simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܗ̣ܘ ܪܡܙܐ ܕܦܬܓܡܗ ܩܕܝܫܐ ܡ̇ܘܕܥ . ܘܡܛܠ ܘܕܐ ܒܝܠܐ ܕܡܠܬܘ ܕܐܦ ܢܗܘܐ ܕܢ̇ܚ ܘܡܬܝܕܥ ܘܡ̣ܬܚܙܐ ܒܟܝܠܙܒܝܢ : ܐܝܟܢܐ .
- ܐܢ ܒܗܘܪܐܝܬ ܒܝܕ ܣܡܡܢܐ̈ ܫܝܛܐ̈ ܘܫܚܝܡܐ̈ ܕܡܠܬܢ ܕܐܦ ܚܠܝܨܐ̈ ܘܕܘܒܪܐẌ ܕܥܒ̣ܕܝܗܘܢ̈ ܛܒܐ̈ ܢ̇ܬܩܪܒ .
- ܥܡܝ ܕܝܠܝ ܐܦ ܫܪܟܐ ܕܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܙܒ̇ܢܢ ܆ ܣܗܕܐ̈ ܕܐܦ ܕܫܪܪܗܘܢ ܠܥܘܗܕܢܐ ܕܟ̇ . ܬ . ܒܬ ܐܝܕܝ . ܠܐ . ܐܬܠ . ܐܝܠܝܢ
- ܠܐ ܗ̣ܘ ܝܗ̇ܘܒܐ ܕܫܘܩܪܝܗܘܢ̈ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܐ ܚܣܝܪܝܢ ܒܡܕܡ ܕܐܦ ܘܨܒ̇ܬܐ ܕܠܒܪ ܡܢܗܘܢ XܠܓXܡܪ ܠܐ ܣܢܝܩܝܢ ܆ ܐܝܟXܢXܐ
- ܠܐ ܚܣܝܪܝܢ ܒܡܕܡ ܇ ܘܠܝܢ ܕܐܦ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܡܥ̣ܬܪܝܢ ܕܐܦ ܆ ܐܝܟXܢXܐ ܕܐܦ ܠܐ ܗ̣ܘ ܝܗ̇ܘܒܐ ܕܫܘܩܪܝܗܘܢ̈ . ܡܛܠ
- ܠܐܚܪܢܐ̈ ܡܥ̣ܬܪܝܢ ܘܡܢ̣ܗܪܝܢ ܒܫܘܦܪܝܗܘܢ̈ . ܠܪܘܫܡܐ ܕܐܦ ܝܗ̇ܘܒܐ ܕܫܘܩܪܝܗܘܢ̈ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܐ ܚܣܝܪܝܢ ܒܡܕܡ ܇ ܘܠܝܢ
- ܙܥܘܪ ܘܘ ܠܫܢ ܒܣܪܐ ܆ ܘܠܐ ܣ̇ܦܩܝܢ ܦܘܡܐ̈ ܐܢܫܝܐ̈ ܕܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܕ . ܥܒܕ ܨܒܝܢܐ ܠܕܚܠܘܗܝ̈ ܆ ܠܟܐ ܡܝܢ ܣܟܐ ܡ̇ܟܬܪ . X ܡܛܠ
- ܗ̣ܘ ܪܒܐ ܘܩܕܝܫܐ ܘ̇ܥܒܕ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܐܝܬܘܘܝ ܘܘܐ ܆ ܕܫܡܗ ܕܐܦ ܐܬܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ . ܕܨܘܦܢܝܐ̈ . ܐܬܬ̣ܠܡܕ ܕܝܢ ܡܢ ܓܒܪܐ
- ܗ̣ܘ ܬܘܒ . ܠܛܘܒܢܐ ܐܠܗܝܐ ܐܬܬܠܡܕ ܘܘܐ ܕܫܡܗ ܗܘܐ . ܡܪܝ ܕܐܦ ܆ ܡܛܠ ܘܕܐ ܠܬܫܥܝܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܗ̇ܘ̣ ܠܐ ܐܬ̇ܩܪܒܢܢ . ܐܝܢܐ
- ܪܒܗ̣ ܡܢܗ̇ ܐܝܬܘܘܝ ܘܘܐ . ܘܗ̣ܘ ܠܘܩܕܡ ܢܨܒܗ̇ ܠܕܝܪܐ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܘܢܐ ܗܟܝܠ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܢ ܩܪܝܬܐ ܕܡܬ . ܩܪܝܐ ¹ܦܝܛܪ . ܗ̇ܝ
- ܗ̣ܝ ܢ̇ܨܚܬܘ ܠܒܝܟ ܘܘܐ : ܐܝܟܢܐ ܕܐܪܡܠܬܐ ܐܘ ܡܣܟܢܬܐ ܐܘ ܕܐܦ ܕܡܢ ܛܠܝܘܬܗ ܘܠܣܝܒܘܬܗ ܡܟܝܟܘܬܘ ܘܡܫܬܡܥܢܘܬܗ ܗ̇ܝ
- ܗ̣ܘ̣ ܒܟܠܗܘܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܣܘܪܝܐ ܘ̇ܠܟ ܗܘܐ . ܘܐܝܟ ܕܝܢ ܕܐܦ . ܟܕ ܡܟܝܠ ܕܚܠܬܗ ܘܙܘܥܬܗ ܒܟܠ ܐܬܪ ܢܦ̇ܩܐ ܗ̣ܘܬ . ܡܛܠ
- XܕܝܠܗX ܪܘܫܡܐ . ܥܒܕܝܢܢ ܇ Xܫܪܝ ܠXܓܡ̣ܪX ܒܗܝܢ ܕܐܦ XܘܚܢܢXܝܐ ²ܐܝܬܝܗܘܢ . ܕܛܘܒܢܐ XܘܢܐX ܙܥܘܪܐ ܐܝܢܐ
- ܗ̣ܘ ܐܬܬ̇ܓܪ ܒܟܟܪܐ ܕܡܘܘܒܬܗ̈ ܚܦܝܛܐܝܬ ܒܟܠܗܘܢ ܕܐܦ ܕܐܠܝܨܐ̈ ܬܟܝܠܐ . ܬ ܐ ܓܥ̣ܠ ܠܙܥܘܪܐ ܬܠܡܝܕܗ . ܗܢܐ
- ܝܘܬܪܢܐ̈ ܥܦܝܦܐ̈ ܢܟ̣ܢܫ . ܘܘܟܢܐ ܣܒܐ ܪܒܐ ܚܒܝܒ ܆ ܫ̇ܪܝ ܕܐܦ ܒܟܟܪܐ ܕܡܘܘܒܬܗ̈ ܚܦܝܛܐܝܬ ܒܟܠܗܘܢ ܝܘܡܘܗܝ̈ ܆ ܐܝܟܢܐ
- ܠܐ ܘ̣ܘ ܠܪܒܗ ܐܘ̣ܕܥ . ¹ܟܕ ܕܝܢ ܐܫܬܡ̣ܥܬ ܕܢ : ܚܬ ܛܘܒܢܐ ܕܐܦ ܕܥܡܗ . ܬܝܡ ܕܘܕܐ ܒܚܝܘܘܝ̈ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ . ܠܐ ܢܓܠܐ . ܐܝܟܢܐ
- ܒܐܝܕܝ̈ ܐܝܒ ܟܕ ܠܐ ܝܕ̇ܥ ܐܣܬܥ : ܪܬ . ܕܟܕ ܗ̣ܘ ܚܘܫ̈̈ ܒܘܘܝ ܕܐܦ ܇ ܕܡܘܕܥܢ̈ ܘܘܝ̈ ܥܠ ܡܣܩܬܘ ܡܕܒܪܢܐܝܬ ܇ ܒܗ̇ܝ ܕܡ̣ܘܬܐ
- ܠܫܡܢܐ ܢܐܣܘܪ ܕܠܐ ܢܚܘܬ ܡܛܪܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܥܒܝܕ ܘܘܐ ܆ ܘܥܠ ܕܐܦ ܡ̇ܫܪ̣ܪ ܘܘܐ ܆ ܡ̇ܢܨܚܢܐ ܘܡ̇ܘܝܢܐX X ܕܘ̇ܝ ܕܐܬܡ̣ܨܝ
- ܗ̣ܝ ܒܕܡܝܘܬ ܩܝܝ̇ܦܐ ܡ̇ܬܢܒܝܝܢ ܘܘܘ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܐܗ̣ܦܟ ܕܐܦ ܕܠܝ̇ܘܚܐ ܇ ܘܕܐ ܢ ܥܐ̇ܠ ܠܬܡܢ ܟܠܗ̇ ܡܕܝܢܬܐ ܗ̇ܦܟ . ܘ̇ܝ
- ܐܗ̣ܦܟ ܒܫܪܪܐ ܠܣܓܝܐܐ̈ ܡܢ ܒܝܫܘܬ ܗܝܡܢܘܬܘܘ ܠܘܬ ܫܪܪܐ̈ ܕܐܦ . ܘ̇ܝ ܕܐܦ ܗ̣ܝ ܒܕܡܝܘܬ ܩܝܝ̇ܦܐ ܡ̇ܬܢܒܝܝܢ ܘܘܘ ܆ ܐܝܟܢܐ