simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, VI: Psaumes ܐܘܪܝܬܐ . ܟܕ ܡܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܫܠܡܐ ܒܡܙܡܘܪܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܚܕ ܕܐܦ ܕܝܢ ܥܒܪܝܐ ܇ ܠܚܡܫ ܡܢܘܢ̈ ܡܦܠܓ ܟܬܒܐ ܕܛܘܒܢܐ ܕܘܝܕ ܐܝܟ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, VI: Psaumes ܨܝܕ ܗܠܝܢ ܕܕܠܩܘܒܠܐ ܝܬܝܪ ܡܚܬܝܢ ܘܡܫܪܓܠܝܢ ܠܣܓܝܐܐ̈ ܕܐܦ ܆ ܕܠܝܠܐܝܬ X ܢܬܘܦ ܠܫܡܘܥܐ̈ ܨܝܕ ܪܚܡܬܐ ܕܝܘܠܦܢܗ . ܐܝܟ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, VI: Psaumes ܦܛܥܐ ܐܦܘܠܝܢܪܝܣ ܐܠܦܐ ܡܙܡܘܪܐ̈ ܒܡܘܫܚܬܐ̈ ܪܟܒ ܆ ܕܐܦ ܡܕܡ ܡܕܡ ܆ ܐܟܙܢ ܡܢܢܕܪܘܣ ܘܩܘܪܕܘܢ ܘܐܚܪܢܐ̈ ܇ ܐܝܟ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, VI: Psaumes ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ ܇ ܕܟܕ ܥܠ ܠܒܗ ܐܫܬܬܠ ܦܪܕܝܣܐ ܆ ܣܒ̣ܪ ܕܐܦ ܇ ܘܩܠܐ ܬܘܒ ܘܡܩܒXܢܝXXX X --ܐܓܢܛܝܩ X ܕܡܡܠܠ ܥܡܗ . ܐܝܟ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, VI: Psaumes ܦܛܪܘܣ ܣ̇ܗܕ ܀ ܚ ܘܙ̇ܕܩ ܠܡܕܥ ܕܟܠܗܘܢ ܡܙܡܘܪܘܗܝ̈ ܡܢ ܕܐܦ X ܡܠܠ . ܘܠܫܢܝ ܩܢܝܗ ܕܣܦܪܐ . ܡܕܝܢ ܢܒܝܐ ܗܘܐ ܕܘܝܪ . . ܐܝܟ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, VI: Psaumes ܒܡܙܡܘܪܐ̈ ܚܙܝܢܢ ܆ ܕܩܕܝܡ ܗ̇ܘ ܕܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܫܥ . ܗܢܘ ܕܐܦ ܡܢ ܛܝܒܘܬܐ . ܥܠ ܗܕܐ ܫܘܚܠܦܐ ܕܙܒܢܐ̇ ܐܝܬ ܒܗܘܢ ܇ ܐܝܟ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, VI: Psaumes ܟܬܒܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܒܙܢܐ ܕܫܘܥܝܬܗܘܢ̈ ܕܗ̇ܢܘܢ ܙ̇ܕܩ ܕܐܦ ܓܝܪ ܕܒܟܬܒܐXX ܕܦܐܘẌ ܘܕܒܝܬ ܦܠܛܘܢ ܡܠܝܛ ܗܘܐ ܆ ܐܣܒܪ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, VI: Psaumes ܐܢܐ ܚܡܪܐ ܐܢܐ ܐܟܘܬܟܘܢ . ܘܩܒܠܘ ܦܝܣܐ ܆ ܐܢ ܐܦ ܡܠܦܢܗܘܢ ܕܐܦ ܗ̇ܘ ܡܬܪܓܡܢܐ ܣܟܠܐ ܆ ܐܣܝܗ ܠܪܥܝܢܗܘܢ ܒܗ̇ܝ ܕܐܘܣܦ ܆
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, VI: Psaumes ܕܘܝܕ ܠܘ ܕܘܝܕ ܢܗܘܐ ܘܫܐܘܠ ܘܐܒܫܠXܡXX ܘܟܠܚܕ ܡܢ ܕܐܦ ܐܚܪܝܢ ܚܠܦܝܗܘܢ ܣ̇ܐܡ . ܘܐܢܕܝܢ ܠܐ ܆ ܡܢܐ ܗܝ ܟܠܝܬܐ ܇
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, VI: Psaumes ܡܫܝܚܐ ܘܡܕܒܪܢܘܬܗ ܡܕܡ 5ܐܚܪܝܢ ܢܣܬܟܠܝܘܗܝ . ܬܘܒ ܕܝܢ ܕܐܦ ܘܣܘܥܪܢܝܗܘܢ ܆ ܠܘ ܗܟܢܐ ܐܠܐ ܡܕܡ X ܐܚܪܝܢ ܢܗܘܐ ܆ ܐܝܟ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, VI: Psaumes ܗ̇ܢܘܢ . ܘܚܠܦ ܛܘ̇X ܕܨܗܝܘܢ ܘܐܪܥܐ ܕܡܘܠܟܢܐ ܆ ܢܬܝܐܒ ܕܐܦ . ܘܐܢ ܢܬܦܢܐ ܡܢ ܒܝܫܬܢ̈ ܆ ܡܬܚܪܪܝܢܢ ܡܢ ܫܘܥܒܕܗܘܢ ܐܝܟ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, VI: Psaumes ܗ̣ܘ ܐܡ̣ܪ ܒܕܘܟ ܇ ܕܥܒܪ ܠܡ ܡܢ ܒܝܫܬܐ ܘܐܦ ܥܒܕ ܛܒܬܐ ܆ ܕܐܦ ܗܝ ܕܠܐ ܥܒ̣ܕ ܒܝܫܬܐ ܇ ܐܠܐ ܡܠܘܢ 10 ܕܢܥܒܕ ܛܒܬܐ ܆ ܐܝܟ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, VI: Psaumes ܒܝܬ ܐܪܟܐ̈ ܕܡܠܟܐ̈ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܘܡܨܪܝܐ̈ ܐܫܬܟܚ ܕܟܬܝܒ ܥܠ ܕܐܦ ܡܠܟܐ̈ ܟܕ ܒܥܝܢ ܆ ܕܐܝܕܐ ܗܝ ܥܠܬܐ ܕܚܫܟܘ ܢܗܝܪܐ̈ . ܐܝܟ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, VI: Psaumes ܣ̇ܗܕ ܛܘܒܢܐ ܡܦܫܩܢܐ . ܒܗ̇ܝ ܕܐܝܢܐ ܕܕܡ̣ܟ ܒܣܒܥܘ ܇ ܕܐܦ . ܠܘ ܥܠ ܕܡܟܘܬܐ ܕܫܢܬܐ ܐܘ ܥܠ ܥܝܪܘܬܐ ܟܝܢܝܬܐ ܐ̇ܡܪ ܆ ܐܝܟ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, VI: Psaumes ܡܛܠ ܡܚܝܠܘܬܐ ܙ̇ܕܩ ܕܢܬܚܢܢ ܐ̇ܡܪ ܆ ܪܚܡ ܥܠܝ ܡܪܝܐ ܆ ܡܛܠ ܕܐܦ X ܐܠܐ ܒܪܚܡܐ̈ ²ܬܬܡܕܟ ܡܪܕܘܬܟ ܡܡܫܚܐܝܬ . [2]ܘܟܕ ܡܚܘܐ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, VI: Psaumes ܗ̣ܘ ³ܫܠܝܚܐ ܦܠܣܦ ܆ ܡܐ ܠܡ ܕܒܛܠ ܟܠ ܪܫܘܟܠ ܫܘ ܘܟܠ ܚܝܠܝܢ̈ ܕܐܦ . ܒܗ̇ܝ ܕܒܫܡܝܐ ܘܒܐܪܥܐ ܘܕܠܬܚܬ ܡܢ ܐܪܥܐ ܘܕܫܪܟܐ . ܐܝܟ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, VI: Psaumes ܦܛܪܘܣ ܣ̇ܗܪ . . 0 ܘܐܟܙܢܐ Xܕܐܢ ܐܢܫX ܚ̇ܫܠ ܟܣܐ ܐܘ ܒ̇ܢܐ ܕܐܦ ܡܢ ⁶ܡܠܐ̈ ܆ ܐܠܐ ܫܘܠܡܐ ܫܪܝܪܐ ܒܡܫܝܚܐ ܢܣܒܝܢX . ܐܝܟ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, VI: Psaumes ܒܐܪܥܐ ܟܠܗ̇ ܢܪܡܐ ܕܚܠܬܐ ܘܙܘܥܬܐ . ܘܐܦ ܫܬܐܣܐ̈ ܕܛܘܪܐ̈ ܕܐܦ --XܕܩܒܪܐXX X ܕܚܡܬܐ ܚܘܝ ܠܘܩܒܠ ܒܥܠܕܒܒܝ ܇ ܐܝܟܢܐ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, VI: Psaumes ܫܠܝܚܐ ܐ̇ܡܪ ܆ ܥ̇ܡܪ ܠܡ ܒܢܘܗܪܐX . ܗ̇ܝ ܕܚܫܘܟܐ ܕܡܝܐ̈ ܕܐܦ ܟܪܟܗ ܡܛܠܠܗ ܆ ܚܕܪܘܗܝ̈ ܡܫܟܢܗ ܐ̇ܡܪ . ܗܢܘ . ܢܘܗܪܐ ܇ ܐܝܟ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, VI: Psaumes ܥܡܡܐ̈ ܣܓܝܐܐ ܕܠܗܘܢ ܡܬܠ ܢܒܝܐ ܒܠܒܢܢ ܘܣܢܝܪ ܇ ܚܕܝܘ X ܕܐܦ ܒܢܝ̈ ܪܝܡܐ . ܐܝܟ̈ ܗ̇ܝ ܕܛܘܪܐ̈ ܪܩܕܘ ܐܝܟ ܐܝܠܐ̈ . ܘܕܡܝܐ