simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Išō‘yahb Patriarchae III Liber epistularum ܫܡܥܘܢ ܟܗܢܐ ܟܕ ܫܩ̣ܠܗ ܥܠ ܕܪܥܘܗܝ̈ ܘܐܬܢܒܝ Xܝܠ ܫܘܒܚܗ ܃ ܕܐܦ ܫܦܝܪ ܂ ܡܫܝܚܐ ܚܝܠܗ ܗܘ ܕܐܠܗܐ ܘܚܟܡܬ ܐ ܕܐܠܗܐ ܂ ܐܝܟ
Išō‘yahb Patriarchae III Liber epistularum ܗ̣ܢܘܢ ܡ̣ܢ ܥܕܬܗ ܕܐܠܗܐ ܣܕܩܘ ܂ ܘܒܥܝܪ ܂ ܐ ܕܫܛܝܘܬܗܘܢ ܕܐܦ ܡ̣ܢ ܣܘܪܝܢܐ̈ ܘܠܘܠܝܢܣXܠܐ̈ ܘܡܪܩܝܘܢܐ̈ ܂ ܗܠܝܢ
Išō‘yahb Patriarchae III Liber epistularum ܠܐ ܒܗܠܝܢ ܠܐ ܡܣܬܟܠܝܢ ܩܛܪܝܐ̈ ܂ ܣܟܠܝܢ ܐܢܘܢ ܡ̣ܢ ܕܐܦ ܂ ܙ ܟܕ ܦܪܣܝܐ̈ ܥ̇ܒܕܝܢ ܗܟܢܐ ܂ ܗ̇ܘܐ ܡܕܡ ܕܥ̇ܒܕܝܢ ܂ ܘܡܐ
Išō‘yahb Patriarchae III Liber epistularum ܐܡ̇ܪܝܢ ܂ ܕܒܥܝܕܐ ܕܡ̣ܢ ܝX ܢܘܓܪܐ ܐܫܟܚܘܗ̇ ܠܗܕܐ ܕܐܦ ܦܪܣܝܐ̈ ܘܡ̣ܢ ܟܠܗܘܢ ܣܟܠܐ̈ ܕܥܠܡܐ ܂ ܘܐܢ ܢܐܡܪܘܢ ܐܝܟ
Išō‘yahb Patriarchae III Liber epistularum ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܃ ܝܬܝܪܐܝܬ ܬܕܥܘܢ ܡܕܡ ܕܙ̇ܕܩ ܠܟܘܢ ܠܡܥܒܕ ܂ ܕܐܦ ܕܐܓܪܬܐ ܐܚܪܬܐ ܂ ܕܒܬܪ ܗ̇ܝ ܩܕܡܝܬܐ ܟܬܒ̇ܬ ܠܗ ܃ ܐܝܟܢܐ
Išō‘yahb Patriarchae III Liber epistularum ܡ̣ܢ ܟܕܘ ܗܐ ܡܣܬܥܪܐ ܃ ܕܐܦ ܨܠܘܬܐ ܐܡܝܢܬܐ ܘܒܘܪܟܬܐ ܕܐܦ ܗܫܐ ܡܛܠ ܛܢܢܟܘܢ ܟܐܢܐ ܕܚܠܦ ܫܪܪܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܟܐܢܐ ܗܝ ܕܐܝܟ
Išō‘yahb Patriarchae III Liber epistularum ܨܠܘܬܐ ܐܡܝܢܬܐ ܘܒܘܪܟܬܐ ܐܡܝܢܬܐ ܃ ܬܗܘܐ ܡܢܢ ܘܡܢ ܝ ܟܠܗ̇ ܕܐܦ ܫܪܪܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܟܐܢܐ ܗܝ ܕܐܝܟ ܕܐܦ ܡ̣ܢ ܟܕܘ ܗܐ ܡܣܬܥܪܐ ܃
Išō‘yahb Patriarchae III Liber epistularum ܟܕ ܡܬܛܪܕܝܢ ܘܡܬܒܐܫ ܠܗܘܢ ܃ ܘܐܦ ܐܠܝܨܝܢ · X · ܠܡܫ̣̇ܢܝܘ ܕܐܦ ܦܠܚܐ̈ ܬܗܪܐ ܂ ܐܢ ܓܝܪ ܗܕܐ ܗܝ̣ ܪܚܡܬ ܩܕܝܫܐ̈ ܒܐܬܪܟܘܢ ܃
Išō‘yahb Patriarchae III Liber epistularum ܗܠܝܢ ܐܣܬܥܪ ܂ ܟܡܐ ܓܝܪ ܕܡܫܡܫܢܐ ܒܝܫܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܐܦ ܕܠܐ ܐܣܬܥܪ ܃ ܐܝܬ ܠܢ ܝ ܣܒܪܐ ܒܝܫܘܥ ܕܡܣܬܥܪ ܦܫܝܩܐܝܬ ܐܝܟ
Išō‘yahb Patriarchae III Liber epistularum ܗܠܝܢ ܕܝܠܟܘܢ ܛܥ̣ܘ ܂ ܗܢ̇ܘ ܕܝܢ ܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܕܫܡܐ ܂ ܘܟܕ ܕܐܦ ܃ ܐܠܐ ܘܕܐܦ ܣܓܝܐܐ̈ ܢܛܥܘܢ ܂ ܗܢ̇ܘ ܕܝܢ ܓܒܝܐ̈ ܂ ܐܝܟ
Išō‘yahb Patriarchae III Liber epistularum ܠܫܘܠܛܢܐ ܥܠܡܢܝܐ ܗܢܐ ܕܗܫܐ ܐܚܝܕ ܒܟܠ ܐܬܪ ܂ ܡܫܬܥܒܕܝܢ ܕܐܦ ܕܐܠܗܐ ܒܪܘܝܗܘܢ ܂ ܘܠܐ ܝܕܥܘ ܘܠܐ ܐ ܂ ܣܬܟܠܘ ܫܢܝܐ̈ ܃
Išō‘yahb Patriarchae III Liber epistularum ܟܠܢܫ ܒܨܒܝܢܐ ܫܠܡܐ ܂ ܘܗ̇ܢܘܢ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܦܘܩܕܢܐ ܡ̣ܢ ܕܐܦ ܗܢܐ ܕܗܫܐ ܐܚܝܕ ܒܟܠ ܐܬܪ ܂ ܡܫܬܥܒܕܝܢ ܝX ܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܐܝܟ
Išō‘yahb Patriarchae III Liber epistularum ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܡܐ ܕܨ̇ܒܐ ܗܘ̣ܐ ܣܛܢܐ ܢܟܦܪܘܢ ܒܟܪܣܛܝܢܘܬܐ ܕܐܦ ܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܕܦܪܣ ܘܕܒܝܬ ܂ ܝ ܂ ܙ ܩܛܪܝܐ̈ ܃ ܟܕ ܚܦܝܛܝܢ ܟܐܡܬ
Išō‘yahb Patriarchae III Liber epistularum ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܛܟܣܐ ܘܥܝܕܐ ܢܬܚܘܚ ܨܐܕܝܟܘܢ ܒܚܘܒܐ ܝܬܝܪܐ ܂ ܕܐܦ ܕܗ̣ܘ ܢܡܘܣܐ ܪܘܚܢܝܐ ܡܠܦ ܠܢ ܠܡܣܥܪ ܂ ܘܟܕ ܨܒܝܢܢ ܕܝܢ
Išō‘yahb Patriarchae III Liber epistularum ܥܡܕܢ ܒܫܡܗ ܂ ܂ ܙ ܝܝ ܂ X ܘܐܦ ܡܫܬܘܝܢ ܠܡܘܗܒܬܐ ܕܐ ܩܪܗ ܃ ܒܓܘ ܕܐܦ ܕܝܢ ܩ̇ܪܐ ܠܛܝܒܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܕܥܬܕܝܢ ܗܘܘ̣ ܠܡܩܒܠܘ ܐܝܠܝܢ
Išō‘yahb Patriarchae III Liber epistularum ܚܠܦ ܚܒܪܝܟܘܢ̈ ܕܚܘܒܐ ܪܘܚܢܝܐ ܂ ܘܙܕܩܐ̈ ܢܡܘܣܝܐ̈ ܕܐܦ ܠܢ ܡܟܝܠ ܡܕܡ ܠܡܘܣܦܘ ܝ ܠܟܘܢ ܃ ܐܠܐ Xܡܝܐ̈ ܒܠܚܘܕ ܗܠܝܢ
Išō‘yahb Patriarchae III Liber epistularum ܬܪܥܝܬܐ ܥܠܡܢܝܬܐ ܩܢܝܬܘܢ X0ܥܠ ܫܘܥܒܕܐ ܥܕܬܚܐ ܂ ܡܚܕܐ ܕܐܦ ܗܝܡܢܘܬ ܐ ܕܡ̣ܢ ܣܝܡ ܐܝܕܝܐ̈ ܠܐ ܩܢܘܚܐ̈ ܂ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܡܛܠ
Išō‘yahb Patriarchae III Liber epistularum ܙܪ ܂ ܩ ܠܡܗܘܐ ܂ ܡܠܦܢܐ ܓܝܪ ܕܓܘܐ ܃ ܡ̣ܢ ܟܠܗ ܓܘܐ ܙ̇ܕܩ ܕܐܦ ܠܥܡܐ ܘܠܟܗܢܐ̈ ܂ ܐܠܐ ܘܠܗܘܢ ܠܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܕܬܡ̇ܢ ܐܝܟ
Išō‘yahb Patriarchae III Liber epistularum ܟܬܝܒ ܃ ܕܐܦ ܒܟܪܝܗܐ̈ ܡܬܓܡܪ ܚܝܠܗ ܂ ܐܢ ܗܟܝܠ ܝ ܫܦܪܐ ܠܟ ܕܐܦ ܡܝܬܪܘܬܗ ܡ̣ܢ ܒܨܝܪܐ̈ ܕܐܟܘܬܝ ܂ ܐܠܐ ܨܒ̇ܐ ܟܐܡܬ ܐܝܟ
Išō‘yahb Patriarchae III Liber epistularum ܒܟܪܝܗܐ̈ ܡܬܓܡܪ ܚܝܠܗ ܂ ܐܢ ܗܟܝܠ ܝ ܫܦܪܐ ܠܟ ܠܡܐܬܐ ܐܘ ܕܐܦ ܡ̣ܢ ܒܨܝܪܐ̈ ܕܐܟܘܬܝ ܂ ܐܠܐ ܨܒ̇ܐ ܟܐܡܬ ܐܝܟ ܕܐܦ ܟܬܝܒ ܃