simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Historia ecclesiastica Zachariae Rhetori vulgo adscripta ܫܠܝܡܘܢ̣ ܪܫܝܥܐ̈ ܩ̇ܪܐ ܠܗܘܢ ܟܕ ܐ̇ܡܪ ܂ ܕܪܫܝܥܐ̈ ܕܐܦ ܂ ܕܠܐ ܬܥܡܪ ܪܘܚܝ ܒܐܢܫܐ̣ ܠܥܠܡ ܂ ܡܛܠ ܕܒܣܪܐ ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ
Historia ecclesiastica Zachariae Rhetori vulgo adscripta ܗ̣ܝ ܬܫܥܝܬܐ ܕܬܘܠܡܕܗ ܗܝ̇ ܕܒܝܕ ܣܝܠܒܣܛܪܣ ܆ ܒܟܬܒܐ ܕܐܦ ܫܪܪܗܝܢ ܂ ܕܠܘ ܐܝܟ ܕܐܟܬܒܘ ܐܚܪ·ܬ ܥܡ̣ܕ ܡܠܟܐ ܂ ܡܛܘܠ
Historia ecclesiastica Zachariae Rhetori vulgo adscripta ܗ̣ܘ ܡܘܠܕ ܂ ܐܝܬ ܗܘ ܕܝܢ 0ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕ ܘܢܝܐ ܂ ܕܐܦ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܕܥܠ ܠܗ ܝܠܕܗ ܂ X ܠܡܢܝܢܐ ܕܫܢܝܐ̈ ܂ ܥܕܡܐ
Historia ecclesiastica Zachariae Rhetori vulgo adscripta ܟܠܗܘܢ ܗܕܡܝ̈ ܢܫܝܫܝܢ ܂ ܘܠܐ ܡܨܝܐ ܐܢܐ ܚܝܠܐ ܕܐܩܘܡ ܐܦܬܚ ܕܐܦ ܠܝ ܕܝܚܝܕܐܝܬ ܐܗܘܐ ܒܫܠܝܐ ܕܢܦܫܝ̣ ܘܠܐ ܒܥܢܝܢܐ ܂ ܡܛܠ
Historia ecclesiastica Zachariae Rhetori vulgo adscripta ܐܢܐ ܠܐ·ܠܝܢ ܕܒܥܐܘܢܝ̣ ܫܛܬ ܂ ܘܒܗܢܐ ܫܘܥܒܕܝ̣ ܚܕ ܂ ܘ ܠܝ ܂ ܕܐܦ ܠܐܠܗܐ̈ ܘܐܣܠܝܬ ܐܢܘܢ ܂ ܘܫܪܟܐ ܕܐܢܫܐ ܝ ܛܢܝܢ ܒܝ ܂
Historia ecclesiastica Zachariae Rhetori vulgo adscripta ܐܢܐ ܐܬܛܢܦܬ ܘܕܚܠܬ ܘܢܩܝܬ ܠܗܘܢ ܂ ܘܦܠܚܬ̣ ܘܐܟܠܬ ܡܢ ܕܐܦ ܕܕܚܠܝܢ ܠܐܠܗܐ̈ ܢܘܟܪ̈ ܐ ܂ ܥܒܕ ܐܝܕܝܐ̈ ܕܐܢܫܐ ܂ ܝ ܡܛܠ
Historia ecclesiastica Zachariae Rhetori vulgo adscripta ܐܢܐ ܒܗܠܝܢ ܡ̇ܟܢ ܐܢܐ ܘܨ̇ܒܐ ܂ ܓܒ̇ܐ ܐܢܐ ܠܝ ܦܘܪܩܢܐ ܕܐܦ ܆ ܢܒܥܐ ܗܝ ܝ ܕܪܚܡ̣ܐ̈ ܝܝ ܘܕܚܘܒܐ ܂ ܘܐܚܘܐ ܐܢܝܢ̈ ܠܟܘܢ ܂
Historia ecclesiastica Zachariae Rhetori vulgo adscripta ܐܢܚܢܢ ܢܘܕܐ ܆ ܕܗܘܝܘ ܗ̇ܘ ܕܐܡ̣ܪ ܡܘܫܐ ܇ ܕܢܒܝܐ ܢܩܝܡ ܕܐܦ ܂ ܕܨܥ̇ܪܐ ܘܡܘܟ̇ܟܐ ܘܚܫܐ̈ ܘܡܘܬ ܐ ܝ ܒܬܪ ܒܬܪ ܚܘܢܝ
Historia ecclesiastica Zachariae Rhetori vulgo adscripta ܡܥܕܝܢ ܗܘܘ ܒܗܘܢ Xܝ ܠܘܩܕܡ ܝ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܒܕܘܟ ܕXܟ ܂ ܡܢ ܕܐܦ ܘܐܡܪܐ̈ ܂ ܘܨܦܪܝܐ̈ X ܘܫܘܦܢܝܢܐ̈ ܘܒܢܝ̈ ܝܘܢܐ̈ ܂ ܗܠܝܢ
Historia ecclesiastica Zachariae Rhetori vulgo adscripta ܐܓܘܢܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܕܫܐܕܐ̈ ܚܝܒܝܢ ܟܕ ܡܥܕܪ ܐܠܗܐ ܂ ܒܪܡ ܕܝܢ ܕܐܦ ܣܝܠܒܣܛܪܘܣ ܕܝܢ ܆ ܠܒܝܒܐܝܬ ܩܐܡ ܗܘܐ ܂ ܘܟܕ ܦܨܝܚ ܐ̇ܡܪ ܂
Historia ecclesiastica Zachariae Rhetori vulgo adscripta ܚܙܘܐ ܕܐܬܓܠܝ ܠܒܨܝܪܘܬܝ ܐܘܕܥܢܝ ܂ ܕܟܕ ܬܫܡܥܘܢ ܕܐܦ ܥܘܗܕܢܗ ܂ ܕܠܐ ܟܬܒܐ̈ ܕܝܢ ܆ ܥܡ ܩܕܝܫܐ̈ ܡܬܡܢܐ ܂ ܐܝܟܢܐ
Historia ecclesiastica Zachariae Rhetori vulgo adscripta ܠܝ ܬܗܘܐ ܫܘܬܦܘܬܐ ܒܩܝܡܬܗ ܂ ܩܡܬ ܒܠܠܝܐ ܂ ܘܫܕܪܬ ܩܪܝܬ ܕܐܦ ܡܛܘܠ ܕܝܕܥ̇ ܗܘܝܬ ܢܨܝܚܘܬܗ ܕܓܒܪܐ ܂ ܘܡܣܟܐ ܗܘܝܬ
Historia ecclesiastica Zachariae Rhetori vulgo adscripta ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܡܫܠܡ ܗܘܐ ܂ ܗܢܐ ܕܝܢ ܕܬܪܝܢ̈ ܂ ܕܣܝܡ ܒܗ ܒܩܒܪܐ ܆ ܕܐܦ ܦܩܕܬ̣ ܕܡܢ ܪ̤ܠܝ ܢܗܘܢ ܂ ܘܗܟܢܐ ܐܬܬܣܝܡ ܒܩܒܪܐ ܕ ܠܝ ܂ ܐ ܢܐ
Historia ecclesiastica Zachariae Rhetori vulgo adscripta ܗ̣ܘ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ ܕܡܟ ܂ ܘܐܫܬܡܠܝ ܂ X ܒܡܘܕܝܢܘܬܐ ܕܐܦ ܂ ܟܕ ܬܘܪܣܝܗ ܘܠܒܘܫܗ ܦܩܕܬ ܆ ܕܡܢ ܕ ܠܝ ܢܗܘܐ ܆ ܥܕܡܐ
Historia ecclesiastica Zachariae Rhetori vulgo adscripta ܚܘܝܗ̇ ܠܒܨܝܪܘܬܝ ܂ ܂ X ܘܚܘܝ ܠܢ ܒܗ̣̇ ܬܪܬ̈ ܢ ܥܪܣܬܐ̈ ܕܐܦ ܐܝܬܝܢ ܂ ܐܠܐ ܙܠ ܡܢ ܓܪܒܝܐ ܠܩܪܬܐ ܆ ܘܚܘܝܗܝ ܕܘܟܬܐ ܗ̇ܝ
Historia ecclesiastica Zachariae Rhetori vulgo adscripta ܒܐܦܘܗܝ̈ ܩܪܒܝܢ ܗܘܘ ܘܚܝܪܝܢ ܂ ܘܟܕ ܙ ܥ ܐ̣ܡܪ ܠܗܘܢ ܂ ܝܗܝܒ ܕܐܦ ܘܨ̇ܒܝܢ ܕܠܒܝܬ ܡܠܟܐ ܕܩܝܣ ܢܘܒܠܘܢܝܗܝ ܂ ܥܠ
Historia ecclesiastica Zachariae Rhetori vulgo adscripta ܣܘܩܪܛܝܣ ܒܦܣܝܩܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܥܠܘܗܝ ܡܟܬܒ ܦܦܪܓܡܢܐ ܝ ܕܝܢ ܕܐܦ ܒܚܝܪܐܝܬX ܡܠܦܢܐ̈ ܕܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܂ ܘܠܐ 0ܨܒܐ ܂ ܐܝܟ
Historia ecclesiastica Zachariae Rhetori vulgo adscripta ܠܐ ܡܪܟܒܘܬܐ ܫܟܝܚܐ ܂ ܨܒܐ ܗܟܝܠ ܝ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܂ ܕܒܛܠ ܚܫܐ̈ ܕܐܦ ܠܗ ܡܪܟܒܘܬܐ ܂ ܠܐ ܗܟܝܠ ܡܫܟܢܢ ܗܘܐ ܚܫܐ ܕܢܬܡܛܐ ܇ ܠܐܝܟܐ
Historia ecclesiastica Zachariae Rhetori vulgo adscripta ܝX ܗ̣ܘ ܒܚܒܠܐ X ܥܠ ܠܗ ܠܥܠܡܐ ܂ ܐܠܐ ܐܠܨܐܝܬ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܂ ܕܐܦ ܂ ܘܠܐ ܡܫܟܚ ܒܪܢܫܐ ܕܢܦܨܝܘܗܝ ܠܥܠܡܐ ܡܢ ܚܛܗܐ̈ ܂ ܡܛܠ
Historia ecclesiastica Zachariae Rhetori vulgo adscripta ܙܘܘܓܐ ܐ̇ܬ ܐ ܩܕܡ ܚܒܠܐ ܂ ܐܝܟܐX ܕܝܢ ܕܗܢܐ ܨܥܪܐ ܐܦ ܠܐ ܥܠ ܕܐܦ ܂ ܝܠܕܐ ܝX ܕܝܢ ܕܟܝܢܐ ܆ ܚܒܠܐ ܗܘ 11ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܂ ܡܛܘܠ