simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Martyrius (Sahdona). Œuvres spirituelles, I. Livre de la perfection, Ie partie ܗܘ ܥܠܡܢ ܬܚܝܬ ܫܘܚܠܦܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܚܒܠܐ . ܡܢ ܩܛܝܪ ܘܐܦ ܕܐܦ ܠܓܡܪ ܛܒܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܠܥܠ ܥܬܝܕܢ ܠܢ . ܗܪܟܐ ܓܝܪ ܡܛܠ
Martyrius (Sahdona). Œuvres spirituelles, I. Livre de la perfection, Ie partie ܗܘ ܥܠܡܐ ܕܠܐ Xܝ ܚܒܠ ܐܝܬܘܗܝ ܘܕܠܐ ܫܘܠܡ . ܘܐܦ ܛܒܬܗ̈ ܕܐܦ ܡܢ ܩܛܝܪ ܘܐܦ ܛܒܬܗ̈ ܥܡܗ ܡܫܬܪܝܢ̈ ܘܒܛܠܢ̈ . ܬܡܢ ܓܝܪ ܡܛܠ
Martyrius (Sahdona). Œuvres spirituelles, I. Livre de la perfection, Ie partie ܡܘܫܐ ܘܐܠܝܐ ܚܘܝܘ XX ܒܙܒܢ ܇ ܟܕ ܥܡ ܐܠܗܐ ܒܥܢܢܐ ܗܘܘ . ܕܐܦ ܐܢܬܘܢ ܠܓܡܪ ܢܘܟܪܝܐ̈ . ܗܢܘ ܓܝܪ ܛܟܣܐ ܕܓܡܝܪܐ . ܐܝܟ ܡܐ
Martyrius (Sahdona). Œuvres spirituelles, I. Livre de la perfection, Ie partie ܐܪܥܐ ܒܩܠܗ ܡܙܝܥ . ܘܗܐ ܐ̇ܡܪ Xܝ ܠܘܬܟܘܢ ܒܒܪܬ ܩܠܗ ܪܡ̇ܬܐ ܕܐܦ . ܟܕ ܟܠ ܫܥ ܢ̇ܩܫ ܒܗ̇ ܪܥܡܐ ܕܡܠܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ . ܗ̇ܘ
Martyrius (Sahdona). Œuvres spirituelles, I. Livre de la perfection, Ie partie ܦܘܠܘܣ ܐܠܗܝܐ ܐܟܣ ܠܒܢܝ̈ ܩܪܝܛܐ̈ ܕܓܠܐ̈ ܒܢܒܝܐ¹̈ ܕܠܒܪ ܕܐܦ ܡܢ ܐܘܪܚܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܘܡܢ ܛܟܣܐ ܕܟܝܢܐ . ܐܝܟ ܡܐ
Martyrius (Sahdona). Œuvres spirituelles, I. Livre de la perfection, Ie partie ܠܓܡܪ ܡܬܓܠܙ ܐܢܬ ܡܢܗ̇ ܒܪܦܝܘܬܟ . ܡܢ̣ܘ ܓܝܪ ܡܢ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܐܦ ܡܬܐܠܨ ܐܢܬ ܒܐܓܘܢܐ ܘܬܟܬܘܫܐ ܕܥܡ ܒܝ̣ܫܐ ܇ ܕܠܐ ܐ̇ܡ̣ܪ
Martyrius (Sahdona). Œuvres spirituelles, I. Livre de la perfection, Ie partie ܠܐ ܨܡܚܐ ܕܦܐܪܐ ܕܫ̇ܘܐ ܠܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ ܢ̇ܬܚܙܐ ܒܗ ܇ X² ܕܐܦ ܇ ܗܟܢܐ ܡ̇ܬܦܪܣ ܥܠ ܢܘܗܪܐ ܕܝܕܥܬܐ ܛܥܡܐ ܕܡܢ ܡܐܟܠܬܐ̈ ܇
Martyrius (Sahdona). Œuvres spirituelles, I. Livre de la perfection, Ie partie ܟܕ ܟܠ ܛ̇ܒܢ̈ ܬܗܘܐ ܣ̇ܥܪ : ܘܒܥܡܠܐ̈ ܫܚܝܩܐ̈ ܠܐ ܬܬܐܠܨ : ܕܐܦ ܠܗ . 46]ܝܠܦ̣ܬ ܐܦܢ ܗܫܐ ܐܘ ܒܪܢܫܐ ܡ̇ܫܩܠ ܬܪܥܝܬܐ :
Martyrius (Sahdona). Œuvres spirituelles, I. Livre de la perfection, Ie partie ܕܒܙܕܝܩܘܬܐ ܕܢܡܘܣܐ ܕܠܐ ܪܫ̣ܝܢ ܗܘܐ . [X2]ܡܢܐ ܟܝ ܐ̇ܡܪ ܕܐܦ ܡܢ ܦܘܠܘܣ ܢܨܝܚܐ ܕܫܠܝܚܐ̈ ܢ̇ܬܕܟܐ ܡܢ ܚܛܝ̣ܬܐ ܇ ܗ̇ܘ
Martyrius (Sahdona). Œuvres spirituelles, I. Livre de la perfection, Ie partie ܡܢ ܫܠܝܚܐ̈ ܒܙܒܢܗܘܢ . XX X79]ܐܘ ܕܠܡܐ ܠܐ ܩ̣ܫܐ ܐܓܘܢܐ ܕܐܦ ܢܦܫܢ ܠܩܘܒܠܗ . ܐܠܐ ܕܠܝܠܐܝܬ ܥ̇ܪܩ ܘܡ̇ܫܢܐ̣ ܐܝܟ
Martyrius (Sahdona). Œuvres spirituelles, I. Livre de la perfection, Ie partie ܝܬܝܪ ܡܢܗ ܩ̣ܫܐ . ܟܡܐ ܕܚܪܡܢ ܘܒܝ̣ܫ ܣܛܢܐ ܡܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܕܐܦ ܕܥܡ ܪܕܘܦܐ̈ ܘܡܫܬܢܕܢܘܬܐ ܕܒܦܓܪܐ . ܠܝ ܕܝܢ ܡܬܚܙܝܐ
Martyrius (Sahdona). Œuvres spirituelles, I. Livre de la perfection, Ie partie Xܝ ܗ̣ܘ ܒܗܘܢ̣ ܚܕ ܢܗܘܐ . ܡܫܝܚܐ ܓܝܪ ܒܗ ܘܐܠܗܐ ܒܡܫܝܚܐ . ܕܐܦ ܒܗ̣̇ ܠܚܕ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܒܐ ܒܒܪܐ ܘܒܪܘܚܐ ܘܬܪܝܗܘܢ̈ ܒܐܒܐ .
Martyrius (Sahdona). Œuvres spirituelles, I. Livre de la perfection, Ie partie ܗܘ ܒܕܡ̣ܘܬܗ ܕܗ̇ܘ ܥܬ̣ܝܪ ܒܟܠ ܡܫܕܪܢܗ ܐܣܬ̣ܪܩ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܕܟܠ ܕܨܒ̇ܐ ܕܢܗܘܐ̇ ܡ̇ܣܪܩܐ ܆ ܐܟܘܬܗ ܢ̇ܣܬܪܩ ܡܢ ܟܠ ܡܕܡ .
Martyrius (Sahdona). Œuvres spirituelles, I. Livre de la perfection, Ie partie ܥܕܡܐ ܠܕܩܕܩܬܐ̣̈ ܣ̇ܓܝ ܙܗܝܪܐܝܬ ܢܛܪܘܢ . ܟܕ ܡܬܕܟܪܝܢ ܕܐܦ ܡܢܟܪܝܢ̈ ܗܘܘ . [56]ܘܗܟܢܐ ܠܪܓܬ ܟܪܣܐ ܙܟ̇ܝܢ ܗܘܘ ܆
Martyrius (Sahdona). Œuvres spirituelles, I. Livre de la perfection, Ie partie ܒܚܫܚܬܗ ܫܝܛܬܐ ܕܕܠܐ ܠܚܡܐ : ܢ̇ܬܝܥܢ ܒܡܐܟܘܠܬܐ ܕܐܦ X59]ܐܚܪܢܐ ܬܘܒ ܟܕ ܒܙܒܢ ܣ̣ܡ ܥܠܘܗܝ ܒܝ̣ܫܐ ܒܠܥܒܘܬܐ :
Martyrius (Sahdona). Œuvres spirituelles, I. Livre de la perfection, Ie partie ܪܫܐ ܠܡܕܒܪܢܐ̈ ܕܥܕܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܐܬ̣ܬܣܝܡ : ܟܕ ܒܦܨܝܚܘܬܐ ܕܐܦ ܓܓܪܬܐ . X61]ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܩܕܝܫܐ̈ : ܗ̇ܘ
Martyrius (Sahdona). Œuvres spirituelles, I. Livre de la perfection, Ie partie ܒܟܠܝܠܐ ܕܣܗܕܘܬܐ̣ ܐܬ̣ܟܠܠܘ ܡܢܗܘܢ . ܐܢܫܐ ܕܡܢ ܛܠܝܘ ܕܐܦ ܕܕܝܪܬܐ̈ ܕܥܠ ܫܡܗܘܢ ܐܬ̣ܒܢܝܘ . ܘܕܪܒܐ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܆
Martyrius (Sahdona). Œuvres spirituelles, I. Livre de la perfection, Ie partie ܗܢܐ ܢ̇ܬܓܠܐ ܆ ܠܟܘܚܕܐ ܝܬܝܪܐ ܕܝܠܢ̣ ܘܠܩܘܠXܐ ܕܝܠܗܝܢ . ܕܐܦ ܐ̇ܚܘܪ ܇ ܟܕ ܡ̇ܬܒܩܐ ܐܢܐ ܒܪܦܝܘܬܐ ܕܝܠܢ . ܐܠܐ ܘ̇ܠܝܐ ܗܝ X
Martyrius (Sahdona). Œuvres spirituelles, I. Livre de la perfection, Ie partie ܕܩܕܝܫܐ̈ ܕܡܢ ܩܕܡܝܗ̇ ܚ̣ܘܝܢܢ . ܗ̇ܢܘܢ ܕܟܕ ܒܪܒܘ ܕܐܦ ܚܢܢ ܩܕܡ ܥܝܢܐ̈ ܕܚܙܝܐ̈ ܆ ܠܚܘܝܠܐ ܕܫܪܒܢ . ܐܝܟ ܡܐ
Martyrius (Sahdona). Œuvres spirituelles, I. Livre de la perfection, Ie partie ܝܝ ܠܡܕܒܪܢܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܕܝܚܝܕܝܐ̈ ܕܒܙܒܢܗ̇ : ܐܢܫܐ ܕܐܦ ܬܡܝܗܐ̈ . ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܝܩܝܪܐ ܗܘܬ ܥܠ ܟܠ ܘܟܚܝܕܐ ܆