simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Des Heiligen Ephraem des Syrers Hymnen de Fide ܚܠܡܐ̈ ܡܦܗܝܢ ܠܗ̇ ܗܟܢ ܦܗܝܢ ܒܒܥܬܗ̇ ܕܪܘܫܐ̈ ܕܫܪܥܘ ܕܐܦ ܘܐܝܬ ܕܡܣܟܢ ܘܐܙܥܪ ܫܪܒܗ̇ ܀ 9ܐܢ ܕܝܢ ܢܦܫܐ ܦܗܝܬܐ ܗܝ
Des Heiligen Ephraem des Syrers Hymnen de Fide ܗ̣ܘ ܢܦܠ ܠܗ ܒܥܘܒܗ̇ ¹⁰ܕܐܪܥܐ ܝܠܕܬܗ ܀ 14ܡܢܘ ܡܪܝ ܠܐ ܕܐܦ ܠܐܝܢܐ ܕܝ̣ܕܥ ܡܪܝ ܕܒܥܘܒܐX ܐܢܬ ܕܐܝܬܘܬܐ X Xܫ ܘܐܬܕܟܪ
Des Heiligen Ephraem des Syrers Hymnen de Fide ܠܐܒܘܟ ܒܟ ܡܪܝ ܢܒܨܐ ܀ 16ܛܘܒܘܗܝ ܠܐܝܢܐ ܕܗܘܐ ܡܪܝ ܐܠܗܝܐ ܕܐܦ ܕܐܢܬ ܗ̣ܘ ܡܪܝ ܝܕܥ ܠܗ ܠܐܒܘܟ ܒܠܚܘܕ ܘܡܫܬܥܠܐ ܥܦܪܐ ܫܝܛܐ
Des Heiligen Ephraem des Syrers Hymnen de Fide ܝܡܐ ܡܪܝܕܐ ܗ̣ܘ ܠܐ ܗܘܐ ܕܟܣܐ ܒܪܘܚܩܐ X X X ܗܐ X ܟܕ ܛܒ ܕܐܦ ܝܠܕܟ ܓܢܝܙܐ ܝܝ ܘܡܢ ܢܨܕ ܒܙܝܘܟ ܀ ⁴ ܣ 9ܣܝܡ ܕܝܢ ܬܘܒ ܠܒܠܟ
Des Heiligen Ephraem des Syrers Hymnen de Fide ܠܥܘܝܪܐ̈ ܡܬܚܙܐ ܡܢܘ ܕܠܐ ܪܓܝܫ ³ܒܗ ܒܐܒܐ ⁴ܕܒܪܐ ܐܝܬ ܠܗ ܕܐܦ ܐ ܐܝܟܢ ¹ܟܝ ܡܨܐ ܐܢܫ ܫܪܥ ܡܢ ܫܪܪܐ ܕܛܘܪܐ ܗܘ ²ܪܒܐ ܫܪܪܐ X
Des Heiligen Ephraem des Syrers Hymnen de Fide ܐܕܢܐ ܬܫܡܥܝܘܗܝ ܀ X ܒ 5ܒܒܛܝܢܐ̈ ܬܡܝܗܐ ܐܢܬ ܒܝܠܝܕܐ̈ ܕܐܦ X ¹ ܒܛܥܘܡܐ ܘܐܟܠܗ ܚܙܬܗ ܐܪܟ ¹ܠܥܝܢܐ̈ ܐܪܟ ܥܘܙܗ ܒܡܠܐ̈
Des Heiligen Ephraem des Syrers Hymnen de Fide ܠܐ ܬܪܥܝܬܐ ܡܬܘܡ ¹⁴ܚܒܫܬܗ ܐܪܟܢ ܚܘܒܗ ܘܢܚܬ ܪܚܦ ¹X ܥܠ ܕܐܦ 16ܗܐ ܚܝܠܐ ܟܣܝܐ ¹²ܒܫܘܫܦܐ ܕܪܘܚ ¹³ܩܘܕܫܐ ܚܝܠܐ
Des Heiligen Ephraem des Syrers Hymnen de Fide ܠܐ ܗ̣ܘ ܠܗ ܡܫܟܚ ܡܫܬܘܕܥ ⁸ ܣ 15ܣܟܠܐ ܗ̣ܘ ܕܡܬܪܥܐ X ܕܡܨܐ ܕܐܦ ܣܛܢܐ ܠܐܝܢܐ ܕܣܒܪ ܕܣܦܩ ⁷ܠܐܠܗܘܬܟ X ܟܝܢܗ ܡܟܣ ܒܕܦܗܐ ܒܟ
Des Heiligen Ephraem des Syrers Hymnen de Fide ܥܛܠܐ ܗܝ ܢ X 1ܨܗܝܐ ܗ̣ܝ ܡܫܬܘܬܟ X ²²ܠܙܡܝܢܐ̈ X ²³ܕܠܐ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܒܬܪܝܢ̈ ܓܒܝܢ̈ ܕܟܝܢ ܐܢܫܐ ܢܐܪܒ ܝܬܝܪ ܡܢ ܕܐܠܗܐ ܗܕܐ
Des Heiligen Ephraem des Syrers Hymnen de Fide ܗܘ ܚܡܪܐ ܫܘܒܚܐ ܐܘܠܕ ܡܢ ܫܬܝܐ̈ ܕܚܙܘ ܬܕܡܘܪܬܐ ܛ 3ܛܒ ܕܐܦ ⁴ܐܦX ܒܪ ܛܘܗܡܐ X ܕܗܢܐ ܚܡܪܐ ܡܠܠܐ ³ܕܡܘܠܕ ܫܘܒܚܐ
Des Heiligen Ephraem des Syrers Hymnen de Fide ܬܪܥܝܬܢ ܟܐܡܬ ܦܓܪܐ ܗܝ ܒܥܝܢܝ̈ ܟܣܝܘܬܗ XX 5ܠܐ ܬܘܒ ܣܦܩܬ ܕܐܦ ܠܡܢܘ ܐܝܬ ܐܝܕܐ ܕܢܘܪܐ ܘܨܒܥܐ ܕܪܘܚܐ ܕܢܡܘܫ ܠܗ̇ܘ
Des Heiligen Ephraem des Syrers Hymnen de Fide ܐܬܢܐ ܗܝ ܠܡܪܗ̇ ܬܘܒ ܐܝܟ ܕܠܡܪܗ̇ ܗܟܢ ܝܕܥܬ ܐܝܢܘ ܪܕܝܐ ܕܐܦ ܚܠܝܨܐ̈ ܘܐܠܥܐ ܪܦܝܬܐ ܫܦܠܬ ܚܝܨܘܬܗ 5ܡܠܠܬ ܐܬܢܐ ܘܝܕܥܬ
Des Heiligen Ephraem des Syrers Hymnen de Fide ܠܐ ܒܠܥܕ ܗܝ ܡܘܗܒܬܗ ܫܒܝܚܬܐ ²³ܕܫܪܪܐ XXXXX X -- ܕܐܦ ܠܬܓܪܐ̈ ܠܢ ܚܘܝ ܕܕܠܐ ܡܠܐܗ ²²ܠܝܬ ܬܐܓܘܪܬܐ ܐܝܟܢܐ ܬܘܒ
Des Heiligen Ephraem des Syrers Hymnen de Fide ܗܝ ܕܡܘܬܗ ܗܝ ܘܛܠܝܬܐ ܒܛܒܥܐ ܣܠܩܬ ܠܬܪܝܗܘܢ̈ ⁷ ܒܫܥܝܐ ܕܐܦ ܫܛ ܢܡܘܣܐ ܘܒܛܡܐܘܬܗ ܩܛܠ ܠܢܙܝܪܐ ܘܫܩܠ ܗܘܐ ܐܢܬܬܐ
Des Heiligen Ephraem des Syrers Hymnen de Fide ܠܐ ܡܢ ܫܦܠܐ̈ ܟܠܐ ܟܣܦܐ⁴ ܠܡܬܬܓܪܘ 2ܕܡܐ ܒܪܫܝܬ ܠܒܪܫܝܬ ܕܐܦ ܕܥܠܝܗܘܢ ܝ ܐܣܦܩ ܕܐܦܝܣ ³ܐܝܟ ܝܢ ܒܝܢܟ ܥܘܢܝܬܐ : ܒܪܝܟ ܗܘ
Des Heiligen Ephraem des Syrers Hymnen de Fide ܠܟܪܝܗܐ̈ ܡܪܝܪܐ ܗܝ ܕܠܝܚ ܩܘܫܬܐ ܒܝܬ ܚܪܝܝܐ̈ ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܫܬܦܝܘ ܘܠܕܠܝܚܐ̈ ܕܠܝܚ ܗܘ ܡܛܠ ܕܕܠܝܚܝܢ̈ ܐܝܟ ܚܠܝܘܬܐ
Des Heiligen Ephraem des Syrers Hymnen de Fide ܝܪܘܬܐ ܗܘ ܘܡܪܐ ܟܪܡܐ ܗܘ ܪܥܘܬܐ̈ ܟܢܬܐ ܕܥܢܐ Xܚܫܒܘܗܝ ܕܐܦ ܘܪܥܘܬܐ̈ ܚܫܒܘܗܝ ܕܐܝܬܘܗܝ X 5ܘܦܠܚܐ̈ ܕܙܩܦܘܗܝ ܐܪܓܫܘ
Des Heiligen Ephraem des Syrers Hymnen de Fide ܠܦܬܟܪܐ̈ ܩܪܐ ܐܠܗܐ̈ ܠܟܠܗ ܓܒܐ ܨܒܐ ܕܢܡܪܐ⁸ ܕܠܐ ܐܢܫ ܕܐܦ ܨܒܐ ܕܢܕܡܐ ܕܟܬܒܬ ܠܘܚܐ̈ 14ܕܐܝܟX ܕܫܡܐ ܠܫܡܐ ܕܡܝ
Des Heiligen Ephraem des Syrers Hymnen de Fide ܡܫܡܥܬܐ ܐܦ ܠܫܢܐ ܢܝܚܐ ܒܥܝܢ ¹0ܕܡܝܢ ܐܢܘܢ ܦܘܚܡܝܗܘܢ̈ ܕܐܦ · ܢܗܘܐ ܡܡܠܠܢ ܐܝܟ ܐܝܡܡܐ ܘܐܝܟ ܠܠܝܐ ܬܘܒ ܫܬܩܢ ܢܗܘܐ
Des Heiligen Ephraem des Syrers Hymnen de Fide ܡܢܗܘܢ ܘܒܗܘܢ ܕܝܠܗܘܢ ܕܛܥܝܐ̈ ܣܕܩܐ̈ ܗܘܘ ܒܙܒܢ ܘܐܦܠܐ ܕܐܦ ܒܚܝܠܐ ܕܐܘܝܘܬܐ ܠܛܘܥܝܝ ܡܛܠܩ ܗܘܐ ܪ 3ܪܓܝܫܝܢ̈ ܝܕܘܥܐ̈