simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Homiliæ S. Isaaci, Syri Antiocheni. ܐܢ ܢܗܘܐ ܥܬܝܪܐ ܗܝ : ܣܢܝܩܐ ܗܝ ܕܪܫܐ ܢܗܘܐ ܠܗ̇ ܀ ‏ ‏ܐܢ ܕܝܢ ܕܐܦ ܕܢܡܘܣܐ ܀ ܝܕܥܬܐ ܕܠܐ ܝܘܠܦܢܐ : ܕܡܝܐ ܠܐܢܬܬܐ ܐܪܡܠܬܐ .
Homiliæ S. Isaaci, Syri Antiocheni. ܥܠ ܗܕܐ ܕܫܐܠܬܢܝ : ܦܫܝܩ ܗܘ ܕܬܐܠܦ ܓܠܝܐܝܬ ܀ ܠܘ ܝܘܠܦܢܐ ܕܐܦ ܥܠ ܗܠܝܢ ܀ ܬܠܡܝܕܐ ܩܢܝ ܒܘܝܢܐ : ܠܡܢ ܚܐܪ ܐܢܬ ܫܝܥܐܝܬ .
Homiliæ S. Isaaci, Syri Antiocheni. ܒܐܓܘܢܐ : ܕܠܝܠܐ̈ ܐܢܘܢ ܕܡܫܬܚܪܝܢ ܀ ܣܦܩܐ ܗܕܐ ܕܫܡܥ ܠܝ : ܕܐܦ ‏ܝܕܥ ܐܢܐ ܕܥܡ ܣܓܝܐܐ̈ : ܩܪܒܐ ܟܣܝܐ ܥܒܕ ܐܢܐ . ‏ ‏ܚܟܡ ܐܢܐ
Homiliæ S. Isaaci, Syri Antiocheni. ܬܠܡܝܕܐ̈ ܒܥܝܢ ܠܗ ܀ ܗܢܐ ܗܘ ܕܪܢ ܗܦܟܝܐ : ܕܟܕܝܢ ܟܠܗ ܕܐܦ ܕܟܡܝܪܐ : ܕܦܨܝܚ ܟܠܢܫ ܥܠ ܕܗܒܐ . ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܕܐܒܝܠܝܢ :
Homiliæ S. Isaaci, Syri Antiocheni. ܝܕܘܥܐ̈ ܐܫܬܪܓܠܘ ܀ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟ ܕܬܐܡܪ ܠܝ : ܬܘ ܩܪܘܝܗ ܕܐܦ : ܕܠܐ ܐܢܫ ܫܡܥ ܕܟܬܝܒܢ̈ . ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܙܒܢܐ̈ ܩܫܝܐ̈ :
Homiliæ S. Isaaci, Syri Antiocheni. ܕܝܪܬܐ̈ ܠܥܕܬܐ̈ : ܐܬܕܡܝ ܒܫܘܚܠܦܝܗܝܢ ܀ ܘܐܝܟܐ ܢܒܥ ܕܐܦ ܒܝܫܬܐ̈ ܀ ܬܡܗ ܐܢܐ ܕܝܢ ܒܐܚܪܬܐ : ܘܕܠܐ ܐܡܪ ܩܢܛ ܐܢܐ .
Homiliæ S. Isaaci, Syri Antiocheni. ܡܚܕܪ ܚܕܪ : ܥܬܝܪܐ ܒܕܘܟܬ ܩܢܛܐ ܀ ܕܢܛܥܐ ܒܚܕܪܗ ܠܓܢܒܐ : ܕܐܦ ܀ ܡܫܕܪ ܩܘܕܡܘܗܝ ܝܩܪܬܗ : ܡܐܢܐ̈ ܕܕܗܒܐ ܘܕܣܐܡܐ . ܘܓܕܫ
Homiliæ S. Isaaci, Syri Antiocheni. ܫܡܫܗ ܡܬܦܫܛܐ : ܥܠ ܒܝܫܐ̈ ܘܥܠ ܛܠܘܡܐ̈ . ܐܠܘܠܐ ܡܛܠ ܕܐܦ . ܐܬܪܐ ܗܘ ܕܝܗܒ ܠܣܪܝܚܐ̈ : ܕܟܒܪ ܢܩܢܘܢ ܒܘܝܐܐ ܀ ܐܝܟ
Homiliæ S. Isaaci, Syri Antiocheni. ܠܝ ܦܪܣܝ ܒܚܛܗܝ̈ . ‏ ‏ܬܪܓܡܬܗ ܠܟܘܢ ܘܫܡܥܬܘܢ : ܟܠ ܕܐܦ ܠܡܫܬܘܬܐ : ܗܘ ܢܗܘܐ ܠܗ̇ ܟܪܘܙܐ ܀ ܐܦܠܐ ܡܢܝ ܐܗܡܝ ܪܥܝܢܝ :
Homiliæ S. Isaaci, Syri Antiocheni. ܐܢ ܗܘ ܟܦܢ ܘܡܛܪܦ : ܠܟܠܒܐ̈ ܬܗܘܐ ܣܒܥܘܬܐ ܀ ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܐܡܪ ܕܐܦ ܀ ܟܠܒܐ̈ ܡܠܟܚܝܢ ܗܘܘ ܫܘܚܢܘܗܝ̈ : ܘܗܘ ܡܘܕܐ ܗܘܐ ܠܐܠܗܐ .
Homiliæ S. Isaaci, Syri Antiocheni. ܩܢܝܢܟ ܢܬܒܪܟ . ܐܢܐ ܕܩܢܝܬ ܠܐ ܦܫܬ : ܘܕܒܬܪܝ ܠܐ ܡܫܬܒܩܝܢ ܕܐܦ ܠܟ ܡܣܟܢܐ : ܐܪܟܢ ܨܐܕܘܗܝ ܡܫܡܥܬܟ ܀ ܘܥܒܕ ܒܥܓܠ ܒܥܘܬܗ :
Homiliæ S. Isaaci, Syri Antiocheni. ܨܦܬܗ ܕܐܬܪܐ ܢܪܚܩ ܀ ܘܕܡܫܢܐ ܡܢ ܝܕܘܥܘܗܝ̈ : ܠܐ ܬܘܒ ܢܪܢܐ ܕܐܦ ܡܠܝ : ܕܣܒ ܨܠܝܒܐ ܘܬܐ ܒܬܪܝ . ܕܡܪܚܩ ܡܢ ܐܬܪܐ ܙܕܩ :
Homiliæ S. Isaaci, Syri Antiocheni. ܠܗ ܒܛܟܣܐ ܕܒܢܝܐ̈ : ܡܪܒܐ ܗܘܐ ܠܗ ܒܪܘܝܐ . ܡܢ ܥܕܢܐ ܠܥܕܢܐ ܕܐܦ ܠܟ . ܠܗܘ ܥܡܐ ܝܥܢܐ ܒܕܒܪܐ : ܠܚܡܐ ܕܝܘܡܐ ( ܝܗܒ ܗܘܐ ܠܗ ܀
Homiliæ S. Isaaci, Syri Antiocheni. ܛܟܣܐ ܠܐ ܢܫܬܘܚܪ : ܡܢ ܡܫܪܝܬܐ ܕܝܣܪܝܠ . ܚܘܝ ܒܪܒܘܬ ܕܐܦ ܕܒܪܐ . ܐܫܦܥ ܘܐܚܬ ܠܗ ܡܢܢܐ : ܘܣܡ ܠܗ ܟܝܠܐ ܟܡܐ ܕܢܐܟܘܠ ܀
Homiliæ S. Isaaci, Syri Antiocheni. ܪܘܓܙܝ‏ ܐܫܪܐ ܕܠܘܬܟ . ܒܗܝ ܕܐܡܪ ܙܠ ܐܬܪܥܐ : ܘܟܢ ܬܐ ܩܪܒ ܕܐܦ ܐܢܐ : ܚܘܢ ܠܐܚܘܟ ܘܐܢܐ ܐܚܢܟ ܀ ܫܪܝ ܪܘܓܙܐ ܕܠܘܬ ܚܒܪܟ :
Homiliæ S. Isaaci, Syri Antiocheni. ܙܩܘܦܐ̈ : ܢܐܬܘܢ ܢܗܘܘܢ ܣܓܘܕܐ̈ ܀ ܗܟܢܐ ܐܦ ܣܛܢܐ : ܠܐ ܪܚܡ ܕܐܦ ܠܗ ܀ ܚܠܦ ܓܝܪ ܕܐܠܗܐ ܛܒܐ : ܠܐ ܣܢܐ ܠܕܣܢܐ ܠܗ . ܕܗܐ ܨܒܐ
Homiliæ S. Isaaci, Syri Antiocheni. ܠܝܗܘܕܐ ܬܠܡܝܕܗ : ܚܒܠܐ ܐܪܡܝ ܒܩܕܠܗ ܀ ܐܢ ܠܗܘ ܪܫܐ ܕܐܦ ܢܗܘܘܢ ܣܓܘܕܐ̈ ܀ ܗܟܢܐ ܐܦ ܣܛܢܐ : ܠܐ ܪܚܡ ܠܕܡܚܒ ܠܗ .
Homiliæ S. Isaaci, Syri Antiocheni. ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܘܚܪܘ ܘܐܙܠܘ : ܝܗܒ ܐܓܪܐ ܥܡ ܩܕܡܝܐ̈ ܀ ܐܢ ܕܐܦ ܥܠ ܪܦܝܘܬܟ ܀ ܗܘܝ ܦܠܚܐ ܠܡܫܝܚܐ : ܕܠܐ ܛܠܡ ܠܟ ܡܪܗܛܝܟ̈ .
Homiliæ S. Isaaci, Syri Antiocheni. ܒܚܠܡܐ̈ ܗܐ ܡܠܦ ܠܢ . ܕܡܐ ܓܝܪ ܠܠܝܐ ܠܡܘܬܐ : ܘܕܡܝܢ ܚܠܡܐ̈ ܕܐܦ : ܠܗܘܢ ܕܡܝܢ ܣܘܪܕܝܗܘܢ̈ ܀ ܫܘܒܚܐ ܠܗ ܟܡܐ ܡܚܒ ܠܢ :
Homiliæ S. Isaaci, Syri Antiocheni. ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܐܚܒܬ . ܗܐ ܡܫܘܚܬܐ ܘܡܐ ܡܟܝܟܐ : ܕܐܦ ܙܟܝ ܟܪܝܐ ܕܐܦ : ܕܬܠܡܝܕܝ̈ ܐܢܬܘܢ ܕܓܒܝܬ ܀ ܐܢܗܘ ܕܬܚܒܘܢ ܠܚܕܕܐ̈ : ܐܝܟ