simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Synodicon orientale ou recueil de synodes nestoriens ܗܢܘ̇ܢ ܡܢ ܕܝܠܗܘܢ ܣܡܘ ܘܬܚܡܘ ܆ ܥܠ ܛܟܣܐ̈ ܕܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܕܐܦ ܐܦ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܕܒܐܪܥܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܫܠܡܘ . ܘܥܠ ܗܠܝܢ
Synodicon orientale ou recueil de synodes nestoriens ܢܡܘܣܐ̈ ܘܛܟܣܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܘܩܢܘܢܐ̈ ܬܪܝܨܐ̈ ܘܫܪܝܪܐ̈ ܕܐܦ . ܘܐܬܒܛܠ ܠܗ ܥܠ ܬܘܩܢܐ ܕܥܕܬܗ̈ ܕܡܪܝܐ ܡܫܝܚܐ . ܘܐܬܚܦܛ
Synodicon orientale ou recueil de synodes nestoriens ܚܢܢ ܟܠܢ ܚܕܝܐܝܬ ܡܩܒܠܝܢܢ ܆ ܘܒܟܬܒܬ ܐܝܕܝܢ̈ ܡܫܪܪܝܢܢ ܕܐܦ . ܘܟܠܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܕܒܟܠ ܐܬܪ ܐܬܪ ܐܫܬܘܕܝܢܢ ܒܬܪܗ :
Synodicon orientale ou recueil de synodes nestoriens ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪܗܘܢ ܐܬ̇ܝܢ ܆ ܬܚܘܡܐ ܗܢܐ ܥܠܝܗܘܢ ܕܐܦ ܕܡܬܝܗܒ ܠܗܘܢ . ܘܒܦܘܩܕܢܐ ܕܡܢ ܣܘܢܗܕܘܣ ܡܩܒܠܝܢ ܆
Synodicon orientale ou recueil de synodes nestoriens ܚܢܢ ܒܟܠܗ̇ ܢܦܫܢ ܠܗܘܢ ܫܠܡܝܢܢ ܆ ܘܠܗܘܢ ܕܢܛܪ ܥܡܟܘܢ ܕܐܦ ܢܬܢܛܪܘܢ . ܘܥܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܢܫ ܕܢܥܒܪ ܠܐ ܢܡܪܚ ܆ ܘܝܬܝܪ
Synodicon orientale ou recueil de synodes nestoriens ܩܕܝܫܘܬܟܘܢ ܦܣܩܬ ܥܠܝܗܘܢ : ܫܪܟܐ ܕܝܢ ܕܐܝܠܝܢ ܕܐܬܓܪܦܘ ܕܐܦ ܠܐ ܡܬܚܣܝܢܐ ܆ ܗܢ̇ܘܢ ܩܕܡܝܐ̈ ܘܗ̇ܢܘܢ ܐܚܪܝܐ̈ ܕܥܡܗܘܢ :
Synodicon orientale ou recueil de synodes nestoriens ܫܐܕܐ̈ ܪܥܠܝܢ ܡܢܗܘܢ ܥܡ ܣܛܢܐ ܪܒܗܘܢ . ܬܩܢܬ ܠܗ̇ ܡܢ ܟܕܘ ܕܐܦ : ܕܐܝܠܝܢ ܠܐ ܐܣܬܪܕܘ ܠܡܫܚܛܘ ܩܢܘܢܐ̈ ܫܠܝܚܝܐ̈ ܆ ܗܠܝܢ
Synodicon orientale ou recueil de synodes nestoriens ܐܫܬܡܠܝܘ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܫܬܡܗܘ ܗܘܘ ܡܢܗ ܐܘ ܡܢ ܐܝܣܚܩ ܕܐܦ ܕܩܫܝܫܐ̈ ܐܢ ܢܒܥܐ ܘܢܫܬܡܠܐ ܒܣܝܡ ܐܝܕܐ ܕܩܫܝܫܘܬܐ . ܐܝܟ
Synodicon orientale ou recueil de synodes nestoriens ܡܣܬܒܪܢ̈ ܗܘܝ̈ ܒܒܪܝܘܬܗܝܢ ܕܩܫܝܘܬܐ ܡܠܝܢ̈ ܆ ܐܠܐ ܕܐܦ ܘܩܛܝܣܦܘܢ ܠܐ ܐܫܬܠܛ ܠܡܩܘܝܘ ܐܠܐ ܐܢ ܝܘܡܐ̈ ܬܠܬܐ . ܗܠܝܢ
Synodicon orientale ou recueil de synodes nestoriens ܦܩܕܘ ܥܠܘܗܝ ܕܢܬܓܪܥ ܘܢܫܬܚܪ ܘܢܬܐܣܪ ܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܕܐܦ ܐܦ ܡܢܗܘܢ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܒܗܘܢ ܦܪܘܣܛܣܝܐ ܐܚܝܕ ܗܘܐ ܆ ܐܝܠܝܢ
Synodicon orientale ou recueil de synodes nestoriens ܠܐܢܬܬ ܐܒܘܗܝ ܡܡܪܚ ܠܡܬܩܪܒܘ : ܐܘ ܠܐܢܬܬ ܕܕܗ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܐܦ ܐܝܟ ܕܠܝܥܢܐ ܕܠܐ ܣ̇ܒܥ . ܘܒܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܐܝܬ
Synodicon orientale ou recueil de synodes nestoriens ܛܒ ܫܦܝܪܐ : ܒܥܠܬ ܕܠܐ ܝܕܥܬܐ ܕܡܠܐ̈ ܕܟܬܒܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܕܠܐ ܕܐܦ ܗܕܐ ܕܢܣܒ ܐܢܫ ܐܢܬܬ ܐܚܘܗܝ : ܐܠܐ ܕܠܩܘܒܠܐ ܪܢ̇ܝܢ ܗܘܘ
Synodicon orientale ou recueil de synodes nestoriens ܐܬܪܫܡ ܠܟܘܢ ܡܢܢ ܒܦܘܢܝ ܦܬܓܡܐ ܕܥܒܕܢܢ ܠܐܬܪܟܘܢ . ܘܡܛܠ ܕܐܦ ܫܪܪܢܢ ܒܐܦܝܣܩܘܦܘܬܐ ܕܝܠܟܘܢ ܘܕܐܬܪܟܘܢ : ܐܝܟ
Synodicon orientale ou recueil de synodes nestoriens ܕܐܝܟ ܕܫܡܥܢ ܡܢ ܐܢܫܐ̈ ܫܪܝܪܐ ܟܠ ܝܘܡ ܟܕ ܒܐܘܪܚܐ ܪܕܐ ܗܘܐ ܕܐܦ ܕܡܢܗ ܐܬܐ ܆ ܘܕܐܦ ܫܚܩܐ ܕܐܘܪܚܐ ܕܣܒܠ ܝܕܝܥ ܗܘܐ ܒܗ . ܘܥܠ
Synodicon orientale ou recueil de synodes nestoriens ܗܕܐ ܫܡܥܢܢ ܡܢܗ ܡܢ ܣܪܓܝܣ ܘܡܢܗܘܢ ܡܢ ܐܢܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܘܝܗܒܢ ܠܗ ܫܠܡܐ ܘܬܫܡܫܬܐ ܘܒܩܘܪܒܢܐ ܫܘܬܦܢܝܗܝ . ܘܥܠ
Synodicon orientale ou recueil de synodes nestoriens ܡܢ ܩܕܝܡ ܗܝ ܟܕ ܗܝ ܡܠܬܐ ܐܬܐܡܪܬ ܗܘܬ ܥܠܝܗ̇ : ܒܕܓܘܢ ܐܝܟ ܕܐܦ ܚܕܐ ܐܝܬ ܕܣܓ̇ܝ ܚܫܚܐ ܠܡܘܬܒܐ ܕܐܦܝܣܩܘܦܘܬܐ : ܗܝ̇
Synodicon orientale ou recueil de synodes nestoriens ܐܝܠܝܢ ܕܒܙܕܩܐ ܡܬܬܟܠܝܢ̈ ܘܡܬܬܚܡܢ̈ ܡܢ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܝܣ ܕܐܦ ܕܗܘ ܆ ܠܝܬ ܡܢ ܕܬܚܝܬ ܐܝܕܘܗܝ̈ ܕܡܫܟܚ ܠܡܒܛܠܘܬܗܝܢ ܐܝܟ
Synodicon orientale ou recueil de synodes nestoriens ܗܢܝܢ̈ ܐܬܒܛܠ ܒܥܘܕܪܢܗ ܕܡܫܝܚܐ ܗ̇ܘ ܕܠܬܪܝܢܘܬܐ ܕܫܚܛܬ ܕܐܦ ܢܦܫܗܘܢ ܒܟܠܗ̇ ܠܐ ܡܬܟܚܕܢܘܬܐ ܘܠܐ ܡܣܬܕܪܢܘܬܐ ܆ ܗܠܝܢ
Synodicon orientale ou recueil de synodes nestoriens ܐܢܬܘܢ ܬܢܛܪܘܢ ܐܠܦܐ ܕܢܦܫܬܟܘܢ̈ ܘܕܢܦܫܬܐ̈ ܕܐܦ ܠܠܡܐܢܐ ܕܫܝܢܐ ܟܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܬܪܐ ܕܪܘܚܐ ܕܠܐ ܩܢܛܐ
Synodicon orientale ou recueil de synodes nestoriens ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܡܚܛܦܝܢ ܟܘܪܣܘܬܐ̈ ܚܕ ܡܢ ܚܕ ܒܦܛܪܘܢܝܐ ܕܐܦ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܕܪܓܐ̈ ܕܟܗܢܘܬܐ ܀ ܩܢܘܢܐ ܕܬܠܬܐ ܀ ܐܬܐܡܪܬ ܬܘܒ