simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗ̣ܢܘܢ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܒܬܪܗܘܢ ܢܘܕܥܘ ܕܡܪܝܐ ܪܥ̇ܐ ܘܡܕܒܪ ܕܐܦ . ܟܕ ܡܬܢܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܕܒܪܢܝܗ̇̈ ܪܘܪܒܬ̈ ܕܐܠܗܐ .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܠܕܘܝܪܐ ܫܡܝܢܐ ܐܫܘܝ . ܗ̇ܘ ܕܡܛܠ ·ܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܐܦ ܥܒܕܢܝܐ̈ ܒܬܪܥܝܬܐ ܡܦܪܫ . ܘܡܫܬܒܚ ܡܢ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܠܥܠ .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܛܘܠ ܡܦܘܠܬܗܘܢ ܐܦ ܙܕܝܩܐ̈ ܢܕܚܠܘܢ . ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܕܐܦ ܕܙܩܦܘ ܠܡܪܝܐ . ܐܬܥܛܝܘ ܬܘܒ ܘܡܢ ܣܦܪܐ ܕܚܝܐ̈ . ܐܝܟܢܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗܝܡܢܘ ܒܡܫܝܚܐ . ܘܕܝܨܝܢ ܘܡܬܒܣܡܝܢ ܡܗ̇ܠܬ ܓܝܪ ܓܘܕܐ ܐܘ ܕܐܦ . [ ܡܫܬܒܚ ܡܙܡܘܪܐ ܗܢܐ ܡܢ ܦܪܨܘܦ ܓܘܕܐ ܕܫܠܝܚܐ̈ . ܗ̇ܢܘܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܟܕܐܬܘ ܙ ܘܐܘܕܥܝܘܗܝ ܐܬܪܐ ܕܡ̇ܛܫܝ ܗܘܐ ܒܗ . ܘܐܬ̣ܐ ܥܡ ܕܐܦ ܟܕ ܬܟܝܠ ܥܠ ܐܠܗ ܕܡܫܘܙܒ ܠܗ ܡܢ ܐܝܕܘܗܝ̈ ܕܫܐܘܠ . ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܒܥܒܪܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ ܫܬܐܣ ܥܕܬܗ̈ . ܘܗ̣ܢܘܢ ܗܐ ܡܬܟܪܟܝܢ ܕܐܦ ܘܥܘܕܪܢܐܐܠܗܝܐ̈̈ . ܘܒܣܥܘܪܘܬܐ ܝܕܥܘ ܠܡܪܗ ܕܝܥܩܘܒ .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܐܘܪܚܐ ܛܒܬܐ ܗܘ̣ܐ ܠܢ . ܘܣܒܪܐ ܘܣ̇ܬܪܐ ܘܡܓܕܠܐ ܕܐܦ ܘܚܠܦ ܥܡܐ ܕܐܬܦܪܩ ܡܢ ܡܫܝܚܐ . ܕܠܗ ܡܫܡܗ ܫܘܥܐ . ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܬܩܠܣ . ܕܒܡܘܡܬܐ ܕܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐܐܝܬܘܗܝ ܡܫܝܚܐ . ܩܡ ܓܝܪ ܕܐܦ ܕܐܡܠܟ ܥܠ ܡܘܬܐ ܘܚܛܝܬܐ . ܕܢܬܒܣܡ ܪܘܚܢܐܝܬ ܫܟܢ . ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܩ̇ܕܡ ܚ̣ܙܐ ܕܡܒܛܠ ܡܪܝܐ ܥܘܬܕܝܗܘܢ̈ . ܒܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ ܕܐܦ . |ܟܕ ܡܬܚܫܒܝܢ ܕܒܛܘܫܝX ܢܩܛܠܘܢXX 87 ܢܘܢ . ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܬܟܫܦܝܢ ܠܗ ܕܢܚܣܐ ܐܢܘܢ ܡܢ ܛܥܝܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܘܡܢ ܕܐܦ ܟܠ ܒܣܪܐ ܕܠܘܬܗ ܒܝܕ ܩ̇ܪܝܬܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܐ̇ܬܐ . ܐܝܠܝܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܢܕܪ̈ ܡܫܬܘܕܝܢ ܕܦܪܥܝܢ ܠܗ . ܦܐܪܐ̈ ܕܣܦܘܬܐ̈ ܕܡܘܕܝܢ̈ . ܕܐܦ . ܘܗܘ ܝܩܕܐ̈ ܫܠܡܐ̈ ܘܕܒܚܐ̈ ܡܠܝܠܐ̈ ܠܐܠܗܐ . ܗܠܝܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܫܠܝܚܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܦܐܝܘܬܐ ܕܒܝܬܗ ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܐܦ ܡܠܝܠܐ ܗ̇ܘ ܕܛ̇ܝܒ ܡܪܝܐ ܒܡܠܟܘܬܗ ܠܡܣܟܢܐ̈ ܕܒܪܘܚ ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܫܡܝܢܬ̈ ܘܡܦܛܡܬܐ̈ ܥ̇ܒܕܐ ܠܢܦܫܬܐ̈ ܕܒܗ̇ . ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܐܦ ܘܪܡܐ ܒܝܘܠܦ̈ ܕܫܪܪܐ . ܕܒܗ̇ܐܨܛܒܝ ܐܠܗܐ ܠܡܥܡܕ̇ ܗܕܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܪܟܒܬܗ ܡܫܬܡܗܝܢ ܐܦ ܓܝܪ ܡܠ̣ܟ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܫܒ̣ܐ ܡܢ ܕܐܦ ܒܗ̇ ܐܝܟ ܕܒܚܝܠܘܬ̈ ܡܬܝܕܥܢܐ̈ ܘܫܡܝܢܐ̈ . ܗ̇ܢܘܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܘܗܒܬܐ̈ ܢ̇ܣܒ ܡܢ ܐܒܐ ܐ̇ܡܪ . . ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܫܐ̣ܠ ܡܢܝ ܘܐܬܠ ܕܐܦ . ܕܡܐ ܕܐܬܬܪܝܡ ܡܢ ܐܪܥܐ ܢܓ̣ܕ ܐܢܘܢ ܠܘܬܗ . ⁷³ܗܠܝܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܒܪܟܝܢ ܠܗ . ܘܕܢܨܠܚ ܒܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܦܘܪܩܢܗ ܫܐܠܝܢ . ܕܐܦ ܘܐܬܬܢܝܚ ܒܗܘܢ . ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܒܫܠܝܚܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ . ܗܠܝܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܪܓܠܗ ܬܨܛܒܥ ܒܕܡܐ . ܘܢܬܡܠܐ ܡܢܗ ܐܦ ܠܫܢܐ ܕܟܠܒܐ̈ ܕܐܦ . ܗ̣ܦܟܘ ܕܝܢ ܒܙܒܢܐ ܗ̇ܘ ܕܠܚܝܠܘܬܐ̈ ܒܝܫܐ̈ ܩܛ̇ܠ . ܐܝܟ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܓܠܝܬܐ̈ |ܡܚܘܝܢ ܠܗܠܟܬܗ̈ . ܐܘ ܟܝܬ XX 89 ܠܣܥܘܪܘܬܗ̈ ܕܐܦ ܕܠܢܛܘܪܬܐ ܕܡܪܥܝܬܐ̈ ܕܝܠܗ ܟܗܢܝܬܐ̈ ܐܩܝܡ . ܗܠܝܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗ̣ܢܘܢ ܨ ܕܢܟܠܘܢ ܠܡܠܐ̈ ܕܟܪܘܙܘܬܐ . ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܣܐܡܐ ܕܐܦ ܠܘܬܟ . ܐܟܚܕܐ ܕ ܘܒܟܢܘܫܬܐ ܕܬܘܪܐ̈ ܥܡܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܥܠ ܙܩܘܦܘܗܝ̈ ܡܨܠܐ ܗܘܐ . ܥܠ ܗ̇ܢܘ ܐ . ܫܠܡܘܗܝ ܠܡܘܬܐ . ܥܠ ܕܐܦ . ܟܐ̇ܒ ܗܘܐ ܠܗ ܥܠ ܐܒܕܢܐ ܕܢܦܫܬܗܘܢ̈ . ܘܗܕܐ ܝܕܝܥܐ ܗ̇ܝ