simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܗ̣ܘ ܒܦܘܪܫܢܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܬܚܙܐ . ܐܝܬ ܝ X1 ܓܝܪ ܕܒܐܣܟܡܐ ܕܐܦ . XXX ܬܘܒ ܕܝܢ ܫܟܝܚ ܨܘܡܐ ܘܐܦ ܠܘܬ ܥܡܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܇ ܗܢܐ
- ܐܡ̇ܪܬ ܇ ܐܦܢ ܨܝܡܝܢ ܆ ܐܠܐ ܨܘܡܗܘܢ ܕܪܘܫܥܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܕܐܦ ܡܠܬܐ ܡܢ ܠܥܠ ܇ ܒܐܝܢܐ ¹ܡܬܚܘܐ . [X]ܚܢܦܐ̈ ܗܟܝܠ : ܐܝܟ ܡܐ
- ܛܘܒܢܐ ܐܫܥܝܐ : ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܐܠܗܐ ³ܕܟܠ : ܡܢ ܕܙܓ̣ܪ ܐܢܘܢ ܕܐܦ ܡܢ ܕܝܠܗ ܢ̇ܥ̣ܠ ܆ ܫܦܝܪ ܐ̇ܩ̣ܦ ܗ̇ܝ : ܘܥܒܕ ܛܒܬܐ . ܗܕܐ
- ܐܠܗܐ ܡܡ̇ܠ̣ܐ ܠܟܘܢ ܚܣܝܪܘܬܟܘܢ . ܘܐܟܙܢܐ ܕܠܐ ܚܙܝܐ ܕܐܦ ܐܒܐ ܕܓܘܐ ܐܬܝܗܒ ܠܟܘܢ . ܘܬܡ̇ܠܘܢ ܠܗ ܣܘܢܩܢܗ ܆ ܐܟܡܐ
- ܐܠܗܐ ³ܟܠܗܝܢ ܨܒܘܬܐ̈ ܪܫܝܬܐ̈ ܇ ܗ̇ܢܝܢ ܕܕܠܐ ܗ̣ܢܝܢ ܕܐܦ ܦܐܐ ܠܟܘܢ ܇ ² ܕܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܟܘܢ ܇ ܕܓܘܐ ܥܘܒܕܘܗܝ ܆ ܐܟܡܐ
- ܗ̣ܘ ܢܒܝܐ ܨܡ ܗܘܐ Xܢܬܢܝܢܘܬ ܡܢܝܢܐ ܗܢܐ ܕܝܘܡܬܐ̈ ܆ ܕܐܝܟ ܕܐܦ ܒܗ ܪܘܚܐ ܇ ܘܐ̇ܬܐ ܠܫܘܡܠܝܐ ܆ ܢܩܒܬܐ ܕܝܢ ܒܬܡܐܢܝܢ . ⁴ܐܝܟ
- ܠܐܐܪ ܢ̣ܣܕܘܩ ܘܢܬܥܠܐ ܠܐܦܝ̈ ܫܡܝܐ ܇ ܟܕ ܐܠܗܐ ܢ̣ܦܩܘܪ . . ܕܐܦ ܢܩ̇ܫ̣ܐ ܇ ܘܢ̣ܕܪܘܫ ܒܡܨܥܬܗܘܢ ܐܘܪܚܐ ܆ ܠܐ ܥܛܠܐ ܠܗXX
- ܡܘܫܐ ܘܐܠܝܐ ܨܡ ܗܘܐ ܇ ¹ܨ̇ܐܡ ܗܘܐ ܡܫܝܚܐ ܆ ܡܬܪܢܐ ܗܘܐ ܠܗ ܕܐܦ ܘܐܪܒܥܝܢX ܠܝܠܘܢ̈ . ܐܠܘ ܓܝܪ ܝܬܝܪ ܡܢ ܡ̣ܬܚܐ ܗܢܐ
- ܟܕ ܠܘܬܢ ܫܟܝܚܝܢ ܐܢܫܐ̈ ܐܘܡܢܐ̈ ܇ ܕܒܝܕ ܣܡܡܢܐ̈ ܕܐܦ ܕܘܡܝܐ̈ ܡ̇ܣܒܗܐX ܇ ¹ ܘܠܡܚܘܝܘܬܗܘܢ ܐܝܟ ܫܪܝܪܐ̈ ܆ ܐܝܟܐ
- ܠܘܬ ܛܘܒܢܐ ܐܝܘܒ ܒܗ ܒܙܢܐ ܣܥ̣ܪ ܗܘܐ ܣܛܢܐ ܇ ܟܕ ܓ̇ܫܡ ܗܘܐ ܕܐܦ ܗܘܘ ܓܘܫܡܐ ⁴ܕܨܒܘܬܐ̈ ܇ ܟܕ ܠܐ ܢܩܝܦ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܫܪܪܐ . ܗܕܐ
- ܝ̇ܕܥ : ܕܒܦܢܛܣܝܐ ܘܒܫܪܓܪܓܬܐ̈ ³ܐܝܟ ܕܒܠܚܡܐ ⁴ܡܕܡ ܕܐܦ ܆ ܗܟܘܬ ܐܦ ܡܪܢ ܘܡܚܝܢܢ ܡܫܝܚܐ ܇ ܐܦܢ ܝ̇ܕܥ ܗܘܐ : ܐܝܟ ܡܐ
- ܥܠ ܗܕܐ ܩ̇ܒ̣ܠ ܦܝܣܐ ܕܙܪ . ܩ ܆ Xܢܡܫ̇ܐ̣ܠ ܬܘܒ : ܕܠܡܢܐ ܕܐܦ : ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ ܒܠܚܡܐ ܘܚܡܪܐ ܐܫܠܡ ܇ ܘܠ ܐ ܒܡܕܡ ܐܚܪܝܢ . ܘܡܐ
- ܗ̣ܢܘܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܡܦ̇ܫܩܝܢ ܗܘܘ ܆ ܘܐܚܪܢܐ ܗ̇ܘ ܒܪܝܐ ܇ ܕܐܦ ܡܢ ܫܡܝܐ ܇ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܡܬܕܪܟܢܐ ܡܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܇ ܐܝܟܢܐ
- ܡܬܐܟܠܢ̈ ܐܦ ܗܢܝܝܢ̈ ¹ XXX]ܥܠ̇ ܗ̇ܝ ܗܟܝܠ ܕܡܢ ܚܕ ܡܢ ܕܐܦ ¹ܘܠܐ ܡܬܐܟܠܢ̈ . ܐܠܐ ܗܐ ܐܝܬ ܗܘܝ ܐܦ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈
- ܗ̣ܝ ܐܝܩܪܐ ܪܒܐ ܦܠܓܬ ܠܟܝܢܢ ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܒܐܘܟܠܐ ܘܫܩܝܐ ܕܐܦ ܡܚܘܐ ܗܘܐ ܕܓܒ̣ܠ ܠܗ ܇ ܟܕ ܩ̇ܪܐ ܠܗ ܨܠܡܗ ܘܕܡܘܬܗ : ܗܕܐ
- ܐܡ̇ܪܬ ܡܢ ܠܥܠ : ܠܐ ܐܩܝܡ ܠܗ ܡܫܝܚܐ ܝܘܩܢܐ ܇ ܕܐ̇ܝܕܐ ܗܝ ܕܐܦ : ܨܒܘܬܐ̈ ܕܝܩܝܪܢ̈ ܘܫܒܝܚܢ̈ ܐܝܟ ܕܒܥܠܡܐ : ܐܝܟܢܐ
- ܠܚܡܐX ܠܘ ܟܝܢܐܝܬ ܩܢܐ ܚܝܠܐ ܠܡ̇ܚܝܘ ܇ ܒܕ ܚܙܝܢܢ ܕܐܦܠܐ ܕܐܦ ܠܐ ܡܝܘܬܐ̈ ܘܛܘܒܬܢܐ̈ . ܘܗܕܐ ܠܐ ܥܣܩܐ ܕܬܬܗܝܡܢ ܆ ܡܛܠ
- ܡܢ ܩܕܝܡ : ܒܟܠܙܒܢ ܠܟܢܘܫܬܐ̈ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܥ̇ܐܠ ܗܘܐ ܆ ܕܐܦ ܇ ܡܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܕܝܬܩܐ ܥܬܝܩܬܐ ܡ̇ܝܬܐ ܗܘܐ ܣܗܕܘܬܐ ܇ ܗܟܢܐ
- ܒܨܒܝܢܗ ܡܩ̇ܒ̣ܠ ܠܗ ܆ ܐ̇ܡܪ : ܪܓܬܐ ܪܓܬܢܝ ܕܗܢܐ ܦܨܚܐ ܕܐܦ ܚܫܐ ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܠܡܣܒܠ ܡܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܇ ܘܐܟܚܕܐ ܢܚܘܐ ܐܢܘܢ
- ܗ̣ܢܘܢ ܒܡܠܐ̈ ܕܬܘܕܝܬܐ ܢܬܚܫܚܘܢ ܇ ܟܕ ܩܪܒܝܢ ܠܫܘܡܠܝܐ ܕܐܦ Xܢܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡܬܚܫܚ ܗܘܐ ܠܘܬܗܘܢ ܇ ܐܝܟ ܕܠܡܠܦܘܬܗܘܢ ܆