simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Anonymi auctoris Expositio officiorum ecclesiae Georgio Arbelensi vulgo adscripta ܗܢ̣ܘܢ ܢܥܒܕܘܢ ܂ ܘܟܕ ܢܦ̣ܩܘ ܡ̣ܢ ܡܨܪܝܢ ܥܕܥܕܐ ܪܒܐ ܕܐܦ ܘܐܢܗ̤ܘ ܕܥܡܐ ܕܝܣܪܝܠ ܠܝܘܡܐ ܕܢܝܚܬܗ ܕܐܠܗܐ ܦܩ̣ܕ ܐܢܘܢ
Anonymi auctoris Expositio officiorum ecclesiae Georgio Arbelensi vulgo adscripta ܚܪܫܐ ܘܡܛܥܝܢܐ ܩܪܐܘܗܝ ܂ ܠܚܪܬܐ ܕܝܢ ܠܟܠܗܘܢ ܡܠܝܠܐ̈ ܕܐܦ ܒܡܐܬܝܬܗ ܩܕܡܝXܐ ܠܘ ܟܠܢܫ ܐܣܬܟܠܘܗܝ ܂ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܝܢ
Anonymi auctoris Expositio officiorum ecclesiae Georgio Arbelensi vulgo adscripta ܬܪܝܨ ܕܝܢܐ ܕܟܐܢܘܬܗ ܂ ܫ̇ܠܡܝX ܟܠܗܘܢ ܐܟܚܕ ܃ ܙܕܝܩܐ̈ ܕܐܦ X ܒܬܘܕܝܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܡܘܕܝܢ ܠܗ ܂ ܘܕܒܩܢܘܢܐ ܡܬܐܡܪ ܃
Anonymi auctoris Expositio officiorum ecclesiae Georgio Arbelensi vulgo adscripta ܒܪܢܫܐ ܝ ܫܚܝܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܫܝܚܐ ܂ ܐܢܕܝܢ ܫܪܪܐ ܡܘܕܝܢܢ ܂ ܕܐܦ ܕܓܠ ܒܢ ܗ̇ܘ ܕܐܡ̣ܪ ܗܢܐ ܂ ܘܠܘ ܫܪܪܐ ܚܘܝ ܐܠܐ ܛܘܥܝܝ ܂ ܘܬܘܒ
Anonymi auctoris Expositio officiorum ecclesiae Georgio Arbelensi vulgo adscripta ܠܡܪܗ ܐܥܡܕ ܂ ܗܟܢܐ ܘ̣ܡܢܗܘܢ ܐܝܬ ܕܐܡܪܝܢ ܗܪܟܐ ܥܘܢܝܬܐ̈ ܕܐܦ ܕܝܬܩܐ ܚܕܬ ܐ ܂ ܕܚܪܬܗ̇ ܠܥܠ ܫܒ̇ܩܐ ܥܡ ܟܘܪܚܐX ܕܢܓ̇ܕ ܃
Anonymi auctoris Expositio officiorum ecclesiae Georgio Arbelensi vulgo adscripta ܥܠ ܛܠܝܐ X ܫܐܠ ܂ ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܂ ܕܡܪܝܐ ܟܣܝ ܡܢܝ ܘܠܐ ܚܘܝܢܝ ܂ ܕܐܦ ܒܪܗ̇ ܕܫܝܠܘܡܝܬܐ ܠܐ ܐܫܟܚ ܕܢܕܥ ܙܢܐ ܕܡܐܬܝܬܗ̇ ܂ ܗܟܢܐ
Anonymi auctoris Expositio officiorum ecclesiae Georgio Arbelensi vulgo adscripta ܩܪܝܒܐ ܡܐܬܝܬܗ ܕܡܪܢ ܂ ܢܥܒܕ ܠX ܫܘܪܝܐ ܙܥܘܪܐ ܂ ܕܐܦ ܒܙܡܝܪܬܐ̈ ܂ ܐܘ ܒܩܠܐ̈ ܐܘ ܒܦܫܝܛܐ̈ ܂ ܟܐܢܐܝܬ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ
Anonymi auctoris Expositio officiorum ecclesiae Georgio Arbelensi vulgo adscripta ܛܘܒܢܐ ܝܫܘܥܝܗܒ ܠܐ ܟ̣ܠܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܨܒܝܢܗܘܢ ܓܡ̇ܪܝܢ ܕܐܦ ܒܝܕ ܬܫܡܫܬܐ ܕܗܘܠܠܐ̈ ܒܚܕ ܢܝܫܐ ܡܗܠܟܐ ܂ ܝ ܂ ܐܝܟܢܐ
Anonymi auctoris Expositio officiorum ecclesiae Georgio Arbelensi vulgo adscripta ܠܐ ܥܠ ܥܘܢܝܬܐ̈ ܕܝܘܡܗ ܂ ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ ܕܪܡܫܐ ܘܕܠܠܝܐ ܝX ܕܐܦ ܗܘ̣ܐ ܥܠ ܗܘܠܠܐ̈ ܂ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܡܥܒܪ ܬܚܘܡܗ ܂ ܐܟܡܐ
Anonymi auctoris Expositio officiorum ecclesiae Georgio Arbelensi vulgo adscripta ܟܕ ܥܒ̇ܕܝܢܢ ܩܘܕܫܐ 1ܠܥܕܬܐ ܂ ܒܗܠܝܢ ܫܘܪܝܐ̈ ܡܙܝܚܝܢܢ ܂ ܕܐܦ ܂ ܕܗܘ̣ܐ ܫܪܐ ܒܝܣܪܝܠ ܂ ܘܝܠܦ ܡ̣ܢ ܦܬܓܡܘܗܝ̈ ܂ ܗܟܢܐ
Anonymi auctoris Expositio officiorum ecclesiae Georgio Arbelensi vulgo adscripta ܝ ܡܪܢ ܒܕܘܟ ܐܡ̣ܪ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܟܕ ܗ̣ܢܘܢ ܒܚܕܘܬ ܐ ܐܡ̣ܪܘ ܕܐܦ ܕܝܢ ܂ ܕܬܗܘܘܢ ܠܗ ܒܡܠܟܘܬܗ ܂ ܟܗܢܐ̈ ܘܥܡܐ ܩܕܝܫܐ ܂ ܐܟܡܐ
Anonymi auctoris Expositio officiorum ecclesiae Georgio Arbelensi vulgo adscripta 0ܝ ܦܪܢܣ̇ܬ ܡ̣ܢ ܫܘܪܝܐ ܂ ܘܕܒ̇ܪܬ ܗܠܝܢ ܕܡܬܒܥ̣ܝܢ̈ ܠܗ ܂ ܕܐܦ ܬܘܒ ܗܟܢ ܂ ܟܕ ܐܢܐ ܡܦܣܢܐ ܒܐܝܠܝܢ ܕܟܝܢܟܘܢ ܬܒ̇ܥ ܂ ܒܗ̇ܝ
Anonymi auctoris Expositio officiorum ecclesiae Georgio Arbelensi vulgo adscripta ܐܢܬܘܢܝ ܒܐܝܠܝܢ ܕܟܝܢܐ ܕܠܒܝܫܝܬܘܢ ܣܢܝܩ ܒܥܠܡܐ ܡ̣ܢ ܕܐܦ ܗܘ̣ܘ ܕܢܕܒܪܘܢ ܐܢܘܢ ܒܕܘܒܪܐ̈ ܛܒܐ̣̈ ܓܡ̇ܪܬ ܂ ܝܕܥ̇ܢܐ
Anonymi auctoris Expositio officiorum ecclesiae Georgio Arbelensi vulgo adscripta ܡܪܢ ܐܠܦܢ ܕܢܒܥܐ ܚܝܐ̈ ܕܙܒܢܐ ܡܚܪܪܝ̈ ܡ̣ܢ ܢܣܝܘܢܐ̈ ܂ ܕܐܦ ܂ ܘܡܠܦ ܠܢ ܕܢܒܥܐ ܡܢܗ ܂ ܟܠܗܝܢ ܕܠܢ ܡܬܒܥܝܢ̈ ܂ ܘܐܟܙܢܐ
Anonymi auctoris Expositio officiorum ecclesiae Georgio Arbelensi vulgo adscripta ܐܠܗܐ ܕܠܐ ܢܩܦܘ ܠܗ ܐܠܐ ܐܬܕܠܩܒܘ ܠܗ ܢܫܒܘܩ ܚܘܒܝܗܘܢẌ ܂ ܕܐܦ ܐܦ ܗ̣ܢܘ̣ܢ ܂ ܕܢܥܒܕܘܢ ܪܚܡܐ̈ ܥܠ ܒܥܠܒܒܝܗܘ̣ܢ̈ ܂ ܐܝܟܢܐ
Anonymi auctoris Expositio officiorum ecclesiae Georgio Arbelensi vulgo adscripta ܚܢ ܫܒܩܢ ܠܚܝܒܝܢ̈ ܂ ܚܙܝX ܐܝܟܢܐ ܩ̇ܕܡ ܒܡܠܬܐ ܂ ܟܕ ܡܘܕܥ ܕܐܦ ܢܫܒܘܩ ܚܘܒܝܗܘܢẌ ܂ ܐܡ̣ܪ ܂ ܘܫܒܘܩ ܠܢ ܚܘܒܝܢ̈ ܂ ܐܝܟܢܐ
Anonymi auctoris Expositio officiorum ecclesiae Georgio Arbelensi vulgo adscripta ܗܘ̣ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܘܗܐ ܓܝܪ ܚܕ ܡ̣ܢ ܬܓܡܐ̈ ܕܥܕܬܐ ܕܐܦ ܐܦܣܩܘܦܐ ܂ ܐܘ ܟܗܢܐ ܕܦܩ̇ܕ ܠܚܒܪܘܗܝ̈ ܒܩܢܟܐ̈ ܂ ܐܢܗܘ
Anonymi auctoris Expositio officiorum ecclesiae Georgio Arbelensi vulgo adscripta ܒܫܐܕܐ̈ ܝ ܡܬܓܘܣ ܗܘ̣ܐ ܩܘܪܠܘܣ ܕܢܙܟܝܘܗܝ ܠܢܣܛܘܪܝܣ ܂ ܕܐܦ ܂ ܕܟܢܘܫܝܐ ܕܗܠܝܢ ܘܡܠܝܗܘܢ̈ ܂ ܠܪܫܝ ܠܐ ܢܕܗܢ ܂ ܐܡܪܝܢ
Anonymi auctoris Expositio officiorum ecclesiae Georgio Arbelensi vulgo adscripta ܂ ܘܫܐܕẌ X ܂ ܝXܢܝܝXܝܢ X ܂ ܝXܪܝXܝX X - - ܂ Xܘ X ܒܟܠܡܕܡ ܕܐܦ ܕܘܝܕ ܡܠܟܐ ܃ ܐܝܟܢ ܐܪܓܙܘܗܝ ܒܥܒܕܝܗܘܢ̈ ܂ ܟܕ ܡܚܘܐ
Anonymi auctoris Expositio officiorum ecclesiae Georgio Arbelensi vulgo adscripta ܗܘ̣ ܢܐܒܕ ܃ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܗܢܐ ܡܕܡ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܂ ܘܡܫܬܟܚ ܕܐܦ ܚܘܒܠܐ ܂ ܒܗܝ̇ ܕܐ ܝ ܐܒ̇ܕܝܢ ܒܝܫܐ̈ ܚܒܪܘܗܝ̈ ܂ ܡܢ ܐܢܢܩܐ