simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Philoxène de Mabbog. Commentaire du prologue johannique (Ms. Br. Mus. Add. 14, 534) ܒܪܐ ܒܫܪܪܐ ܒܝܕ ܣܘܥܪܢܐ ܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܢܗܘܐ ܒܪܢܫܐ : ܘܗ̣ܘ X ܕܐܦ ܗܘܘ ܒܬܪܥܝܬܗ ܇ ܕܠܚܪܬܐ ܒܣܘܥܪܢܐ ܢܗܘܘܢ ܒܢܝܐ̈ . ܐܡܬܝ
Philoxène de Mabbog. Commentaire du prologue johannique (Ms. Br. Mus. Add. 14, 534) ܥܒܘ [ . . . ]ܐܠܗܐ ܇ ܒ̣ܪܐ ܘܬܩ̣ܢ ܟܠ ܡܕܡ [ . . . ] ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܐܦ [ . . . ]ܡܠܘܐܐ ܡܕܡ ܒܕܡܘܬ ܟܠ ܚܕ [ . . . ]ܐܘܡܢܐ̈ ܇ Xܝܐܡܪܘ
Philoxène de Mabbog. Commentaire du prologue johannique (Ms. Br. Mus. Add. 14, 534) ܗܢܘ ܚܝܠܐ ܕܟܠ ܬܕܡܘܪܬܐ ܆ ܕܠܐ ܬܫܟܚ ܠܡܬܩ̇ܕܡܘ ܡܢ ܚܙ . . . ܕܐܦ ܘܐܚܪܝܐ̈ ܇ ܘܡܬܩܪܝܢ̈ ܘܡܬܗܝܡܢܢ̈ ܟܕ ܠܐ ܡܬܕܪܟܢ̈ . ܡܛܠ
Philoxène de Mabbog. Commentaire du prologue johannique (Ms. Br. Mus. Add. 14, 534) ܡܢ ܗ̇ܢܝܢ ܕܐܬܝ̈ ܠܥܘܗܕܢܐ ܆ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܝܬ ܕܟܕ ܗܘܝܢ̈ ܠܐ ܕܐܦ ܘܗܕܐ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܇ ܘܐܦܢ ܠܐ ܢܬܩܕܡ ܡܢܢ ܙܢܐ ܕܗܘܝܗ . ܡܛܠ
Philoxène de Mabbog. Commentaire du prologue johannique (Ms. Br. Mus. Add. 14, 534) ܗ̣ܘ ܫܠܝܚܐ ܟܕ ܐܕܝܩ ܠܘ ܒܗܝܢ ܐܠܐ ܒܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܒܨܝܪܢ̈ ܕܐܦ ܇ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܠܚܘܕ ܐܬܓܥܠ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܡܬܗܪܐ . ܗ̇ܢܝܢ
Philoxène de Mabbog. Commentaire du prologue johannique (Ms. Br. Mus. Add. 14, 534) ܠܗܕܐ ܕܗ̣ܘܐ ܆ ܒܗ ܒܙܢܐ ܢܫ̣ܠܡ . ܘܠܐ ܢܠܘܬ ܠܗ̇ ܕܐܦ ܗܪܛܝܩܐ : ܘܠܐ ܡܬܪܡܐ ܕܢܩܦ ܠܗ̇ ܐܚܪܢܐ ܦܘܫܩܐ ܆ ܐܠܨܐ ܠܗ
Philoxène de Mabbog. Commentaire du prologue johannique (Ms. Br. Mus. Add. 14, 534) ܡܢܗ ܕܡܫܝܚܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ⁰ܪܚܝܡ ܗܘܐ . . ܠܐ ܠܡ ܡܟܝܠ ܩ̇ܪܐ ܕܐܦ ܒܪܢܫܐ ܫܚܝܡܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܐܠܐ ܪܚܡ̇ܐ̣ ܘܝ̇ܕܥ ܪܙܐ̈ . ܗ̇ܘ̣
Philoxène de Mabbog. Commentaire du prologue johannique (Ms. Br. Mus. Add. 14, 534) ܟܕ ܗ̇ܘܐ ܡܕܡ ܕܒܥ̇ܐ : ܢܟܬܪ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܆ ܠܡܢܐ ܕܐܦ ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܕܠܘܬ ܚܝܠܬܢܐ ܘܡܫܟܚ ܟܠ ܫܟܝܚܐ ܗܕܐ ܨܝܕ ܐܠܗܐ :
Philoxène de Mabbog. Commentaire du prologue johannique (Ms. Br. Mus. Add. 14, 534) ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܟܝܢܐ ܟܕ ܠܐ ܗ̣ܘܐ . ܘܝܬܝܪܐܝܬ̣ ܕܠܘ ܠܘܬ ܕܐܦ ܨܝܕ ܗܕܐ ܕܗ̣ܘܐ . ܒܗ̇ܝ ܕܗ̣ܘ ܗ̣ܘܐ ܟܕ ܠܐ ܐܫܬܚܠܦ ܆ ܐܝܟ ܡܐ
Philoxène de Mabbog. Commentaire du prologue johannique (Ms. Br. Mus. Add. 14, 534) ܢܫܬܚܠܦ ܐܠܐ ܕܒܠܚܘܕ̣ ܠܢ ܢ̇ܚܐ ܘܢܦܪܘܩ ܇ ܘܢܫܘܙܒ ܘܢܥܕܪ ܕܐܦ ܘܝܬܝܪܐܝܬ̣ ܕܠܘ ܠܘܬ ܗܕܐ ܚܐܪ ܗܘܐ ܟܕ ܨܒ̣ܐ ܘܗ̣ܘܐ 18 ܐܝܟ
Philoxène de Mabbog. Commentaire du prologue johannique (Ms. Br. Mus. Add. 14, 534) ܡܢ ܒܬܪ ܕܗ̣ܘܐ ܒܣܪܐ ܐܬܝܕܥ ܕܟܬܪ ܐܠܗܐ ܆ ܒܝܕ ܕܥܒ̇ܕ ܗܘܐ ܕܐܦ ܕܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܗ̣ܘܐ . ¹ܡܢ ܕܝܢ ܣܘܥܪܢܐ ܆ ܥܠ
Philoxène de Mabbog. Commentaire du prologue johannique (Ms. Br. Mus. Add. 14, 534) ܗ̣ܢܘܢ ܐܒܗܬܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܆ ܐܘܣܦܘ ܘܐܡܪܘ . ܕܡܢ ܪܘܚܐ ܕܐܦ ܬܚܝܬ ܢܡܘܣܐ . ⁵ܘܬܘܒ ܐܚܪܢܐ̈ ܕܡܢ ܒܬܪܗܘܢ ܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ :
Philoxène de Mabbog. Commentaire du prologue johannique (Ms. Br. Mus. Add. 14, 534) ܚܘܝܘ ܆ ܕܒܝܕ ܗܘܝܐ ܐܬܝܕܥܬ ܢܣܝܒܘܬܐ . ܘܥܠ ܗܕܐ ܐܦ ܐܡܪܘ ܕܐܦ ܇ ܗܘܬ ܡܬܒܪܢܣܢܘܬܐ ܘܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܕܡܠܬܐ . ⁵ܗ̇ܢܘܢ
Philoxène de Mabbog. Commentaire du prologue johannique (Ms. Br. Mus. Add. 14, 534) ܢܣ̣ܒ ܡܢܗ̇ : ܘܐܦܢ ܠܐ ܩܕܝܡܐ ܢܣܝܒܘܬܐ ¹⁵ܠܗܘܝܐ : ܥܠ ܕܠܐ ܕܐܦ ܕܡܬܓܒܠ ܒܓܘ ܟܪܣܐ : ܒܝܕ ܗ̇ܝ ܕܗ̇ܘܐ ܡܢ ܐܡܗ : ܐܝܕܝܥܐ
Philoxène de Mabbog. Commentaire du prologue johannique (Ms. Br. Mus. Add. 14, 534) ܐܘܢܓܠܣܛܐ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪܗܘܢ ܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܆ ܐܘܣܦܘ ܕܐܦ ܗ̇ܢܘܢ ܡܕܝܢ ܩܕܡܝܐ̈ ܐܒܗܬܐ̈ ܆ ܗܘܝܐ ܒܠܚܘܕ ܐܡܪܘ ܐܝܟ ܡܐ
Philoxène de Mabbog. Commentaire du prologue johannique (Ms. Br. Mus. Add. 14, 534) ܠܚܫܗ . ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܕܚܙܝܢ X ܫܘܒܚܗ . ܘܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܡܬܚܙܐ ܕܐܦ ܐܝܟ ܕܝܚܝܕܝܐ ܕܡܢ ܐܒܐ . ³ܘܩ̣ܪܐ ܠܗܘܝܗ ܫܘܒܚܐ ܆ ܐܝܟ ܡܐ
Philoxène de Mabbog. Commentaire du prologue johannique (Ms. Br. Mus. Add. 14, 534) ܒܝܕ ܪܘܪܒܬܐ̈ ܘܙܥܘܪܝܬܐ̈ : ܘܐܢ ܠܐ ܬܩܒܠ ܐܝܕܥܬܐ ܕܥܠܡܐ ܕܐܦ ܡܥܕ ܠܡܗܝܡܢܘ ܠܐܠܗܐ ܇ ܘܠܡܬܗܪ ܒܗ . ܟܬܒܐ ܕܝܢ ܡܠܦ ܆
Philoxène de Mabbog. Commentaire du prologue johannique (Ms. Br. Mus. Add. 14, 534) ܠܐ ܣ̇ܦܪܐ ܕܛܠܝܐ̈ ܐܘ ܚܕ ܡܢ ܡܠܦܢܐ̈ ܇ ܗܠܝܢ ³⁰ܒܠܚܘܕ ܕܐܦ ܠܡܗܘܐ ܥܠܬܐ ܕܬܬܢܨܚ ܒܐܝܕܝܗܝܢ̈ ܗܝܡܢܘܬܐ . ܡܛܠ
Philoxène de Mabbog. Commentaire du prologue johannique (Ms. Br. Mus. Add. 14, 534) ܐܠܗܐ ܒܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܡܥܕ ܡܬܝܕܥ ܡܢܢ ܆ ܘܠܘ ܒܝܕ ܚܙܬܐ ܕܟܝܢܐ ܕܐܦ ܆ ܒܚܝܠܐ ܕܐܬܚܘܝ ܕܠܘܐ ܠܗ̇ ܒܝܕ ܣܘܥܪܢܐ̈ . ܗܠܝܢ
Philoxène de Mabbog. Commentaire du prologue johannique (Ms. Br. Mus. Add. 14, 534) ܡܢ ܒܬܪ ܕܡܬܩܕܫ¹⁰ X X¹ . X6ܘܗ̇ܘܐ ܚܝܠܐ : ܦܐܫ ܒܚܙܬܐ ܕܐܦ ܐܦ ܗܢܘܢ̣ ܘܡܬܓܫܝܢ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ : ܘܡܫܚܐ ܬܘܒ