simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
La polémique antijulianiste, I: Premier échange de lettres. Troisième échange de lettres. Réfutation des Propositions hérétiques. ܠܐܓܪܬܐ̈ ܕܐܫܬܕܪ ܡܢܗܘܢ ܠܚܕܕܐ̈ . ܢܣܝܡ ܩܕܡ ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܐܦ ܦܛܪܝܪܟܐ ܣܘܪܐ ܕܢܒܚܪܝܘܗܝ . ܐܬܪܥܝܢ ܚܢܢ ܕܟܐܢܐ ܗ̣ܝ .
La polémique antijulianiste, I: Premier échange de lettres. Troisième échange de lettres. Réfutation des Propositions hérétiques. ܒܘܚܪܢܐ . ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܒܥܬܐ ⁴ܢܫܬܕܪ ⁵ܠܪܚܡܬ ܐܠܗܐ ܕܒܟ . ܕܐܦ ܘܐܠܗܢ ܘܦܪܘܩܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܩܪܝܢܗ ³ܬܒܥܬ .
La polémique antijulianiste, I: Premier échange de lettres. Troisième échange de lettres. Réfutation des Propositions hérétiques. ܐܝܠܝܢ ܕܠܟܘܢ ܫܦܪܢ ܐܕܥ . ܐܢܐ ܕܝܢ ܣܒܪ ܐܢܐ ܕܒܬܪ ܢܝܫܐ ܕܐܦ ܠܩܘܪܝܠܣ . ܐܘ ܠܗܠܝܢ ܐܚܪܢܐ̈ . ܟܡܐ ܟܡܐ ܝܕܥܬ . ܘܨܒܐ ܐܢܐ
La polémique antijulianiste, I: Premier échange de lettres. Troisième échange de lettres. Réfutation des Propositions hérétiques. ܠܐ ܦܘܠܘܣ ܕܐܡܪ . ܕܠܘ ܡܢ ²0ܥܒܕܐ̈ ܐܝܬܘܗܝ ܦܘܪܩܢܐ ܐܠܐ ܕܐܦ ܘܕܠܐ ܣܩܘܒܠܐܝܢ ] ¹¹ܠܢܦܫܗܘܢ ܐܘ ܠܚܕܕܐ̈ . ¹²[ܐܝܟܢܐ
La polémique antijulianiste, I: Premier échange de lettres. Troisième échange de lettres. Réfutation des Propositions hérétiques. ܠܐ ܦܘܠܘܣ ¹⁵ܘܝܥܩܘܒ . ܕܗ̇ ܡܢ ܐܡ̇ܪ . ¹⁶ܕܡܙܕܕܩ ܒܪܢܫܐ ܕܐܦ ܐܡܪܬ . ܕܠܐ ܩܡܘ ܠܘܩܒܠ ܚܕܕ̈ ܗܢܘܢ ܡܠܦܢܐ̈ . ܐܝܟܢܐ
La polémique antijulianiste, I: Premier échange de lettres. Troisième échange de lettres. Réfutation des Propositions hérétiques. ܝܨܝܦܘܬܐ X ܗܘܬ ܠܝ . ܕܐܫܕܪ ܠܪܚܡܬ ܐܠܗܐ ܕܒܟ . ܒܟܠܗ̇ ܕܐܦ ܘܕܬܪܝܨ̈ ܢ ⁴ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܫܟܚܝܢ ܝܕܥܬܐ . ܗܠܝܢ
La polémique antijulianiste, I: Premier échange de lettres. Troisième échange de lettres. Réfutation des Propositions hérétiques. ܠܐ ܙܕܩܐ ¹¹ܕܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܟܕ ܫܒܩܝܢ ܚܢܢ ܩܪܒܐ . ܕܠܘܩܒܠ ܕܐܦ . ܐܝܟ ܢܡܘܣܐ ܘܬܫܥܝܬܐ X ܫܠܝܚܝܬܐ . ܐܚܪܬܐ ¹0ܕܝܢ
La polémique antijulianiste, I: Premier échange de lettres. Troisième échange de lettres. Réfutation des Propositions hérétiques. ܠܐ ܥܠ ܢܦܫܗܘܢ X X XX0ܢܬܬܟܠܘܢ . ܐܘ ܕܡܕܡ ܚܕܬ ܢܫܟܚܘܢ . ܕܐܦ ܗ̣ܘܐ ܕܢܬܬܥܝܪܘܢ ¹ ܘܠܐ ܢܬܢܦܠܘܢ . ܘܡܚܦܛ ܗ̣ܘܐ ܬܘܒ
La polémique antijulianiste, I: Premier échange de lettres. Troisième échange de lettres. Réfutation des Propositions hérétiques. ܗ̣ܘ ܒܪܝܫ ܡܪܥܝܬܐ ܡܠܝܠܬܐ ܕܒܪܗܘܡܐ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ⁸ܩ̇ܐܡ ܕܐܦ ܗ̣ܘܐ ܠܘܬ ܒܥܠ ܫܡܗ . ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܕܝܘܢܘܣܝܘܣ ⁷ܗ̇ܘ
La polémique antijulianiste, I: Premier échange de lettres. Troisième échange de lettres. Réfutation des Propositions hérétiques. ܐܢܫܘܬܢ ܐܬܩܝܡܬ . ܟܕ ܡܒܥܕܐ ܚܛܝܬܐ ܡܢ ܡܨܥܬܐ . ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܕܐܦ ܠܒܣܪܐ . ܕܐܝܬ ܠܗ ܢܦܫܐ ܝܕܘܥܬܢܝܬܐ . X ܡܢ ܗܠܝܢ
La polémique antijulianiste, I: Premier échange de lettres. Troisième échange de lettres. Réfutation des Propositions hérétiques. ܠܐ ܒܩܘܝܡܐ ܘܒܟܝܢܐ ܐܢܫܝܐ ܚܫܝܒܐ ܒܕܐܝܬܝܗ̇ ܟܪܝܗܘܬܐ ܕܐܦ ܕܐܦ ܐܢܫܘܬܢ ܐܬܩܝܡܬ . ܟܕ ܡܒܥܕܐ ܚܛܝܬܐ ܡܢ ܡܨܥܬܐ . ܗ̇ܝ
La polémique antijulianiste, I: Premier échange de lettres. Troisième échange de lettres. Réfutation des Propositions hérétiques. ܓܙܡܗ ܕܐܠܗܐ ܕܥܠܝܗܘܢ ܕܡܛܠ ܥ̇ܒܪ ܦܘܩܕܢܐ ܩܕܡ ܢܣܒ- ܟܕ ܕܐܦ ܟܝܢܝܐ ܡܬܓܒܪ ܗ̣ܘܐ ܥܠ ܟܠܗ ܓܢܣܐ ܪܒܢܝܢܫܐ̈ . ⁴ܐܝܟ ܟܡܐ
La polémique antijulianiste, I: Premier échange de lettres. Troisième échange de lettres. Réfutation des Propositions hérétiques. ܕܚܒܠܐ ܗ̇ܘ ܕܠܒܪ ܡܢ ܟܝܢܐ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܚܛܝܬܐ ܐܠܗܐ ܕܐܦ ܐܝܬܝܗ̇ . ܡܫܬܟܚܐ ܓܝܪ ܐܝܟ ܕܡܢ ܡܠܬܐ ܗܕܐ ܕܠܒܪ ܡܢ ܘܠܝܬܐ
La polémique antijulianiste, I: Premier échange de lettres. Troisième échange de lettres. Réfutation des Propositions hérétiques. ܚܙܩܝܐܝܠ ܢܒܝܐ ܡܥܠ ܠܗ ܠܐܠܗܐ ܕܟܠ ³ܕܐܡ̇ܪ ܨܝܕ ܡ̇ܢ ܪܒܐ ܕܐܦ ܒܟܘܪܗܢܐ ܕܫܘܚܠܦܐ ܘܕܚܒܠܐ ܕܠܒܪ ܡܢ ܟܝܢܐ . ܗ̇ܝ
La polémique antijulianiste, I: Premier échange de lettres. Troisième échange de lettres. Réfutation des Propositions hérétiques. ܒܕܡܘ ܫܠܝܚܐ ܢܐܡܪܘܢ . ܕܚܘܒܗ ܕܡܫܝܚܐܐܚܝܕ ܠܢ . ܟܕ ܕܐܦ ܘܢܫܬܪܪܘ ܒܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܘܬܐ ܘܠܐ ܗ̣ܘܐ ܒܠܚܘܕ . ܐܠܐ
La polémique antijulianiste, I: Premier échange de lettres. Troisième échange de lettres. Réfutation des Propositions hérétiques. ܗܢܝܢ ܥܠ ܥܘܕܪܢܐ ܕܡܢ ܪܘܚܐ ܐܠܗܝܐ ܣܢܝܩܢ ܡܠܦ ܗܟܢܐ . - . ܕܐܦ X ܐܡܦܝܠܘܟܝܣ . ⁹ܕܡܛܠ ¹0ܪܘܚܐ ܩܪܝܫܐ ܟܕ XXܩ ܡܫܘܕܥ
La polémique antijulianiste, I: Premier échange de lettres. Troisième échange de lettres. Réfutation des Propositions hérétiques. ܒܪܝܬܐ̈ . ܐܠܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܡܝܢܐܝܬ ܒܛܒܬܐ̈ ܕܩܢܘܡܗ ܕܐܦ X²³ܐܠܗܐ . ܟܕ ܠܘ ܒܨܒܝܢܐ ܕܐܚܪܢܐ ܩܢܐ ܠܗ̇ ܠܗܕܐ . ܐܝܟܢܐ
La polémique antijulianiste, I: Premier échange de lettres. Troisième échange de lettres. Réfutation des Propositions hérétiques. ܡܠܐܟܐ̈ . ܕܝܠܗ ܕܝܢ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܐܦ ¹²ܗܕܐ ܫܪܝܪܐܝܬ ܕܐܦ ܥܘܕܪܢܐ ܣܢܝܩܢ . ܘܐܦܢ ¹¹ ܟܝܢܐ ܠܐ ܡܝܘܬܐ ܩܢܝܢ ܐܝܟܢܐ
La polémique antijulianiste, I: Premier échange de lettres. Troisième échange de lettres. Réfutation des Propositions hérétiques. ܢܡܘܣܐ ܣ̇ܥܪ ܗ̣ܘܐ ܠܗ̇ ܠܗܕܐ . ܗ̇ܝ ܕܝܢ 0 ܕܬܡܝܗܐ . ܕܥܡ ܕܐܦ ܠܐ ܓܝܪ ܕܒܒܣܪܐ ܗܘܬ ܙܟܘܬܐ . ܠܘ ܗܟܢܐ ܬܡܝܗܐ ܗܘܬ . ܡܛܠ
La polémique antijulianiste, I: Premier échange de lettres. Troisième échange de lettres. Réfutation des Propositions hérétiques. ܡܝܬ ܙܟ̣ܐ ¹⁵ܘܚܝܒܗ̇ . ܟܕ ܠܗ ܠܒܣܪܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܫܝܛ . ܕܐܦ . ܒܗ̇ܝ ܓܝܪ ܕܠܐ ܚܛ̣ܐ ܠܐ ܐܙܕܟܝ . XXX X X ܒܗ̇ܝ ܕܝܢ