simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Prima et Secunda) ܝܠܕܬ ܒܪܢܫܐ ܬܫܬܡܗ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܥܡ ܫܡܗܐ̈ ܇ ܘܗ̇ܘ ܚܕ ܡܫܝܚܐ ܕܐܦ ܐܠܗܐ ܇ ܘܠܐ ܣܢܝܩܐ ܥܠ ܬܘܣ̣ܦXXܐ ܗܪܛܝܩܝܬܐ ܇ ܕܨܒ̇ܐ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LXX à LXXVI ܦܐܝܐ ܬܫܒܘܚܬܐ ܆ ܥܡ ܐܒܐ ܘܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ . ܗܫܐ . ܘܒܟܠܙܒܢ . ܕܐܦ ܆ ܒܛܝܒܘܬܐ ܕܝܠܝܗ̣ ܘܒܪ̣ܚܡܬ ܐܢܫܘܬܐ ܚ̣ܡܐ̈ . ܠܗ̇ܘ̇
Commentarius in Evangelium Iohannis Apostoli ܠܣܓ ܐܐ ܐܚܪܢܐ̈ ܡܫܟܚ ܠܚ̇ܡ ܂ ܘܗܐ ܐܢ ܗܕܐ ܗܟܢܐ ܗ̣ܝ ܆ ܡܛܠ ܕܐܦ ܝܘܚܢܢ ܟܕ Xܝ ܒ̣ܥܐ ܕܢܠܦ ܥܠ ܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܂ ܣ̣ܡ ܠܗ ܫܡܐ
Le commentaire sur Genèse-Exode 9,32 du manuscrit (olim) Diyarbakir 22 ܒܝܬ ܗܢܕܘܝܐ̈ ܚܠܦ ܓܨܐ ܒܗܕܐ ܡܬܚܫܚܝܢ ܒܒܢܝܢܐ . ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܐܦ ܟܐܦܐ̈ ܕܡܘܩܕܝܢ ܒܢܘܪܐ ܘܥܒܕܝܢ ܡܢܗܝܢ ܢܘܪܬܐ . ܐܝܟ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LXXVIII à LXXXIII ܠܘܬ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܫ̇ܪܝܟ ܡܢ ܐܓܘܢܐ̈ ܢܫܟܚ ܠܡ : ܣܦܩ . ܕܥܠ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܆ ܕܝܬܝܪ X ܡܫܪܪܐ ܘܠ̣ܝܡܐ ܥ̣ܒܕܬܗ ܡ̣ܠܚܐ ܠܦܓܪܗ ܆ ܐܝܟܢܐ
Išō‘yahb Patriarchae III Liber epistularum ܡ̣ܢ ܟܠܗ ܒܘܝܐܐ ܕܣܒܪܐ̈ ܡܚܕܝܢܐ̈ ܕܒܐܓܪܬܐ ܐܣܬܪܩ ܂ ܥܫܢ ܕܐܦ ܂ ܂ X ܂ ܝ ܒܓܠܝܙܘܬܐ ܕܡ̣ܢ ܥܢܝܢܟܘܢ ܡܘܬܪܢܐ ܐܫܬܢܩ ܂ ܐܠܐ
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܗ̣ܝ ܗܕܐ ܕܟܠܗ̇ ܟܪܝܘܬܐ ܬܥܒܕ ܒܢ ܒܡܥܝܕܐ̈ ܂ ܐܠܐ ܕܐܦ ܕܐܦ ܡܢ ܥܢܝܢܐ ܦܐܝܐ ܕܟܗܢܘܬܗ ܘܕܕܘܒܪܗ ܃ ܣܦܩܐ ܓܝܪ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies CXIII à CXIX ܠܗܝܢ ܠܡܠܐ̈ ܕܟܬܒܐ ܢ̣ܦܝܚ ܡܢ ܐܠܗܐ ܢܫܡ̣ܥ . ܘܠܐ ܐܘ̣ܣܦ ܕܐܦ ܕ ܓ̣ܠܐ ܠܗ ܐܠܗܐ ܠܐ . ܡ . ܬܐܣܝܢܘܬܗ̇ ܕܗܕܐ . ܫ̇ܘܝܐ ܕܝܢ ܆
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܗܪܟܐ ܒܝܕ ܫܘܢܠܦܐ ܗܘ̣ܐ ܒܣܪܐ ܂ ܡܬܥܕܠܝܢ ܡܢܢ ܡܕܝܢ ܕܒܝܬ ܕܐܦ ܗ̇ܝ ܕܡܬܝܕܥ Xܠܗܐ ܂ ܘܟܕ ܠܐ ܝ ܐܝܬܘܗܝ ܐܦ ܬܡܢ ܗܘܐ ܂ ܐܡܪܝܢ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܬܘܒ ܗܠܝܢ ܕܬܢܢ ܇ ]ܠܐ ¹⁵[ܒܝܕ ܒܥܘܬܢ ܕܝܠܢ ܝ̇ܗܒ ܗܘܐ ܇ ܕܐܦ ܘܒܡܫܘܚܬܐ ܛܝܒܘܬܐ ܕܝܕܥܬܐ . ܬܡܢ ܓܝܪ ܡܚ̇ܘܐ ܫܪܝܪܐܝܬ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Introduction générale à toutes les homélies; Homélies CXX à CXXV ܗܘܠܐ ܫܡܗܘܗܝ . ܡ̣ܢܘ ܓܝܪ ܕܠܘ XX ܡܢܗ̇ ܘܒܗ̇ ܢܟ̣ܣܝܗ̇ ܕܐܦ ܢ̇ܥܠܘܢ ܇ ܛ̇ܒܐ ܘܒ̣ܝܫܐ ܇ ܢܘ̣ܗܪܐ ܘܚܫܘܟܐ ܇ ܠܗ̇ܘ ܟܝܬ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies XXVI à XXXI ܝܘܡܢܐ . ܘܪܓܡ̣ܘ ܟܠܗ ܐܝܣܪܐܝܠ ܒܟܐܦ . . . ܐ . ܘܟܫ̣ܘ ܕܐܦ ܆ ܟܕ ܗܟܢܐ ܐ̇ܡܕ̇ ܠܡܢܐ ܐܘܒ̣ܕܬ ³ܠܢ . ܢܘܒܕܟ ⁴ܡܪܝܐ ܐܝܟ
Išō‘yahb Patriarchae III Liber epistularum ܐܡ̣ܪܬ ܂ ܘܐܠܐ ܠܡ̇ܢܐ ܡܚܣܕ ܐ ܐܠܐ ܘܬܘܒ ܕܥ ܐܘ ܢܟܦܐ ܂ ܕܐܦ ܐܘܙ̣ ܐܠܐ ܠܘ ܠܡ ܥܠ ܕܠܐ ܐܬܦܪ̣ܥܬ ܆ ܟܒܪ ܬܐ ܐܝܟ
La Polémique Antijulianiste III ܒܗܠܝܢ ܕܩܕܡ ܐܫܬܐܠ ܐܡܪܬ . ܗܢܘܢ ܝܠܕܐ ܕܐܟܕܢܐ̈ ܕܐܦ ܘܠܐ ܚܫܘܫܐ ܘܠܐ ܡܝܘܬܐ . ܢܦܢܘܢ ܠܢ ܗܟܝܠ ܦܬܓܡܐ . ܐܝܟܢܐ
- ܗܘ ܢܒܥܐ ܐܢ ܫܪܟ݁ܢܐ ܒܥܠܡܐ ܩܝܡ ܘܦܠܓܘ [ܗܘܘ] ܠܗܘܢ ܕܐܦ ܒܗܝ̇ ܡܪܕܘܬܐ ܠܥܘܒܕܝܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܝܨܘܦܐ ܕܒܝܬܗ ܫܕܪ
Commentarii in Evangelia (II.2) ܡ̣̇ܬܝ ܟܬ̣ܒ ܥܠ ܡ̇ܘܠܕܗ ܂ ܥܠ ܕܐܫܬܘܕܥ ܕܚܕܬܐ ܗܘ ܘܠܐ ܕܐܦ ܗܘ̣ ܗܘ̣ܐ ܒܪܐܢܫܐ ܂ ܐܠܨܬ̇ ܕܢܟܬܘܒ ܥܠܘܗܝ ܫܘܥܒܕܐ ܂ ܐܝܟ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܗ̇ܝ ܙܕܩ ܕܬܬܘܣܦ ܥܠ ܗ̇ܢܝܢ 0ܝ ܕܐܡܝܪܢ̈ ܂ ܒܗ̇ܝ ܓܝܪ ܕܐܦ ܫܡܐ ܚܕܬ ܐ̣ ܂ ܗ̇ܘ ܕܢܬ̇ܒܪܟ ܥܠ ܐܪܥܐ ܂ ܡܣ̣ܒܪ ܐܢܐ ܕܝܢ̣
Πρὸς Γαλάτας ܣܠܩ ܇ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܫܡܝܐ ܂ ܕܢܫܠܡ ܟܠ . ܘܗܘ ܝܗܒ : ܐܝܬ ܕܐܦ ܕܐܦ ܢܚܬ ܠܘܩܕܡ ܠܬܚܬܝܬܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ . ܗܘ ܕܢܚܬ ܆ ܗܘܝܘ ܗܘ
Des heiligen Ephraem des Syrers Hymnen de Virginitate ܒܟܢܦܐ ܕܦܝܠܘܢܐ ܚܙܝܗܝ ܪܕܝܐ ܕܕܡܐ ܘܝܒܫ X -- ⁸ܩX X -- ܕܐܦ ܡܬܨܝܪ ܗܘܐ ܡܫܝܚܐ ܒܟܣܝܐ ܘܪܕܦ ܗܘܐ ܟܠ ܢܟܝܢܝܢ̈ ܐܝܟ
- ܠܟܐܦܐ̈ ܢܬܠ ܩ̇ܠܐ ܕܡܠܬܐ . ⁴⁸⁵ܐܝܟ ܕܠܡܟܣܢܘܬܐ ܕܥܒܪܝ̈ ܕܐܦ ܠܗ ܓܝܪ |ܠܡܗܝܡܢܐ . ⁴⁸⁴ܕܡܫܟܚ ܝX82 ܗܘ ܐܠܗܐ ܒܚܝܠܗ .