simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܫܒܚܬܐ̈ ܐܬܡܠܠ ܡܛܠܬܗ̇ . ܡܛܠ ܕܥ̇ܡܪ ܗ̣ܘ ܡܠܬܐ ܝܚܝܕܝܐ ܕܐܦ ܕܥܕܬܐ ܪܓܝܓܝܢ ܠܗ . ܝܬܝܪ ܡܢ ܦܘܠܚܢܐ ܕܒܢܡܘ X ܗ̇ܝ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܪܓܫܬܐ ܘܕܠܐ ܡܠܬܐ ܡܫܒܚܝܢ ܠܗ . ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܡܢܗ ܕܐܦ ܝܢܣܩܐ̈ ܘܒܬܘܠܬܐ̈ . ܩܫܝܫܐ̈ ܥܡ ܛܠܝܐ̈ . ܡܚܘܐ ܕܝܢ ܬܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܐܫܥܝܐ ܡܬܥܗܕ ܘܐ̇ܡܕ̇ ܘܟܠܗܘܢ ܐܝܠܢܐ̈ ܢܩܫܘ ܟܦܐ ܐܟܚܕܐ ܕܐܦ ܘܐ ܡܝܬܝܝ̈ ܦܐܪܐ̈ ܘܐܪܙܐ̈ . ܡܘܕܥ ܠܢܦܫܬܐ̈ ܕܩܕܝܫܐ̈ . ܗ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܐ ܚܕܐ ܥܠܬ ܕܫܘܝܐ ܠܡܠܬܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܕܢܣܢܝܘܗܝ . ܡܛܠ ܕܐ ܕܐܦ ܘܥܘ̇ܠܐ . ܥܒ̇ܪ ܢܡܘܣܐ ܕܠܙܟܝܐ ܚܝܒ . ܥܘ̇ܠܐ ܕܝܢ ܡܛܠ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܢܗܪܘܬܐ̈ ܥܬܝܪܐ̈ ܠܫܠܝܚܐ̈ ܕܝܠܗ ܩܕܝܫܐ̈ ܚܘܝ ܒܥܠܡܐ . ܕܐܦ ܕ ܗܘܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ . ܫܡܠܝܗ ܕܝܢ ܒܙܒܢܐܐܚܪܝܐ̈̈ . ܡܬܝ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܦܓܪܝܗܘܢ̈ ܢܩ̇ܪܒܘܢ ܠܗ ܕܒܚܬܐ ܚܝܬ ܘܡܩܒܠܬܐX . ⁹ܥܡ ܕܐܦ ܠܗ . ܕܥ̣ܕܪ ܘܦ̇ܨܝ ܐܢܘܢ ܡܢ ܛܪܘܢܘܬܐ ܕܫܐܕܐ̈ ܘܬܘܒ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܒܡܘܟܟܗ ܓܢܒܪܘܬܐ ܕܕܪܥܗ ܚܘܝ . ܙܕܝܩܐܝܬ ܝ̇ܗܒ ܛܘܒܐ ܕܐܦ . ܚܪܡܘܢ ܬܝܡܢܐ . ܬܒܘܪ ܡܕܢܚܐ . | [ܡܬܝܕܥܝܢ . ܘܡܛܠ ܝܝ XX
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܫܒܚܝܢ ܠܫܡܟ . ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܩܐܡ ܐ ܠܕܝ̣ܢܐ . ܕܐܦ ܕ ܩܕܝܫܐ̈ . ܥܡ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܐܬܦܪܩܘ . ܗ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܕܚܠܬܐ ܪܡ̇ܐ ܒܟܠܗܘܢ ܕܥܠ ܐܪܥܐ . ܠܝܬ ܓܝܪ ܕܠܐ |ܕܚ̇ܠ ܡܢ ܕܐܦ ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܥܒ̇ܕ ܠܗ̇ ܕܬܪܥܠ . ܠܕܝ̣ܢܐ ܟܘܠܢܝܐ ܡܩ̇ܦ . ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܢ ܩܕܝܡ . ܟܕ ܡܛܠ ܚܛܝܬܐ ܟܐܢܐܝܬ ܐܬܚܝܒ ܠܡܘܬܐ ܠܐ ܐܫܬܒܩ ܕܐܦ ܥܠܝ ܙܕܝܩܘܬܟ . ܘܗܦ̣ܟܬ ܘܒܝܐܬܢܝ . ܡܘܕܐ ܥܠ ܐܝܠܝܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܬܠܬܟܝܢ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܣܠܩܝܢ ܠܐܘܪܫܠܡ ܡܬܝܕܥܢܝܬܐ . ܕܐܦ . ܟܕ ܡ̇ܕܡܐ ܠܗܘܢ ܠܐܪܝܘܬܐ̈ ܕܒܩܢܝܐ ܕܦܠܣܛܝܢܐ . ܗܠܝܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗ̣ܢܘܢ ܟܕ ܢܬܗܦܟܘܢ . . . ܡܝܬܪܘܬܐ . . . ܠܐܠܗ . . . ܒܝܕ ܕܝܢ ܕܐܦ ܕܒܝܫܝܢ ܒܒܢܝܢܫܐ̈ ܘܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܐܫܕܝܢ ܡܪܬܐ ܡܫܘܕܥ ܗܠܝܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܪܬܐ ܠܗ ܪܘܚܐ ܘܐ̇ܡܕ̇ ܕ ܬܣܒܪ ܕܟܕ ܣܓܕܬܐ ܘܦܘܠܚܢܐ ܕܐܦ . ܘܡܢ ܫܘܠܛܢܗ ܕܣܛܢܐ ܘܐܚܝܕ ܫܘ ܕܚܫܘܟܐ . ܗܢܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version . . . ܐܓܪܐ ܕܐܓܘܢܐ . . . ܡܛܠ ܕܦܨܝ ܠܢܦܫܝ |ܡܢ ܡܘܬܐ . ܕܐܦ ܕܡܪܝܐ . . . ܠܟ . ܢܝܚܐ ܗܪܟܐ ܐܡ̇ܪ ܠܐܘܢܐ̈ ܕܠܥܠ . ܗܠܝܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܗܠܝܢ ܠܡܛܝܒܘ ܘܠܡܬܠ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܚܫܚ ܠܚܝܝܗܘܢ . ܒܝܢܬ ܕܐܦ ܗܟܢܐ ܘܥܠ Xܝܚܝܘܬܐ̈ ܕܠܐ ܡܠܬܐ ܘܥܠ ܪܚܫܐ ܒܛܝܠ ܠܗ . ܐܝܟ̈
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܙܘܥܐ̈ ܘܡܚܫܒܬܐ̈ ܕܗܘܢܐ . ܥ . ܘܠܟܠ ܡܫܘܚܬܐ ܕܫܒܝܠܐ ܐܘ ܕܐܦ ܗ̇ܢܘܢ ܕܨܠܒܘܗܝ . ܠܗ ܠܓܒܘܠܐ . ܠܒܘܬܐ̈ ܩ̇ܪܐ ܣܗܕܐ . ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܚܝܠܐ ܗ̇ܘ ܒܗܘܢ ܒܐܪܥܐ ܕܢܝܚܐ̈ . ܕܢܩܒܠܘܢ ܦܘܪܥܢܐ̈ ܕܐܦ ܕܬܪܝܨܐ̈ ܢܬܒܪܟ . ܙܪܥܐ ܠܥܒ . . . ܕܐ ܛܒܐ̈ ܩ̇ܪܐ . ܗܠܝܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܒܢܝܐ̈ ܕܐܠܗܐ ܐܬܩܪܝܘ . ܦ̣ܪܥ ܘܐܟܣ ܐܢܘܢ ܕܡܥܘܠܝܢ . ܕܐܦ ܐܠܗܐ ܒܝܢܬ ⁹⁹ܪܝܫܢܐ̈ ܕܥܡܐ . ܕܠܗܘܢ ܡܫܡܗ ܐܠܗܐ̈ . ܡܛܠ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܫܡܝܢܐ̈ ܩ̇ܪܐ ܠܗܘܢ . ܡܛܠ ܕܥܬܪܘ ܘܐܬܡܠܝܘ ܛܒܬܐ̈ ܕܐܦ ܕܒܪܘܚ . ܥܡܡܐܐܝܠܝܢ̈ ܕܐܬܩܪܝܘ ܠܒܝܬܝܘܬܐ ܕܝܠܗ . ܗܠܝܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܬܩܠܣ . ܕܒܡܘܡܬܐ ܕܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐܐܝܬܘܗܝ ܡܫܝܚܐ . ܩܡ ܓܝܪ ܕܐܦ ܕܐܡܠܟ ܥܠ ܡܘܬܐ ܘܚܛܝܬܐ . ܕܢܬܒܣܡ ܪܘܚܢܐܝܬ ܫܟܢ . ܗ̇ܘ