simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Prima et Secunda) ܐܓܪܬܐ ܕܟܬܝܒܐ ܠܝ ܨܝܕ ܡܪܘܢ ܡܬܚ̣ܙܝܬ ܕܩ̣ܪܝܬ ܃ ܗܕܐ ܓܪ ܕܐܦ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܢܨܪܝܐ ܐܬܘܬܐ̈ ܘܚܝܠܐ̈ ܢܣܥܪܘܢ ܂ ܒܪܡ ܡܛܠ
- ܒܚXܘܪܩ ܫܢܐ̣̈ ܡܢ ܩܫܝܘܬܐ ܕܟܐܒܐ̈ . ܫܘܝܠܦܐ̣ ܕܐܦ ܒܠܚܘܕX : ܘܐܝܟܐ ܕܫ̇ܘܐ . X ܘܐܝܬ ܬܘܒ ܠܡܕܥ ܒܓܗܢܐ ܆
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies XCI à XCVIII ܡܛܠܬܗ ܕܫܪܪܐ ܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܢܝܫܐ ܇ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܐܦ ܒܠܫܢܐ ܢ . ܘܢ ܐ̣ ܫܠܡ ܡܬܝ ܠܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܝܠܗ ܆ ܫܒܘܩ ܟܝܬ
- ܢܦܠ ܐܦܘܠܘܢܝܘܣ ܥܠ ܐܪܥܐ ܕܗܝܟܠܐ . ܘܩܪܝܒ ܗܘܐ ܠܡܡܬ . ܕܐܦ ܒܙܝܢܗܘܢ ܘܕܚܠܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܘܪܥܠܐ ܒܗ ܪܡܝܢ ܗܘܘ . ܗܟܢܐ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LXXVIII à LXXXIII ܗ̣ܘܬ . ܐܠܐ X ܬܘܒ̇ XX ܛܘܥܝܝ ¹ܕܪܚ̣ܡܬ ܐܢܫܘܬܗ ܕܐܠܗܐ : ܕܐܦ ܬܘܒ ܡܢ ܕܪܝܫ ܢ̇ܕܠܩ ܘܢܡ̣ܠܝܗ̇ ܠܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ . ܗ̇ܝ ܟܝܬ .
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܡܢ ܗܪܟܐ ܃ ܡܬܚܘܝܢܘܬܐ ܗ̇ܝ ܡܥܝܕܬܐ ܬܗܘܐ ܠܗܘܢ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܕܐܦ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢܗ ܐܘ ܒܐܝܕܗ ܡܩܒ̇ܠܝܢ ܣܝܡ ܐܝܕܐ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LVIII à LXIX ܡܛܠ ܐܘܪܫܠܡ ܐܡ̇ܪ ܐܫܥܝܐ ܆ ܘܕܥܘܗܕܢܐ . ܣܓܝܐܐ ܕܝܠܗ̇ ܕܐܦ ܥܢܘܝܢ ܆ ܐ̇ܫܟܚܬܗ̇ . ܕܥܠ ܐܝܕܝܐ̈ ܕܡܪܝܐ ܨ̣ ܝܪܐ : ܐܝܟܢܐ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies CXIII à CXIX ܐܝܬܝܗ̇ : ܟܘܪܗܢܐ ܘܦܘܕܐ : ܘܟܕ ܚ̇ܛܝܢܢ ܟܐܢܐܝܬ ܕܐܦ ܇ ܟܕ ܥ̇ܒܪ ܠܡܨܥܬܐ . ܐܘ ܓܝܪ ܕܨܒܝܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ . ܐܝܟ ܡܐ ܟܝܬ
Išō‘yahb Patriarchae III Liber epistularum ܠܟܘܢ ܚܣ ܕܬܫܦܪ ܠܐ ܚܐܪܘܬܐ ܕܒܢܝ̈ ܚܐܪܐ̣̈ ܂ ܐܦ ܠܝ ܠܐ ܕܐܦ ܆ ܘܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܕܐܝܟ ܗܟܢ ܨ̇ܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܐܦ ܠܝ ܕܐܗܘܐ ܂ ܗܝ̇
Die Briefe 42-58 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I.. ܒܪ ܐܘܣܝܐ ܕܐܒܐ ܡܢܗܘܢ ܡܬܐܡܪ . 26ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ̣ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܓܝܪ 24ܚܕ ܡ̇ܢ ܒܪܐ ܆ ܗ̇ܘ ܕܒܟܝܢܐ ܡܠܬܐ ܡܬܬܘܕܐ . 25ܗ̇ܘ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque inédite de Jacques d’Édesse. I. Homélies LII à LVII. ܠܐܚܪܢܐ̈ ܐܪܬܐ : ܐܘ ܪܒ̣ܘ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܠܘܬ ܚܙܩܝܐܝܠ ܢܒܝܐ ܕܐܦ ܬ . ܐ̈ ܨܒ̇ܐ ܐܢܐ ܀ : ܕܝܡܫ̈ ܡܠܐ̈ ܒܗܘܢܝ ܐܡܠܠ : X ܐܝܟܢܐ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies XVIII à XXV ܢܕܘܢ ܠܟܠܗ̇ ܡܬܥܡܪܢܝܬܐ ܒܙܕܝܩܘܬX ܇ ܘܢܥܠ ܠܗܠܝܢ ܕܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܕܡ̇ܩܦ ܒܫܝܢܐ ܠܐܪܥܢܝܬܐ̈ ܠܘܬ ܫܡܝܢܝܬܐ̈ ܇ ܐܡܬܝ
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܣܒܝܣܐܝܬ ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪܝܢ ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܐܢܬܘܢ ܐܝܟ ܕܠܡܐܡܪ ܃ ܡܢ ܟܠܗ ܒܘܠܒܠܐ ܥܕܬܢܝܐ ܂ ܝX ܐܝܟܢܐ
Athanasiana Syriaca III: De incarnatione contra Arianos; Contra Apollinarium I; De Cruce et Passione; Quod unus sit Christus; De incarnatione Dei Verbi; Ad Jovianum ܕܢܓܠܐX ܪܘܫܥܗ ܕܕܚܠܬܐ ¹0ܗܝ . ܐܘ ܗܟܝܠ ܟܦܘܪܘ ܒܟܬܒܐ̈ ܕܐܦ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܒܙܒܢ ܡܬܐܡܪ ܪܛܘܪܝܣ . ⁸ܬܪܥܝܬܐ ܪܫܝܥܬܐ . ܗ̇ܘ
- ܚܫ ܒܒܣܪ ܟܕ ܩܘܝ ܒܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܠܐ ܚܫܘܫܐ . ܘܐܢ ܗܘ ܕܐܦ ܠܡܚܫ ܡܩܒ̇ܠ ܗܘܐ ܗܠܝܢ . ܘܗ̇ܘ ܕܐܬܒܣܪ ܗܘ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ
Commentarius in Evangelium Iohannis Apostoli ܗܪܟܐ̣ ܂ ܝ ܗ̇ܝ ܕܙܒܢܝܢ̈ ܣܓܝܐܢ̈ ܡ̣ܢ ܠܥܠ ܚܘܝ ܃ ܕܒܕ ܝ̇ܕܥ ܕܐܦ ܕܐܝܬ ܗܘ̣ܬ ܓܢܬܐ ܂ ܐܝܟܐ ܕܥ̣ܠ ܗܘ̣ ܘܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܂ ܘܡܚܘܐ
Anonymi auctoris Expositio officiorum ecclesiae Georgio Arbelensi vulgo adscripta ܩܘܪܢܬܝܐ̈ ܥܕܡܐ ܕܥܡܕܘ ܘܐܫܬܡܠܝܘ ܠܐ ܬܒ̣ܥܘ ܠܗܘܢ ܥܕܬܐ ܕܐܦ ܓܡ̇ܪ ܗܘܐ ܐܠܗܢ ܨܐܕܝܗܘܢ ܦܘܪܢܣܐ ܕܩܘܕܫܐ ܂ ܐܝܟܢܐ
- ܡܫܝܚܐ ܟܕ ܣܠܼܩ ܐܪܝܡ ܐܝܕܘܗܝ̈ ܥܠ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܘܒܪܟ ܕܐܦ . ܘܐܢ ܨܥܪܗ ܫܘܒܚܐ ܗܘ ܫܘܒܚܗ ܟܡܐ ܢܗܘܐ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܕܝܢ ܐܝܟ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, III: Livres des Sessions ܒܫܢܬܗ ܢܚܘܝܘܗܝ ܓܠܝܢܗ . ܐܠܐ ܦܪܢܣ ܕܐܦ ܥܠܝ ܢܪܓܫ . ܘܡܛܠ ܕܐܦ ܒܬܘܣܦܬܐ ܕܡܫܚܐ ܆ ܕܠܐ ܢܕܥܟ . [4XX]ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܕܐܝܟ
- ܥܠ ܒܝܫܘܬܗܘܢ ܢܬܐܠܨܘܢ ܒܥܠܕܒܒܝܗܘܢ̈ ܠܡܥܒܕ ܪܚܡܐ̈ . ܕܐܦ ܫܘܥܠܝܐ ܡܢ ܫܠܝܐ ܗܘܘ ܬܚܘܒܐ̈ ܘܡܠܝܝ̈ ܪܬܝܬܐ ܐܝܟܢܐ