simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Historiae Ecclesiasticae (Tertia Pars) ܘܕܬܪܢܘܓܠܝܬܐ̈ ܪܡ̇ܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܒܐܬܪܘܬ̈ ܐ ܕܐܦ ܠܐܬܪܘܬ̈ ܐ ܂ ܟܕ ܐܦ ܩܢܘܢܐ̈ - ܕܪܟܫܐ̈ ܘܕܬܘܪܐ̈ ܆ ܘܥܕܡܐ
Historiae Ecclesiasticae (Tertia Pars) ܣܥ̣ܪܘ ܪܝܫܢܐ̣̈ ܘܝܗ̣ܒܘ ܠܗܘܢ ܡܠܬܐ ܂ ܘܦܬ̣ܚܘܢ ܕܐܦ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܆ ܘܡܫܠ̣ܡܝܢ ܠܗܘܢ ܝ ܂ ܚ̣ܣܢܐ ܘܢܦܩܝܢ ܡܢܗ ܂ ܗܕܐ
Historiae Ecclesiasticae (Tertia Pars) ܗ̣ܘܬ ܂ ܘܒܙܘ̣ܚܐ ܣܓܝܐܐ ܘܐ ܩܪܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܠܟܐ ܕܐܦ ܕܝ̇ܢܐ̈ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܆ ܢܡ̇ܥ ܠܡܕܝܢܬ ܡ̇ܠܟܘܬܐ ܂ ܗܕܐ̣
Historiae Ecclesiasticae (Tertia Pars) ܠܐ̣ܦܢܛܐ ܕܝܠܗ ܆ ܝܝ ܐ̣ ܂ ܩܪܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈̈ ܫ̣ܕܪ ܂ ܗ̇ܘ ܕܟܕ ܕܐܦ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܠܟܐ ܥ̇ܒܪ ܗܘܐ ·X ܝ · ܒܐܬܪܘܬܐ̈ ܂ ܐ̣ܝܟܢܐ ܬܘܒ
Historiae Ecclesiasticae (Tertia Pars) ܡܢ ܠܥܠ ܐ̇ܘܕܥ̣ܢ ܃ ܚ̇ܝܠܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܦ̣ܪܫ̣ ܘܩܡ̣ܘ ܠܚܕ ܕܐܦ ܣܝ̣ܡ ܗܘܐ ܚ̇ܝܠܐ ܂ X ܙ ܝܝ ܂ ܠܘܩܒܠܗܘܢ ܆ ܗܝ̇ ܕܝܢ ܐܝܟ
Historiae Ecclesiasticae (Tertia Pars) ܗ̣ܘ ܡܢܗ ܐ̣ܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܢ ܐ̇ܪܒܣܘܣ ܡܕܝܢܬܐ ܆ ܐ̣ܝܟܢܐ ܕܐܦ ܃ ܘܡ̇ܛܝ ܠܐܬܪܐ ܝܝ ܂ X ܝܝ ܂ ܕܩܦܕܘܩܝܐ ܃ ܗ̇ܘ
Historiae Ecclesiasticae (Tertia Pars) ܬܠܬܐ ܪܝܫ̣ܢܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܡܢܗܘܢ ܐܬ̇ܩܛܠܘ ܂ ܘܒܗ̣ܬܬ̇ ܕܐܦ ܕܣܓܝܐܐ̈ ܡܢܗܘܢ ܢܦ̣ܠܘ ܂ ܘܬܘܒ ܝܝ ܐܬܐܡ̣ܪܬ̇ ܆
Historiae Ecclesiasticae (Tertia Pars) ܫ̣ܕܪ ܠܗܘܢ ܂ ܘܟܕ ܐܙܠ̣ܘ ܘܒ̣ܢܘ ܠܗ ܦܠܛܝܢ ܘܒ̇ܠܢܐ ܕܐܦ ܘܒ̇ܢܝܐ̈ ܕܢ̣ܒܢܘܢ ܠܗ ܒܝܬܐ ܦܠܛܝܢ ܘܒ̇ܠܢܐ ܂ ܐ̣ܝܟܢܐ̣
Historiae Ecclesiasticae (Tertia Pars) ܟܣ̣ܪܘܢ ܟܕ ܐܡ̣ܠܟ ܠܝܘܣܛܝܢܝܢܐ ܡ̇ܠܟܐ ܂ ܗ̇ܘ̣ ܕܐ ܟ ܬܠܬ ܕܐܦ ܕܣܘ̣ܡܒܠܘܢ ܕܡ̇ܠܟܘܬܐ X X0ܝ · ܠܟܣ̣ܪܘܢ ܆ ܐ̣ܝܟܢܐ
Historiae Ecclesiasticae (Tertia Pars) ܠܐ ܬ̇ܣ̣ܒܪ ܕܕܗܒܐ ܗ̇ܘ ܕܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܫ̇ܩܠ ܗ̣ܘ ܬ ܡܢ ܒܝܬ ܂ X ܕܐܦ ܐܚܪܬܐ ܫ̣ܕܐ ܒܗ ܙܟ̇ܝܐ ܩ̣ܣܪ ܛܝܒ̣ܪܝܘܣ̣ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܂
Historiae Ecclesiasticae (Tertia Pars) ܡܢ ܒܬܪ ܚܪ̣ܒܐ ܣܓܝܐܬܐ ܕܒܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܦܘܠܝܛܝܣ̈ ܗ̣ܘܬ ܇ ܕܐܦ ܘܐܬܬ̣Xܥܝܩ ܥܠ ܫ̣ܪܝ ܫܝܢ̣ܐ ܕܒܝܢܬ ܝ ܡܠܟܘܬ̈ ܐ ܆ ܘܥܠ ܗܝ̇
Historiae Ecclesiasticae (Tertia Pars) ܠܝ ܡܬܚܙܝܢ̣̈ ܕܛܒ ܫ̇ܪܝܪܢ̈ ܂ ܕܝܠܟܘܢ ܕܝܢ ܝܝ ܒܠܝܠܢ̣̈ ܕܐܦ ܆ ܘܡܫ̣ܟܚܝܢ ܕܢܩ̣ܝܡܘܢ ܘܢܫ̇ܪܪܘܢ ܡܠܝܗܘܢ̈ ܂ ܗܠܝܢ
Historiae Ecclesiasticae (Tertia Pars) ܠܐ ܒܚܒ̣ܘܫܝܗܘܢ ܘܒܢܛܘ̣ܪܬܐ ܚ̇ܣܝܢܬܐ ܕܡܬ̇ܢܛܪܝܢ ܗܘܘ ܕܐܦ ܇ ܘܕܫܪܟܐ ܕܟܠܗ̇ ܫܒ̣ܝܬܐ ܕܡܢ ܒܬܪܟܢ ܫܒ̣ܐ ܂ ܗܠܝܢ̣
Historiae Ecclesiasticae (Tertia Pars) ܗ̣ܢܘܢ ܟܬ̣ܒܘ̣ ܫ̣ܕܪܘܗܝ ܠܘܬ ܡ̇ܠܟܐ ܂ ܐ̣ ܟܢܐ ܕܟܕ ܡ̇ܢ̣ܥ ܕܐܦ ܘܠܘܩܕܡ ܗܠܝܢ̣ ܠܪܝܫ̣ܢܐ̈ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܐ̇ܘ̣ܕܥ ܂ ܐ̣ܝܟܢܐ
Historiae Ecclesiasticae (Tertia Pars) ܗ̣ܘ ܦܩ̣ܕ ܆ ܕܢܬ̇ܥܬܕ ܟܠܗ ܚ̇ܝܠܐ ܠܩܪܒܐ ܂ ܦܪܣܝܐ̈ ܕܝܢ ܕܐܦ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܆ ܫܠ̣ܚܘܢ ܠܗ ܠܩܘ̣ܡܝܣ ܡ̇ܘܪܝܩܝܣ ܃ ܐ̣ܝܟܢܐ
Historiae Ecclesiasticae (Tertia Pars) ܡܢ ܩܕܡ ܗܢܐ ܡ̣ܫܕܪ ܗܘܐ ܗܘܦܪܟܐ ܕܦ̣ܪܛܘܪܝܐ̈ ܕܫܡܗ ܗܘܐ̣ ܕܐܦ ܩ̇ܢܛܝܢܪܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܇ ܠܬ̇ܪܣܝܬܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܂ ܐ̣ܝܟܢܐ
Historiae Ecclesiasticae (Tertia Pars) ܥܒ̣ܕܘ ܂ ܘܐܙܕ̣ܪܒܘ ܝ-X ܦܪܣܝܐ̈ ܂ ܘܟܕ ܚܙ̣ܘ ܚ̇ܝܠܐ ܕܐܦ ܒܬܪܗ ܆ ܕܥܠ ܢܗܪܐ ܢܐܠ̣ܨܘܝܗܝ ܘܢܚ̣ܪܒܘܢܝܗܝ ܂ ܗܕܐ̣
Historiae Ecclesiasticae (Tertia Pars) ܠܬܡܢ ܪܗ̣ܛܘ ܠܩ̣ܘܒܠܗ ܘܐ̇ܪܥ̣ܘ̇ܗܝ ܘܕܚܩܘܗܝ̣ ܘܐܦ ܡܢ ܕܐܦ ܥ̣ ܘܣ̣ܛܐ ܠܗ ܡܢܗܘܢ ܇ ܕܢܐ̣ܙܠ ܥܠ ܡܕܝܢܬܐ ܐܚܪܬ ܐ ܂ ܘܗܟܢܐ
Historiae Ecclesiasticae (Tertia Pars) ܒܚܪܬܐ 7ܠܟܠܢܫ ܐܬܓܠܝܢ̈ ܇ ܘܐܬܝܕܥ ܡܢܗܘܢ ܕܗ̇ܢܘܢ ܒܢܝ̈ ܕܐܦ ܡܢܗܢ ܆ ܐܝܟ ܕܠܒܢܝ̈ ܐܬܪܗܝܢ ܪܐܙܢܐܝܬ ܂ ܐܝܟܢܐ
Historiae Ecclesiasticae (Tertia Pars) ܫ̇ܠܚܬ ܠܟܘܢ ܒܝܕ ܩܘܡܝܛܐ ܘܠܐ ܚ̇ܫܒܬܘܢܢܝ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܕܐܦ ܦܘܪܩܢܐ ܕܡܕܝܢܬܟܘܢ ܘܐܪܚܩ ܡܢܗ̇ ܠܐ ܒܥ̇ܐ ܗܘܝܬ ܂ ܐܝܟ