simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Tertiae Pars Prior) ܡܢ ܒܪܬ ܩܠܐ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܬܪܝܨܝ̈ ܫܘܒܚ ܚܠܝܡܐܝܬ ܡܬܐܡܪܐ ܕܐܦ ܀ ܕܦܘܠܓܐ ܡܫܡܠܝܐ ܘܦܣܩܐ ܕܩܢܘܡܐ̈ ܢܥܒܕܘܢܝܗܝ ܇ ܐܝܟܢܐ
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Tertiae Pars Prior) ܐܣܝܐ ܇ ܐܡܬܝ ܕܠܥܒܐܝܬ ܐܝܬܘ̣ܗܝ ܗ̇ܘ ܝ ܕܐܬܟܪܗ ܗܘܐ ܠܘܬ ܕܐܦ ܢܠܝܡܐܝܬ ܡܬܐܡܪܐ ܇ ܗ̇ܝ ܕܒܟܝܢܐ ܕܐܢܫܘܬܐ ܚܫ ܆ ܐܝܥܢܐ
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Tertiae Pars Prior) ܐܬܢܣܝܘܣ ܓܒܪ-ܐ ܫܠܝܚܝܐ ܘܡܛܠ ܐܪܝܢܘ̈ ܐܡ̣ܪ ܃ ܕܐܦ ܠܐ ܕܐܦ ܡܢ ܝ- ܗ̇ܢܘܢ ܕܬܪܝܨܐܝܬ ܡ̇ܘܕ ܢ ܡܬܐܡܪܐ ܇ ܐܝܟܢܐ
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Tertiae Pars Prior) ܠܐ ܟܪ- ܠܡܠܐ̈ ܬܪܝܨܬ̈ ܫܘܒܚܐ ܐܡ̇ܪܝܢ ܇ ܘ̇ܠܐ ܠܢ ܡܬܘܡ ܕܐܦ ܕܐܦ ܐܬܢܣܝܘܣ ܓܒܪ-ܐ ܫܠܝܚܝܐ ܘܡܛܠ ܐܪܝܢܘ̈ ܐܡ̣ܪ ܃
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Tertiae Pars Prior) ܡܢܝܚܢܘܗܝ̈ 1ܫܪܝܪܐ̈ ܘܡܫܡܫܢܘܗܝ̈ ܕܫܪܪܐ ܛܘܦܣܐ̈ ܕܐܦ ܐܫܠܡ ܂ ܟܕ ܠܗܢܐ ܪܥܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܠܝXܪܕܝܬܐ̈ ܒܝ̣ܫܬẌ ܃ X -
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Tertiae Pars Prior) ܐܠܗܝܐ̈ ܢܚܘܡ ܘܚܒܩܘܩ ܘܡܠܐܟܝ ܃ ܫܩ̣ܠܐ ܫܡܗܘ ܠܢܒܝܘܬܐ ܕܐܦ ܕܡ̣ܬܓܠܝܐ ܗܘܬ ܠܗܘܢ ܫܩ̣ܠܐ ܩ̇ܪܝܢ ܗܘܘ ܇ ܐܝܟܢܐ
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Tertiae Pars Prior) ܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܣܥ̣ܪ ܂ ܘܟܕ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܦ ܒܨܢܥܬܐ ܒܝ̣ܫܬܐ ܡܢܗܘܢ ܢܦ̇ܩ ܇ ܘܡ̇ܦܠܓ ܠܚܕ ܡܫܝܚܐ ܂ ܗ̇ܝ
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Tertiae Pars Prior) ܡܛܘܠܬܢ ܡܬܝܕܥܐ ܂ ܡܚܘܐ ܓܝܪ ܐܢܫ ܠܘ ܡܦܠܓܐܝܬ̣ ܘܠܐ ܠܐ ܕܐܦ ܘܝXܝXܥܐ X X - ܕܝXܢ ܃ X X ܒܝXܝܩܒܘXܐ ܕܝܠܗ ܃ ܐܝܟ
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Tertiae Pars Prior) ܒܗܝܢ ܒܥܝܢܐ̈ ܝ̇ ܫܠܝܛ ܠܡܚܙܐ ܂ ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ- ܘܕܚܙܝܬܝܗܝ ܆ ܕܐܦ ܕܐܣܬ̣ܥܪܬ̇ ܠܗ ܛܒܬܐ ܇ ܚ̇ܘܝ ܠܗ ܕܝܢ ܦܓܪܢܐܝܬ ܇ ܐܝܟܢܐ
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Tertiae Pars Prior) ܒܩܢܘܡܐ̈ ܝ ܢܦ̇ܠܓܘܢ ܠܥܡܢܘܐܝܠ ܇ ܘܠܫܘܚܠܦܐ ܕܒܐܘܣܝܐ ܕܐܦ ܆ ܚܓ̇ܪ- ܠܗ ܠܗܘܢ ܠܦܘܪܫܐ ܕܒܚܘܫܒܐ ܇ ܕܡܥܒܪܝܢ ܠܗ̇ܝ
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Tertiae Pars Prior) ܡܢ ܠܥܠ ܐ̇ܝܬܝܬ ܕܗܕܐ ܥܒ̇ܕ ܗܘܐ ܕܝܕܘܪܘܣ ܃ ܘܡܢ ܩܕܝܫܐ ܕܐܦ ܡܫܝܚܐ ܃ ܠܥܠ̣ܬܐ ܕܦܣ̇ܩܐ ܡܫܡܠܝܐ ܫ̇ܩܠܝܢ ܗܘܘ ܇ ܐܝܟܢܐ
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Tertiae Pars Prior) ܡܢ ܠܥܠ ܐܬܚܘܝ ܕܐܡ̇ܪ ܇ ܝ ܒܬܘܪܓܡܐ ܕܪܫܝܡ ܥܠܘܗܝ ܕܐܦ ܒܚܕܕܐ̈ ܇ ܘܒܫܘܠܛܢܐ ܕܡܢ ܗܪܟܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ- ܇ ܐܝܟܢܐ
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Tertiae Pars Prior) ܠܐܬܢܣܝܣ ܗ̇ܘ ܝ ܪܒܐ ܡܫܟܚܝܢܢ ܇ ܕܒܡܐܡܪܐ ܩܕܡܝܐ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܘܕܢܐܡܪܘܢ ܘܕܒܒܣܪ ܚܫ ܐܝܟ ܟܬܒܐ̈ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܇ ܐܝܟܐ
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Tertiae Pars Prior) ܠܣܘܩܢܣܘܣ ܕܗܕܐ ܟܬ̣ܒ ܐܣܗܕ ܇ ܐܥܠ ܕܝܢ ܚܠܦܝܗ̇ ܝ ܠܒܪܬ ܕܐܦ ܫܘܒܚܐ ܠ ܘ ܒܬܪܥܝܬܐ ܒܝ̣ܫܬܐ ܗܕܐ ܡܬܐܡܪܐ ܇ ܐܝܟܢܐ
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Tertiae Pars Prior) ܚܢܢ ܗܟܢܐ ܢܐܡܪ ܐܘ ܕܒܟܝܢܐ ܐܢܫܝܐ ܇ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܟܠ̣ܩܕܘܢܐ ܕܐܦ ܇ ܟܕ ܗܟܝܠ ܟܬܒܐ ܐܡܝܪ ܒܪܘܚܐ ܐܡ̣ܪ ܕܒܒܣܪ ܚܫ ܂ ܡܥܕܪܐ
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Tertiae Pars Prior) ܠܐܚܪܢܝܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡܢܗ̇ ܘܠܗ̇ ܘܡܫܡܠܝܐ ܬ ܢ̇ܦܪܫܘܢ ܕܐܦ ܇ ܕܒ̇ܪܝܢ ܩܛܝܪܐܝܬ ܠܡܥ̣ܒܕܗ ܡܦܪܫܐ ܘܒܩܢܘܡܐ ܇ ܐܝܟܢܐ
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Tertiae Pars Prior) ܠܚܪܝܝܘܬܗܘܢ ܚܝ̣̇ܒ ܆ ܘܠܬܟܬܘܫܐ ܕܨܝܕ ܗܠܝܢ ܕܡܘܕܝܢ ܇ ܕܐܦ ܝܬܝܪ 1ܛܒ ܐܡܪܝܢ ܕܒܟܝܢܐ ܕܐܢܫܘܬܐ ܚܫ ܡܫܝܚܐ ܆ ܗ̇ܢܘܢ
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Tertiae Pars Prior) ܚܢܢ ܗܟܢܐ ܢܐܡܪ ܆ ܐܘ ܕܒܟܝܢܐ ܕܐܢܫܘܬܐ ܂ ܐܦܢ ܬ̇ܝܪܐܝܬ ܐܢ ܕܐܦ ܂ ܟܕ ܗܟܝܠ ܟܬ̣ܒܐ ܐܡܝܪ ܒܪܘܚܐ ܐܡ̣ܪ ܂ ܕܒܒܣܪ ܚܫ ܆ ܡܝܬܪܐ
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Tertiae Pars Prior) ܒܛܘܡܣܐ ܕܚܡܫܐ ܕܠܘܩܒܠ ܝ ܓܘܕܦܘܗܝ̈ ܕܢܣܛܘܪܘܣ ܢܦ̇ܩ̣ ܕܐܦ ܕܡܬܐܡܪ ܕܚܫ ܐܢܫܐܝܬ ܂ ܒܣܪܐXܝܪ ܗ̇ܘ ܕܝܠܗ ·X ܆ ܚܫ ܀ ܗ̇ܝ
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Tertiae Pars Prior) ܢ̇ܨܝܢ ܐܡ̣ܪ ܇ ܝ· ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܕܚܕ ܐܝܬܘܗܝ ܟܝܢܗ ܕܐܦ ܕܐܬ̇ܩܝܡܘ ܢܬܠ ܡܢ ܒܬܪ · · ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܦܠܓܐܝܬ ܀ ܗ̇ܢܘܢ