ ܕܐܦ ܠܦܬܟܪܝܗܘ̈ . XXdd . -- ¹⁰⁰XX 14ܚܛܗܝܗܘܢ : XXXẌ ܐܝܟ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܚܝܠܐ ܗ̇ܘ ܒܗܘܢ ܒܐܪܥܐ ܕܢܝܚܐ̈ . ܕܢܩܒܠܘܢ ܦܘܪܥܢܐ̈ ܕܐܦ ܕܬܪܝܨܐ̈ ܢܬܒܪܟ . ܙܪܥܐ ܠܥܒ . . . ܕܐ ܛܒܐ̈ ܩ̇ܪܐ . ܗܠܝܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܫܬܥܝܢܐܝܬ ܢܩܒܠܗ Xܠܦܬܓܡܐ . ܩܪܢܗ ܬܬܪܝܡ ܒܫܘܒܚܐ . ܕܐܦ ܟܢܫܐ ܫܠܝܚܝܐ . ܙܪܥ ܒܗܘܢ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ . ܠܐ ܕܝܢ ܟܠܝܐ ܡܕܡ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܟܕ ܚܐܝܢ ܥܡܡܐ̈ ܡܒܓܢ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܨܗܐ ܠܐܒܕܢܐ ܕܟܘܠ ܐܢܫ . ܕܐܦ . ܪܓܬܐ ܕܚܛܝܐ̈ ܬܐܒܪ . . ܚ̇ܛܝܐ ܠܣܛܢܐ ܩ̇ܪܐ . ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܒܝܬܐ ܪܘܚܢܝܐ ܗܘܬ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐܠܗܐ ܩܢ̣ܬ ܥܡܘܪܐ . ܗܘܬ ܕܐܦ ܕܒܢܝܐ̈ ܟܕ ܚ̇ܕܝܐ . ܥܩܪܬܐ ܡ̇ܢ ܣܓܝܐܘܬܐ ܕܥܡܡܐ̈ . ܗ̇ܝ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܒܩܝܢܕܘܢܘܣ ܗܘܬ ܢܦܫܗ . ܚܕܪܘܢܝ ܚܒܠܐ̈ ܕܡܘܬܐ . ܕܐܦ ܐܩܪܐ . ܘܒܐܝܠܝܢ ܝܘܡܐ̈ ܐܘ ܒܗܠܝܢ ܕܐܓܘܢܐ . ܐܡܬܝ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܚܒܠܐ̈ ܕܡܘܬܐ ܘܩܝܢܕܘܢܘܣ ܕܫܝܘܠ ܘܐܘܠܨܢܐ ܘܕܐܘܢܐ XX ܕܐܦ ܕܠܗܠ ܡܢ ܡܫܘܚܬܐ ܗܘܬ ܠܡ ܡܛܠ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܡܫܘܕܥ . ܗܠܝܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version . . . ܐܓܪܐ ܕܐܓܘܢܐ . . . ܡܛܠ ܕܦܨܝ ܠܢܦܫܝ |ܡܢ ܡܘܬܐ . ܕܐܦ ܕܡܪܝܐ . . . ܠܟ . ܢܝܚܐ ܗܪܟܐ ܐܡ̇ܪ ܠܐܘܢܐ̈ ܕܠܥܠ . ܗܠܝܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܐܥܒܕ ܠܡ ܡܐ ܕܗܘܝܬ ܒܕܪ̈ ܐܠܗܝܬܐ̈ . ܕܪܐ̈ ܕܝܢ ܕܐܦ . ܡܢܐ ܕܝܢ ܐܫܬܘܕܝ ܐܘ ܕܟܣܐ ܕܡܪ ܟܕ ܢܣܒ ܩ̇ܪܐ ܠܫܡܗ . ܗ̇ܝ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗ̣ܢܘܢ ܟܕ ܢܬܗܦܟܘܢ . . . ܡܝܬܪܘܬܐ . . . ܠܐܠܗ . . . ܒܝܕ ܕܝܢ ܕܐܦ ܕܒܝܫܝܢ ܒܒܢܝܢܫܐ̈ ܘܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܐܫܕܝܢ ܡܪܬܐ ܡܫܘܕܥ ܗܠܝܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܣ . . . ܐܫܬܡܗܬ ܪܪ . . . . ܗܘܘ ܠܪܡܟܐ̈ ܕܕܝܘܐ̈ ܒܝܫܐ̈ ܕܐܦ . . . ܕܝܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܗ . . . XX XX ܕܒܡܠܬܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ . ܗ̇ܝ