simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܠܐ ܪܘܚܐ ܢܣܒܪܘܢ ܠܗ̇ܘ ܡܐ ܝXܢܝXܦܣܝܟܘܣܝܣ XܝܬܝX ܝܝ ܕܐܦ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܂ ܘܒܬܚܘܝܬܐ̈ ܣܓܝܐܬ̈ ܐ ܡܣܬܬ ܗܘ̣ܐ ܠܗ̣ܘܢ
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܠܐ ܒܡܢܝܢܐ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܟܐܢܐܝܬ ܙ̇ܕܩ ܠܗܘܢ ܕܢܬܡܢܘܢ ܕܐܦ ܠܣܒܪܐ ܕܠܢ ܪܒܐ ܡܡܪܝܢ ܕܢܥܩܪܘܢ ܗ ܂ ܠܝܢ ܕܐܢܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܃
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܗ̣ܘ ܡܢ ܚܛܗܐ̈ ܡܕܡ ܠܦܓܪܐ ܗ̇ܘ ܕܒܟܝܢܗ ܕܠܐ ܚܫܘܫܐ ܘܠܐ ܕܐܦ ܡܫܬܡܥܢܘܬ ܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܠܗ ܕܐܬܚܬܝ ܠܘܬ ܡܝܘܬܘܬܐ ܃ ܗܟܢܐ
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܟܕ ܒܒܣܪ ܝ̇ܕܥ ܗܘ̣ܐ ܡܪܢ ܠܝܘܡܐ ܕܫܘܠܡܐ ܃ ܡܕܒܪܢܐܝܬ ܕܐܦ ܠܐ ܐܣ̇ܬܟܠܘ ܒܝܕ ܪܒܘܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܡܝܪܢ̈ ܠܐܒܗܬܐ̈ ܩܕ̈ ܫܐ
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܠܐ ܕܣܝܡܐ ܠܐܢܫ ܡܢ ܡܠܦܢܐ̈ ܕܫܦܝܪܘܬ ܗܝܡܢܘܬܐ ܡܫܟܚ ܠܗ̇ ܕܐܦ ܘܕܡܣܪܚܝܢ ܝX ܠܘܬ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܗ̇ܝ ܕܒܗܓܓܘܬ ܗܘܢܐ ܒܠܚܘܕ
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܗ̇ܝ ܕܠܗܕܐ ܢܩ̇ܦܐ ܬܬܐܡܪ ܡܢܗ̇ ܂ ܗܕܐ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܃ ܕܗ̇ܘ ܕܐܦ ܠܗ̇ ܗܟܝܠ ܕܐܠܘ ܟܕ ܗܕܐ ܡܣܬܟܠܐ ܃ ܠܒܪܬ ܩܠܐ ܗܕܐ ܫ̇ܡܪܬ̣ ܂
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܗ̣ܢܘܢ ܣܢܓܪܝܗ̇̈ ܢܪܓܫܘܢ ܒܫܟܝܪܘܬܐ ܕܡܠܐ̈ ܕܝܠܗ̇ ܂ ܕܐܦ ܠܗ̇ ܡܕܡ ܝܬܝܪܐ ܡܢ ܣܢܐܓܪܘܬܐ ܗܕܐ ܠܐ ܡܦܝܣܢܝܬܐ ܃ ܐܠܐ ܐܢ
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܗܢܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܫܘܪܝܐ ܢܛܠܩܘܢ ܂ ܘܕܡ̇ܝܐ ܨܒܘܬܗܘܢ ܕܐܦ ܠܗ̇ ܃ ܕܟܠܗ ܗܢܐ ܡܒܥܕܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܣܝܡܢ̈ ܠܗ̇ ܃ ܐܝܟܢܐ ܝ
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܣܓܝܐܐ̈ ܡܢ ܪܚܡܝܟܘܢ̈ ܟܕ ܡܪܓܫܝܢ ܒܡܛܥܝܢܘܬܐ ܐܦܢ ܕܐܦ ܡܢ ܂ X ܕܢܬܒܨܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܠܟܘܢ ܂ ܐܝܕܝܥܐ ܗ̣ܝ ܕܝܢ̣ ܂
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܠܐ ܠܙܒܢܐ̈ ܕܪܕܘܦܝܐ̈ ܝܕܝܥܢ̈ ܂ ܡܢܐ ܟܝ ܡ̇ܦܢܢ ܐܢܬܘܢ ܕܐܦ ܗܕܐ ܕܒܟܘܢ ܃ ܕܥܠ ܗܠܝܢ ܕܐܬܬܡܪܚ ܥܠ ܟܗܢܘܬܐ ܃ ܝ ܂ ܗܠܝܢ
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܕܬܬܪܕܦܘܢ ܬܚܡܣܢܘܢ ܂ ܐܘ ܛܒ ܐܝܕܝܥܐ ܗ̣ܝ ܕܥܠ ܗ ܡܢܘܬܐ ܕܐܦ ܟܕ ܥܠ ܡܢܐ ܟܝ ܝܝ ܬܟܝܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܘܬ ܗܕܐ ܐܬܝܬܘܢ ܃ ܐܝܟܢܐ
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܣܒܝܣܐܝܬ ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪܝܢ ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܐܢܬܘܢ ܐܝܟ ܕܠܡܐܡܪ ܃ ܡܢ ܟܠܗ ܒܘܠܒܠܐ ܥܕܬܢܝܐ ܂ ܝX ܐܝܟܢܐ
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܠܗܠܝܢ ܝ ܫܒܛܐ̈ ܕܡܪܘܕܐܝܬ ܐܪܚܩܘ ܒܙܒܢܐ̈ ܥܬܝܩܐ̈ ܡܢ ܕܐܦ ܕܝܘܠܦܢܐ̈ ܐܫܬܪܓܠܘ ܃ ܕܗ̣ܝ ܗܕܐ ܢܣܒܠܘܢ ܐܦ ܗ̇ܢܘܢ ܂ ܡܛܠ
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܠܐ ܟܕ ܂ X 2ܐܚܪܢܐ̈ ܬ̇ܝܒܝܢ̣ ܂ ܐܦ ܠܐ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܕܥܠ ܗܕܐ ܕܐܦ ܒܗ ܒܫܘܠܡܐ ܠܘ ܕܐܝܟܢܐ ܬܗܘܐ ܠܗܘܢ ܡܬܚܫܒܝܢ ܃ ܐܠܐ ܓܝܪ
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܚܕ ܟܕ ܗ̣ܘ ܠܘܬܗ ܫܓܝܫ ܘܦܠܝܓ ܣܓܝܐܐ̈ ܢܗܘܐ ܂ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܐܦ ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܝܝ ܡܡܠܠ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܂ ܂ ܕܡܨܝܐ
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܥܕܡܐ ܠܗܪܟܐ ܢܐܬܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܠܢܝܩܝܐ ܃ ܘܒܚܘܒܐ ܕܐܦ ܒܡܫܝܚܐ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܝܬܐ ܃ ܠܐ ܡܫܬܐܠ
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܗ̣ܢܘܢ ܒܕܡܘܬܐ ܕܗܠܝܢ ܕܗ ܕܝܢ ܡܚܕܐ ܡܨܚܝܢ ܠܢ ܘܐܡ̇ܪܝܢ ܃ ܕܐܦ ܐܦ ܐܢܬܘܢ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܨܒ̇ܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܗܘܐ ܠܗ ܘܝ̇ܕܥ ܐܢܐ
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܟܕ ܡܬܝܗܒܝܢ ܘܘܘ ܠܗ ܥ̇ܪܩ ܗܘܐ ܡܢܗܘܢ ܂ ܘܡܩ̇ܪܒ ܗܘܐ ܕܐܦ ܥܠܝܗܘܢ ܂ ܘܗܫܐ ܡ̇ܢ ܫ̇ܐܠ ܗܘܐ ܡܪܗܛ̈ ܐ ܃ ܐܝܬ ܕܝܢ ܐܡܬܝ
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܡܫܬܘܝܢ ܝX ܠܛܒܬܐ ܠܐ ܡܬܦܚܡܢܝܬܐ ܕܕܐܝܟ ܗܕܐ ܂ ܐܢܐ ܂ X ܕܐܦ ܗܘܐ ܥܠܝܗܘܢ ܗܝܕܝܢ ܃ ܡܣܒܪܝܢ ܗܘܘ ܕܡܓܗܝܢ ܒܝܕ ܗܕܐ ܃ ܐܠܐ
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܡܢ ܗܕܐ ܢܬܓܠܙ ܨܒܝܢܐܝܬ ܩܒ̇ܠ ܥܠܘܗܝ ܡܛܠܬܗ ܝ ܕܡܫܝܚܐ ܂ ܕܐܦ ܗܕܐ ܐܦ ܥܠ ܓܗܢܐ ܡܒܣܪ ܗܘܐ ܃ ܘܠܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܫܐ̇ܛ ܗܘܐ ܃