simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
La collection des lettres de Jean de Dalyatha ܗ̣ܢܘܢ ܙܗ̣ܝܢ ܒܝܕ ܕܟܝܘܬܗܘܢ . ܘܢܦܫܟ ܬܗ̣ܘܐ ܡܨ̇ܠܠܐ ܡܢ ܕܐܦ ܕܒܗܘܢ ܐܬܟܢ̣ܝܬ . ܕܗ̣ܘܐ ܨ̇ܡܚ ܦܓܪܟ ܒܢܩܕܘܬܗ X ܆ X Xܐܝܟ
La collection des lettres de Jean de Dalyatha ܗ̣ܢܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܢܘܪܐ ܝ̇ܩܕܬܐ ܇ ܒܚ̇ܘܪܐ ܐܡܝܢܐ ܕܒܐܠܗܐ ܕܐܦ . ܘܢܦܫܟ ܬܗ̣ܘܐ ܡܨ̇ܠܠܐ ܡܢ ܚܘܫܒܝ̈ ܚܫܐ̈ X ܆ ܐܝܟ
La collection des lettres de Jean de Dalyatha ⁴⁵ܡܢ ܦ̣ܓܥܐ ܕܕܟܪܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܥܕܟܝܠ Xܠܝܢ ܆ ܡܢ ܪܝ̣ܚ ܕܐܦ ܘܡܬܗ̣ܦܟ ܡܢ ܛܟܣܗ ܡܢ ܥܘܫܢܗ̇ XX ܕܣܪܝܘܬܐ . ܘܐ̇ܡܪ ܗܘܐ .
La collection des lettres de Jean de Dalyatha ܒܫ̣ܢܬ ܗ ܝ̇ܕܥ ܠܚܝܠܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܘܦ̇ܪܫ ܝ ¹ܕ ܠܩܘܒ̇ܠܝܐ ܝX ܕܐܦ ܕܕܟܝܘܬܐ ܢ̇ܛܪ ܠܪܚ . . . ܡܘܗܝ . ܛܘܒܘܗܝ ܠܝܚܝܕܝܐ
La collection des lettres de Jean de Dalyatha ܒܙܗܝܪܘܬܐ ܐܚ̣ܝܕ ¹⁵ܠܗ̇ ܗܘܢܐ ܠܢܦܫܐ ܆ ܕܠܐ ܡܢ ܚܕܘܬܐ ܕܐܦ ܕܢܝܚܢ̈ X ܆ ¹ܕܠܐ ܡܐܡܪܐ X ¹ܐܢܝܢ Xܢ ܘܕܠܐ ܬܘܢ̇ܝ . ܐܝܟܢܐ
La collection des lettres de Jean de Dalyatha ܥܠ ܗܕܐ ܣ̣ܡܬܢܝ ܒܗ ܆ ܕܡܢܗ ܠܗܕܐ ܐܬܬ̇ܓܪ . ܪܚܡܬܟ ܡܪܝ ܕܐܦ ܚܠܝ̣ܛܬ̇ ܒܦܐܪܗܣܝܐ ܕܡܘܢ̇ܥܐ ܕܠܘܬܟ ܠܗܕܐ ܬܥ̣ܒܪ . .
La collection des lettres de Jean de Dalyatha ܗܢܘ ⁵ܣܘܟ̇ܝ ܘܣܘܘ̇ܚܝ ܕܠܘܬ ܡܪܝ ܆ ⁶ܕܒܫ̇ܥܬܐ ܗ̇ܝ ܠܐ ܕܐܦ ܇ ܘܐ̇ܫܟܚ ܐܘܠܨܢܐ . ܐܢܗ̣ܘ X ܕܬ ܗ̣ܘܐ ܗܕܐ X ܆ ܠܐ ܬ̣ܚܫ .
La collection des lettres de Jean de Dalyatha ²⁰ܗ̣ܢܘܢ ܕܘܡ̣ܝܐ ܕ ܗܕܐ ܫܩܝ̣ܠܝܢ ܒܟܠ ܣܘܥܪܢܝܗܘܢ̈ . ܕܐܦ ¹⁹ܐܝܬ ¹⁸ܠܗܘܢ ¹⁹ܕܒܨܝ̣ܪܐ ܝ X 48 ܡܢ ܗܕܐ ܕܢ̣ܬ ܠܘܢ ܠܝ ܆
La collection des lettres de Jean de Dalyatha ܨܡ̣ܚܐ ܕܫܘܒܚܗ 1ܕܐܒܐ ܐ̣ܡܪ : ܛܘܒܝܗܘܢ X ¹ܠܕܕܟܝܢ ܕܐܦ ܚܫܘܟܐ ܢܘܗܪܐ ܢ̣ܕܢܚ . ܗ̣ܘ ¹¹ܕܢ̣ܚ ¹¹ܒܠܒܘܬܢ̈ . ܐܝܟ
La collection des lettres de Jean de Dalyatha -- . ܩ ܘܠܥܘܡܩܝ̈ XX -- . XXX ܒܝXܦܝܢܬܐ : XXܩ X XX . -- ܕܐܦ . XܢX XX : ܩ X ܡܡ̇ܙܛܝܢ̈ XX : ܡܙ̈ ܝܛܢ : X XX . --X⁰ܩ ܡܛܠ
La collection des lettres de Jean de Dalyatha ܡܪܟܝ ܣ̇ܩܘܒܠܗ ܀ 18ܠܝܬ ܕܐ̣ܚܕ ܒܟܝ ܓ̇ܘܣܐ ܘܐܬܬ̇ܚܬܝ ܕܐܦ ܠܟܝ ܕܣ̇ܢܐܐ ܗܘ ܕܝ̇ܗܘܒܟܝ . ܐܦ ܐܢܬܝ ⁵⁸ܕܠܩܘܒܠܗ ⁵⁷ܐܝܟ
La collection des lettres de Jean de Dalyatha ܥܠ ܡܐܬ̣ܝܬܗ ܐ̣ܡܕ̇ ܕܩܪܒ̣ܬ̇ ⁹⁹ܠܗ̇ ܡܠܟܘܬܐ . ܕܐܦ ܡܠܟܘܬܐ ⁸ܝ ܡܟ̇ܢܐ ܠܡܬܓܠܝܢܘܬܗ ܕܒܪܚ . . . ܡܘܗܝ . ܐܝܟ
La collection des lettres de Jean de Dalyatha ܐܠܗܐ : ܟܕ ܛ̇ܒ ܐ ܘܒ̇ܣܝܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܥܡ ܐܝܠܝܢ ܕܫ̇ܘܝܢ ܕܐܦ ܕܘܟܬܐ ܕܒ̇ܣܝܡܝܢ ܡܝܘܗܝ̈ : ܘܐܝܬ ܐܝܟܐ ܕܡܪܝܪܝܢ ܆ ܚ̣ܙܝ
La collection des lettres de Jean de Dalyatha ⁷⁰ܪܒܘܬܐ ܣܓܝܕܬܐ ⁷¹ܗ̣ܝ ⁷²ܝ̣ܠܕܬ̇ X ⁷ܟܠܗܘܢ ܟܝܢܐ̈ ܕܐܦ ܕܡ̇ܘܠܕ ܟܝܢܐ̈ ⁶⁸ܣܓܝܐܐ̈ ܘܡܪܒܐ ⁶⁹ܘܡܬܪܣܐ . ܚ̣ܙܝ
La collection des lettres de Jean de Dalyatha ܝܡܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܗ ܠܐ X ⁸ܐܬܪܒܝܘ ܘܢ̇ܦܠܝܢ ܒܗ ܆ ܩ̇ܛܘܠܐ ܕܐܦ ܒܥܠܡܐ ܥܬܝ̣ܕܐ ܩ̇ܛܘܠܐ ܘܚܫ̣ܘܟ ܐ ܡܣ̣ܬܒܕ̇ ܐܝܟ
La collection des lettres de Jean de Dalyatha ܕܝܠܗ ܚ̇ܐܡ ܠܒܗ ܒܢܘܪܟ ܇ ¹²ܘܝ̇ܩܕ ܒ̣ܣܪ ܗ ܥܡ ܓܪܡܘܗܝ̈ ܕܐܦ ܢ̇ܗܪ ܠܒܗ ܠܡܚܙܐ ܟܣܝܬܐ̈ . ܛܘܒܘܗܝ ܠܕܒ̇ܥܐ ܠܟ ܒܩܢܘܡܗ ܆
La collection des lettres de Jean de Dalyatha ܡܢܗ̇ X⁴ܦ̇ܐܚ X⁵ܪܝ̣ܚ ܚܝܐ̈ ܠܚܕܘܬ ܠܒܗ ܕܟܫܝܪܐ ܆ ܕܐܦ Xܝ ܒܠܐ ܫ̣ܠܝܐ . ܘܫ̣ܠܝ ܘܫ̣ܬܩ ܒܗ̇ ܝX ܒܬܗܪܐ ܕܒܗܘܢ .
La collection des lettres de Jean de Dalyatha ܫܘܥܒܕܐ ܠܚܐܪܘܬܐ . ܠܝܬ ܗܢܝ̇ܢ ⁵⁸ܒܦܘܠܚܢܐ ⁵⁹ܕܒܫ̣ܓܡܐ ܕܐܦ ܡ̇ܨ ܠܚ ܗܘ . ⁵⁵ܕܠܩܘܒܠܐ ܗܝ ⁵⁶ܚܐܪܘܬܐ ⁵⁷ܠܫܘܥܒܕܐ ܐܝܟ
La collection des lettres de Jean de Dalyatha ܚܘ̣ܒܐ ܢܘܗܪܐ ܗܘ . ܘܠܐܝܢܐ ܕܐܚ̣ܝܕ ܠܗ ܠܢܘܗܪܐ ܐܠܗܐ ¹⁶ X ܕܐܦ . ܗܕܐ ܗܝ ¹⁴ܒܝ̣ܫܬܐ ܝ̇ܠܕܬ ܟܠ ¹⁵ܣܡܝܘܬܐ ܠܩܢܝܗ̇̈ ܆ ܐܝܟ
La collection des lettres de Jean de Dalyatha ܐܠܗܐ ܒܟܠܙܒܢ X ܡ̇ܥܗܕ ܠܗ ܇ ܐܝܠܝܢ ܕܥܘܗܕܢܐ ܕܥܠܝܗܝܢ ܕܐܦ ܡܬܚ̇ܘܐ ܀ 22ܛܘܒܘܗܝ ܠܡ̇ܢ ܕܪܢ̇ܐ ܒܟܠܥܕܢ ܒܐܠܗܐ ܆