simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Commentarius in Evangelium Iohannis Apostoli ܡܐܬܝܬܝ ܬܗܘܐ ܇ ܠܘ ܕܝܠܟ ܗ̣ܝ ܕܬܥܩܒ ܥܠ ܗܕܐ ܂ ܐܢܬ ܕܝܢ ܟܦ ܕܐܦ ܃ ܥܠ ܗܕܐ ܪܡ̇ܙ ܇ ܕܐܢ ܨܒ̇ܐ ܐܐ ܠܡ ܕܗܢܐ ܟܠܗ ܚܐ ܘܕܥܕܡܐ
Commentarius in Evangelium Iohannis Apostoli ܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ ܕܩ̣ܡ ܡܠܦ ܗܘ̣ܐ ܠܗ ܂ ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܥܠ ܐܦܝ̈ ܕܐܦ ܃ ܠܐ ܗܘ̣ܐ ܠܗ ܡܫܡܗ ܡܪܝܐ ܘܐܠܗܐ ܂ ܠܘ ܓܝܪ ܫܘܘܕܥܐ ܕܩܝܡܬܐ
Commentarius in Evangelium Iohannis Apostoli ܗܢ̇ܘܢ ܒܬܪ ܕܚܙܐܘܗܝ ܂ ܙ XXX ܂ ܗܝܡܢܘ ܇ ܠܐ ܩܕܡ ܕܐܦ ܒܢܝ̈ ܝܪܟ ܘܦܠܚܘܬܟ ܂ ܡܬܛܦܝܣ ܝ ܐܢܐ ܓܝܪ ܘܟܬܒܐ ܣܗ̇ܕ ܃
Commentarius in Evangelium Iohannis Apostoli ܝܗܘܕܝܐ̈ ܒܙܒܢ ܡܛܠ ܦܪܘܩܐ XX ܕܡܢ̣ܘ ܠܡ ܡܫܟܚ ܠܡܫܒܩ ܕܐܦ ܂ ܕܐܠܗܐ ܗ̣ܝ ܓܝܪ ܠܚܘܕ ܕܚܛܗܐ̈ ܢܫܒܘܩ ܐܘ ܢܐܚܘܕ ܂ ܗ̇ܝ
Commentarius in Evangelium Iohannis Apostoli ܥܠ ܩܝܡܬܐ ܢܠܦ ܐܢܘܢ ܕܠܐ ܢܬܦܠܓܘܢ ܇ ܐܠܐ ܕܗܘܬ̣ ܫܪܝܪܐ ܕܐܦ ܕܡܡܠܠ ܥܡܗܘܢ ܗܘ̇ ܕܐܨܛܠܒ ܘܡܝܬ ܆ ܘܕܠܐ ܣܒܪ ܩ̣ܡ ܃ ܨܒ̣ܐ
Commentarius in Evangelium Iohannis Apostoli ܗ̇ܝ ܒܬܪܟܢ ܗܘ̇ܝܐ ܂ ܘܟܕ ܡܘܕܥ ܝ ܠܗܘܢ ܕܡ̣ܢ ܐܝܟܐ ܡܣܬܥܪܐ ܕܐܦ ܩܝܡܬܐ ܢܠܦ ܐܢܘܢ ܕܠܐ ܢܬܦܠܓܘܢ ܇ ܐܠܐ ܕܗܘܬ̣ ܫܪܝܪܐ ܠܗܘܢ
Commentarius in Evangelium Iohannis Apostoli ܡܝ̣ܬ ܐܦ ܩ̣ܡ ܂ ܘܕܢܣܬܠܩ ܠܫܡܝܐ ܥܬܝܕ ܗܘ̣ܐ ܂ ܘܐܒܐ ܠܐܠܗܐ ܕܐܦ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ̣ ܂ ܠܒܪܢ ܂ ܫܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܢܣܒ ܡܛܠ ܦܘܪܩܢܢ ܂ ܗ̇ܘ
Commentarius in Evangelium Iohannis Apostoli X ܠܫܡܝܐ ܢܣܬܠܩ ܆ ܟܕ ܨܒ̣ܐ ܕܡ̣ܢ ܟܕܘ ܕܢܬܠ ܝܕܥܬܐ ܕܐܦ ܚܘܝ ܢܦܫܗ ܠܐܢܬܬܐ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܆ ܘܥܬܝܕ ܗܘ̣ܐ
Commentarius in Evangelium Iohannis Apostoli ܢܕܥܘܢ ܕܠܘ ܒܐܪܥܐ ܦܐ̇ܫ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܐܠܐ ܠܫܡܝܐ ܝ ܕܐܦ ܆ ܒܗ̇ܝ ܕܚܙܬܗܘܢ ܡܣܗܕܐ ܥܠ ܚܬܝܬܘܬܗܘܢ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܆ ܐܠܐ
Commentarius in Evangelium Iohannis Apostoli ܩܕܡ ܚܫܗ ܙܒܢܝܢ̈ ܣܓܝܐܢ ܐ̣ܡܪ ܕܥܬܝܕܐ ܕܬܗܘܐ ܂ ܘܚܘܝ ܬܘܒ ܕܐܦ ܇ ܣ̣ܡ ܡܐܢܘܗܝ̈ ܘܫܒ̣ܩ ܐܢܘܢ ܕܢܗܘܘܢ ܐܬܐ ܕܩܝܡܬܗ ܃ ܗ̇ܝ
Commentarius in Evangelium Iohannis Apostoli ܐ̣ܡܪܘ ܠܗ̇ ܃ ܕܡܢܐ ܒܟܝܐ ܐܢܬܝ ܂ ܗ̣ܝ ܕܝܢ ܐܡܪܬ̣ ܃ ܕܥܠ ܠܡ ܕܐܦ ܕܝ̇ܬܒܝܢ ܇ ܚܕ ܡ̣ܢ ܐܣܕܘܗܝ̈ ܘܚܕ ܡ̣ܢ ܪܓܠܘܗܝ̈ ܂ ܗܢ̇ܘܢ
Commentarius in Evangelium Iohannis Apostoli ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܗܢܐ ܢ̣ܛܪ ܒܬܫܥܝܬܗ ܃ ܘܢܚܘܐ ܫܘܝܘܬ · ܙXܝX· ܕܐܦ ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܕܐܫܬܘܕܝܢܢ ܃ ܘܝܐܡܪ ܛܟܣܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܐܣܬܥܪ ܗܘ̇
Commentarius in Evangelium Iohannis Apostoli ܩܕܡܝܐ ܠܗ ܢ̣ܣܒ ܇ ܒܐܚܪܬܐ X0 ܂ Xܘ X X - ܂ Xܘ X X X - ܚܘܝܘXܝ ܕܐܦ ܥ̣ܒܕ ܕܢܬܬܣܝܡ ܣܘܕܪܐ ܕܒܪܫܗ ܂ · · X · · ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܇ ܗ̇ܘ
Commentarius in Evangelium Iohannis Apostoli ܗܕܐ ܢܘܕܥ ܂ ܟܕ ܗ̇ܢܘܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܐ̇ܡܪܝܢ ܕܣܓܝܐܬܐ̈ ܗܘ̣ܝ̈ ܕܐܦ X0 ܂ Xܘ X X - ܂ Xܘ X X X - ܚܘܝܘXܝ ܝXܢ̇ܘXܝܝXܘܢ ܂ XXܘX
Commentarius in Evangelium Iohannis Apostoli ܩܕܡ ܟܠܗܘܢ X ܫܘܬ̣ ܕܬܚܙܝܘܗܝ ܠܡܪܢ ܡ̣ܢ ܕܩ̣ܡ ܂ ܕܗܕܐ ܕܐܦ ܘܐܙܠܘ ܃ ܐܦܠܐ ܗܟܢܐ ܨܒܬ̣ ܕܬܪܚܩ ܡ̣ܢ ܨܝܕ ܩܒܪܐ ܂ ܐܝܟܢܐ
Commentarius in Evangelium Iohannis Apostoli ܗܢܝܢ̈ ܢܫܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܐܙܠ̈ ܥܡܗ̇ ܡ̣ܢ ܩܕܝܡ ܆ ܒܬܪܟܢ ܕܐܦ ܗܢܐ ܃ ܡܢܗ ܕܛܟܣܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܐܣܬܥܪ ܡܬܐܠܨ ܗܘܐ ܂ ܗ̇ܝܕܝܢ
Commentarius in Evangelium Iohannis Apostoli ܗܕܐ ܝ ܢܘܕܥ ܂ ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܬܟܝܒܐܝܬ ܡܩܛܪܓ ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܕܐܦ ܚܘܒܗ̇ ܕܡܪܝܡ Xܝ ܕܠܘܬ ܡܪܢ ܂ ܛܒ ܕܝܢ ܐܬܒܛܠ 2ܠܐܘܢܓܠܣܛܐ
Commentarius in Evangelium Iohannis Apostoli ܥܣܩܐ ܗ̣ܝ ܕܚܬܝܬܐܝܬ ܡܬܦܪܫܢ̈ ܒܥܕܢܐ ܕܠܠܝܐ ܂ ܗܢܘ̇ ܕܝܢ ܕܐܦ ܕܐܪܒܥ ܂ ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܕܐܚܪܬܐ ܗ̣ܝ ܫܥܬܐ ܐ̇ܡܪ ܂ ܡܛܠ
Commentarius in Evangelium Iohannis Apostoli ܕܐܕܢܚܝܘܗܝ ܨܒ̇ܢܐ ܃ ܟܕ ܝX ܒܥܘܩܒܐ ܕܙ̇ܕܩ ܡܒܚܢ ܐܢܐ ܕܐܦ ܃ Xܡܫܟܚ ܐܢܐXܝ ܫܘܝܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܒܒܘܚܪܢܐ ܚܬܝܬܐ ܇ ܗܘ̇
Commentarius in Evangelium Iohannis Apostoli ܒܕܘܟܬܐ ܗܕܐ ܠܐ ܫܠܡܢ̈ ܡܠܝܗܘܢ̈ ܝ ܕܐܘܢܓܠܣܛܐ̈ ܠܚܕܕܐ̈ ܕܐܦ ܠܘܬ ܬܫܥXܬܐ ܕܢܫܐ̈ ܂ ܡܣܬܒܪܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܡܦܣ̇ܝܢ ܃