simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronicon Pseudo-Dionysianum vulgo dictum I ܐܢܬ ܬܡܠܐ ܫܘܘܕܝܐ ܕܒܐܝܓܪܬܟ ܆ ܕܨܠܘܬܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܬܩܪܒ ܕܐܦ ܕܝܢ̣ ܂ ܡܛܠ ܡܫܬܡܥܢܘܬܐ ܕܠܦܘܩܕܢܟ ܂ ܘܡܟܝܠ ܡܦܝܣ ܐܢܐ
Chronicon Pseudo-Dionysianum vulgo dictum I ܐܝܠܝܢ ܕܡܪܚܝܢ ܗܘܘ ܒܐܘܪܗܝܐ̣̈ ܂ ܐܫܝܚܘ ܕܡܕܡ ܕܠܐ ܘ̇ܠX ܕܐܦ ܒܗ ܂ ܝܝ ܒܝܫܬܗܘܢ ܕܒܝܫܐ̈ ܗܟܢܐ ܥܫܢ̣ܬ ܠܡܒܐܫܘ̣ ܂ ܥܕܡܐ
Chronicon Pseudo-Dionysianum vulgo dictum I ܥܠܝܗܘܢ ܫ̣ܪܝܢ ܗܘܘ ܒܕܝܪܬܗܘܢ̈ ܂ ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܐܬܠ̇ܥܒܘ ܕܐܦ ܗܘܘ̇ ܂ ܐܫܬܒܩܘ ܕܢܕܝܪܘܢ ܒܫܠܝܐ ܕܡ̇ܚܒܝܢ ܠܗ ܂ ܡܛܠ
Chronicon Pseudo-Dionysianum vulgo dictum I ܠܩܘܛܢܐ 2ܒ̇ܙܝܢ ܗܘܘ ܂ ܘܗܘ̣ ܩܒܠ ܦܝܣܗܘܢ ܘܦܩ̣ܕ ܠܗܘܢ ܕܐܦ ܂ ܕܠܡܐ ܡܐ ܕܥܠܘ ܠܒܬܐ̈ ܕ ܢܫܐ̈ ܡܫܪܬܚܐ̈ ܢܒܙܘܢ ܆ ܂ ܐܝܟܢܐ
Chronicon Pseudo-Dionysianum vulgo dictum I ܒܬܐ̈ ܙܥܘܪܐ̈ ܒܢ̣ܘ ܠܗܘܢ ܥܠ ܟܠܗ ܫܘܪܐ ܂ ܘܒܓܘܗܘܢ ܕܐܦ ܥܡܗܘܢ ܃ ܟܡܐ ܕܒܪܘܡܐ ܕܫܘܪܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܂ ܡܛܠ
Chronicon Pseudo-Dionysianum vulgo dictum I ܬܡܢ ܢܥܒܕ ܒܘܩܠܛܢ ܘܢܫܕܪ ܠܚܡܐ ܂ ܀ ܦܛܪܝܩ ܕܝܢ ܟܕ ܡܛܝ ܕܐܦ ܘܚܡܫܝܢ̈ ܐܠܦܝܢ̈ ܂ ܐܦܝܘܢ ܕܝܢ ܐܙܠ̣ ܠܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܂
Chronicon Pseudo-Dionysianum vulgo dictum I [ܒܫ[ܪܪܐ 3ܣܢܝܩ ܗܘܐ ܥܠ ܡܐܢܐ̈ ܕܢܠܒܫ ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܢܚ̣ܬ ܡܢ ܕܐܦ [ܗܝܕ]ܝܢ [ܫܕ]ܘ 2ܠܗ ܡܢ ܫܘܪܐ ܂ X ܂ ܙܘܓܐ ܚܕ ܕܡܐܢܐ̈ ܂ ܡܛܠ
Chronicon Pseudo-Dionysianum vulgo dictum I ܠܗܘܢ ܡܫܠܡ ܗܘܐ ܝܝ ܕܢܛܪܘܢܝܗܝ ܂ 5ܥܒ̣ܕ ܚܠܠܐ ܝ ܂ ܘܐܘܕܥ ܕܐܦ 2ܠܗ̇ 3ܠܡܕܝܢܬܐ ܂ ܘܒܡܓܕܠܐ X ܕܒܝܬ ܣܓܕܬܗܘܢ ܃ ܗܘ̇
Chronicon Pseudo-Dionysianum vulgo dictum I ܣܓܝܐܐ̈ ܗܟܢܐ ܐܬܪܥܝܘ 5ܘܐܡ̣ܪܘ ܂ 5ܚܢܢ ܕܝܢ ܡܬܒܩܝܢ ܗ̣ܘ ܕܐܦ ܐ ܂ ܡܡܪܚܝܢ ܗܘܝܢ ܠܡܐܡܪ ܕܡ̣ܛܐ ܠܗ ܫܘܠܡܗ ܕܥܠܡܐ ܂ ܡܛܠ
Chronicon Pseudo-Dionysianum vulgo dictum I ܡܕܒܪܐ̈ ܡܫܘܬܦܝܢ 1ܒܗܘܢ ܆ ܠܐ ܨܒ̇ܝܬ ܕܐܩܪܘܚ ܐܢܘܢ ܕܐܦ ܐܢܘܢ ܓܝܪ ܚܛܗܐ̈ ܕܡܣܬܥܪܝܢ̈ ܒܟܣܝܐ ܘܒܓܠܝܐ ܂ ܘܡܛܠ
Chronicon Pseudo-Dionysianum vulgo dictum I ܡܢ ܠܥܠ ܐܫܬ̇ܘܕܝܬ ܕܐܫ̇ܘܕܥܟ ܡܢ ܐܝܟܐ ܐܬܬܥܝܪ ܥܠܝܢ ܕܐܦ ܂ ܕܠܐ ܕܝܢ ܟܠ ܟܠܗ ܐܫܒܩܝܗ̇ ܠ ܂ ܨܒܘܬ ܐ ܟܕ ܡܚ̇ܦܝܐ ܃ ܡܛܠ
Chronicon Pseudo-Dionysianum vulgo dictum I ܗܕܐ ܗܘ ܬܒ̣ܥܬ ܒܐܝܕܢ ܂ ܒܝܘܡ ܥܣܪܝܢ̈ ܘܬܪܝܢ̈ ܒܐܝܪܚ ܐܒܝ ܕܐܦ ܗܝ̇ ܕܐܬܚ̣ܙܝܬ̇ ܒܝܘܡܐ ܆ ܙ ܝ· ܂ ܗܘ̇ ܕܒܗ ܐܣܬܥܪܘ̇ ܂ ܡܛܠ
Chronicon Pseudo-Dionysianum vulgo dictum I ܠܥܠܠXܐ ܙܥܘܪܬܐ ܢܒܪܟ̣ ܂ ܘܢܬܠ ܣܒܥܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܬܝ̇ܒܝܢ ܕܐܦ ܂ ܘܐܬܝܕܥܬ ܓܠܝܐܝܬ ܠܟܠܢ ܕܡܫܟܚ ܗܘ ܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ̇
Chronicon Pseudo-Dionysianum vulgo dictum I ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܝX ܐܪܒܥܐ̈ ܡܕ ܢ̈ ܚܛܐ̈ ܒܕܝܢܪܐ ܡܙܕܒܢܢ ܕܐܦ ܂ ܘܠܐ ܢܣܘܦܘܢ 5ܒܟܦܢܐ̣ ܐܝܟ ܕܒܫܢܬܐ ܗܝ̇ ܕܥܒ̣ܪܬ̇ ܂ ܡܛܠ
Chronicon Pseudo-Dionysianum vulgo dictum I ܡܢ ܩܕܡ ܕܢܗܘܐ ܩܪܒܐ̣ ܂ ܢܚܙܝܗ̇ ܒܥܝܢܝܢ̈ ܠܗ̇ܝ ܕܐܡܝܪܐ ܕܐܦ ܠܐܬܪܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܆ ܘܓܡ̇ܪ ܟܠܡܕܡ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗܘܢ ܂ ܐܝܟܢܐ
Chronicon Pseudo-Dionysianum vulgo dictum I ܗܕܐ ܐܣܬ̣ܥܪܬ̇ ܂ ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܕܐܬܓܠ̣ܝܘ ܡܒܘܥܐ̈ ܕܡܝܐ̈ ܂ ܕܐܦ ܘܬܘܠܚܐ ܕܛܘܪܐ̇̈ ܂ ܘܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡܘܕܥ̇ ܂
Chronicon Pseudo-Dionysianum vulgo dictum I ܡܝܐ̈ ܕܪܕܝܢ ܒܗܝܢ ܒܕܘܟܝܬܐ̈ ܕܦܩܥܢ̈ ܢܬܟܠܘܢ ܡܢ ܝܢ ܂ ܕܐܦ ܕܟܡܐ ·X ܝX· ܙܒܢܝܢ̈ ܡܨܛܪܝܐ ܗܝ ܐܪܥܐ ܒܙܘܥܐ̣̈ ܂ ܘܓܕܫ
Chronicon Pseudo-Dionysianum vulgo dictum I ܠܓܒܐ ܐܚܪܢܐ ܡܨܛܠܝܢ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܛܘܒܢܐ ܕܘ ܕ ܟܕ ܡܫܬܥܐ ܕܐܦ ܕܦܩܥܢ̈ ܢܬܟܠܘܢ ܡܢ ܝܢ ܂ ܡܪܕܝܬܗܘܢ ܂ ܘܐܝܬ ܐܡܬܝ
Chronicon Pseudo-Dionysianum vulgo dictum I ܛܘܒܢܐ ܕܘ ܕ ܟܕ ܡܫܬܥܐ ܒܬܫܒܘܚܬܐ ܕܬܡܢܥܣܪܐ̈ ܃ ܥܠ ܡܣܡ ܕܐܦ ܂ ܘܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܐܦ ܠܓܒܐ ܐܚܪܢܐ ܡܨܛܠܝܢ ܂ ܐܝܟܢܐ
Chronicon Pseudo-Dionysianum vulgo dictum I ܘܐܪܥܗ ܚܪܒܐ ܡܢ ܫܒܝܐ ܕܗܘܢܝܐ̈ ܂ ܂ ܠܐ ܓܝܪ ܛܥܝܐ ܠܚܟܡܬܟ ܕܐܦ ܘܓ̣ܙܡ ܥܠ ܩܪܒܐ ܂ ܬܟܝܠܝܢܢ ܕܝܢ ܥܠ ܟܐܢܘܬܗ ܕܐܠܗܐ̣