simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܐܦܝܣܩܦܐ̈ ܕܠܐ ܙܥܘܪܝܢ ܒܡܢܝܢܐ ܆ ܘܐܦ ܦܛܪܝܪܟܐ̈ ܬܪܝܢ̈ ܕܐܦ ܡܐܐ̈ ܐܠܦܝܢ . ܆ ܠܐ ܣ̇ܒܪ ܐܢܐ ܕܢܦ̇ܩ ܡܢ ܫܪܝܪܬܐ . ܐܝܟܢܐ
Commentarius in Evangelium Iohannis Apostoli ܡܘܬܗ · ܙ Xܝ· ܡ̇ܥܝܩ ܗܘ̣ܐ ܠܬܠܡܝܕܐ̈ ܃ ܐܦ ܪܒܘܬܐ ܕܒܗ̇ ܕܐܦ ܘܢܘܕܥ ܕܥܠX ܒܪܢܫܐ ܕܐܬܢܣܒ ܂ ܐܝܬܘܗܝ ܢܝܫܐ ܕܡܠܬܗ ܗܘ̇ ܃
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Tertiae Pars Prior) ܠܐ ܠܗ ܠܐܒܐ ܀ ܗܠܝܢ ܐܡ̣ܪ ܕܙܕܩ̇ ܕܢܬܩܪܒܢ̈ ܠܐܠܗܘܬܗ ܕܐܦ ܆ ܘܠܐ ܕܐܚܪܝܬ ܗ̣ܘܐ ܠܒܪܐ ܐܘ ܠܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܆ ܐܝܟܢܐ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies XXVI à XXXI ܩ̇ܕܡ ܗܘܐ ܐ̇ܡܪܐܡܬܝ ܕܥܬܝܕܢ̈ ܗܘܝ ܕܢܗܘܝܢ̈ ܝXX0X⁰ ܕܐܦ ܥܡ̣ܠܐ ܡܨܛ̇ܒܥܐ ܗܘܬ ܇ ܟ̇ܠܝܐ ܗܘܬ ܘܡܒ̇ܛܠܐ ܀ ܠܗܠܝܢ ܟܝܬ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, VI: Psaumes ܟܘܪܫ ܐܬܩܪܝ ܡܫܝܚܐ . ܘܢܒܝܐ̈ ܆ ܡܛܠ ܡܝܬܪܘܬܐ ܕܐܦ ܐܒܪܗܡ ܇ ܡܛܠ ܦܪܝܫܘܬܗܘܢ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ ܘܓܒܝܘܬܗܘܢ ܆ ܐܝܟ
Die Briefe 42-58 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I.. ܒܪܐ . 6 , 32ܐܠܐ ܗܕܐ ܐܡܪ̇ . ܕܐܦܢ 17ܬܪܝܗܘܢ ܐܟܚܕ ܚܕ ܕܐܦ 15ܐܡܪ̈ ܬ : ܕܡ̣ܢ ܐܒܐ ܐܬܝܠܕ |ܩ |L 293ܒܣܪܐ ܐܝܟ 16ܡܐ
Liber Graduum ܡܢ ܕܐܙܠ ܡܠܦ ܒܝܬ ܚܢܦܐ̈ ܚܛܐ . ܘܩܛܠ ܠܗ ܡܪܝܐ ܐܝܟ ܕܠܗܠܝܢ ܕܐܦ ܓܝܪ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܒܗܘ ܙܒܢܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܝܕܥܘ ܗܘܘ ܫܪܪܐ :
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܐܒܘܟܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܇ XX ܗܘXܘ ܡܪܚܡܢܐ̈ ܇ ܘܝܠܦܘ ܡܢܝ ܕܐܦ ܩܕܝܫܐ̣̈ ܡܛܠ ܕܐܢܐ ܩܕܝܫܐ ܐܝܬܝ ܇ ³ ܗܘܘ ܓܡܝܪܐ̣̈ ܐܝܟܢܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܠܕܘܝܪܐ ܫܡܝܢܐ ܐܫܘܝ . ܗ̇ܘ ܕܡܛܠ ·ܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܐܦ ܥܒܕܢܝܐ̈ ܒܬܪܥܝܬܐ ܡܦܪܫ . ܘܡܫܬܒܚ ܡܢ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܠܥܠ .
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܕܡܫܝܚܐ ܕܠܚ̇ܝܢ ܂ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܦ ܡܦܝܣܝܢܢ ܠܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܐܦ ܐܝܬܝܗܘܢ ܃ ܠܥܕܬܐ ܕܝܠܢ Xܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܠܡܐܡܪ
Liber de Unione ܗܫܐ ܒܒܝܬ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܐܝܟ ܝ ܕܐܡܪܝܢ ܂ ܚܠܝܛܝܢ ܐܢܘܢ ܫܡܗܐ̈ ܕܐܦ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܥܘܩܒܐ ܘܒܨܬܐ ܒܙܒܢܐ ܗܘ̇ ܕܗܠܝܢ ܫܡܗܐ̈ ܐܝܟܢܐ
La polémique antijulianiste, I: Premier échange de lettres. Troisième échange de lettres. Réfutation des Propositions hérétiques. ܢܚܙܘܢX ܐܢܘܢ ܐܝܟܢܐ Xܦ ܗ̇ܘ . ܐܝܟܢܐ ܗܟܝܠ ܢܦܠܢ ܗܠܝܢ ܕܐܦ . ܐܦܢ ܠܡܫܡܥ ܒܠܚܘܕ ܠܓܠܝܢܐ̈ XXܝܟ ܗܠܝܢ . ܠܐ ܐܡܪ ܐܢܐ
Le Candélabre du Sanctuaire de Grégoire Abou’lfaradj dit Barhebræus. Neuvième base: Du libre arbitre XXXX0 . ܢ . . ܘܬܗܘܢ ܫܘܝܢ̈ ܗܘܝ̈ . ܘܗܐ ܠܘ ܗܟܢܐ . ܘܥܡ ܕܐܦ ܘܙ̇ܕܩ ¹ܗܘܐ ܕܩܢܘܡܐ̈ ܐܢܫܝܐ̈ ܕܫܘܝܢ ܗܘܘ ܡܘܙܓܝܗܘܢ̈ .
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܟܕ ܒܗ ܒܫܒܝܐ ܐܝܬܝ ܗܘܝ̇ܬ : ܘܠܐ ܡܢ ܐܘܠܨܢܐ̈ ܕܚܕܝܪܝܢ ܕܐܦ ܡܦܬܟܐܝܬ ܐܨܛܢܥܘ ܠܘܩܒܠܝ ܒܝܕ ܢܟܠܝܗܘܢ̈ . ܗ̇ܢܘܢ
Sei scritti antitriteistici in lingua siriaca. ܗܢܘ XXX ܝX ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܗ̇ܘ ܡܐ ܕܡܚܝܕܝܢ ܀ ² ܝܝ· : ܝX X ܬܘܒ ܕܐܦ ܕܘܝܐ̈ . ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܘܢܘܢ ܥܡܗܘܢ ܠܘܩܕܡ ܢܩܪܒܗܘܢ ܡܛܠ
Commentarius in Evangelium Iohannis Apostoli ܗܫܐ ܡ̣ܢ ܕܐܡܪܬ̣ ܆ ܕܝܕܥܐ ܐܢܐ ܕܟܡܐ ܕܬܫܐܠ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ 1 ܕܐܦ ܪܒܘܬܗ ܕܣܘܥܪܢܐ̣ ܂ ܠܘܬ ܦܠܝܓܘܬܐ ܫܪܟܝܢ ܗܘ̣ܘ ܂ ܐܝܟܢܐ
Dionigi Areopagita. Nomi divini, teologia mistica, epistole: La versione siriaca di Sergio di Rēš‘aynā (VI secolo) ܟܕ ܗܘ̣ܐ ܒܟܠܗܝܢ ܕܟܝܢܢ ܆ ܠܥܠ ܡܢ ܟܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܆ ܕܐܦ ܡܬܡܠܠ ܆ ܐܠܐ ܘܗ̇ܝ ܕܚ̣̇ܕܬܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܚܕܬ̇ܬܐ ܆
Liber Graduum ܡܢ ܟܐܢܘܬܐ ܟܠܐ ܐܢܘܢ ܡܪܝܐ : ܟܕ ܡܫܕܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܢܩܛܠܘܢ ܕܐܦ ܒܒܬܘܠܘܬܐ : ܝܪܒܘ ܕܝܢ ܡܐܪܒ ܣܓܝ : ܐܠܐ ܠܐ ܐܬܓܡܪܘ : ܡܛܠ
- ܗܝ ܐܣܬܐ ܕܐܦܕܢܐ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠܢ ܩ̇ܝܡܐ ܘܠܐ ܚ̇ܣܡܝܢܢ ܒܗ̇ . ܕܐܦ ܩܡ ܠܥܠ ܡܢܝ ܐܠܐ ܪܥܝܢܝ ܡܫܟܚ ܗܘ ܕܢܗܘܐ ܠܥܠ ܡܢܗ . ܚܙܘ ܕܝܢ
Timothei patriarchae I epistulae ܚ̇ܝܪܝܢܢ ܘܡܣܟܝܢܢ ܂ ܨܠܘ ܕܠܝܘܬܪܢܐ ܕܓܘܐ ܢܗܘܝܢ̈ · ܕܐܦ ܆ ܟܬܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܓܘܢܐܝܬ ܘܚ̇ܬܡXܢ ܥܠ ܗܕܐ ܂ ܠܗ̇ܝ