simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eliae epistula apologetica ad Leonem, syncellum Harranensem ܐܠܨܐܝܬ ܡܬܚܝܒ ܐܝܟ ܦܘܩܕܢܐ ܫܠܝܚܝܐ . ܐܩ ܓܝܪ ܥܗܝܕ ܐܢܐ ܕܐܦ ܐܘ ܪܚܡܢ ܆ ܚܘܝܚܐܝܬ ܩ̇ܒܠܬ ܠܡܥܒܕ ܠܘܬܟ ܡܦܩܒܪܘܚܐ ܇ ܗ̇ܘ
Eliae epistula apologetica ad Leonem, syncellum Harranensem ܠܥܠܝܡܝܐ̈ ܘܠܪܝܫܢܐ̈ ܣܐܡ ܐܢܐ ܢܡܘܣܐ ܆ ܕܢܥܕܪܘܢ ܠܡܠܬܐ ܕܐܦ . ܟXܝ̇X Xܒܢܐ ܦܝܫܐ XX X ܟܬܒ ܓܝܪ Xܓܪܝܓܘܪܝܘܣ .
Eliae epistula apologetica ad Leonem, syncellum Harranensem ܠܝ ܙܒܢܐ ܠܐ ܙܥܘܪ ܐܛܥ̣ܝܬ : ܥܕܡܐ ܕܒܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܕܐܦ ܕܡܬܥܫܩܘ ܡܬܥܫܩܝܢ ܒܓܘܪܦܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܬܪܫܝܢ : ܗ̇ܝ
Eliae epistula apologetica ad Leonem, syncellum Harranensem ܟܠܗܘܢ ܗܪܛܝܩܘ̈ ܟܐܡܬ ܕܫܪܟܐ ܥܒܕܘ : ܗ̣ܘ ¹³ܗܟܘܬ ܕܐܦ ܐܬܟܬܒܘ : ܐܠܐ ܛܒ ܨܢܥܐܝܬ ܟܝܬ ܥܡ ܢܟܠܐ ܡܕܡ ܒܝܫܐ : ܗ̇ܝ
Eliae epistula apologetica ad Leonem, syncellum Harranensem ܠܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܐܡܝܪܐ . ܕܐܚܪܬܐ ܗܝ ܕܝܢ ܡܠܬܐ ܕܗܠܝܢ ܕܐܦ ܘܐܡ̇ܪ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ ܒܦܘܠܓܐ ܗ̇ܘ ܕܒܬܐܘܪܝܐ ܇ ܐܝܟܢܐ
Eliae epistula apologetica ad Leonem, syncellum Harranensem ܡܢ ܒܬܪ ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܇ ܥܒܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܦܘܠܓܐ ܕܐܦ ܆ ܓܡܝܪܐܝܬ ܫܒܩܝܢ ܐܢܬܘܢ ܥܠܝܗܘܢ ܚܝܠܐ ܪܦܣܩܐ ܟܡܐ
Eliae epistula apologetica ad Leonem, syncellum Harranensem ܡܢ ܒܬܪ ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܡܬܡܢܝܢ ܡܢܟܘܢ ܆ ܩܢܘܡܐ̈ ܕܐܦ ܡܬܪܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈
Eliae epistula apologetica ad Leonem, syncellum Harranensem ܥܠ ܒܨܝܪܘܬܝ ܛܒ ܡܢ ܟܠܡܕܡ ܪܚܝܡ ܇ ܕܡܢ ܕܓܠܘܬܐ ܕܗܠܝܢ ܕܐܦ ܡܠܬܐ ܥܫ̇ܩܬ . ܐܢܐ ܕܝܢ ܫܦܝܪ ܥܒ̣̇ܕܬ ܕܡܛܠ ܫܪ̇X ܗ̇ܘ
Eliae epistula apologetica ad Leonem, syncellum Harranensem ܦܘܠܓܐ ܬܘܒ ܡܬܪܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܛܠ ܫܘܚܠܦܐ . ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܕܐܦ ܐܢܬܘܢ ܚܕ ܩܢܘܡܐ ܠܡܫܝܚܐ : ܐܬܝܕܥܬܘܢ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܆ ܐܠܐ
Eliae epistula apologetica ad Leonem, syncellum Harranensem ܝܬܝܪ ܚܬܝܬܐܝܬ ܢܦܩܗ ܆ ܐܦ ܝܬܝܪ ܚܝܠܬܢܐܝܬ ܡܟܣ ܠܕܐܝܟ ܕܐܦ ܡܫܬܪܝܢܝܬܐ ܆ ܐܬܐ ܡ̇ܢ ܒܡܠܬܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ . ܘܒܕܓܘܢ ܡܛܠ
Eliae epistula apologetica ad Leonem, syncellum Harranensem ܟܕ ܠܘܬ ܚܕܝܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܐܬܘܥܕ ܡܠܬܐ ܨܝܕ ܐܢܫܘܬܐ ܆ ܕܠܐ ܕܐܦ ܓܝܪ ܕܣܟܠܝܘܢ ܗ̇ܘ ܕܚܕܥܣܪ ܆ ܒܗܢܐ ܙܢܐ ܟܬܒ Xܩܘܪܝܠܘܣ X
Eliae epistula apologetica ad Leonem, syncellum Harranensem ܒܗܢܐ ܪܝܫܐ ܢܡܬܘܚ ܬܘܒ ܡܛܠܬܗܝܢ X ܗ· ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܐ ܆ ܕܐܦ ܡܚܕܐ : ܒXܟXܘܕܪܢ ܡܪܢ ܝܬܝܪ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܆ ܠܐ ܡܬܒܥܝܐ
Eliae epistula apologetica ad Leonem, syncellum Harranensem ܚܕ ܒܪܐ ܪܠܬܪܝܢܘܬܐ ܠܐ ܡܣܬܕܩ . ܠܟܝܢܐ̈ ܕܝܢ ܕܡܢܗܘܢ ܕܐܦ ܩܢܘܡܐ ܕܠܐ ܟܠ ܫܘܚܠܦܐ ܐܘ ܐܚܪܢܝܘܬܐ ܡܘܕܝܢܢ . ܡܛܠ
Eliae epistula apologetica ad Leonem, syncellum Harranensem ܡܢ ܒܬܪ ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܢܛܝܪ ܇ ܘܠܐ ܕܥ̣ܟ ܐܘ ܒ̣ܛܠ X ܟܬܒ ܕܐܦ ܬܪܝܢ̈ ܡܘܕܝܢܢ . ܡܛܠ ܫܘܚܠܦܐ ܕܝܠܗܘܢ ܐܘܣܝܝܐ ܇ ܗ̇ܘ
Eliae epistula apologetica ad Leonem, syncellum Harranensem ܚܕ ܒܪܐ ܕܠܬܪܝܢܘܬܐ ܠܐ ܡܣܬܕܩ X Xܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܠܘ ܢ̇ܛܪ ܗܘܐ ܕܐܦ ܩܢܘܡܐ ܆ ܕܠܐ ܟܠ ܫܘܚܠܦܐ ܘܐܚܪܢܝܘܬܐ ܡܘܕܝܢܢ ܆ ܡܛܠ
Eliae epistula apologetica ad Leonem, syncellum Harranensem ܒܗܠܝܢ ܕܥܕ ܗܫܐ ܐܬܬܝܬܝ̈ ܡܢ ܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܆ ܘܒܗܠܝܢ ܕܐܦ . ܘܗ̇ܘ ܠܐ ܥ̇ܒܕ ܣܕܩܐ ܆ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܢܩܝܦ ܠܗ ܡܢܝܢܐ . ܐܝܟܢܐ
Eliae epistula apologetica ad Leonem, syncellum Harranensem X ܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܦܣܩܐ ܫܡܗ ܠܬܪܝܢܘܬܐ ܘܓܐܘܪܓܝ XXXX ܕܐܦ ܇ ܕܢܦܣܘܩܐܝܬܝܗ̇ ܠܬܪܝܢ̈ ܠܗ̇ܘ ܚܕ ܡܫܝܚܐ X ܣܝܡ ܒܠܟ
Eliae epistula apologetica ad Leonem, syncellum Harranensem ܡܢ ܒܘܠܒܠܐ ܘܦܘܠܓܐ ܐܟܚܕܐ ܡܬܒܥܝܐ ܠܡܥܪܩ ܆ ܕܚܕ ܕܢ̇ܛܪ ܕܐܦ ܠܗܘܢ ܡܛܥܝܢܐܝܬ ܡܚܝܕܐ̈ . ܘܒܕܓܘܢ ܙܕܩ̇ ܗܟܝܠ ܐܢܗ̣ܘ
Eliae epistula apologetica ad Leonem, syncellum Harranensem ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܕܩܕܝܡܐX⁹ ܗܘܬ ܣܝܡܐ ܢܬܦܢܐ ܡܠܝܐܝܬ ܆ ⁴⁰ܗܢܘ ܕܐܦ ܠܬܪܝܢ̈ ܠܗ̇ܘ ܚܕ ܡܫܝܚܐ X ܙܒܢܐ ܗܘ ܕܝܢ ܡܟܝܠ ܡܢ ܟܕܘ ܆
Eliae epistula apologetica ad Leonem, syncellum Harranensem ܡܦܠXܢܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܫܘܒܚܐ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܇ ܕܠܗܘܢ ܕܐܦ ܐܡ̣ܪ ܕܫܪܟܐ ܇ ܡܠܬܐ ܕܥܠ ܡܬܒܣܪܢܘܬܐ X ܛܒ ܕܝܢ ܓܠܝܐ