simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LVIII à LXIX ܒܐܝ̣ܕܐ X ܒܐܝ̣ܕܐ ܢܥ̣ܒܪ ܒܗܘܢ ܒܐܬܪܘܬܐ̈ . ܘܕܠܗ̇ܢܘܢ ܕܐܦ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܠܗ ܣܘܥܪܢܐ ܒܝܨܝܦܘܬܐ ܝܒܫܩܠܛܥܢܐ ܆ ܐܝܟܢܐ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LVIII à LXIX ܢܬ̣ܡܢܐ ܬܪܝܢ̇ ܘܢܫܬܪܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܬܚܝܕܝܢ̈ : ܐܠܐ ܟܕ ܕܐܦ ܒܘܠܒܐ . ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ : ܠܘ ܕܝܠܢܐܝܬ ܘܡܢܗ ܘܠܗ : ܐܝܟ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LVIII à LXIX ܒܗ ܒܡܘܟܟܐ ܠܐ ܥ̇ܪܩܐ ܡܢ ܡܥܠܝܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܪܡ̇ܐ ܠܥܠ ܡܢ ܕܐܦ ܇ ܘܠܡܬܢܚܬܢܘܬܐ ܪܚ̇ܡ̇ܬ ܐܢܫܐ ܕܐܠܝܗܐ ܘܡܠܬܐ ܇ ܗ̇ܝ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LVIII à LXIX ܥܙܪܐ ܐܡ̇ܪ̇ ܇ ܪܒ ܗܘ ܫܪܪܐ ܇ ܘܐܦ ܫܡܝܐ ܡܒ̇ܪܟ ܠܗX ܒܝܕ ܕܝܢ ܕܐܦ ܙܒܢܝܢ̈ ܣܓܝܐܢ̈ ܠܚܝܠܘܬܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܆ ܐܝܟܢܐ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LVIII à LXIX ܗ̣ܘ̇ ܢܣ̣ܬܟܠ X X ܗܘܐ . ܕܐܬܒ̇ܣܪ ܘܐܬ̇ܒܪܫ : ܘܠܐ ܕܐܦ ܒ̣ܣܪܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܒܬܘܠܬܐ X ܕܡܠܝܐܝܬ ܡܢ̣ܦܫ ܗܘܐ . ܐܝܟܢܐ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LVIII à LXIX ܡܝܬܝܝ̈ ܪܐܙܐ̈ . ܘܡܠܦܢܐ̈ ܕܥܕܬܐ : ܟܕ ܒܬܪ ܥ̣ܩܒܬܐ̈ ܕܐܦ ܕܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܗ̇ܘ ܡܝܠܠ ܐܠܗܝܬܐ̈ . ܐܝܟܢܐ ܕܬܐܠܦ ܆
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LVIII à LXIX ܒܢܒܝܐ̈ ܗ̣ܘܬ . ܗ̇ܝ ܟܝܬ̇ ܕܠܐ̇ ܠܝܕܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܐܬܒ̇ܣܪ ܕܐܦ ܘܛܝܒܘܬܐ ܇ ܒܗ̇ܝ ܕܡܫ̇ܘܬܦ ܡܪܐ ܠܥ̣ܒܕܗ ܇ ܐܝܟܢܐ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LVIII à LXIX ܚܠܦ ܥܕܒܘܗܝ̈ ܣܡܗ̇ ܪܥ̇ܝܐ ܗ̇ܘ ܛ̇ܒܐ . ܠܐ ܓܝܪ ܢܙܕܪܒ ܕܐܦ ܢܗܡܐ ܗܘܐ ܇ ܘܢܫ̣ܒܩܝܗ̇ ܠܐ ܡܬܐܣܝܢܝܬܐ ܇ ܠܗ̇ܝ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LVIII à LXIX ܚܢܢ ܥܠ ܫܬܐܣܬܐ ܘ̇ܝ ܕܛܒܐܝܬ ܐܬܩ̣ܒܥ̇ܬ ܙܗܝܪܐܝܬ ܬܘܒ ܕܐܦ ܘܚܕ ܩܢܘܡܐ : ܘܚܕ ܟܝܢܐ ܕܡܒ̇ܣܪ ܕܝܠܗ ܝ ܕܡܠܬܐ ܆ ܐ̇ܝܬܐ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LVIII à LXIX ܟܕ ܐܬܒ̇ܣܪ . ܘܥܡ ܡܘܬܐ ܒܝܕ ܒ̣ܣܪܐ ܐܬܥܪܙܠ : ܐܦܠܐ ܓܝܪ ܕܐܦ ܠܗ ܡܢ ܒ̣ܣܪܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܚ̇ܝܕ ܠܗ . ܡܦ̇ܣܝܢ ܚܢܢ ܗܘ ܓܝܪ :
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LVIII à LXIX ܒܩܝ̣ܡܬܐ ܘ̣ܘܐ ܗ̣ܘ ܡ̣ܝܬܐ ܇ ܘܐܦܠܐ ܠܗ̇ܘ ܠ̣ܒܟ ܇ ܠܗ̇ܘ ܕܐܦ ܠܐ ܐܫ̣ܟܚ ܇ ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܕܢܩܪܘܒ ܣܟ ܠܗ̇ܘ ܠܐ ܚܫܘܫܐ ܇ ܐܠܐ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LVIII à LXIX ܠܢ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܡܠܐ̈ ܪ̈ ܕܐ ܗܘܐ ܆ ܕܠܐ ܢܪ̣ܗܛ ܟܕ ܠܐ ܩ̣̇ܪܝܢ ܕܐܦ ܠܒܝܗܝ ܇ ܠܗ̇ܘ ܕܗ̣ܘ ܒܨܒܝܢܗ ܕ̇ܗܛ ܥܠ ܝܫܐ . ܕܬ̈ ܠܬ ܕܝܢ ܆
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LVIII à LXIX ܠܒܪܬ ܩܠܐ . ܚܝܠܬܢܝܬܐ ܓܝܪ ܐܝܟ ܕܒܫܪܪܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܕܐܦ ܡܬܟ̇ܫܦ ܗܘܐ ܕ̇ ܡܥ ܆ ܟܕ ܠܢ ܐܫ̣ܐܠ X ܐܢܝܢ ܠܕܡܥܐ̈ ܇ ܐܝܟ ܡܐ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LVIII à LXIX ܚܝܢܝܢ̇ ܬܫܒܘܚܬܐ ܡ̇ܣܩܝܢܝܢ ܆ ܥܡ ܐܒܐ ܘܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ . ܕܐܦ ܗܢܐ ܡܘܟܟܐ ܕܡܛܠܬܢ ܇ ܐܝܟ ܕܕܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܕܒܟܝܢܐ . ܠܗ̇ܘ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LVIII à LXIX ܠܬܘܪܓܡܐ ܗܢܐ ܕܬܠܬܐ ܬܫ̣ܡܥܘܢ ܆ ܠܘܬ ܥܘܗܕܢܐ ܕܬܫܥܝܬܐ ܕܐܦ ܚܐܦܐ : ܟܕ ܒܦܓܘܕܬܐ ܕܚܘܒܐ ܠܘܬܟܘܢ ܢ̣ܓܕܬܘܢܢܝ : ܐܝܟܢܐ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LVIII à LXIX ܠܗ ܠܥܦܪܐ ܠܟ̣ܚ̇ܬ . XX ܘܟܕ ܦ̣ܠ ܥܡܐ ܥܠ ܐܦܘܗܝ̇̈ ܩ̣ܥܘ ܆ ܕܐܦ ܆ ܘܠܡܝܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܛ̇ܝܦܝܢ ܘܘܘ ܒܚܕܪܐ̈ ܆ ܘܐܝܟ ܗ̇ܘ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LVIII à LXIX ܚܢܢ̇ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܡܚ̇ܘܝܢ ܐܣܟܡܐ : ܕܚܕ ܡ̇ܢ ܡܫܝܚܐ ܡ̇ܘܕܝܢ ܕܐܦ . ܘܟܕ ܩ̣ܡܘ̣ ܩ̇ܛܠܘ ܐܢܘܢ ܠܢܒܝܐ̈ ܕ ܓܠܐ̈ ܀ ܡܛܠ ܗܟܝܠ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LVIII à LXIX ܟܕ ܐܨܛ̣ܠܒ ܇ ܫ̣ܡܫܐ ܩ̣ܦܣ ܠܙܠܝܩܐ̈ ܕܝܠܗ ܀ ܐܠܐ ܟܕ ܕܐܦ ܠܫܡܝܐ ܐܝܟ ܝܪܝܥܬܐ ܐܝܟܢܐ ܕܡ̇ܙܡܪ ܕܐܘܝܕX ܇ ܗ̇ܘ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LVIII à LXIX ܐܝܟ ܕܒܛܘ̣ܦܣܐ ܒܝܕ ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܇ ܡܬܚܗ ܠܫ̣ܡܫܐ ܠܛ̇ܘܪܐ ܕܐܦ ܦܪܘܩܝܐ ܕܒܝܕ ܨܠܝܒܐ ܣ̣ܒܠ ܒܒܣܪ . ܘܡܢܐ ܬܡ̣ܝܗܐ ܇ ܐܝܟܐ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LVIII à LXIX ܢ̇ܣܒܝܢ ܠܘ̇ : ܠܘܬ ܫ̣ܡܫܐ ܕܥ̇ܪܒ̇ ܣܘܢܩܢܐ ܕܟܪܣܐ ܆ ܟܕ ܕܐܦ ܝ̇ܨܝܦܐ ܠܗܘܢ ܆ ܟܡܐ ܕܢܕܥܘܢ ܕܥܡ ܦܓܪܐ̈ ܐܣܝܪܝX . ܗ̇ܝ