simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo. Dissertatio Ia et IIa. X X X X X ܘܝܡܢܘܬ ܢܢ ܗܘ ܘ ܬܩܢܘܬ ܕܥܒܕܐ : ܘܝ ܕܐܠܘ ܐܬܩܒܠܬ : ܕܐܦ ܘܙܢܝܘܬܗܘܢ ܥܡ - ܫܪܟܐ ܕܒܝܫܬܐ̈ ܚܪܢܝܬܐ̈ ܐܝܠܝܢ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo. Dissertatio Ia et IIa. ܟܬܘܒܗܝܢ ܗܘܝܬ ܀ ·iXXiXܘiXXܝ ܝ ܘܝܕܝܢ ܕ ܘܓܘ ܡܗ ܕ : ܕܚܪ ܕܐܦ ܪܫܝܥܐ ܕܝܠܟܘܢ : ܕܠܐ ܫܩܠ ܡܪܢ ܪ . ܪ ܚ ܗ ܥܠ ܙ ܡܛܠ ܕܢܚܘܐ X X X
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo. II. Dissertationes 3a, 4a, 5a ܠܝܬ ܣܩܘܒܠܐ ܒܐ . ܝܕܥܬܐ ܓܝܪ ܕܡܢ ܩܪܝܢܐ ܣܓܝܐܐ ܡܬܟ̇ܢܫܐ ܕܐܦ ܡܢ ܚܘܒܐ ܫܘܚܐ ܆ ܐܝܟܢܐ ܐ ܢܫܬܟܚ ܡܕܡ ܣܩܘܒܠܐ ܒܝܕܥܬܢ ܐܝܟ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo. II. Dissertationes 3a, 4a, 5a ܕ . . ܦܐ ܣܟܠܐ̈ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܐ̇ܫܘܝ ܠܦܘܢܝ ܦܬܓܡܐ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܐܚܪܢܐ̈ . ܘܕܡܘܬܐ ܕܝܠܗ ܕܡܫܝܚܐ ܣܝܡܐ ܩܕܡ ܐܦܝ̈ : ܗ̇ܘ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo. II. Dissertationes 3a, 4a, 5a ܠܐ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܡܪ ܢܣܛܘܪܝܣ . ܡܬܛܦܝܣ ܐܢܬ ܕܬܐܡܕ̇ ܗ̇ܘ ܓܝܪ ܕܐܦ ܠܗ̇ܝ ܘܐ ܘܐܬܝܠܕ ܀ 31ܚܘܪ ܕܝܢ ܟܡܐ ܓܠܐ ⁵⁹ܪܘܫܥܐ ܕܡܠܬܟ ܆
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo. II. Dissertationes 3a, 4a, 5a ܗ̇ܝ ܕܢܚܬ . ܕܒܪ ܗܝ ܆ ܐ̇ܡܪܝܢ ܡܠܬܐ ܕܒܪܕܝܨ ܢ ܕܐܦ ܠܢ ܕܢܣܒܪ ܒܪܢܫܐ : ܕܠܘ ܡܢ ܫܡܝܐ ܒܪ ܢܫܐ ܆ ܘܐܢ ܢܐܡܪܘܢ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo. II. Dissertationes 3a, 4a, 5a ܚܢܢ ܕܐܝܬܝܢ ⁸0ܒܢܝ̈ ܚܕ ܟܝܢܐ ܆ ܠܐ ܡܨܝܢ ܚܢܢ . ܕܢܕܥ ܐܘ̇ ܕܐܦ ܘܕܠܐ ܡܥ̇ܠܝܢ ܡܢܢ ܐܦ ܒܟܝܢܐ ܐܦ ܒܚ̇ܝܠܐ ܕܡܥܒܕܢܘܬܗܘܢ ܆
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo. II. Dissertationes 3a, 4a, 5a ܠܐ ܢܚܬ ܆ ܘܐܢ ܠܐ ܝܢܢ ܕܢܕܥ : ܕܐܝܟܢܐ ܗܘܐ ܐܢܫܐ ܘܐܬܝܠܕ ܡܢ ܕܐܦ ܩܢܘܡܐ ܕܐܠܗܐ ܡܢ ܫܡܝܐ . ܢ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢܢ ܕܢܕܪܟ ܇ ܢܟܦܘܪ ܠܢ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo. II. Dissertationes 3a, 4a, 5a ܠܐ ܡܚ̇ܘܝܢܗ̇ ܐܝܬܘܗܝ . ܟܙܢܐ ܓܝܪ ܕܫܡܐ ܠܘ ܗܘܝܘ ܟܝܢܐ ܆ ܕܐܦ . ܠܘ ܡܛܠ ܕܠܐ XXXX X25 ܝܬܘܗܝ ܫܡܐ ܗܝ ܨܒܘܬܐ ܆ ܐ̇ܡܪܝܢܢ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo. II. Dissertationes 3a, 4a, 5a ܗܪܟܐ ܫܐܝܠܐ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܕܒܥܬܝܩܬܐ . ܐܠܐ . ܕܟܠ . ܡܢ ܚܫܐ̈ ܕܐܦ ܐܚܪܢܐ : ܐܠܐ ܥܠ ܒܪܐ ܕܫܪܪܐ ܚܕ ܡܢ ܬܠܝܬܝܘܬܐ . ܘܠܐ ܡܪܝܢܢ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo. II. Dissertationes 3a, 4a, 5a ܒܐܣܟܡܐ ܡܥܕܢ̈ ܕܢܬܡܠܠܢ̈ ܡܛܘܠ XX X28 ܬܐ ܕܒܐܚܪܢܐ̈ ܕܐܦ ܡܬܩܒܠܢ̈ . ܠܐ ܡܕܝܢ ܬܗܘܐ ܣܢܝܓܪܐ ⁹²ܠܐܠܗܐ ܐ . . ܇ ܗܠܝܢ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo. II. Dissertationes 3a, 4a, 5a ܥܠ ܒܪܐ ܘܥܠ ܪܘܚܐ ܟܠܗܘܢ ܐܡܪܝܢ ܆ ܡܛܠ ܕܡܢܗ ܐܢܘܢ ܕܟܝܢܐ ܆ ܕܐܦ ܚܕ ܐܠܗܐ ܝXX X29 . ܟܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܀ 62ܚܢܢ ܕܝܢ ܡܣܬ̇ܟܠܝܢܢ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo. II. Dissertationes 3a, 4a, 5a ܒܐ ܝܗܘܒܐ ܗܘ ܕܡܘܗܒܬܐ̈ . ܘܟܕ ܠܐ ܟܬܝܒ ܥܠ ܒܪܐ . ܕܡ̇ܠܠ ܝ . ܕܐܦ ܕܥܠ ܐ . ܘܥܠ ܪܘܚܐ ܐܡܝܪ ܕܦܠܓܘ ܡܘܗܒܬܐ̈ ܆ ܡܣܬ̇ܟܠܝܢX
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo. II. Dissertationes 3a, 4a, 5a ܠܘܬ ܝܗܘܕܝܐ̈ . ܕܡܢ ܡܫܠܡܢܘܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܡܫܬܡܗ ܗܘܬ ܆ ܟܕ ܕܐܦ ܝXXXXX0 ܕܪܘܚܐ . ܘܚܠܦ ܩܢܘܡܐܐܫܟܚܢܢ ܛܝܒܘܬܐ : ܗ̇ܝ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo. II. Dissertationes 3a, 4a, 5a ܡܬܡ̇ܠܠܝܢ ܆ ܠܐ ܗܢܘܢ ܩܢܘܡܐ̈ . ܘܐܦ ܠܐ ܩܠܐ̈ ܕܐܡܝܪܝܢ ܥܠ ܕܐܦ ܝܬܝܗܘܢ . ܘܒܩܢܘܡܐ̈ ܫܪܝܪܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ : ܢܗܝܡܢ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo. II. Dissertationes 3a, 4a, 5a X ܡܠܦܢܐ . ܕܗܟܢ ܓܝܪ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ . ܐ ܆ ܡܪܝܢ ܚܢܢ . ܕܐܦ ܗܘ ܗܘܢ . ܐܘ̇ ܡܢܘ ¹⁴¹ܦܘܫܩܗܘܢ : ܠܐ ܡܫܟܚ ܕܢܕܥ ܇ ܡܛܠ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo. II. Dissertationes 3a, 4a, 5a ܐܝܬܝܗ̇ ܥܝܕܐ ܕܟܠܗܘܢ ܠܦܢܐ : ܕܟܕ ܣ̇ܒܪܝܢ ܕܡܝܩܪܝܢ ܕܐܦ ܚܟܝܡܐ : ܘܒܦܪܨܘܦ ܗ . ܕܫܪܪܐ ܡܨ̇ܥܪ ܠܗ ܠܫܪܪܐ . ܗܕܐ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo. II. Dissertationes 3a, 4a, 5a ܚܢܢ ܐ̇ܡܪܝܢܢ ܕܠܐ ܡܬܕܪܟ ܟܝܢܐ . ܘܠܐ ܡܬܥ̇ܩܒܝܢ ܡ . . ܐ ܕܐܦ ܡܬܕܪܟ . ܘܟܕ ܡܠܬܐ ܒܒܪܝܘܬܗ̇ ܡܣܬܒܪܐ . ܕܠܡܠܬܢ ܕܡܝܐ :
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo. II. Dissertationes 3a, 4a, 5a ܗܘ ܫܡܐ ܕܩܪܬܗ ܢܒܝܘܬܐ ܡܘܕܥ ܀ 12ܗܢܘ ܗܟܝܠ ܢܝܫܗܝܢ ܕܐܦ ܠܒܪܝܬܐ ܥ̇ܐܠ . ܘܥܡ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܥܬܝܕ ܢܬܗ̇ܦܟ : ܐܝܟ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo. II. Dissertationes 3a, 4a, 5a ܒܥܝܕܐ ܕܡܠܬܐ ܐܢܫܝܬܐ . ܐܝܟ ܡܪܬ . ܗܘ ܗܢܐ ܚ̇ܝܠܐ ܡܬܚܙܐ . ܕܐܦ ܘܚܪܢܝܬܐ̈ ܐܢܝܢ ܐܬܘܬܐ̈ ܕܡܬܝܗܒܢ̈ ܪ . ܗܘܢ : ܐܝܟ ܡܐ ܬܘܒ